Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Øversteprestens andre komme
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-6-2012 kl 21:02
Øversteprestens andre komme


Daggryet for Dagen skjer i Timen rett før Dagen. Da viser Morgenstjernen seg. Og i tidsrommet etter at Timen er kommet og frem til Lammets bryllup, skjer følgende:

2. Peter 1:19 Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.

altså, at Morgenstjernen stiger i hjertene. En forklaring på overgangen fra Menneskesønnens ankomst i Timen til at Morgenstjernen kan stige i hjertene som nevnt i verset ovenfor har nettopp å gjøre med at Menneskesønnen er Øverstepresten som kommer for andre gang.

Det at Menneskesønnen kommer som Øverstepresten for andre gang i Timen har å gjøre med at Kristus blir sammenlignet i følgende vers med øverstepresten som kom årlig i Israel i gammeltestamentlig tid:

Hebr., 9:11 Men Kristus er kommet som øversteprest for alt det gode vi nå har. …

og

Hebr., 9:12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig.

---

Hebr., 9:28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Og når han kommer for andre gang som nevnt i verset Hebr., 9:28 ovenfor, så må dette også høyst sannsynlig være som Øverstepresten ettersom Hebr., 9 handler om det øversteprestlige.

Menneskesønnens ankomst i Timen til lyden av basunen med den påfølgende Dommens Dag er altså bygd opp etter samme prinsipp som Basunenes høytid (Rosh Hashana), og deretter øverstepresten og blodsofferet, og så Yom Kippur (doms- og forsoningsdagen) i det gamle Israel. Da kommer Menneskesønnen først som Øverstepresten for andre gang, og etter at denne tjenesten er over, kan Morgenstjernen stige i hjertene som nevnt i 2. Peter, 1:19 ovenfor.

Forklaringen på at ”han kommer på himmelens skyer” må være at Morgenstjernen befinner seg over de mørke skyene (Esekiel, 30:3) på himmelen på Herrens Dag og at han får økende innflytelse som Morgenstjernen etter at tjenesten som Øverstepresten er over. Disse mørke skyene på Herrens dag er ulik skyene på en mandag til søndag. Når Morgenstjernen har steget i hjertene (2. Peter, 1:19), så har den samtidig også steget på himmelen på Herrens dag. Da er både denne himmelen, de mørke skyene og Herrens dag i et felles åndsrom eller himmelrom der opprykkelsene skjer.

En opprykkelse til Morgenstjernen må derfor være av samme type som Paulus’ opprykkelse til den 3. himmel som nevnt i følgende vers:

2. Kor., 12:2 Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket bort til den tredje himmel – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det.

der dette opprykkelsesområdet starter i kroppen, og muligens strekker seg utenfor kroppen et stykke. Etter en slik opprykkelse vil personen være tilbake i kroppen og kunne berette om hendelsen.

Jeg er ganske sikker på at Paulus ville ha ment at opprykkelsen til Menneskesønnen etter hans andre komme nettopp ville være som opprykkelsen til den 3. himmel, dvs. at man opprykkes gjennom de mørke skyene til Morgenstjernen på himmelen på Herrens Dag, at dette skjer i kroppen, og at man etterpå vil være i kroppen og kunne berette om hendelsen.

Opprykkelsene vil ifølge Paulus først skje for personer som er uten håp og innsovnet (i ånden) og i neste omgang for personer som ennå er levende (i ånden) og med håp (1. Tess. 4). Skillet må nødvendigvis gå ved den massive endringen når festsalen fylles opp, jfr. lignelsen i Matt. 22. Før denne endringen til massive opprykkelser, skjer det at ”en blir tatt med og en blir ikke tatt med”. Disse opprykkelsene starter altså i kroppen og går muligens utenfor den et stykke slik som nevnt i 2. Kor., 12:2.

I Lammets bryllupsprosedyre vil det lenge være liten oppslutning om Menneskesønnen blant de innbudte etter at han er kommet. Oppslutningen øker brått når festsalen fylles opp og som må skje i forbindelse med bryllupet, slik det fremgår av lignelsen i Matt. 22 om kongesønnens bryllup. De utvalgte etter Menneskesønnens ankomst vil heller ikke reagere i denne tiden før selve bryllupet på grunn av at de har ”slør”.

I det andre perspektivet, i sammenligningen med basunen, Timen, Øverstepresten og Dommens Dag og Yom Kippur, må tiden når den store flokken vasker sine kapper hvite i Lammets blod, samsvare med Dommens Dag og den store trengselen, og også med tiden når festsalen fylles massivt opp i hht. lignelsen i Matt. 22.

Etter at Menneskesønnen er kommet, vil det da være få opprykkelser mot Morgenstjernen, faktisk helt frem til den store trengselen på Dommens Dag, når antallet opprykkelser stiger kraftig. Lammets bryllup vil kjennetegnes av massive opprykkelser mot Morgenstjernen når den har steget i hjertene (2. Peter, 1:19), men begrenset til Gogkrigsområdet. Deretter skjer det massive opprykkelser mot Morgenstjernen i verden forøvrig på grunn av det som skjer når Gog-krigen raser. Disse sistnevnte opprykkelsene er beskrevet som at festsalen fylles opp med innbudte i lignelsen om kongesønnens bryllup i Matt., 22. De innbudte befinner seg da i verden forøvrig utenom Gog-krigsområdet.

Det dreier seg altså etter alt å dømme om et offer ved Menneskesønnens andre komme:

Hebr. 9:28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Hele dette kapitlet handler om det øversteprestlige og da må andre gang ifølge verset over høyst sannsynlig også dreie seg om det øversteprestlige, men ikke som ledd i den årlige tradisjonen med syndsoppgjør (jfr., ”, ikke for syndens skyld, ” i verset rett ovenfor). Denne tradisjonen ble avsluttet med Jesu offer (som var et offer én gang for alle [jfr. Hebr., 9:12] de tidligere årlige gangene), mens det andre kommet gjelder den endelige frelsen.

Det nye testamente forteller ikke om andre måter for frelse enn ved Lammets blod. Dermed kan ikke den frelsen for de som venter på ham ifølge Hebr. 9,28 avsluttes før den store flokken har vasket sine kapper hvite i Lammets blod (Åp., 7:14). Dette kan bare skje på Dommens Dag etter at Øverstepresten har kommet i forveien i Timen.

---

Følgende vers viser at Guds trone settes i et område som for tiden er dominert av islam:

Jer., 49:38 Så setter jeg min tronstol i Elam og utrydder konge og høvdinger der, lyder ordet fra Herren.

og følgende som starter i et jødisk område:

Esekiel, 39:7 Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent i Israel, mitt folk. Jeg vil ikke la det vanæres mer. Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren, den hellige i Israel.

Disse versene har å gjøre med viktige hendelser i forbindelse med Menneskesønnens tilbakekomst.

---

Nå tenkte jeg å se litt nærmere på hvordan Morgenstjernen begynner å skinne på himmelen på Herrens Dag og den utbredelsen dette lyset får utover denne himmelen etter at Morgenstjernen viser seg. På den fysiske himmelen vil en morgenstjerne stige i forhold til jordrotasjonen og komme jevnt opp på himmelen i demringen av en vanlig dag, mandag til søndag.

Morgenstjernen på himmelen på Herrens Dag må derimot plutselig begynne å skinne på og utover hele denne himmelen slik det skjer med lynet som nevnt i lignelsen om lynet (Matt., 24 og Luk., 17). I Matt., 24:27 får vi også en sammenligning med et lyn der lyset av dette begynner å skinne i øst og helt til vesten. Dette må da selvfølgelig kunne skje for alle og enhver, både utvalgte og innbudte, som befinner seg under denne himmelen på Herrens Dag der Morgenstjernen kan stige i hjertene som nevnt i 2. Peter, 1:19.

Som jeg skrev ovenfor begynner tiden for Morgenstjernen etter at tjenesten som Øverstepresten for andre gang er over. Det er først da at Morgenstjernen kan stige i hjertene. Da har vi en brå overgang og Morgenstjernen begynner å skinne på himmelen på Herrens Dag plutselig som lynet i lignelsen. Det er først etter dette tidspunktet at Menneskesønnen kan bli virkelig kjent, og da er han naturlig nok ifølge Luk., 17:23 ikke ”her eller der”. Luk., 17:24 nevner at det er først som lynet han kommer tilsyne. Han må først lide mye (som har med det øversteprestlige å gjøre) og forkastes ifølge Luk., 17:25. Når det nevnes ”først” i Luk., 17:25, må denne forkastelsen deretter avløses av anerkjennelse når tiden for Morgenstjernen i hjertene begynner og den begynner å lyse plutselig som lynet.

I likhet med at øverstepresten i gammel tid i Israel kom før domsdagen Yom Kippur, er opplysningene i Hebr. 9:28 om at det starter en frelse for de som venter på ham når han kommer for andre gang og at den store flokken kommer ut av Den store trengselen og har vasket sine kapper hvite i Lammets blod ifølge Åp., 7:14, en bekreftelse på at den frelsen som starter ved Menneskesønnens andre komme og offer, avsluttes når Den store trengselen på Dommens Dag er over.

Den første opprykkelsesfasen etter Menneskesønnens komme som Paulus nevner i 1. Tess., 4 skjer for personer som er innsovnet (i ånden) og uten håp og andre opprykkelsesfase skjer for personer som er levende (i ånden) og fortsatt har håp. Den første opprykkelsesfasen har få og spredte tilfeller i tidsrommet mellom følgende vers:

Jer., 49:38 Så setter jeg min tronstol i Elam og utrydder konge og høvdinger der, lyder ordet fra Herren.

og:

Esekiel, 39:7 Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent i Israel, mitt folk. Jeg vil ikke la det vanæres mer. Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren, den hellige i Israel.

---

Denne perioden fra Herrens trone settes i Elam, kongen og høvdingene der utryddes og til folkeslagene skal sanne at han er Herren, må være perioden der Menneskesønnen kommer og de utvalgte samles inn. Det skjer altså under Gog-krigen at folkeslagene skal sanne at han er Herren (Esekiel, 39:7) Da må faktisk Lammets bryllup skje og festen etterpå starte i forbindelse med at folkeslagene skal sanne at han er Herren. Når tronen først settes i Elam, så må dette Herrens navn ha noe med landet Iran å gjøre.

I følgende vers nevnes det en periode som må avkortes for de utvalgtes skyld:

Matt., 24:15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted – forstå det, den som leser! 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. ... 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært siden verdens begynnelse og fram til i dag, og heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Denne perioden som må avkortes for de utvalgtes skyld når det skjer en flukt opp i fjellene ifølge Matt., 24:16 må faktisk være Gog-krigen. Da er det Lammets bryllup som må avkortes samtidig med Gog-krigen, for som jeg skrev litt lenger opp i innlegget, må faktisk Lammets bryllup skje og festen etterpå starte i forbindelse med at folkeslagene skal sanne at han er Herren, ifølge Esekiel, 39:7. Da starter 2. opprykkelsesfase som bærer preg av massive opprykkelser mot Morgen-stjernen og det må være Den store trengselen som nevnes i vers 21 ovenfor og Dommens Dag som har kommet da. Den frelsen som nevnes i Matt., 24:22 over må være samme frelsen som nevnes i Hebr. 9:28 og som starter ved Øversteprestens andre komme og offer for de som venter på ham. Denne frelsen skjer da i opprykkelsesområdet til Morgenstjernen og ikke utenom dette.

Frelsen avsluttes når Den store trengselen på Dommens Dag er over og den store flokken kommer ut av Den store trengselen og har vasket sine kapper hvite i Lammets blod ifølge Åp., 7:14.

Jeg skrev tidligere at i Lammets bryllupsprosedyre vil det lenge være liten oppslutning om Menneskesønnen blant de innbudte etter at han er kommet. Oppslutningen øker brått når festsalen fylles opp og som må skje i forbindelse med bryllupet, slik det fremgår av lignelsen i Matt. 22 om kongesønnens bryllup.

Den hendelsen som ser ut til å starte denne voldsomme utviklingen når festsalen plutselig fylles opp av gjester (Matt. 22:10), er når kongen i lignelsen om kongesønnens bryllup sender ut tropper mot morderne, dreper dem og brenner byen deres (Matt., 22:7).

Mellom hendelsene i Matt., 22:7 og 22:10 må perioden som både må være Gog-krigen og Lammets bryllup og som må avkortes for de utvalgtes skyld komme når det skjer en flukt opp i fjellene i Judea ifølge Matt., 24:16. Når disse dagene forkortes for de utvalgtes skyld og for menneskers frelse ellers i hht. Matt., 24, må også

Esekiel, 39:7 Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent i Israel, mitt folk. Jeg vil ikke la det vanæres mer. Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren, den hellige i Israel.

oppfylles samtidig.


[Redigert den 27-6-2012 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-6-2012 kl 23:23


Ved Jesu andre komme skulle alle se ham. Blir vel litt vanskelig det om det komme er det samme som morgenstjernen som går opp i hjerte. Når morgenstjernen går opp i hjerte kan det nok merkes, ja, men ses av alle blir nok vanskelig. Tror derfor heller det andre komme må være fysisk, som det første. Det åndelige er jo som kjent ikke så lett å se med det blotte øye.


[Redigert den 28-6-2012 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-9-2012 kl 10:12


Sier meg enig med gana: Jeg tror nok det er forvrengt syn å tro at oppstandelsen fra de døde som finner sted under opprykkelsen er en åndelig opplevelse. Husk at Jesus har et fysisk legeme og kommer for å hente døde og levende. Og at de døde først skal oppstå, så skal de som tror og lever følge etter dem til Jesus.

Det jeg synes er mer interessant å diskutere anngående Jesu andre komme er om det finner sted før eller etter den siste trengsel.

2 Tessalonikerne 2:3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?

Jesus skal utslette han ved sitt komme. Det forteller meg at menigheten blir her til trengselstiden er over, men jeg vet det er en veldig uvanlig tolkning av bibelen. De fleste som er inne på dette sier jo at menigheten opprykkes før trengselstiden.

Men om dette er vesentlig eller viktig er en annen sak. Det er vel nok et diskusjonstema blandt kristne som er overflødig muligens.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-9-2012 kl 00:34


At menigheten blir her til trengselstiden er over tror jeg ikke er et så uvanlig syn. Kanskje uvanlig i den del av lekmannsrørsle som er er i ferd med å fusjonere med jødedommen, men ellers ikke.

Fusjonere med jødedommen - det merkes ved et ekstremt fokus på det jordiske, at øverstepresten skal komme igjen for å opprette sitt jordiske Rike for Israel.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 4-10-2012 kl 21:04


Sitat: skrevet av gana  
At menigheten blir her til trengselstiden er over tror jeg ikke er et så uvanlig syn. Kanskje uvanlig i den del av lekmannsrørsle som er er i ferd med å fusjonere med jødedommen, men ellers ikke.

Fusjonere med jødedommen - det merkes ved et ekstremt fokus på det jordiske, at øverstepresten skal komme igjen for å opprette sitt jordiske Rike for Israel.


Jeremia er ganske klar i sine profetier her:
Sitat:
Israel skal vende tilbake
30Dette ordet kom til Jeremia fra Herren: 2 Så sier Herren, Israels Gud: Skriv opp i en bokrull alle de ordene jeg har talt til deg! 3 For se, dager skal komme, sier Herren, da jeg vender skjebnen for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg ga fedrene deres, så de kan ta det i eie.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-10-2012 kl 19:43


Sitat: skrevet av Viking  
Jeremia er ganske klar i sine profetier her:
Sitat:
Israel skal vende tilbake
30Dette ordet kom til Jeremia fra Herren: 2 Så sier Herren, Israels Gud: Skriv opp i en bokrull alle de ordene jeg har talt til deg! 3 For se, dager skal komme, sier Herren, da jeg vender skjebnen for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg ga fedrene deres, så de kan ta det i eie.

Og dette har han oppfylt, slik jeg ser det. Israel ble gjennopprettet i 1948.
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 8-10-2012 kl 20:19


Sitat: skrevet av solbu  
Sitat: skrevet av Viking  
Jeremia er ganske klar i sine profetier her:
Sitat:
Israel skal vende tilbake
30Dette ordet kom til Jeremia fra Herren: 2 Så sier Herren, Israels Gud: Skriv opp i en bokrull alle de ordene jeg har talt til deg! 3 For se, dager skal komme, sier Herren, da jeg vender skjebnen for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg ga fedrene deres, så de kan ta det i eie.

Og dette har han oppfylt, slik jeg ser det. Israel ble gjennopprettet i 1948.


Interessant nok, men hvis en ser på profetiene så kan jeg ikke få det til å stemme. Det var mye som ikke gikk i oppyllelse i 1948. Gud sier at profetiene Hans skal gå i oppfyllelse til hver minste bokstav.

Det kan ikke være Jakobs etterkommere som har inntatt Israel, de fleste av Israels innbyggere må være av et annet opphav.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-10-2012 kl 01:02


Den kronologiske tabellen bak i mange bibler er nyttig. Der står det at profeten Jeremia virket i perioden ca. 625-587. Tilbakekomsten til landet skjedde i 538. Profetien i Jeremia 30 fikk altså sin oppfyllelse allerede da.[Redigert den 13-10-2012 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 14-10-2012 kl 09:22


Sitat: skrevet av gana  
Den kronologiske tabellen bak i mange bibler er nyttig. Der står det at profeten Jeremia virket i perioden ca. 625-587. Tilbakekomsten til landet skjedde i 538. Profetien i Jeremia 30 fikk altså sin oppfyllelse allerede da.[Redigert den 13-10-2012 av gana]


Fangenskapet i Babylon var slutt på den tiden for Judah, men hvor var de 10 andre stammene (Israel) som hadde sittet i fangenskap i Assyria?

Tilbakekomsten av Israel og Judah var mer omfattende enn som så. Her er en hel del lovnader fra Herren Gud som skulle oppfylles.

Det har ikke vært en dag med fred i Israel/Jerusalem siden de forlot
dette landet på Jeremiah sin tid. Jerusalem har vært på fiende hender og er ennå delt. Ufreden lever og intet viter om en fred.

Hvis de to tidspunktene hadde vært rett, ville bibelen være feilaktig.
Og det, er den ikke.

I Jeremiah kap. 32 kan du lese om Jeremia som kjøper jord i Anatot.
Dette er en utrolig viktig detalje å få med seg. Her blir det dokumentert skriftelig med kopi at dette kjøpet finner sted.

Hvorfor? Den dagen Kristus kommer tilbake og gjør krav på landet
vil Han og Jakobs etterkommere fremvise dette dokument som bevis på at Guds profetierer 100 % korrekte.

.

[Redigert den 14-10-2012 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-10-2012 kl 11:03


Sitat: skrevet av Viking  
Det har ikke vært en dag med fred i Israel/Jerusalem siden de forlot

Jo det har det. Freden har vært stor i lang tid nå. Min fred gir jeg dere sa Jesus til den kristne menighet som ble det nye Israel/Jerusalem.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 14-10-2012 kl 13:05


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Det har ikke vært en dag med fred i Israel/Jerusalem siden de forlot

Jo det har det. Freden har vært stor i lang tid nå. Min fred gir jeg dere sa Jesus til den kristne menighet som ble det nye Israel/Jerusalem.


Hører mange sier dette, men kan ikke få det til å passe i forhold til
profetiene.

Hvem kan Israels Hus og Judah Hus være i forhold til den kristne menighet. Og hva er den kristne menighet?

Når du sier den kristne menighet er mener du de menigheter som
taler med samme tunge som deg selv? Hva så med de andre, mormonere, katolikker, dnk, pinsevenner, jehovas vitne, adventistene o.s.v.?

Lurer på hvor mange av disse menigheter er det som holder Sabbat
etter Guds kalender, lunar kalenderen med 360 dager.


Sitat:

23 Og det skal skje:
Fra nymånedag til nymånedag,
fra sabbat til sabbat,
skal alle mennesker komme
og tilbe for mitt ansikt,
sier Herren.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-10-2012 kl 15:20


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Det har ikke vært en dag med fred i Israel/Jerusalem siden de forlot

Jo det har det. Freden har vært stor i lang tid nå. Min fred gir jeg dere sa Jesus til den kristne menighet som ble det nye Israel/Jerusalem.


Hører mange sier dette, men kan ikke få det til å passe i forhold til
profetiene.

Da har du nok et problem ja.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 14-10-2012 kl 20:30


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Det har ikke vært en dag med fred i Israel/Jerusalem siden de forlot

Jo det har det. Freden har vært stor i lang tid nå. Min fred gir jeg dere sa Jesus til den kristne menighet som ble det nye Israel/Jerusalem.


Hører mange sier dette, men kan ikke få det til å passe i forhold til
profetiene.

Da har du nok et problem ja.


Jeg sier det slik at bibelen har rett, dvs. profetiene til de gamle profetene er ordrette og vil oppfylles slik de er skrevet, ikke ved en omskrivelse slik du viser til.

Hvem hadde problemer i såfall :)

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-10-2012 kl 20:47


De hadde noe av samme problem på Jesu tid også. De forventet et fysisk rike, men fikk et åndelig.

Nesten litt komisk at samme feilen gjøres i dag også :)

Mitt rike er ikke av denne verden sa Jesus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 15-10-2012 kl 21:42


Sitat: skrevet av gana  
De hadde noe av samme problem på Jesu tid også. De forventet et fysisk rike, men fikk et åndelig.

Nesten litt komisk at samme feilen gjøres i dag også :)

Mitt rike er ikke av denne verden sa Jesus.


Er du i stand til å definere det åndelige Israel?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-10-2012 kl 14:54


Sitat: skrevet av solbu  
Sitat: skrevet av Viking  
Jeremia er ganske klar i sine profetier her:
Sitat:
Israel skal vende tilbake
30Dette ordet kom til Jeremia fra Herren: 2 Så sier Herren, Israels Gud: Skriv opp i en bokrull alle de ordene jeg har talt til deg! 3 For se, dager skal komme, sier Herren, da jeg vender skjebnen for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg ga fedrene deres, så de kan ta det i eie.

Og dette har han oppfylt, slik jeg ser det. Israel ble gjennopprettet i 1948.

Hvis det er noen som skal ha det hellige landet, så er det "det nye Israel" det nye Guds folk, de kristne. Jesus Kristus ble dømt og misshandlet på "The Temple Mount" først av tempel prestene i Templet, så av Romerne i den Romerske militærleiren Antonia på "The Temple Mount"[Redigert den 18-10-2012 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-10-2012 kl 23:45


Sitat: skrevet av Jerusalem  

Hvis det er noen som skal ha det hellige landet, så er det "det nye Israel" det nye Guds folk, de kristne. Jesus Kristus ble dømt og misshandlet på "The Temple Mount" først av tempel prestene i Templet, så av Romerne i den Romerske militærleiren Antonia på "The Temple Mount"

Det var en ny vri, at misshandling skulle gi rett til land :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-10-2012 kl 15:54


Sitat: skrevet av gana  

Det var en ny vri, at misshandling skulle gi rett til land :)

Vel, fikk ikke jødene deler av dette landet i 1948, som en kompensasjon for det som skjedde med dem under andre verdens krig ? Det er det, at de kristne er Guds nye folk, som gir dem førsterett, på de hellige stedene i dette landet. På de to stedene Jesu Kristus ble dømt på (på Tempelplassen) bør det bygges to kristne minnesmerker, ikke noe muslimsk eller jødisk der. Det samme gjelder Salomons søylegang på Tempelplassen, hvor Jesu Kristus og disiplene hold til. Verdens kirkebygg med sine søyleganger bærer i seg minnet om bygget Jesu Kristus og disiplene møttes i.
[Redigert den 19-10-2012 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-10-2012 kl 20:54


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Det var en ny vri, at misshandling skulle gi rett til land :)

Vel, fikk ikke jødene deler av dette landet i 1948, som en kompensasjon for det som skjedde med dem under andre verdens krig ? Det er det, at de kristne er Guds nye folk, som gir dem førsterett, på de hellige stedene i dette landet. På de to stedene Jesu Kristus ble dømt på (på Tempelplassen) bør det bygges to kristne minnesmerker, ikke noe muslimsk eller jødisk der. Det samme gjelder Salomons søylegang på Tempelplassen, hvor Jesu Kristus og disiplene hold til. Verdens kirkebygg med sine søyleganger bærer i seg minnet om bygget Jesu Kristus og disiplene møttes i.


Like greit å heve blikket. Heve blikket over land og tempelhøyder. Tilbedelse i ånd og sannhet var Veien.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-10-2012 kl 00:26


Sitat: skrevet av gana  

Like greit å heve blikket. Heve blikket over land og tempelhøyder. Tilbedelse i ånd og sannhet var Veien.
For de kristne er ikke disse hellige plassene og tingene viktig for tilbedelsen. De kristne opplever fysisk og psykisk helbredelse, når de tar på hellige steder og ting.

Apg 19:12 "Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene fór ut av dem"

Apg 5:15 "De bar også syke ut p gatene og la dem på senger og bårer, for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke og folk som var besatt av urene ånder, og alle ble helbredet."

Matt 9:20 "Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, for hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk"


[Redigert den 19-10-2012 av Jerusalem]

[Redigert den 19-10-2012 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-10-2012 kl 01:08


Sitat: skrevet av Jerusalem  
De kristne opplever fysisk og psykisk helbredelse, når de tar på hellige steder og ting.


Javel, men det gir dem likevel ikke noen rett til disse tingene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-10-2012 kl 16:21


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Vel, fikk ikke jødene deler av dette landet i 1948, som en kompensasjon for det som skjedde med dem under andre verdens krig ?

Det er en populær myte. Sannheten er at det allerede i 1917-ble satt i gang arbeid med å gi jødene tilbake sitt gamle land, kjent som Balfourerklæringen. Krigen var katalysatoren som åpnet verdens øyne for at jødene burde få sitt eget land og at de ikke burde vente. Men selve arbeidet med å gi de landet sitt hadde pågått i 30 år allerede.
Sitat:
Det er det, at de kristne er Guds nye folk, som gir dem førsterett, på de hellige stedene i dette landet.
Uenig. Israelsfolket er ikke forkastet, de er forblindet. Det er en forskjell. Jødene skal jo frelses i trengselen, i følge skriften. Da kan de ikke ha misstet alle løfter.

Denne erstatningsteologien er en vranglære.
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-10-2012 kl 19:13


Sitat: skrevet av solbu  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Det er det, at de kristne er Guds nye folk, som gir dem førsterett, på de hellige stedene i dette landet.
Uenig. Israelsfolket er ikke forkastet, de er forblindet. Det er en forskjell. Jødene skal jo frelses i trengselen, i følge skriften. Da kan de ikke ha misstet alle løfter.

Denne erstatningsteologien er en vranglære.

Det Paulus sier i Romerne 11 er at siden Paulus og de første kristne er israelitter så har Gud holdt sitt løfte til israelittene. Guds folk er med andre ord på dette tidspunktet redusert til de kristne israelittene, som Paulus var en del av. Å fortsatt tro at alle israelitter (ikke kristne israelitter) er Guds folk, blir absurd.

Alle kristne jøder kom seg unna, da Tempelet, Jerusalem og Judea gikk under i den store trengselen år 70 e.Kr De kristne er det nye Israel, Guds folk.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-10-2012 kl 22:18


Sitat: skrevet av Jerusalem  

Det Paulus sier i Romerne 11 er at siden Paulus og de første kristne er israelitter så har Gud holdt sitt løfte til israelittene. Guds folk er med andre ord på dette tidspunktet redusert til de kristne israelittene, som Paulus var en del av. Å fortsatt tro at alle israelitter (ikke kristne israelitter) er Guds folk, blir absurd.

Ja, det var jo en enkel og grei forklaring. Veldig bra Jerusalem. Du skulle vel ikke være i slekt med Juda?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-10-2012 kl 12:29


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Det Paulus sier i Romerne 11 er at siden Paulus og de første kristne er israelitter så har Gud holdt sitt løfte til israelittene. Guds folk er med andre ord på dette tidspunktet redusert til de kristne israelittene, som Paulus var en del av. Å fortsatt tro at alle israelitter (ikke kristne israelitter) er Guds folk, blir absurd.

Ja, det var jo en enkel og grei forklaring. Veldig bra Jerusalem. Du skulle vel ikke være i slekt med Juda?

Hvorvidt en av mine forfedre langt tilbake var jøde (Juda) vet jeg ingen ting om. Det ville som sagt ikke gitt meg noen som helst fortrinsrett. Du må være kristen, nasjonalitet spiller ingen rolle lengere.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-10-2012 kl 17:34


Ja, og paven er like ufeilbar i lærespørsmål som på den tid da de drev tok betaling for syndenes forlatelse?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-10-2012 kl 19:58


Sitat: skrevet av gana  
Ja, og paven er like ufeilbar i lærespørsmål som på den tid da de drev tok betaling for syndenes forlatelse?

Hva en eller annen pave har sagt eller gjort i historien er irrelevant.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 24-10-2012 kl 21:00


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Ja, og paven er like ufeilbar i lærespørsmål som på den tid da de drev tok betaling for syndenes forlatelse?

Hva en eller annen pave har sagt eller gjort i historien er irrelevant.


Skulle tro det var tungtveiende bevis mot disse var relevant.

Folk tror at dette er en kirke etter Peters menighet i Rom,
men det er det ikke. Denne kirken ble grunnlagt med kun
en ting for øye, og det var å få makt over folk og rikdom.

Hele dette hus er så fullt av hedendom at en kan kalle det
babylon.

Litt om katolikkene og skriften:


Sitat:

"Did God intend that the Bible alone should be the guide to salvation? No, because certain things in the Bible can be misunderstood, and because the Bible does not have everything God taught" - Catechism, p. 51.

"Do we get from the Bible alone all our knowledge and certainty about what God has told us? No, there is also Sacred Tradition … What is tradition? The Word of God handed on to us by the Apostles in their preaching and by their successors in the church to the present day … Do you have to believe in tradition? Yes … we are obliged to accept all the truths contained in the Bible and Tradition…" - Catechism, pp. 9,10.

"Council … assemblies of the rulers of the Church legally convoked, for the discussion and decision of ecclesiastical affairs … The decrees of general councils have no binding authority till confirmed by the Pope … The infallibility of general councils so confirmed follows from that of the Church…" - Dictionary, pp. 227-230.

"Does Jesus require us to follow the Pope in matters of religion? Yes, because obedience and loyalty to the Pope are among the chief requirements of Our Lord's plan for unity … Can the Pope make an error when teaching religion? Not when he is speaking solemnly (ex cathedra) as head of the church. Then he has that special protection from error which God gives as a spiritual safeguard for all the members of the church" - Catechism, p. 56.

But the Bible teaches:
1. The original apostles received all the truth we need to guide us to eternal life, and they wrote this down in the Scriptures (John 16:13; 2 Pet. 1:3; Acts 20:20,27; Matt. 28:20; I Cor. 14:37; 2 Tim. 3:16,17).

2. The teachings of these inspired writers can be understood by the common people. We do not need official interpreters to understand the word, but we should use the word to check out the teachers! (Mark 7:14; 2 Tim. 3:16,17; John 20:30,31; Acts 17:11; Psa. 119:105)

3. We displease God when we follow tradition or church laws or any human standard as the source of authority for the church (Matt. 15:1-14; Col. 2:8; Gal. 1:6-9; Prov. 14:12; 2 John 9-11; Jer. 10:23).Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-10-2012 kl 01:28
Øversteprestens andre komme


Øversteprestens andre komme ventes med spenning. En eventuell landing på Oljeberget kan nå følges via TV og webkamera:

http://www.vl.no/troogkirke/kristen-tv-vil-sende-jesu-gjenko...Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-11-2012 kl 00:42


Er det sånn å forstå at dere tror templet skal gjenoppbygges på tempelplassen i Jerusalem for at denne øverstepresten skal kunne gjenoppta dyreoffring ? Hvilken hensikt skulle det tjene ? Ta bort folkets synd ?

Hva med Jesus Kristus og det ofret Han bar inn i helligdommen ?

"Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke tilhører denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen" Heb 9:11
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-11-2012 kl 05:11


Selv tror jeg ikke Jesus kommer igjen for å gjenoppta noe som helst. Han kommer for å hente sine. Tror heller ikke at han kommer til noe bestemt sted, men at han kommer likt over hele Jorden slik at alle kan se ham, se ham med sine egne øyne, som lynet på himmelen. Er det ikke det Bibelen sier?

Andre mer bokstavelige tolkninger ser jeg mer som en del av endetidens villfarelse. Også det noe Bibelen sier en hel del om. Det var noe av det samme som skjedde da Jesus kom første gang. De ventet noe mer jordisk for Israel, men fikk et åndelig rike. Et åndelig rike av den sanne øversteprest som selv kom fysisk. Tror det blir noe av det samme ved gjennkomsten. Et åndelig rike hvor Gud selv tar bolig på den nye jord.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-11-2012 kl 12:46


Sitat: skrevet av gana  
Selv tror jeg ikke Jesus kommer igjen for å gjenoppta noe som helst. Han kommer for å hente sine. Tror heller ikke at han kommer til noe bestemt sted, men at han kommer likt over hele Jorden slik at alle kan se ham, se ham med sine egne øyne, som lynet på himmelen. Er det ikke det Bibelen sier?

Andre mer bokstavelige tolkninger ser jeg mer som en del av endetidens villfarelse. Også det noe Bibelen sier en hel del om. Det var noe av det samme som skjedde da Jesus kom første gang. De ventet noe mer jordisk for Israel, men fikk et åndelig rike. Et åndelig rike av den sanne øversteprest som selv kom fysisk. Tror det blir noe av det samme ved gjennkomsten. Et åndelig rike hvor Gud selv tar bolig på den nye jord.

Det høres da ut som " det nye Jerusalems komme" Åp 21:2

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-11-2012 kl 03:23


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Selv tror jeg ikke Jesus kommer igjen for å gjenoppta noe som helst. Han kommer for å hente sine. Tror heller ikke at han kommer til noe bestemt sted, men at han kommer likt over hele Jorden slik at alle kan se ham, se ham med sine egne øyne, som lynet på himmelen. Er det ikke det Bibelen sier?

Andre mer bokstavelige tolkninger ser jeg mer som en del av endetidens villfarelse. Også det noe Bibelen sier en hel del om. Det var noe av det samme som skjedde da Jesus kom første gang. De ventet noe mer jordisk for Israel, men fikk et åndelig rike. Et åndelig rike av den sanne øversteprest som selv kom fysisk. Tror det blir noe av det samme ved gjennkomsten. Et åndelig rike hvor Gud selv tar bolig på den nye jord.

Det høres da ut som " det nye Jerusalems komme" Åp 21:2


Ja. Og når det gjelder Herrens komme til Oljeberget, som nevnt i profeten Sakarias 14, så må vel det ses på som gjenkomsten til den globale kristne menighet siden Jerusalem og Israel i NT jo ofte blir brukt som et bilde på Guds folk i den nye pakt. Altså ikke gjenkomst til et bokstavelig og konkret fjell, men til de som har satt sin lit til Herren. Tror du det kan være en brukbar tolkning?

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-11-2012 kl 00:21


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Selv tror jeg ikke Jesus kommer igjen for å gjenoppta noe som helst. Han kommer for å hente sine. Tror heller ikke at han kommer til noe bestemt sted, men at han kommer likt over hele Jorden slik at alle kan se ham, se ham med sine egne øyne, som lynet på himmelen. Er det ikke det Bibelen sier?

Andre mer bokstavelige tolkninger ser jeg mer som en del av endetidens villfarelse. Også det noe Bibelen sier en hel del om. Det var noe av det samme som skjedde da Jesus kom første gang. De ventet noe mer jordisk for Israel, men fikk et åndelig rike. Et åndelig rike av den sanne øversteprest som selv kom fysisk. Tror det blir noe av det samme ved gjennkomsten. Et åndelig rike hvor Gud selv tar bolig på den nye jord.

Det høres da ut som " det nye Jerusalems komme" Åp 21:2


Ja. Og når det gjelder Herrens komme til Oljeberget, som nevnt i profeten Sakarias 14, så må vel det ses på som gjenkomsten til den globale kristne menighet siden Jerusalem og Israel i NT jo ofte blir brukt som et bilde på Guds folk i den nye pakt. Altså ikke gjenkomst til et bokstavelig og konkret fjell, men til de som har satt sin lit til Herren. Tror du det kan være en brukbar tolkning?

:)

Tror du da, at når Jesus Kristus sa "Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere." (Joh 14:18) siktet til noe som skulle skje om et par tusen år ? At Han ikke ville komme tilbake fra Faderen før om et par tusen år ?

[Redigert den 14-11-2012 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-11-2012 kl 01:08


Mmm.. ja, forstår hva du mener. Nå har ikke jeg sagt noe om et par tusen år. Men kanskje kan profetien også ha en dobbelt betydning, at han kom til sine ved sin Ånd og at han også skal komme tilbake fysisk til det samme "fjellet" ( Hebr 12,22) ved tidens ende. Er vel ikke utenkelig at en profeti også kan ha slik dobbeltoppfyllelse. Ser ikke bort fra det nei.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-11-2012 kl 00:56


Sitat: skrevet av gana  
Mmm.. ja, forstår hva du mener. Nå har ikke jeg sagt noe om et par tusen år. Men kanskje kan profetien også ha en dobbelt betydning, at han kom til sine ved sin Ånd og at han også skal komme tilbake fysisk til det samme "fjellet" ( Hebr 12,22) ved tidens ende. Er vel ikke utenkelig at en profeti også kan ha slik dobbeltoppfyllelse. Ser ikke bort fra det nei.


Hva med denne,

Han kommer som Han sier, tilbake til sine omgående, men det er bare noe de kristne ser, ikke verdenssamfunnet. Senere kommer Han til (viser seg for) hele verden, og det er da den siste dagen (dommedag)

"Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever" (Joh 14:18)

"Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer." (Joh 14:28)

Det er vel rimlig å anta at dette skjedde, på Jesu Krist tid. Han gikk til Far og kom tilbake fra Far.

Rett etter oppstandelsen sier Jesus Kristus til Maria Magdalena "Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere" (Joh 20:17)
Åtte dager senere ber Han Apostelen Tomas røre ved Ham (Joh 20:26)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-6-2018 kl 17:24


I det første innlegget i denne tråden skrev jeg:


"Den hendelsen som ser ut til å starte denne voldsomme utviklingen når festsalen plutselig fylles opp av gjester (Matt. 22:10), er når kongen i lignelsen om kongesønnens bryllup sender ut tropper mot morderne, dreper dem og brenner byen deres (Matt., 22:7)."

Denne byen som utslettes og som kan starte både Gog-krigen og samtidig Lammets bryllup er mest sannsynlig følgende:

Jes., 17:1 Budskap om Damaskus. Se, Damaskus skal ikke lenger være en by, men bli til en ruinhaug.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen