Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Endetiden er nå! 666 dyret
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-1-2008 kl 23:00
Endetiden er nå! 666 dyret


En Europeisk og Global Revolusjon


Det foregår en omfattende sammensvergelse for å ødelegge selvstendige nasjoner. En Europeisk og Global revolusjon er på gang. Både de økonomiske, politiske og religiøse kreftene i verden idag er i ferd med å samle seg. Nasjonale lover og regler må vike for internasjonale lover.

Hvorfor vil eliten ha mer makt og kontroll, en sentralisert og internasjonal styring? Hvilken innflytelse har de hemmelige organisasjonene på de store internasjonale beslutningene? Hvordan foregår samspillet? Hvem er med? Hvilken rolle spiller Vatikanet, Paven og Den Katolske Kirke i denne sammenhengen, for å oppnå verdensherredømme? Hvilken rolle spiller USA, FN og de internasjonale kreftene i Midt-Østen konflikten? Har fredsforhandlingene noe å gjøre med Israels rolle i endetiden, og vil de noengang gjenvinne kontroll på tempelhøyden? Går vi virkelig mot en global fred med utspring i Midt-Østen?

Det er en kamp mellom godt og ondt som pågår, men den vil ta slutt! Bak den kaotiske virkeligheten finnes en plan, som vil gjennomføres.

Bøkenes bok, Bibelen, har noe helt konkret å si om den situasjon vi lever i. Den taler spesielt til deg som søker en forklaring, og som ønsker å vite hva fremtiden vil bringe!
Bibelens profetier har så langt aldri slått feil! Derfor tror jeg at de siste profetiene også vil gå i oppfyllelse.


I Åpenbaringsbokens 17. kapittel beskrives «Skjøgen». Hun har mange kjennetegn, slik at hun skal være lett å identifisere. Kanskje kan det i første omgang høres hardt ut, men likevel: Alle Bibelens kjennetegn passer på den Katolske Kirke. Det er helt sikkert mange gode, oppriktige mennesker i dette kirkesamfunnet, og det er ikke dem vi vil «til livs». Likevel føler vi et kall til å advare både dem og andre medmennesker imot det systemet og flere av de læresetningene som dette systemet bygger på. Bakgrunnen for denne advarselen er at vi ikke kan finne at læren passer med Bibelens klare ord, og i tillegg fordi Bibelens kjennetegn på «Skjøgen» passer på denne maktfaktoren. (Åp. 17. 1-6).

Et av kjennetegnene beskrives slik:

«Og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.» (Åp. 17.5)

Den Katolske Kirke betegner seg selv som moderkirken. I et brev til alle biskopenes konferenser på verdensplan, skriver kardinal Joseph Ratzinger: "Det må alltid være klart at den ene, hellige, katolske og apostoliske universelle kirke ikke er en søster, men moren til alle kirker." (The Daily Telegraph, 4. sept. 2000). Slike uttalser er med til å bekrefte at den Katolske Kirke er oppfyllelsen av Åpenbaringen 17. 5.

En fryktelig tilstand i den religiøse verden er beskrevet i det andre englebudskapet. Bibelen åpenbarer at «Skjøgen», eller «Babylon den store», vil forføre verden gjennom sine ubibelske doktriner eller «sin berusende vin». Kanskje den største falskheten som den Katolske Kirke har utført gjennom tidene er at den har endret Guds ti bud, slik at katekismebudene på flere punkter er annerledes enn i Guds ti bud, slik vi finner dem i 2. Mosebokens 20. kapittel, versene 3-17. Dessverre har også de Lutherske Kirkene akseptert de falske budene i sin katekisme, og har forført folket med falske bud. (Vi kommer mer tilbake til dette punktet under avsnittet «Guds segl eller dyrets merke»)
Babylons Berusende/Utukts Vin

Den Katolske Kirke eller «Skjøgen» (Åp. 17. 5), har også innført mange andre ubibelske læresetninger, bl.a. tilbedelsen av jomfru Maria, samt læren om sjelens udødelighet, som også viser seg i New Age og i spiritismen. I dag godtar flere kirkesamfunn spiritismens læresetninger. Troen på spiritistiske fenomener åpner døren for ånder som fører vill og lærdommer som stammer fra onde makter. Innflytelsen fra onde engler vil bli mer og mer merkbar i de forskjellige kirkesamfunn ettersom vi går mer inn i endetiden. (5. Mosebok 18. 10-12 og 2. Tess. 2. 9). Les mer om dette i traktaten «Maria åpenbarelser»

Hva ødelegger mest i dag blandt de samfunn, som liker å se på seg selv som evangeliske menigheter..?

selvfølgelig Karismatiske fremgangs bevegelser som er tuftet på Katolsk Innflytelse fra onde engler ,som vil bli mer og mer merkbar i de forskjellige kirkesamfunn eller fri menigheter ettersom vi går mer inn i endetiden. (5. Mosebok 18. 10-12 og 2. Tess. 2. 9)


I senere tid har de store lutherske og katolske organisasjonene i Europa, CEC (Conferense of European Churches) og CCEE (Catholic Bishops` Conference of Europe), gått sammen om et nytt felleskirkelig dokument som heter Charta Oecumenica. Dette dokumentet er på flere punkter nesten en kopi av den Katolske Kirkes- og jesuittenes planer fra 1995. (Fra Jesuittenes Generalforsamling 1995). Referat fra denne generalforsamlingen viser at de går inn for full kirkelig enhet. Det er vel unødvendig å nevne at denne enheten vil de ha under den Katolske Kirkes paraply. I Charta Oecumenica får vi gjentatt nesten det samme. Det står slik: «Inntil vi når målet av full kirkelig enhet, har vi til hensikt å arbeide sammen i alle saker hvor ingen dype overbevisnings-forskjeller krever at vi handler separat». For å oppnå dette vil de gå inn i DIALOG med andre kirkesamfunn, hvor andre kirkesamfunn kan fortelle om det de tror på. Siden skal de forsøke å samle seg om det de kan ha felles, og la uenighetene ligge. Men en sann Kristi disippel vil også ta opp de prøvende sannheter, og i bønn til Gud be om hjelp til å komme i harmoni med Guds vilje på alle områder.

Charta Oecumenica går også inn for å «fremme ekumenikk i kristen utdannelse, i teologisk utdannelse og i utdannelse utover dette». Hvordan skal vi beskytte våre unge mot en slik ensrettet ekumenisk/katolsk-preget massiv påvirkning?

Charta Oecumenica vil også bruke bønnen til å samle kristenheten under ekumenikkens fane. De sier det slik: «Å be sammen er selve ekumenikkens hjerte.» Det er viktig å be til Gud, men vi forstår at det er en bestemt strategi bak slike bønne-partner-engasjementer.

Charta Oecumenica går inn for en «felles evangelisering og misjon i Europa», og de skal ikke evangelisere for å «stjele» medlemmer fra andre. De som godtar Charta Oecumenica skriver under på at de ikke skal oppfordre mennesker til å forandre sitt kirkelige medlemskap. Hvis en skal følge denne taktikken, er friheten til fritt å forkynne, og å kalle folk ut fra «Babylon» borte. Dette må vi advare meget sterkt imot! I og med Charta Oecumenica er religionsfriheten i fare! Vi går imot utrolig vanskelige tider! Det er helt tydelig at de favoriserer de store maktblokkene innen kristenheten, og de sier at det er viktig å skille mellom kirkesamfunn og sekter. La oss heller stå på lag med Paulus som fulgte den veien som ble kalt en sektlære (Ap. gj. 24. 14), enn å la disse maktblokkene binde oss inn i deres ekumeniske og katolske mønster.

Den ekumeniske (felleskirkelige) bevegelsen forsøker gjennom kompromissløsninger og flertallsbeslutninger å meisle ut noen få punkter som de er nogenlunde enige om, og så lar de andre prøvende sannhetspunkter ligge. Bibelen derimot sier klart at Guds ord må være det vi må rette oss etter. Da vil vi nå fram til en sann enhet.

Bibelen er for enhet, men det må være enhet på et klart bibelsk grunnlag. Det må være enhet i Kristus,ikke i denne verden!
trenden i dag er økomenisk forening av alle trossamfunn som det største mål... Dette er satans måte å ødelegge for de som er utvalgte slik som dette verset antyder det så klart skal skje..Matt 24:24
24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.
2Tess 2:9-12
9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.
10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.
11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.


den lovløse er aktiv, som en spire fra jesuittenes og den katolske bevegelse iherdige arbeid for å føre verden inn i en økomenisk føring . der alle tross typer skal smeltes i en felles aksept.

Verdens herskeren ,den virkelige antikrist vil komme inn når alle ting blir lagt til rette for hans komme... jeg tror han allerede er i verden .. men først må ting skje som tvinger menneskene inn i lovpålagte former for religions utfoldelse.
Får herskerne kontroll over religionene, da er makten et faktum . Ja total verdens herredømme som resultat!!

Åp 13:5-18
5 Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i førtito måneder.
6 Det åpnet sin munn til spott mot Gud – til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen.
7 Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag.
8 Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.
9 Dersom noen har øre, han høre!
10 Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.
11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage.
12 Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr – det som fikk sitt dødelige sår legt.
13 Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.
14 Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen.
15 Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.
16 Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne,
17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.
18 Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.
_____________________________________________

I dag er vi kommet så langt allerede som verset nedenfor anntyder!:
For alle folkeslag har drukket av hennes («Skjøgens») horelivs vredes-vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike ved overflod av hennes luksus.» (Åp. 18. 3)


Denne luksusen ser vi så klart ved karismatiske bevegelser
der de forkynner vranglære sammtidig som de sitter i Gull stoler , som eks denne BHinn & co
Han kysset pavens hånd ,et godt tegn på fra hvilken kilde hans ånd er fra!

2Tess 2:3-12
3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.
4 Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud.
5 Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere?
6 Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne.
7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort.
8 Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.
9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.
10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.
11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.

Det er forferdelig å se på alle de som tror på karismatisk ,newage forkynnelse som noe fra Gud !? Det er en religiøs falsk fremstilling av Guds ord ,denne kretterske kirke arbeider med!
Det en ser veldig klart satans medvirkning og regi , er hvordan karismatiske ledere får lønn av satan ( Gods og gull)
Dere har sikkert sett skrekk filmen , der Benny hinn sier klart at han er lei av å høre om Gull i himmelen ,jeg vil ha det nå....
sier han! Han fornekter seg ikke noe den karen...
Gull får han også! Av selveste satan , som lønn for å forføre millioner av godtroende mennesker bort til et helt annet evangelium!Bare Jesus kan utfri oss fra alle farene vi står overfor!

[Redigert den 20-1-2008 av ydmyk]

[Redigert den 20-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
mhusoy
Moderator
*******
Innlegg: 741
Registrert: 20-12-2005
Bosted: Trondheim
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-1-2008 kl 23:47


Interessant innlegg dette Ydmyk. Takk for at du minner oss om Bibelens ord om endetidas utfordringer. :)\"Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner.\" Joh. 15:13
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 21-1-2008 kl 00:34


Teksten kan se ut til å være sakset fra
Abel Struksnes / Kristen Informasjonstjeneste:
http://www.endtime.net/kinfo.htm

En av de tilknyttede tekstene tar opp den helt seneste
utviklingen i lovgivning og 'traktater' innen det nye
sentral-EUropeiske keiserdømmet:
http://www.endtime.net/norsk/reformtraktaten.html

Tilfeldigvis hadde jeg akkurat et par andre tekster
på samme emne i søkeren ..

http://www.23-59.dk/?id=139
http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1159

og de vitner vel nokså det samme, her er man straks
ferdig med å hogge roten av folkestyret.

Sitat:

– Om kunnskapsnivået er så sørgjeleg lågt som du hevdar, kvifor
er europeiske politikarar så lite interesserte i det som skjer
i EU?
– Dei fleste har resignert, og har akseptert at lovane blir laga i EU.
Dei nasjonale parlamenta er ikkje særleg interesserte i påverknad på EU.
Det er deprimerande. Det er ein pinleg mangel på kontroll i parlamenta.
Heller ikkje det norske Stortinget er interessert i dei EU-lovene
dei vedtek. Noreg har slått seg til ro med å vere ein koloni,
seier Jens-Peter Bonde

Sitat:

Denne traktat og mere end 80 000 andre love fra EU bureaukraterne
vil i realiteten binde EU's borgere på hænder og fødder.
Næsten alt skal være fælles, og hvis du går dine egne veje,
vil du være både oprører og psykopat.

Vi er i realiteten på vej ind i den mest lammende kommunistiske
periode verden endnu har set, og der vil aldrig komme noget eller nogen
der har magt til at hjælpe os ud af det igen.


Siten 23:59 får med seg en ekstra nyhet:
http://www.23-59.dk/?id=86

hm, kan de kabbalist-magiske østens vismenn være vel så
oppdatert som våre på hva klokken er slagen?

.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
soneh-chamas
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 212
Registrert: 25-4-2006
Brukeren er frakoblet

Humør: Ved ånd og ved avmakt

[*] opprettet den 21-1-2008 kl 09:30


Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
Siten 23:59 får med seg en ekstra nyhet: http://www.23-59.dk/?id=86Artig hva disse folkene "vet":
Sitat:
folk som "vet" litt av hvert
Som bibeltroende kristne ved vi, at denne antikrist vil stå frem i egyndelsen af den syvårige antikristelige periode, hvor han vil fremstå som jødernes messias.Både NT og Tanach er samstemt i beskrivelsen av "Messias" sitt komme.

Sitat:
Apgj. 1:9-12
han ... fór ... op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine.
Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær,
og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus ... skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.
Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget


Sml Sakaria:
Sitat:
Sakarias 14:3-9
Herren skal dra ut ... På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget ...
Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med dig, min Gud ...
Da skal Herren bli konge over hele landet;


Etter at Messias har konsolidert makten, styres hele verden fra Jerusalem:


Sitat:
Is 2:2-4
fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag


Dette er ikke bare "lissom"-makt:
Sitat:
Luk 19:27
Men disse mine fiender som ikke vilde at jeg skulde være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øine!Ikke særlig populært blandt hedningene dette med Kong Messias i Jerusalem!
Sitat:
Salme 2
Hvorfor larmer hedningene ... Jordens konger ... rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:
La oss sprenge deres bånd ... av oss!
...Herren ... taler ... til dem i sin vrede... jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!Ikke særlig populært blandt absolutt alle i Israel heller:
Sitat:
Jes 33:10-15
Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse: Hvem kan bo ved en fortærende ild?
Hvem kan bo ved evige bål?


De "evige bål" tennes av Kong Messias selv:

Sitat:
Jes 30:33
Topheth has long been prepared;
it has been made ready for the king.
...
the breath of the LORD,
like a stream of burning sulfur,
sets it ablaze.


og de som steller til opprør mot Kong Messias (eller annen kriminalitet) ender som avfall der:
Sitat:
Jes 66:24
... the dead bodies of those who rebelled against me; their worm will not die, nor will their fire be quenched, and they will be loathsome to all mankind.


Anstendige mennesker, på den andre side, gleder seg over at jævelskap endelig er avskaffet i landet.
Sitat:
Jes 33:14-24
Se på Sion, våre høitidsstevners by! Dine øine skal se Jerusalem som en trygg bolig ...der skal vi ha Herren, den Veldige ...
For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss.
...
ingen innbygger skal si: Jeg er syk. Det folk som bor der, har fått sin misgjerning forlatt.


Og velsignelser fra det Messianske riket vil gå til hele verden, som beskrevet utallige steder i Skriften.

Ikke rart de vranglærte horder stempler Kong Messias som "Anti-krist" og mye annet - selv århundrer på forskudd!Hilsen Soneh Chamas

[Redigert den 21-1-2008 av soneh-chamas]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen