Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1    3  ..  24
Forfatter: Tittel: Den katolske kirke
bus
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 118
Registrert: 29-3-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-4-2004 kl 21:06
Den katolske kirke


Sannheten skal frigjøre oss, sier Skriften. Jesus sier at han er Veien, Sannheten og Livet, og at ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham. Da kan vi altså ikke komme til Ham gjennom et hvilket som helst kirkesamfunn, ikke en gang gjennom den katolske kirke som erklærer seg og være det eneste rette. Gud har aldri lært oss at vi kommer til Ham gjennom å underlegge oss et hierarkisk system, men kún gjennom og på egne ben, holde fast ved Jesus og Hans lære.

Det hedenske Babylonske religionssystemet, påvirket alle kontemporære og senere falske religioner og denne uhyggelige religionsblandingen endte til slutt opp i Rom. Mange av disse hedenske overføringene og tilpasningene, er å finne i romersk katolsk tro og lære. Dette er ikke en ensidig protestantisk anklage, men en katolsk erklæring.

Mange protestanter og katolikker er ikke oppmerksomme på, at Den katolske kirke aldri har gitt seg ut for å bygge sin lære på Guds Ord. Kirken erklærer selv, at hedenske skikker, tilfeldige tradisjoner, populære myter og oldtidens ulike filosofier, ble innlemmet i katolsk tro.

Her er noen eksempler fra pavekirkens egen litteratur:

"Vi er simpelt hen tvunget til å innrømme, at en gradvis forfalskning av kristendommen begynte svært tidlig," Cath. Encycl. III, side 484.

"Katolske skribenter i det 4de. århundre, hadde en tendens til å beskrive mange tradisjoner som apostoliske, enda de overhodet ikke hadde noen slik fortid," Cath. Encycl. III, side 484.

"Vi henviser ikke til noen bibeltekst, for å bevise vår tro på Skjærsilden, for vi ser ikke at bibelen refererer til en slik lære," Cath. Dictionary, side 704.

Cath. Encycl. XIII, side 576 og 577 sier rett ut at kirken innrømmer en rekke forfalskninger i den mørke middelalder, men som kirken i dag likevel benytter for å føre bevis for læren om den apostolisk rekkefølge.

I samme bind III, side 700, fortelles det hvordan hedenskapet ikke ble forkastet da kirken absorberte den og at hedningetroende slapp å bli fornyet i Kristus for å bli erklært katolsk troende.

Bind 4, side 517, informerer leserne, om at kirken ofte tok vanlige hedenske religiøse tradisjoner som folk var vant med, og "gjorde dem" om til "kristne" tradisjoner.

"For å omvende sine nye medlemmer som hadde en hedensk bakgrunn, gikk kirken ned til deres nivå og benyttet seg av skikker og tradisjoner som var i samsvar med deres sedvane." (History of the Church of God," B.J. Spalding, side 407.)

"Det har alltid vært en metode for pavemaktens evangelisering, å tillate innlemmelse av lokale og primitive tradisjoner og skikker benyttet av ulike nasjoner." Great Encycl. letters of Leo, XIII side 308.

Som et eksempel kan nevnes at før år 325 e.Kr., fantes det ingen statuer eller avbildninger i kristne kirker. Her er kirkens egen forklaring på det: "Dette var nettopp for å unngå enhver sammenblanding med hedenskapet," (Short History of the Catholic Church, side 65.)

Det betyr rett og slett, at etter år 325 e.Kr., var ikke kirken lenger opptatt av å unngå hedensk innflytelse i kirkens lære og slik har det vært opp til vår egen tid. Det var også denne likeglade holdningen til Guds Ord, som fikk kirken til å fjerne det andre av bibelens 10 bud, siden dette budet nettopp forbyr tilbedelse og dyrkelse av statuer og bilder.

Babylonske elementer i Pavekirken.

Eksemplene på hedensk Babylonsk innflytelse i katolsk teologi og praksis er enorm. Her nevnes kún 20 av dem.

1. I Babylonske avgudstempler, tjente mange rødkledde øversteprester rett under gudekongen. Rødkledde kardinaler er i rang det hierarkiske leddet under paveguden.

2. Sortkledde sekundær prester sto under "de rødkledde" og var gudenes kontaktpersoner med befolkningen. Romerkirken har kopiert både funksjon, systemplassering og symbolfarge.

3. I Babylon tjente også ugifte, sortkledde kvinnelige prestinner de mannlige ugifte prestene. Den katolske kirkes nonnepraksis har dette som opprinnelse.

4. I Babylon ble den runde solkaken spist av de innvidde i "gudekjøttritualet." De trodde kaken (kjeksen), ble omgjort til solguden ved å uttale en magisk formel. I Den katolske messen, blir den runde solkjeksen ved den magiske formelen "Hoc est corpus meus," påstått omgjort til Guds Sønns reelle legeme og blod. Vårt begrep "hokus pokus" kommer fra dette uttrykket. (Realpresens eller "transubstansiasjonsprosessen). Den katolske messen har intet med Bibelens minnemåltid "nattverden" å gjøre. I nattverden blir brødet brutt for å minnes Jesu brutte legeme. Den runde solkaken minner om noe helt annet og viser kirkens Babylonske røtter og solguden Baal (djevelen), er han som æres i denne hedenske seremonien.

Bakgrunnen for denne læren, er en underlig benyttelse av elementer fra Aristoteles greske filosofi. Ja, selv katolske teologer sier at denne læren er en filosofisk utmynting som ikke er bibelsk fundert. Først da Trent-konsilet møtte, ble denne læren vedtatt å være nødvendig for frelsen. De som ikke ville tro og følge skikken, ble lyst i bann. Derfor praktiserer Den katolske kirke messeplikt. Historikeren Durante, viser hvordan denne læren er innhentet fra primitive religioner. I Egypt ble en rund kake innviet (gjort hellig) av en prest slik at den etter denne velsignelsen ble omdannet til guden Osiris’ kropp. Også i Mexico og sentral Amerika, blant stammer som da aldri hadde hørt om Kristus, fantes det seremonier, hvor spising av gudekjøtt ble praktisert.

5. I Babylon ble det runde solgudsymbolet også båret i en prosesjon. Symbolet var festet til en stang eller fane og befolkningen knelte og tilba "solguden" når prosesjonen passerte.

En nøyaktig kopi av Babylons runde solgud blir båret i prosesjoner i katolske land, mens befolkningen kneler og tilber. På 1200-tallet ble en fest innstiftet til ære for Kristi legeme (Corpus Christi.) Denne æresmessen ble skrevet av Thomas Aquinas og det var som en del av denne feiringen, at den runde konsekrerte (innvidde) "hostien" (solkaken), ble båret i prosesjon gjennom byen. Folk falt ned og tilba den "reelle Kristus" som var solkaken. Den var Baal (djevelen) de tilba ved solkaken på Babylons tid, og det er den samme avgud som tilbes i denne hedenske skikken i dag.

I Babylon var gudekjøttmåltidet betraktet som en offergave til Gud. Slik definerer også Den katolske kirke sin messe. Bibelen lærer at Jesu død på korset var Guds gave til menneskene. Han døde for oss, Ef. 5:13, ikke for å blidgjøre Gud, for Jesus og Gud er ett, Joh. 1:1. 10:30 14.

6. Den katolske helgendyrkelsen er ikke noe annet enn tilbedelse av Babylons mange småguder eller "situasjonsguder." De hadde en gud for hver dag i året, for alle yrker og for de fleste vanlige opplevelser. Babylon hadde et system med mer enn 5000 guder og gudinner. De hadde helgenguder for bakere, jordbrukere, fødende kvinner, sjøfolk etc. På nøyaktig samme måte har Den katolske kirke "helgener" for de samme yrker og funksjoner. Noen av de katolske helgnene har til og med navn som er utledet fra Babylons småguder.

Disse helgengudebildene og statuene er ikke etter Guds plan og vilje. Om det gamle Babylon sa Herren gjennom sin profet; "Falt, falt er Babylon! Alle gudebildene i byen har han knust og kastet til jorden!" Jes. 21, Jer. 51:8.

Om endetidens Babylon leser vi; "Falt, falt er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin," Åp. 14:8. Det samme gjentas i kap. 18:2, med "falt, falt er Babylon den store. Den er blitt et tilholdssted for onde ånder."- (vers 3.)

"Tradisjonen med å tilbe hellige bilder og statuer utviklet seg gradevis," Cathol Encycl.VII, side 667.

Kirken fant i hedenske templer statuer av hedenske guder og teologene bestemte seg for ikke å fjerne dem, men inkludere dem i sin teologiske ramme. Som sitert fra profetene Jesaja og Jeremia, ble det sagt om Gud at; "alle gudebildene i byen har han kastet til jorden," Den katolske kirke sier; "La oss beholde disse gudebildene og flette dem inn i vår teologi." Hvem vil du høre på? Paven eller Herren?

Fra Babylon hadde den romersk keiseren overført til seg selv tittelen; "Den supreme pontiff", (Pontifex Maximus). I Babylon betød denne tittelen ganske enkelt "øversteprest for Babylons okkulte mysterier." I år 376 e.Kr., nektet imidlertid keiser Gratian, av kristne årsaker, å bære denne blasfemiske gudetittelen. Da overtok biskopen i Rom med glede utnevnelsen og samme år (altså år 376 e.Kr.), erklærte biskop Demasus i Rom seg å være den nye Pontifex Maximus.

Fra da av har pavene både vært og båret tittelen; "Øversteprest for Babylons okkulte mysterier."

En dag vil det gå opp for alle, at pavemakten ikke er en kristen kirke, men en gjenskapelse av den gamle hedenske djeveltilbedende Babylonreligionen ikledd kristen terminologi. Et bedre eksempel på "ulv i fåreklær," Matt. 7:15. Ap.gj. 20:29, er det vanskelig å finne. De fleste kristne vil imidlertid oppdage bedraget for sent, selv om mange kapitler i Åpenbaringsboken er viet ene og alene til å advare mot dette bedraget.

8. De Babylonske prestene hadde ikke lov til å gifte seg og måtte derfor leve i sølibat. Pavemakten har hentet dette ubibelske påbudet fra sine Babylonrøtter.

9. Det symbolske trident-spydet (gaffelspydet), kan følges fra Babylons hedenske religion og inn i pavemakten. Dette herskersymbolet, som formidler Babylons herredømmet i himmelen, på jorden samt over det underjordiske, gjennomsyrer katolsk kirkeutsmykning og katolsk kunst.

10. Pavens Tiara (den tredelte kronen), er en nøyaktig kopi fra hedenskapet og kilden er Babylonsk. (Krishna guden er ofte avbildet med nøyaktig den samme tiara.)

11. De katolske biskopene og pavens to-tungede fiskehatt, er igjen en nøyaktig kopi av dagon-guden, som igjen er en Babylonsk tilpasning.

12. Det kjente "onde øyet" eller kilden til den kosmiske Zodiac kraften, er kopiert fra Babylon og er å finne i omtrent alle katolske kirker og utallige steder i Vatikanet og i katolsk kunst.

13. Også det Babylonske "himmelskjellet," ble adoptert av pavemakten og har funnet sin plass i katolske kirker. Ofte er døpefontener for den Babylonske barnesprinklingen gitt denne skjellformen.

14. I samme forbindelse kan også nevnes, at i Babylon ble små barn renset for medfødte "onde ånder" ved en vannsprinklingsseremoni. Dette er arvesyndens og barnedåpens røtter, som Den katolske kirke har plukket opp og videreført. Bibelen lærer ikke personlig arveskyld. Bibelens dåp er troende (voksen) dåp, ved neddykkelse, ikke for magisk å trylle bort nedarvet syndeskyld eller onde ånder, men som et vitnesbyrd om overgivelse til Kristus.

I Skriften er denne handlingen definert som "en god samvittighets pakt ("bekjennelse" i noen oversettelser), med Gud -." 1. Pet. 3:21. Det samme verset gjør det også klart, at dåpen nettopp ikke representerer en "avleggelse av kjødets urenhet." Oppgjøret med Gud, overgivelsen og tilgivelsen skjer først, deretter vitner neddykkelsen i dåpens vann om denne "død" fra selvet og synden og oppstandelsen til et nytt liv. Selve dåpen gjør ikke noe av det Babylon og Rom tillegger den. Den gamle skikken med "nøddåp" på sykehusene hvis et spedbarn ble født for tidlig eller på annen måte var i livsfare, bygger på denne hedenske Babylon/Katolske myten.

15. I Babylonreligionen, måtte medlemmene regelmessig røpe "sjelens innerste hemmeligheter" og sine synder og misgjerninger, til en prest. Dette innsynet i alles private liv, ga presten enorm makt og kontroll. Han var også den eneste som kunne tilgi overtredelser. Den katolske kirkes skriftemål, er en kopi og har ikke en bibelsk opprinnelse. I Guds Ord er vi anmodet om å bekjenne våre synder til "hverandre," (til de vi har syndet imot) og til Gud. Å plassere et menneske mellom synderen og Gud er en ubibelsk Babylon tilpasning.

16. Den katolske kirkes lære om sjelens udødelighet kommer fra djevelens løgn til Adam og Eva, 1. Mos. 3:4, og ble av Babylonreligionen videreført til alle falske religioner, inkludert pavekirken og dessverre også til de fleste protestantiske kirkesamfunn, som hoppet av reformasjonstoget, og ikke ønsket å bli med hele veien tilbake til Guds Ord.

17. I nytestamentet er det greske ordet "prest," (hiereus), kun benyttet med 2 ulike meninger. Enten henvises det til Det gamle testamentets jødiske prester i hebreernes tabernakeltjeneste, eller på alle troende som prester for Gud, med Jesus som vår øversteprest, (Åp. 1:6 5:10. 20:6. Heb. 4:14. 9:11).

Den katolske kirkes prestehierarki, er igjen en kopi av Babylons hierarkiske prestesystem og representerer derfor et falsum i kristen sammenheng. Det nye testamentets "eldste," "episkopos," og "tilsynsmann" er uttrykk som i Skriften benyttes om nøyaktig den samme funksjon, nemlig koordinator av en lokal menighet.

Det finnes ingen nytestamentlig modell for en overordnet prestefunksjon.

Å plassere biskoper over prester som igjen i læremyndighet og doktrinefastleggelse er "over" legfolket, er en løgn og et bedrag.

Faktum er at Den katolske kirke åpent bekjenner, at den "hellige" Ignatius` "guddommelig åpenbaring," som er sagt å stadfeste hierarkiet, er en forfalskning. (Cathol. Encycl. VII, side 339.

I samme verk, side 334, er denne falske hierarki-ideen, nevnt som et eksempel på en "dogmatisk tradisjon," som er umulig å tilbakeføre til Guds Ord. Protestantiske menigheter som har kopiert det katolske hedenskapets biskop, prest og legfolk-hierarki, har et oppgjør foran seg. Det samme gjelder samfunn, som nok unngår den falske prestetittelen, men har utviklet et pastoralt hierarki, med samme funksjon som pavemakten.

18. Levende lys, røkelse, "hellig vann," bønnerepetisjoner (rosenkransen) og monoton sangmessing, er andre hedenske skikker trukket inn i katolsk tilbedelse.

19. Avlat og annen betaling i form av gjerning og penger for å oppnå egen eller avdøde familiemedlemmers himmeltilværelse eller redusert skjærsild opphold, er også opprinnelig babylonske skikker.

20. Opphøyelsen av "gudemoren" (Semiramis i Babylon og Maria i katolisismen) til himmeldronning, med en midlerrolle mellom mennesker og gudesønnen.

Vil du satse livet ditt på denne kirke?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 13-2-2005 kl 00:00


Sitat:
Originally posted by bus

Vil du satse livet ditt på denne kirke?


Nei takk! :no:

Sitat:
Den katolske kirkes prestehierarki, er igjen en kopi av Babylons hierarkiske prestesystem og representerer derfor et falsum i kristen sammenheng. Det nye testamentets "eldste," "episkopos," og "tilsynsmann" er uttrykk som i Skriften benyttes om nøyaktig den samme funksjon, nemlig koordinator av en lokal menighet.

Det finnes ingen nytestamentlig modell for en overordnet prestefunksjon.

Å plassere biskoper over prester som igjen i læremyndighet og doktrinefastleggelse er "over" legfolket, er en løgn og et bedrag.


Det finnes jo menigheter som bruker tittelen prest/pastor på den som til daglig har en lederfunksjon i menigheten, men hvor hele menigheten/samfunnet er med på og bestemmer og tar avgjørelser i de store spørsmålene. Mener du at dette er galt også?

Gunnar

* * * * *

[Edited on 12-2-2005 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-4-2005 kl 22:05
Aktuelt stoff til etterprøvelse


Legger en link til en nettside med aktuelt stoff om Den katolske kirke. Ser ut til at det er adventister som står bak, men de kan da også ha sine lyse sider.

http://biblelight.net/Whats-new.htm

Bror[Redigert den 5-4-2005 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-4-2005 kl 00:26
Og de som bor på jorden, skal undre seg,..(Åp.17,8)


Hundrevis av VERDENS-ledere fulgte Paven. Dette var den største forsamling av sitt slag i verdenshistorien:
4 konger, 5 dronninger, 70 presidenter og statsministere, og 14 ledere av "andre" religioner. :o

Over 4 millioner pilgrimer ankom Roma, en by med 3 millioner
husstander.
Hendelsen hadde en av verdens største mediadekninger noensinne, med 2 billioner seere.

Tre amerikanske presidenter knelte samtidig for den døde paven!!

"Dyret som du så, var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen og gå bort til fortapelse. Og de som bor på jorden, skal undre seg, de som ikke har sine navn skrevet i
Livets bok fraa verdens grunnleggelse av, når de ser dyret som var og ikke er, og likevel er".( Åp. 17,8)

"For Gud har lagt ned i hjertene deres å oppfylle Hans hensikt, å ha en og samme tanke, og å gi riket sitt til dyret, inntil Guds ord er oppfylt." (Åp. 17,12)

mvh Bror :eureka:

[Redigert den 26-4-2005 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-4-2005 kl 19:23
Fra historiens dagbok


Fra 1500-tallet av så protestantene det samme når de betraktet Den romersk-katolske kirken. De så antikrist, sjøgen i Åpenbaringen 17, det store Babylon, dyret i Åpenbaringen 13. Det hersket stor enighet blandt alle protestanter om at pavedømmet kunne beskues gjennom Skriftens vindu. De var overbevist om at det var dette system
Paulus advarte om i 2 Tess. 2,3-4: "La ingen bedra dere på noe vis! Først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud".

Man kan med rette hevde at en del av grunnlaget av protestantismen var læren om at pavedømmet var antikrist.
Dette hevdet de med grunnlag i bibelske tekster i flere hundre år.

En gjennomgang av Martin Luthers skrifter viser hvor grunnleggende denne oppfatningen var. Han definerte pavekirken som den demoniske makt som i Skriften blir beskrevet som antikrist. Denne makt skulle vare ved til tidenes ende. Dette var en makt som måtte bekjempes, ikke med våpen, men med Ordet og Ånden.

De øvrige reformatorene hadde sine uoverenstemmelser, men det synes som om de var svært enige når det kom til romerkirkens identitet.
I flere hundre år etter Luther var protestanter av alle avskygninger, tross andre læremessige uenigheter, enige om pavedømmet som den antikristelige makt som var beskrevet og fordømt i Bibelen.

Men nå lever vi i en annen tid. Dyrets dødssår er "leget".
Romerkirken blir ikke lenger av flertallet av "protestanter"
oppfattet som antikrist. Ei heller som en frafallen kirke som har forvansket eller tapt livsviktige sannheter som angår frelsen ved troen alene.
Det hevdes derimot at protestanter og katolikkene har kommet fram til en felles forståelse av frelsen i læren om rettferdiggjørelsen.

Det er skremmende hvordan den "nye" paven allerede av mange blir betraktet som "den universelle primas".
Han taler som et lam og sier han vil være en pave for alle.

Tiden vil vise hvordan profetiene i Johannes Åpenbaring får sin fulle oppfyllelse. Profetier er ofte av en slik karakter at Ånden hjelper og veileder oss til forståelse når de går i oppfyllelse. Mye tyder på at reformatorene hadde en sann åpenbaring om dette mektige religiøse og politiske system som forfører hele VERDEN. Personlig tror eg de hadde det.

mvh Bror

[Redigert den 27-4-2005 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-2-2007 kl 17:39
Hvem er Pave Benedict XVI ?


I all sin enkelhet er dette en utleggelse av historiske og bibelske fakta som burde få noen og enhver til å heve røsten til advarsel og ettertanke.Ta deg tid til en knapp time som er vel egnet til å gi en gryende forståelse og bekreftelse av hvor vi befinner oss i historien.

http://video.google.com/videoplay?docid=1692157467411214807&...

Bror
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
mhusoy
Moderator
*******
Innlegg: 741
Registrert: 20-12-2005
Bosted: Trondheim
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-2-2007 kl 01:53


Hei Bror, veldig interessant video...:up:\"Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner.\" Joh. 15:13
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-2-2007 kl 18:35
Vatikanet fester grepet gjennom sivil lovgivning.


Selv om det blir litt repitisjon fra den forrige videoen inneholder denne meget god dokumentesjon på hva som faktisk skjer for tiden. I all sin enkelhet og gru får vi her lagt frem fakta som burde få de religiøse ledere til å advare "flokken", dersom de ikke sov. Men hjelpen kommer som alltid fra uventet hold, men den kommer. Gud advarer alltid sine barn om kommende farer. I dette tilfellet med ropet: "Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager". (Åp 18,4)

Det vil si at Herren også har sine i denne flokken, men at han vil kalle dem ut slik vi får demostrert her:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7695778559946532278

Bror
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-2-2007 kl 03:21
Minneord over John Paul i lys av Skriften.


Den forige paven utrettet mer enn noen annen pave for å gjøre katolisismen populær i verden. Han utnevnte flere helgener en noen annen i historien. Men det mest skremmende er hvordan han fremhevet dette å kumunisere med de døde.

Denne videoen inneholder dokumenterte fakta som er sjokkerende, men nødvendige å opplyse mennesker om:

http://video.google.com/videoplay?docid=-4323517237335759995

Bror[Redigert den 19-2-2007 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 19-2-2007 kl 10:49
Anglikanerne under paven!?


www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21248891-2703,00...

Det kan se slik ut...

[Redigert den 19-2-2007 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 20-2-2007 kl 19:59
Churches back plan to unite under Pope


http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article140370...

Ja, nå kommer'n, julenissen.

Dnk ønsker ham sikkert velkommen, dessverre:mad:

[Redigert den 20-2-2007 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-2-2007 kl 23:29


Anglikanerne under paven ble det spurt.

Til det kan det kort komenteres at den Anglikanske kirke aldri har brutt med pavekirken på like prinsipielt grunnlag som andre lutherske og reformerte kirker. Den Anglikanske kirke ble strengt tatt en britisk-katolsk kirke med lærelikhet med den romersk katolske, men tross alt noe reformatorisk påvirkning, og skriftet "the book of common prayer", som er reformatorisk preget ble langt på vei et læreskrift. Men Anglikanskje kirke har hele tiden vært mere "romersk katolsk" enn andre. Så har utviklingen gått sin gang, etableringen av Metodismen kom i en periode hvor den Anglikanske kirke opplevde indre stridigheter og etableringen av evangelisk-reformatorisk-vekkelses-lekmanns grupperinger. En av disse ble til Metodismen, da wesleys syn på prest/biskopp, samt endel andre momenter, gjorde at han ekskluderte seg selv i fra Anglikanerne. Andre grupper ble værende i anglikanske kirke. Flere slike perioder har vært, og lekmenn med evangelisk-reformatorisk påvirkning har stått mot mere høykirkelig katolsk preget liturgi og presteskap. (Alt dette grovt forkortet og forenklet...) I dag framstår Anglikanske kirke som en kirke med særdeles stort mangfold i lære og praksis. At det hele har forblitt en kirke, og ikke mange små kan synes underlig for en utenforstående.

På tross av denne store spennvidden og mangfoldet mener jeg at den Anglikanske kirke fremdeles framstår som mere "katolsk" enn de fleste andre. Det ytre felleskapstegnet med rom, nemlig den "apostoliske suksesjon", ble aldri brutt. Og både anglikanere og katolikker framhever dette som et viktig tegn på kirkens enhet. At det søkes et tettere samarbeid, og at Paven "tas inn i varmen" av Anglikanerne er derfor for meg ingen stor overaskelse.
DNK og de øvrige lutherske stat/folkekirker i sverige og finnland har inngått et forpliktende felleskap med Anglikanske kirke i england, (Porvo erklæringen), som blandt annet innebærer tilstedeværelse på hverandres bispeviglser. For å til fulle oppfylle Porvo erklæringen har det nå (desember06) blitt endrett praksis i DNK, slik at domproster ikke lengre kan vikariere for biskopp ved prestevigsel. Det MÅ en biskopp til for at en prestevigsel skal være "gyldig". Da Anglikanske biskopper har rett til å være tilstede ved bispeinnvielsen, føres slik DNK inn under apostolisk suksesjon, med paven øverst.

For en nordmann og lutheraner kan dette i første omgang se ut som unødvendig flisespikkkeri. Spiller det egentlig noen rolle? Og er det noe galt med at man er tilstede på hverandres vigsler?
SVAR: I utganspunktet spiller det ingen rolle. Og man kan gjerne besøke hverandre.
MEN: problemet er at svaret over er kun gyldig så lenge man selv har et luthersk syn på prestedømmet og bispetjenesten. Det er mitt inntrykk at flere i DNK strør om seg med ritualer og tull og fjas så man uanset blir "katolikker ligth". Når innvielses sermonien blir viktigere enn hva vedkommende lærer og praktiserer, da er man på bærtur.
Sett med Anglikanske og katolske øyne er også den apostoliske suksesjonen selve kriteriet for at man kan snakke om "en hellig allmenn kirke". Ved at lutherske folke/stat kirker i skandinavia igjen snikinnføres under den apostoliske suksesjon gjenstår det bare "noen mindre tilpasninger" før Paven begynner å godta "lutheranerne" (Luther ville vridd seg i graven),

Luther selv ble anklaget av endel pavedisipler. Og han gikk ikke av veien for å besvare dem:
Sitat:
Men efter at jeg har hørt og læst disse spytslikkeres skarpsindige spidsfindigheder, som de søger at holde deres afgud kunstigt oven vande med (for jeg er ikke helt blind i disse sager), så er jeg nu ganske klart overbevist om, at pavedømmet er Babylons rige . Derfor beder jeg også her mine venner, såvel boghandlere som læsere, at gøre deres bedste for at tilintetgøre alt, hvad jeg har sagt og udgivet derom, og fastholde denne sætning: Pavedømmet er den romerske biskops mægtige cirkusnummer . Det fremgår også af de grunde, som Eck, Emser og Leipziger-bibellæreren fremfører.
Kilde : www.lutherdansk.dk/Kirkens%20babyloniske%20fangenskab/index....

Spør du meg er enhver luthersk samarbeid med paven og den romersk katolske kirke, å regne som en "romersk motreformasjon". Og da en slik, prest, biskopp eller lekmann, ikke står på de lutherske bekjennelseskrifter bør vedkommende enten jobbe for å få fjernet disse skrifter i fra kirken, (og ikke late som om det ikke er noen forskjeller,) eller gå ut og etablere eget kirkesamfunn, eventuelt konvertere til katolisismen. Personlig er det momenter i "Confessio Augustana" jeg er litt vaklende til. Men de punkt som omhandler pavekirken har jeg ingen problemer med å stå for. Synes nesten de blir for milde, Luther hadde en rekke krassere formuleringer om dette i skrifter som ikke er tatt inn som "bekjennelseskrifter". (Følgelig er de ikke "offisiell luthersk lære", og ingen kan sies å ikke være lutheraner om man ikke følger Luther fult ut på dette. Men... man burde uanset tenkt seg om før man roper hurra for fellesmøter med katolikker, etc.)

[Redigert den 21-2-2007 av Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 21-2-2007 kl 09:41


Interessant innlegg, Kristnerd.

[Redigert den 21-2-2007 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 21-2-2007 kl 09:41


Både John Wesley og Martin Luther var forresten enig i det... at paven identifiseres i Bibelen som den Lovløse. Dyret. Det slutter jeg meg til.

[Redigert den 21-2-2007 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 21-2-2007 kl 23:42


Han og disse dollarpredikantene har gitt meg frysninger på ryggen siden barndommen.

At pavevelde er på vei inn hit til landet, det er så sikkert som lås. Sognepresten her hjemme omtaler dkk som moderkirken på en slik måte at jeg sluttet å gå i kirken.

Ned med paveveldet. Organisert kriminell virksomhet på topp plan. Mafia, waffen ss er speidergutter i forhold.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-2-2007 kl 00:49
Sannheten og bedraget: Korset og messen.


Sakelig og grunndig dokumentasjon av Richard Bennet om forførelsen i den katolske messen i møte med korsets budskap:

http://video.google.com/videoplay?docid=805172890238820768


[Redigert den 27-2-2007 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-3-2007 kl 18:33
Adjø gode menn!


Dette er en rystende historie om det falske presteskap og om pedofile menn. Det som gjør inntrykk er at denne apologeten makter å ta dette oppgjøret uten å miste et tilgivende sinnelag og bevare en utsrakt hånd til alle offer.

http://video.google.com/videoplay?docid=1023826255633236358

Bror

[Redigert den 13-3-2007 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-3-2007 kl 18:26
Fra historiens dagbok.


Dette er historien om mennesker som kjendte både Kristus
og Antikrist. For tiden ligger det en video her:

http://www.bereanbeacon.org/

Den forteller historien som dessverre mange vil glemme. Men bør vi det? Er ikke det samme religiøse/politiske maktuhyre fremdeles inntakt? Ropet: "Kom ut av henne mitt folk!", begynner å gjøre seg gjeldende.

Bror
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-3-2007 kl 16:15


Takk for at du deler disse viktige tingene Bror.
Men jeg vil også poengtere at "vi protestanter" heller ikke har en skyldfri historie når det gjelder forfølgelse og henrettelse av andre. Store deler (majoriteten) av den lutherske kirke i Tyskland lot seg legge under Nazistyret, og inkludere setninger om "føreren" i trosbekjennelsen. Den Dansk-norske lutherske kirke under diverse konger drev også aktiv heksejakt og rettsforfølgelse og drap på "hekser" og andre. Og vårt lutherske land med eneveldig konge og statskirke nektet enhver annen religionsutøvelse, med de tiltak som syntes nødvendige.

Dette bør vi være bevist når vi bruker inkvisisjonen m.m. som argumenter mot Den Romersk Katolske kirke. De er viktige ting å ta opp, og jeg mener det er legitimt å bruke dem i argumentasjonen mot DRK, men desverre har også styresett med luthersk navn stått bak lignende prosesser. Derfor bør vi fordømme disse mørke kapittel i vårt egen histori samtidig som vi fordømmer DRK sin inkvisisjon.

I størrelsesorden var nok Inkvisasjonen mye mere omfattende enn luthersk hekse og kjetterjakt. Men det er en mager trøst, en "heks" sendt på bålet er en for mye.

[Redigert den 21-3-2007 av Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-4-2007 kl 21:30
Hva er mest tillit verdig, Bibelen eller tradisjon?


I møte med Skriftens vitnesbyrd fikk Richard Bennet se at en etterlevelse av tradisjonene ikke gav ham adgang til himmelen. Mer om dette her:

http://video.google.com/videoplay?docid=5764086146110513971&...

[Redigert den 12-4-2007 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 13-4-2007 kl 12:45


Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Store deler (majoriteten) av den lutherske kirke i Tyskland lot seg legge under Nazistyret


Det bør også nevnes at nøkkelpersonene i
Nazistyret var katolikker. Det blir også hevdet
at det var en romersk katolsk prest som hjalp
Hitler å skrive "Mein Kampf".

Ellers må det sies at dagens lutherske kirke-
samfunn ikke er så protestantisk som det var da
det ble etablert for 500 år siden. Organisert
religion blir som regel korrupt med tiden.

Men sett bort fra religiøs merkelapp har det alltid
vært ekte protestanter, ekte kristne, som ikke
forsvarte bruk av vold på annerledestroende.

Men som kjent skriver vinneren historien... også
kirkehistorien.

[Redigert den 13-4-2007 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Vidar
Juniormedlem
*


Avatar


Innlegg: 13
Registrert: 27-4-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-4-2007 kl 21:42


Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
I møte med Skriftens vitnesbyrd fikk Richard Bennet se at en etterlevelse av tradisjonene ikke gav ham adgang til himmelen. Mer om dette her:

http://video.google.com/videoplay?docid=5764086146110513971&...

[Redigert den 12-4-2007 av Bror]


Jeg er katolikk og kjenner meg overhode ikke igjen i dette Richard Bennet sier om katolikker.

Jeg har adgang til himmelen i Jesus Kristus, vår Herre daglig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 28-4-2007 kl 01:17
faglig bakgrunn


Sitat:
av Vidar
kjenner meg overhode ikke igjen i dette Richard Bennett sier om katolikker.


Denne Richard Bennett (nå 69 år gammel) tjente som romersk-katolsk
prest i 22 år.

Han var bl.a. innom tidlig katolsk-karismatisk bevegelse.
På den vandringen kom han på sporet av at Bibelen måtte være Guds
eget ord og unikt sann og avgjørende autoritet.
Da han prekte slik, ble han refset av erkebiskopen for en så
kjettersk mening, og pålagt prekeforbud.

1.Tim 2:5 overbeviste ham om at hans egen presterolle måtte være
bibelstridig.
Vitnesbyrdet hans kan leses her:
http://www.bereanbeacon.org/testimony.html
http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-r011.html

hvor han også sammendrar det frigjørende evangeliet, som ikke
kunne komme fram i den rollen han var bundet til som
ritualprest -- å tjene i et gjerningsbasert soningssystem.

Om sitt gamle kultsystems selvbilde og ambisjoner skriver
Bennett i rene ord - her -.

Historie-seksjonen hans får med seg endel ellers
'flittig ignorert' stoff:
http://www.bereanbeacon.org/history_new.htm

.
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Vidar
Juniormedlem
*


Avatar


Innlegg: 13
Registrert: 27-4-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-4-2007 kl 10:17


Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
Sitat:
av Vidar
kjenner meg overhode ikke igjen i dette Richard Bennett sier om katolikker.


Denne Richard Bennett (nå 69 år gammel) tjente som romersk-katolsk
prest i 22 år.

Han var bl.a. innom tidlig katolsk-karismatisk bevegelse.
På den vandringen kom han på sporet av at Bibelen måtte være Guds
eget ord og unikt sann og avgjørende autoritet.
Da han prekte slik, ble han refset av erkebiskopen for en så
kjettersk mening, og pålagt prekeforbud.

1.Tim 2:5 overbeviste ham om at hans egen presterolle måtte være bibelstridig.


I 1.Tim 2:5 leser vi,

For Gud er én
og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus


Har aldrig truffet en katolsk prest som tror at han er én mellommann mellom Gud og mennesker.

Har heller aldrig truffet en katolsk prest som ikke vet at Jesu ord som leses under gudstjenesten (messen) er Guds eget ord.

Denne Richard Bennett lever tydligvis i sin egen verden.

Kjenner ikke igjen noe av dette han kommer med.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-4-2007 kl 17:09
Samtaler mellom evangeliske og katolikker.


I mars 1994, etter omfattende private samtaler, ble dokumentet Evangelicals and Catolics Together: The Cristian Mission in the Third Millennium undertegnet i USA av omkring 40 meget framstående evangeliske og romersk- katolske personer. Dokumentet er egentlig et manifest som oppfordrer protestanter og katolikker til å legge til side "unødvendige og kjærlighetsløse konflikter mellom dem selv". Der oppfordrer begge gruppene til å danne en forent front mot de sosiale, moralske og politiske kreftene som stod imot dem og de verdiene de hadde felles. Selv om mangt kunne sies om dette dokument, og selv om det i første rekke var en politisk erklæring, så må man si at de få setningene som omhandler rettferdiggjørelsen og nåden i høyeste grad er et utrykk for en lek med ord. Dette er mer enn noe annet "dobbelkomunikasjon," den form for vridning og vrenging av språket i politisk hensikt som vi finner i Georg Orwells utopiske mareritt 1984. Den eneste forskjellen er at mens 1984 er en roman, så er ECT virkelighet.

...Som vi allerede har sett er protestantene og katolikkene enige om at en person blir "rettferdiggjort ved nåde,"men andre uttalelser viser at de har en forskjellig forståelse av hvordan man oppnår nåden. Av ren logisk nødvendighet må de defor ha en forskjellig forståelse av hvordan en person blir rettferdiggjort.
(Utdrag av Det store kompromisset av Clifford Goldstein, side 109-110. Norsk Bokforlag A/S 2002)

I denne meget informative og tankevekkende boken stiller den jødiske forfatteren følgende spørsmål: Kan Kristus være enig med antikrist om den læresetningen som nettopp gjør antkrist til antikrist?

Den tidligere katolske presten Richard Bennet erfarte denne motsetningen mellom sannhet og villfarelse. Han dokomenterer i sine videoforedrag fra katolske nyere skrifter hvordan evangeliet blir erstattet av "et annet evangelium" i lysets kledning.

Flere legger nå merke til hvordan katolikker og protestanter kan gi et skinn av doktrinær enighet ved å utnytte språkets svakheter og begrensninger, selv om det absolutt ikke er grunnlag for en slik harmoni.

Det ligger til åpen beskuelse hvordan antikrist røper seg i Katekismen. Det er et oppmuntrende sunnhetstegn at det står fram mennesker som tar belastningen det kan være ved å ikke og ignorere dette lenger slik som Bennet gjør i dag.

Men Bennet presiserer gang på gang i sin forkynnelse at det er synstemet i seg selv som er forførende, og at Gud i dag kaller sine barn ut av dette "fangenskap". Løsningen ligger ikke i å prøve å omvende Babylon, men å gå ut fra henne hvor enn i dette riket en troende befinner seg når Gud kaller.

mvh Bror
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Vidar
Juniormedlem
*


Avatar


Innlegg: 13
Registrert: 27-4-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-4-2007 kl 17:58


Sitat:
Det ligger til åpen beskuelse hvordan antikrist røper seg i Katekismen. Det er et oppmuntrende sunnhetstegn at det står fram mennesker som tar belastningen det kan være ved å ikke og ignorere dette lenger slik som Bennet gjør i dag.

Men Bennet presiserer gang på gang i sin forkynnelse at det er synstemet i seg selv som er forførende, og at Gud i dag kaller sine barn ut av dette "fangenskap". Løsningen ligger ikke i å prøve å omvende Babylon, men å gå ut fra henne hvor enn i dette riket en troende befinner seg når Gud kaller.

mvh Bror


Babylon ? Antikrist ? fangenskap ?

Vi er i det 21. århundre etter Kristus nå, ikke i det 1. århundre.

Denne Bennett'en din lever som sagt i sin egen verden.

Kanskje han starter en ny sekt, hvor allt begynner på nytt igjen for ente gang ?

[Redigert den 28-4-2007 av Vidar]
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. (Mat 24,35)
De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. (Joh 6,63)
Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg,
har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.
Den tid kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.
(Joh 5,24)
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør (Joh 11,25)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-4-2007 kl 15:46
Frimodige ytringer fra "Bennets verden" anno 2007.


Hei Vidar!

Følgende formulering er hentet fra forordet til boken "Rettferdiggjort av tro"(1938) av Dr.Philos Olav Valen-Sendstad.

"Det er mitt inderlige håp til Gud og vår Herre Jesus Kristus at denne bok må bli en og annen til åndelig velsignelse. Jeg vet at mange ikke vil finne stort i den, særlig av dem som tror at hele kristendommen består i å psykologisere, d.v.s. grave i sine egne hjerter, analysere sine åndelige tilstander og bare være opptatt av seg selv. Men kanskje jeg tør tro at sjeler som er utkjørt av denne moralisme, lovtrelldom, psykologisme og analyse av sjelelivet, ville finne hvile for sine hjerter i et Ord som graver i Guds hjerte, i et ord som søker å vise at frelsens grunner ligger utenfor dem. For å grave i sitt eget hjerte, det gir ikke annen høst enn den som er til død. Men å grave i Guds hjerte, d.v.s. i Guds ord, den Hellige Skrift, det gir en høst til tro og evig liv."

Olav Valen-Sendestad går i dybden når det gjelder å avsløre nyprotestantismen som en forlengelse av og et frafall tilbake til den romersk katolske forkynnelse/forståelse av "rettferdigjørelse av tro". Striden dreier seg nå som da om vi frelses ved en rettferdighet som er iboende vår person, eller ved en annens rettferdighet som blir tilregnet oss ved nåde i Jesus alene.

Det vår tids "Benneter" har oppdaget gjennom Skriften er at den katolske og nyprotestantiske læren om dette er "et annet evangelium" som er forførende på en så alvorlig måte at de føler seg forpliktet til å advare om dette.

I tråden "Forsoning og rettferdiggjørelse" her på forumet er dette tatt opp på en grundig måte med utdrag fra boken "Ordet som aldri kan dø" av Olav Valen-Senstad.

mvh Bror

[Redigert den 29-4-2007 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Vidar
Juniormedlem
*


Avatar


Innlegg: 13
Registrert: 27-4-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-4-2007 kl 20:21


Hva er galt med den katolske troen på rettferdiggjørelse i Kristus ?

[Redigert den 29-4-2007 av Vidar]
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. (Mat 24,35)
De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. (Joh 6,63)
Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg,
har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.
Den tid kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.
(Joh 5,24)
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør (Joh 11,25)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-4-2007 kl 00:00
Reformasjonens hovedsak.


Det er en utpreget tendens til å betrakte "rettferdiggjørelse ved tro" som noe som betyr rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Man ønsker å inkludere helliggjørelsen i utrykket "rettferdiggjørelse ved tro". Det hevdes at Gud utretter et verk inne i oss like betydningfullt for frelsen som det han har utført for oss i Jesus alene.

Fra konkordieboken: "Det er falsk å lære at troen ikke henholder seg bare til Kristi lydighet, men derimot til hans gudommelige natur slik den bor og virker i oss, og at det er ved denne iboen i oss vår synd blir tildekket for Gud."

Vi frelses ved Kristi rettferdighet utenfor oss selv, ikke ved en rettferdighet som er iboende vår person."

Kardinal Bellarmine om den Lutherske reformasjons
hovedsak: "- en iboende, eller ikke iboende rettferdighet."

Dette er i korthet slik eg oppfatter denne problemstillingen.
Det er noe eg har "landet på" gjennom kamp og annfektelser over tid lang tid.

mvh Bror

[Redigert den 30-4-2007 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gnagar
Veteran
*****
Innlegg: 637
Registrert: 26-11-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-4-2007 kl 00:52


Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
Det hevdes at Gud utretter et verk inne i oss like betydningfullt for frelsen som det han har utført for oss i Jesus alene.

Dette er ikke mitt spesialfelt, men jeg registrer at Skriften legger litt vekt på dette med helliggjørelse – ”for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.”

Vi blir riktignok rettferdiggjort for Gud ved tro, men når Herren på den siste dag skiller sauene fra geitene er det jo nettopp det verk troen har fått gjøre inne i oss som vektlegges.

Uten gjerninger er troen død.[Redigert den 30-4-2007 av Gnagar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-4-2007 kl 17:54
Gjerningenes plass i den troendes liv.


"Selv om vi ikke kan forsone Gud og fortjene himmelen med egne gjerninger. Og selv om våre gjerninger i seg selv ikke er feilfrie og fullkomne i Guds øyne, er det likevel en viktig og urokkelig sannhet at når vi selv først gjennom Kristi offer er helliget og velbehagelige for Gud, da har alt det vi i kjærlighet bestreber oss for å gjøre for ham, også hans inderlige velbehag. Herren er en mild Far, rik på kjærlighet. Han ser med stort velbehag på alt hans barn i kjærlighet ønsker å gjøre for ham."

Slik utrykker Rosenius seg i Husandaktsboka 17.mars. Les gjerne hele andakten her: http://www.arven.net/

Selv mener eg Carl Olof Rosenius forkynner lov og evangelium på en slik måte at mennesker faktisk kan lese seg frelst gjennom hans forkynnelse. Ja, ikke bare det, de kan også bli bevart i troen gjennom denne forkynnelsen.
Dette finnes det etterhvert svært mange bevis/vitner på.

mvh Bror
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gnagar
Veteran
*****
Innlegg: 637
Registrert: 26-11-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-4-2007 kl 18:38


Bra at du har funnet en veileder i Rosenius. Husk bare å ikke sette din lit for mye til mennesker – du kunne komme under forbannelse. Det fins nemlig ingen feilfrie. Herren er nær. Amen.

-
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-4-2007 kl 21:17


Ja, det fine med Rosenius er at han ikke forkynner seg selv, men Kristus. Det er det de fleste som setter seg inn i hans forkynnelse erfarer.

Nei, han er ikke feilfri, og han forkynner heller ikke syndfrihet. Men han opphøyer den enes syndfrihet og seier i vårt sted. Det er også helt nødvendig å prøve også denne forkynnelsen på Skriftens vitnesbyrd, og mange er det som her finner en slik harmoni at det kan sies at rettferdighet og fred er frukten av hans vitnesbyrd.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-5-2007 kl 14:02
Kontraster.


Det er i brytninger mellom lys og mørke at kontrastene trer tydeligere fram. Legger ved en link hvor det dokumenteres uoverenstemmelser mellom Skriften og romersk katolsk lære slik den formuleres i "Catechism of the Catholic Church":

http://www.bereanbeacon.org/ThyWordIsTruth_A.html

[Redigert den 1-5-2007 av Bror][Redigert den 1-5-2007 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-5-2007 kl 21:08


det er godt at du linker til berean beacon, bror!! jeg har lært svært mye av Richard Bennett, irsk eks-prest i den romersk-katolske kirke.Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-5-2007 kl 21:40


Takk det samme lionheart! Denne mannen har mye å formidle i en kaotisk tid. Derfor er det en velsignelse å høre på hans forkynnelse.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-5-2007 kl 12:27


Jeg ønsker å komme tilbake med en lengre artikkel, evnt artikkel-serie når jeg er mer fornøyd med min kunnskap og oversikt over Den katolske kirkes vranglære.Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 4-5-2007 kl 19:25
Matt 13:27


Sitat:
kunnskap og oversikt over Den katolske kirkes vranglære.


. . .

Ja, hvem er egentlig kompetent til å ha så 'kritisk holdning'
mot ugress?

Er vi ikke fryktelig diskriminerende og grusomme mot folk
som har hagene fulle av ugress, og ser ut til å like det?

Er det ikke best med sensur og lovforbud mot å omtale
ugress på en nedlatende og krenkende måte?

Må vi ikke ha studert botanikk i 30 år og levd 5 år i
en shamans telt, før vi har lov å mene noe om ugress?

- - -

Noen få steder å starte:

Overblikk med ettertrykk

Lenkesamling

Kolleksjon: David Cloud

Bibelforbud

Utbrutt fhv. nonne

Religion beskytter mot omvendelse

Introduksjon

*
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-5-2007 kl 23:56


Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
Sitat:
kunnskap og oversikt over Den katolske kirkes vranglære.


. . .

Ja, hvem er egentlig kompetent til å ha så 'kritisk holdning'
mot ugress?

Er vi ikke fryktelig diskriminerende og grusomme mot folk
som har hagene fulle av ugress, og ser ut til å like det?

Er det ikke best med sensur og lovforbud mot å omtale
ugress på en nedlatende og krenkende måte?

Må vi ikke ha studert botanikk i 30 år og levd 5 år i
en shamans telt, før vi har lov å mene noe om ugress?:question: hm...
Jeg trur nesten jeg må være dristig nok til å spørre om du kan si dette på nytt, med litt andre ord. Så jeg kanskje forstå hva du mener... For... eh, budskapet forsvant en eller annen plass mellom avsender og mottaker, selv om jeg leser de samme ord som du skrev. ( Kort sagt, jeg skjønner ikke hva du mener)

Er det feil av Lionheart å lese om / sette seg inn i tematikk om DRK, eller er det feil å skrive om DRK? eller er det bare de som ikke har lest om DRK som kan utale seg om DRK?

:puzzled:
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 5-5-2007 kl 12:27


Hørt om ironi, Kristnerd?

Lenkene skulle bære det meste her.

- ellers så rabulerte jeg litt over hva slags
emosjonelle / billig-demagogiske reaksjoner vi kunne
vente, på å belyse kultvirksomhetene fra deres egne
kilder.
De må da ta kritikeren i stedet for ballen, og gjerne
insinuere at han er inkompetent og helst i så sterk
mangel av "kontakt med virkeligheten" at det aldri
nytter å "møte ham" i utveksling.
En fryktelig listig avskiltings-teknikk, men kultistenes
fattige forsvar mot saklig dokumentasjon fra kildene.

Vår interesse for dokumentasjon og fakta beviser da
at vi ikke er åndelige nok til å forstå hvor rett og
herlig denne kulten er ... vi er på et primitivt
åndelig nivå som han bare må gi opp for, dessverre.


Han "kjenner seg overhode ikke igjen" i bildet av
fremlagt dokumentasjon.

Formelt og grammatisk har han da bare uttalt seg om
sin egen evne til å analysere og forstå realitetene
omkring seg.
Men klarer altså å få fram at han føler seg i
upassende selskap. Hans egne følelser er stadig
hovedemnet.

Ville jeg oppfordre til å kutte ut nærmere studier
av kildene? Det er da ikke helt meg ...
men jeg nærmet meg vel en antydning av å frita folk
for en slik overdreven 'akademisk' ydmykhet å si at
uff, det er jo 359 andre delretninger av buddhisme --
så før jeg har studert alle de, er jeg ikke ordentlig
meningsberettiget, eller kan knapt bevise at det
egentlig er noe som må hete buddhisme.

En rekke diskusjoner med kultvesen kan effektivt
avskjæres, uten tap av noen akademisk hederlighet.

F.eks: "Når du godtar 'slik-og-så systemet' en gros, vil det
være uten interesse å drøfte med deg hva du legger i
'den troendes helliggjørelse'."

2 Tim 2:16, 2:25 f

Er det ikke pussig at lignelsen om ugresset i åkeren,
ikke er akademisk belagt med en omhyggelig botanisk
definisjon av 'ugress'?

Men vårt tidsklima er bare frenetisk opptatt av hvor
mentalt defekt, om ikke 'forbrytersk' det er å foreta
slike diskriminerende kategori-sorteringer:
Alle planter har krav på vår ydmyke anerkjennelse.

En prinsipiell nektelse av forskjell på 'godt' og 'ondt'..
Kan noe bli ondere, prinsipielt?

Sitat:

Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt,
som gjør mørke til lys og lys til mørke ...
(Jes 5)

.

[Redigert den av Praxis]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-5-2007 kl 12:42


Ok :) da henger jeg med ser du ;)

Og jada, jeg har hørt om ironi. Men det forutsetter at man forstår at noe er ironisk. Dekoderen min er ikke alltid like god ;) (Jeg trur det er en slik "blame it on the dysleksi" ting)
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-8-2007 kl 02:22
Å henge bjellene på katten.


I foredraget "The Biblical Uncovering of the Pope and Papacy"
gir Richard Bennet nok et overbevisende, veldokumentert og tankevekkende innlegg i debatten om Antikrist.

Her er det: http://www.bereanbeacon.org/
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 22-8-2007 kl 16:52


Tror ikke han tar sin munn for full. Han har et viktig budskap og han vet hva han snakker om.

Jeg har hørt en del av "stoffet". Det er bare så synd at svært få evner å se "galskapen" som strekker seg helt inn i våre menigheter her til lands.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 25-8-2007 kl 15:57


GALT: DKK og hennes døtre tror på "kirkens lov/bud"

RIKTIG: Gud vil at vi skal tro på Hans lov og bud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Rudie
Medlem
**
Innlegg: 27
Registrert: 31-8-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-8-2007 kl 08:42


Hvordan blir man frelst?

Må vi kristne ha like meninger om alt? Eller er det nok å tro på Jesus?
Om jeg tror på den apostoliske trosbekjennelsen og bekjenner den som sannhet, er jeg da frelst?

Jeg liker den trosbekjenneslen, både den apostoliske og den nikenske. For jeg syns den tar med de viktige faktorene.
Det må vel ha vært kristne som står bak trosbekjennelsen?
Velkommen til min blogg!
http://rudie-rudie.blogspot.com/
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Rudie
Medlem
**
Innlegg: 27
Registrert: 31-8-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-8-2007 kl 08:58


Dere som mener at Den Katolske Kirke er skjøgen og paven er antikrist, må da også erkjenne at trosbekjennelsen er antikrist lære! Så er spørsmålet da om dere kan stå for "antikrist" sin trosbekjennelse? Men dere mener kansje at man blir ikke frelst av å tro på Jesus, men man må mene som dere, ellers kommer man til helvete?


Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Apostoliske_trosbekjennelse

[Redigert den 31-8-2007 av Rudie]

[Redigert den 31-8-2007 av Rudie]
Velkommen til min blogg!
http://rudie-rudie.blogspot.com/
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-8-2007 kl 09:53


Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Dere som mener at Den Katolske Kirke er skjøgen og paven er antikrist, må da også erkjenne at trosbekjennelsen er antikrist lære! Så er spørsmålet da om dere kan stå for "antikrist" sin trosbekjennelse? Men dere mener kansje at man blir ikke frelst av å tro på Jesus, men man må mene som dere, ellers kommer man til helvete?
En god argumentasjon!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-9-2007 kl 17:31
Tid for å kalle en spade en spade?!


I foredraget "Gathering the Children" dokumenterer Walter Veith igjen med henvisning til fakta at Skriften går i oppfyllelse rett for våre øyne. Eg tror ikke det er tiden nå til å "jatte med" disse herskere kledd i lysets kledning som opptrer som verdens frelsere. Svært mye tyder på at Veith`s
avsløringer er betimelig knyttet til Åpenbaringens budskap 18,4: "Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktig i syndene hennes, og for at dere ikke skal få noen av plagene hennes."

I tidens fylde skjer det som er forutsagt, og det er bare ut fra Skriften og ut fra det vi selv kan se gå i oppfyllelse vi blir stillt på valg. Her begynner det å bli mindre og mindre "nøytral grunn" for pilgrimer på vandring til et bedre hjemland!

http://video.google.com/videohosted?docid=806280383828829488...
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gnagar
Veteran
*****
Innlegg: 637
Registrert: 26-11-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-9-2007 kl 19:12


Sitat:
Opprinnelig postet av Bror

Her begynner det å bli mindre og mindre "nøytral grunn"

Ja du jeg har faktisk merket meg noe av det samme..

-
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 1-9-2007 kl 21:22


Det kan ikke være tvil, hvorfor vil ikke menneskene se det?Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1    3  ..  24

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen