Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  
Forfatter: Tittel: Moseloven er ikke avskaffet!
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 8-1-2006 kl 17:06
Moseloven er ikke avskaffet!


Loven i lys av Jesaja 2:3

Denne artikkelen er den første i rekken av fem artikler der jeg har som målsetning å vise ut ifra Guds Ord at Bibelen lærer oss at vi ikke kan skille ut noen lover som avskaffet og andre som fortsatt gjeldende. Denne første artikkelen er en oversikt over temaet, men i de neste artiklene går jeg dypere inn i meningen bak sentrale ord og uttrykk brukt i denne artikkelen.

Hele Bibelen er en eneste stor lov og både det hebraiske og det greske ordet for lov har egentlig grunnbetydningen ”lære” - og det er slik vi må forstå ordet ”lov” i Bibelen. I Bibelen gjør Gud ofte bruk av noe vi kan kalle parallellisme. Ordet kommer av det greske parallelos som betegner noe ”som eksisterer samtidig eller foregår ved siden av hverandre” (Caplex nettlexicon). Parallellisme brukes for å gjenta det som nettopp er sagt for å understreke betydningen av det. Gjentagelsen uttrykkes med andre ord, men betydningen er nøyaktig den samme. Klare eksempler på slik parallellisme i Bibelen er: ”…. For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov”, Jer 6:19 ; ( Se også Jes 2:3, Job 23:12, Jes 1:10, 5. Mos 4:13, Jes 5:24, Mika 4:2, m.fl.).

Som vi etter hvert skal se så brukes ordene lære, bud, pakt, lov, ord, forskrift, vitnesbyrd om hverandre der Guds ord uttrykker parallellisme. Noen ganger er betegnelsene ment som et uttrykk for et begrenset antall Guds ord, en bestemt lov eller forskrift, men som oftest menes alt Guds ord gitt mennesker til opptuktelse og lærdom. Alle disse uttrykkene er et uttrykk for Guds lære til oss uttrykt som Guds ord.

Vi skal se på Gud loven i tre ulike utgaver. (Gud har gitt sin lov i mange utgaver, men vi skal ta for oss de tre mest kjente og mest omtalte utgaver, nemlig den skriftlige fra Sinai, den Jesus kom med, og til sist Den Hellige Ånd, som er oppfyllelsen av all Guds lov.) Når jeg sier ”tre ulike utgaver” så mener jeg ikke at en lov (tenk lære) blir avskaffet for å gi plass til en helt annen lov (tenk lære), og den andre blir avskaffet for å gi plass til en tredje lov (tenk lære). Det jeg mener er at hver ny utgave av loven (læren) er åpenbart for å gi oss en bedre og dypere forståelse for den opprinnelige lovens (lærens) hensikt og innhold.

La det ikke være noen tvil om at Guds ti bud - samtlige av dem - fortsatt er en del av Guds lov og at den fortsatt er gyldig som Guds lov. Men det må heller ikke herske noen tvil om at også resten av Moseloven (læren Gud formidlet gjennom Moses i form av lære, bud, pakt, lov, ord, forskrift, vitnesbyrd - og som Moses lærte Israel) fremdeles står ved lag. Vi er opplært til å tenke at Gud har avskaffet den delen av Mose lov som gir forskrifter om påskelammet, forskrifter om syndoffer, forskrifter om omskjærelse og forskrifter om renselse, forskrift om sabbat, m.fl. Det er riktig at disse forskrifters bokstav forståelse er erstattet med en åndelig forståelse, men det er ikke riktig å si at lovene ikke lenger er gyldige. Hele Moseloven er fremdeles like gyldig som tibudsloven. For hvis Moseloven er avskaffet og gjort ugyldig, så er tibudsloven det også. Men nå gjelder altså hele Moseloven, hvor merkelig vi enn måtte mene at det er. Også deler av Moseloven som følgende vers (3.Mos 19:19) uttrykker, gjelder, men vi må bare lære oss å forstå at det som skrives ikke skal forstås ordrett, men er prinsipper i Guds lære til oss som vi må forstå den dypere betydningen av ved Åndens hjelp: ”Dere skal holde mine lover: Du skal ikke la to slags dyr av ditt fe pare seg med hverandre. Du skal ikke så to slags utsæd på din mark. Det skal ikke komme på deg klær som er vevd av to slags garn.”

Jeg velger å ta utgangspunkt i en ”problemtekst” Jesus uttalte i begynnelsen av bergprekenen. Teksten er enkel å forstå hvis vi bare lærer oss å tenke rett når vi leser den. Rett forståelse fordrer at vi ser hele Bibelens lære i sammenheng. For å forstå en slik tekst må vi først ha forstått den rette meningen av ordet lov og vi må tro Jesus på hans ord når han i Mat 5:17 sier at ingen av lovene Gud har gitt er avskaffet. De har bare fått en dypere mening – lovens sanne mening er altså blitt åpenbart. Lovene er altså ikke å forstå ordrett, men Gud taler i lignelser og ordbilder. I GT er påskelammet et bilde på vår utfrielse i Jesus Kristi soning. I NT er påskelammet erstattet med det sanne påskelammet som er Jesus. GT’s lov/forskrift/lære om påskelammet er ikke opphevet eller avskaffet, men nå i Jesus blir denne lovens sanne åndelige betydning åpenbart. Jeg kaller teksten ”problemtekst” fordi den har skapt en del misforståelser på grunn av kristnes manglende forståelse for de dypere åndelige lærdommer som er blitt åpenbart. La oss lese hva Jesus selv sier om Moseloven, salmene og profetene:

Matt 5:17f
17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. (Vi skal litt senere se på betydningen av ordet ”loven” i vers 17.)
18 For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Det er i denne forbindelse teksten i Joh 1:17 kommer til sin rett, for der skriver Johannes: ”For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.”

Så til de andre ordene jeg har fremhevet med tykk skrift:
Ordet ”oppheve” er greit. Det gir den rette meningen. Ordet betyr; rive ned, ødelegge, oppløse. Jesus sier altså at han ikke kom for å ødelegge, avskaffe eller oppløse noen del av Mosebøkene eller profetene.

Ordet ”oppfylle” er derimot ikke like greit. Mange misforstår betydningen av dette ordet.
Betydningen den greske teksten uttrykker er ”å gjøre komplett”, ”gi full mening til” eller ”å gi det sanne innhold til”. Så det Jesus sier er at han kom for å oppfylle – i betydningen av å la gå i oppfyllelse alt som tidligere er skrevet om ham. Han kommer altså som den sannheten loven hadde gitt en teoretisk beskrivelse av.

Jeg sa innledningsvis at loven er gitt oss i tre ulike utgaver, der hver ny utgave ikke kommer som en erstatning for en tidligere gitt lov, men som et supplement som er ment å gi loven en dypere mening. Det er dette Johannes mener når han sier at ”nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.” Johannes sier ikke at en tidligere lov gitt ved Moses nå plutselig er blitt ugyldig, men han sier at; nå, ved Jesus Kristus har loven fått sitt sanne innhold. Denne forståelsen bekreftes av de to følgende skriftsteder:

Heb 10:1 ”For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. ……..”
Kol 2:17 ”Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.”

En skygge er en mørkt felt som avspeiler de ytre konturer av et objekt eller et legeme. Hvis jeg nærmer meg en lyskilde en mørk kveld så vil min kropp kaste skygge når jeg blir belyst. Slik er også loven en lykt som med sin lære kaster lys over den kommende Messias slik at han blir synlig i menneskers bevissthet. Loven kan bare forklare Messias ved hjelp av bokstaver og bildespråk, men kan aldri makte å fremstille den virkelige Messias slik at hans sanne vesen blir synlig. Men når Jesus Kristus kommer – han som er Messias – da får vi den sanne fremstillingen av hvem og hvordan han er.

Derfor sier Johannes at ”loven kom med Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.”
Det var dette jeg mente når jeg innledningsvis sa at loven er åpenbart oss i tre faser. Den første loven var skriftlig og i ordbilder. Alt loven sier og viser er selvfølgelig sant, men den har altså ikke hele sannheten slik at den viser oss Jesu sanne vesen både i det ytre, i det indre og i handling. Men når Jesus kommer så kommer det sanne innholdet i loven. Derfor kan vi si at Jesus er den nyere loven som gir en klarere og dypere forståelse av den skrevne loven. Denne andre loven – Jesus Kristus – vil bli nærmere beskrevet og forklart som vår ”lov (les lærer/lære)” i neste artikkel. Da skal vi se hvordan han er forløperen og opphavet til den endelige ”loven som skal utgå fra Sion” og det ”Guds ordet som skal gå ut fra Jerusalem” slik det profeteres i Jesaja 2:3 ”Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem." For etter Jesu himmelfart ble Den Hellige Ånd utgytt på pinsefestens dag. (Se også Mika 4:2).

Nu skal vi lese en tekst som støtter det jeg nettopp sa.
Vi er sikkert enige om at Jesus er Guds Ord og at han kom med den sanne læren fra Gud. Vi finner en parallell betydning (parallellisme) mellom Guds ord og Guds lov. Alt vi kan kalle lov i Bibelen er Guds ord. Ord er en samlebetegnelse som omfatter alt som er sagt og gjort og som Gud har formidlet til oss mennesker. Ordet lov slik vi er opplært til å forstå ordet representerer bare et begrenset utvalg av ord – ofte uttrykt som et sett med påbud eller forskrifter. Som regel bruker vi ordet ”lov” når vi omtaler en bestemt lov eller et bestemt sett med bud eller forskrifter. Hvis det er bibelske lover vi snakker om er meningen som regel et begrenset utvalg av Guds ord. Men hvilken forståelse skal vi ha når Jesus i Johannes omtales som Guds Ord? Det sies også at Ordet var Gud? Men hvis ordet er Gud så er også Jesus alt det Gud er og representerer alt hva Guds ord har sagt – fordi Jesus jo ER Guds LEVENDE Ord.

I Joh 16:12-14 profeterer Jesus om Talsmannen, Den Hellige Ånd som skal komme som vår Far og Jesu stedfortreder, etter Jesu himmelfart.

Joh 16:12-14 "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere."

Legg merke til den delen av teksten som er fremhevet. Det står at Ånden skal veilede oss til hele sannheten. Vi har allerede sett at Jesus kom for å gi loven det sanne innhold og den sanne betydning. Jesus sier altså i Joh 16:12: ”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.” Altså var det fremdeles noe Jesus ikke kunne lære oss da han gikk på jorden. Årsaken gir han selv i det han sier: ”men dere kan ikke bære det nå”. Det gjelder blant annet at de han talte til ikke var nok åndelig modne til å forstå hva Jesu himmelfart og utgytelsen av Den Hellige Ånd virkelig ville bety. Det er først i ettertid – når det loven peker frem imot kommer og vi ser oppfyllelsen – at vi forstår lovens/lærens/ordenes egentlige mening. Vi må vente på Den Hellige Ånd før vi kan få den riktige forståelsen av det som skjedde. Slik også med hele loven som ble gitt fra Sinai, både lover, bud og forskrifter. Den rette forståelsen av disse ordene kan vi ikke få før vi får det åpenbart i lys av det som kom med Jesus*. Før Jesus kom hadde vi bare hørt Guds røst og fått alle Guds lover og befalinger nedskrevet med bokstaver. Dette er uforståelig for oss inntill Jesus og Ånden kommer og åpenbarer den rette betydningen for oss.

* Ingen av oss kan ut ifra ordlyden i tibudsloven av oss selv få den meningen ut ifra lovens bokstav som Jesus gir oss fortolkningseksempler på, at vi ved å si noe ufordelaktig om vår bror, eller at vi bare ved å kjenne på et indre begjær mot en fremmed kvinne har brutt budene som forbyr drap og hor.
Det første av de ti bud har følgende ordlyd (2.Mos 20:2-3) "Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg." Men leser vi Jesu fortolkning av dette budet vil det lyde som i Luk 10:27, der Jesus utlegger det slik: "Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!" Her utelukkes en halvhjertet kjærlighet til Gud. Her ser vi at Gud krever å ha førsteplassen i våre liv, men har han det? La oss innrømme at allerede det første budet avslører enhver av oss som lovbryter "for at hver munn skal lukkes og hele verden stå skyldig for Gud." Dette sies til alle de fromme og ydmyke hvor mye de enn måtte ønske å følge og å lyde Guds lov.
Jesus understreker her at synden sitter i vårt indre menneske, at onde tanker og hensikter først foreligger i vårt indre før det slår ut i ytre handling. Derfor må vårt indre renses først, før det kan bli snakk om en ytre renhet som manifesteres i gode gjerninger.
På samme måte har vi tilgode å forstå de andre budenes åndelige mening slik at vi forstår at ingen mennesker som lever - selv om de er født på ny - kan holde loven fullkomment.

Joh 16:12: ”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.” Men Jesus talte videre til oss etter sin himmelfart. Ånden ble utgytt og den oppriktige fikk lovens/lærens/ordets dypere og åndelige betydning åpenbart. Vi vet at Paulus fikk evangeliets fulle sannhet åpenbart fra Jesus selv direkte fra himmelen. Vi vet at også Johannes fikk en åpenbaring direkte fra himmelen etter Jesu himmelfart. Men likevel representerer ingen av disse åpenbaringene noe nytt tillegg til LOVEN. Med loven mener jeg her alt Guds ord som er gitt oss til undervisning og lærdom.

Den Hellige Ånd skulle altså bli utgytt etter Jesu himmelfart. Hva sier Jesus skulle være Åndens oppgave? Jo, han skulle først og fremst minne oss om alt hva Jesus sa og lærte, og i tillegg skulle han - Guds egen Ånd som er den eneste som kjenner alle Guds tanker, planer og hensikter, ja, alt i Guds indre – han skulle ved troen bli gitt alle Guds barn som en veileder til en stadig dypere forståelse av Guds lov og Guds ord.

Del 2

Har du lagt merke til at du ofte kan få en ny og dypere forståelse av Bibeltekster når du studerer helhjertet og under Åndens ledelse?

Som nest siste punkt vil jeg at vi ser på hvilken betydning ordet ”lov/loven” har i den hebraiske og greske grunnteksten.

Alle oppslagsverker, ordbøker og Lexica oversetter det hebraiske og ordet for ”lov” - tôrâ - med Lov, Lære, Tidlig regn og Lærer.
Det greske ordet for ”lov/loven” – nomos – har også flere hovedbetydninger som dekker alt i Bibelen som er til undervisning og rettledning av mennesker.

Betydninger av ordet LOV på hebraisk og gresk:

(tôrâ) lov.
Grunnbetydningen er: kaste, skyte, lære
Hovedbetydninger er: tidlig regn, lærer, lære, lov

International Standard Bible Encyclopedia, ISBE sier følgende om det hebraiske ordet tôrâ (lov):
Ordets virkefelt og rekkevidde: Det hebraiske ordet tôrâ (lov) har grunnbetydningen “lære/undervisning
Det tilsvarende greske ordet er nomos (lov) og har grunnbetydningen fór-plass, beiteland, gressgang, grønne planter,

Den åndelige betydningen av ordet lov er: der skapningen henter åndelig føde (lære/undervisning)
Den sanne mat for oss er Guds ord, og ordet er Jesus Kristus, vår lærer og vår ”lovder vi finner den rette næring til EVIG liv, slik Jesus omtaler seg selv i Johannes:

Joh 6:33-35 "For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød! Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste."

La oss se litt nærmere på hva Gud sier gjennom profeten:
Jesaja 2:3 ”Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.” (Husk henvisningen til parallellisme)

Gud sier oss gjennom Jesaja at hensikten med både ”loven” og ”Herrens ord” er at ved dem LÆRER Gud oss sine veier. Altså er Guds lov og Guds ord paraleller og likverdige både i innhold og som læremiddel og begge har samme betydning og hensikt: Nemlig å undervise oss og å lære oss Guds vei til frelse.

Det er verdt å merke seg er at Bibelen ikke skiller på de ulike lovene i den forstand at noen er avskaffet i dag, mens andre gjelder. Til det er å si at ALLE lovene gjelder like mye i dag som tidligere og det bekrefter Jesus selv.

Det er når vi begynner å skille på noen lover som avskaffet og andre som fortsatt gyldige, at vi får store problemer med å forstå hva Paulus sier om loven i sine brev. Paulus omtaler ingen lov som ubetinget og universelt avskaffet. Det vil jeg komme nærmere inn på i en senere artikkel.

Det som er nytt er at alle lovene har fått sin sanne betydning i Jesu forsoning, hans liv, død og oppstandelse. Det gjelder lov om påskelammet, lov om omskjærelse, lov om renselse, lov om syndoffer og moralloven de ti bud og hva lover det ellers måtte være. Alle lovene til sammen utgjør en uatskillelig enhet, noe vi finner et godt eksempel på i 3. Mosebok fra kapittel 19. Hvis én av lovene fortsatt gjelder så gjelder de alle. Hvis én av lovene er opphørt å gjelde så har alle opphørt å gjelde. Men nå bekrefter både Jesus selv, Peter, Johannes og Paulus at alle lovene står fast, og det må de også nødvendigvis gjøre, for i Joh 5:39 sier Jesus selv til jødene: ”Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg.” Og i vers 46 gjentar Jesus; ”For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om.” Skriftene på den tid er det også vi i dag kjenner som Mosebøkene, salmene og profetene. Alle disse bøkene er Lære fra Gud som gir oss den rette kunnskap til å kunne gjenkjenne Messias som skulle komme og som lærer oss hva hans gjerning ville være og hva den har å si for oss.

Når vi også leser i Apg 18:28 at Paulus ”med kraft gjendrev jødene offentlig, idet han viste fra Skriftene at Jesus er Messias” må vi stille oss spørsmålet om hvorfor Jesus skulle oppheve den loven som bevitner at Jesus fra Nasaret er den Messias loven og profetene vitner om. Men også de andre apostlene brukte Moseloven, Salmene og profetene for å vise ut ifra Skriftene at Jesus var Messias. Hvis lov om omskjærelse, påskelammet ofringer og renselse er avskaffet så er lovens vitnesbyrd om Messias også avskaffet. Da kan vi ikke lenger vise ut ifra Skriftene at Jesus er Messias.

Men, sier da kanskje noen, vi skal da ikke praktisere omskjærelsen i dag?
Jo, det skal vi, men ikke i bokstaven, men i Ånden; ”For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.” (Rom 2:28f)

Men også tibudsloven er uten mening for oss hvis vi ikke forstår den gjennom Jesus. Paulus ber oss i Rom 7:4 "dø bort fra (den skrevne) loven" og Hebreerbrevet sier loven skal skrives i våre hjerter, Heb 8:10. Men det skjer ikke før vi lærer å kjenne lovens åndelige betydning. Så lenge loven er i bokstavens utgave som i 2. Mos 20 er vi ikke i stand til å forstå lovens dypere åndelige mening. Så la oss legge den skreven loven bak oss. Den tilhører vårt kjødelige liv. La Gud i Jesus Kristus få lære oss å kjenne lovens dype ånd slik at vi får den inn i våre hjerter, for Ånden er levende, men bokstavens forståelse er dødens tjeneste!

Ta nå det 6. budet ”du skal ikke slå i hjel". Jeg er overbevist om at vi ikke ville forstått dybden av dette budet om ikke Jesus hadde kommet og forklart oss, at det også omfatter å si noe ufordelaktig om vår neste. Den som gjør det har også gjort seg skyldig i blodsutgytelse og straffen for det er døden. Derfor er det loven lærer oss at alle mennesker er syndere og i utgangspunktet fortapte allerede fra mors liv av. Den eneste redningen for så vel den beste og snilleste av oss – som for den aller verste og syndigste av oss – er at vi tar imot Guds tilbud om syndenes forlatelse og forsoningen gjennom Guds egen frelsesgjerning i Jesus Kristus.

Hva så med loven om ofring, og om påskelammet, er den avskaffet og gjort ugyldig? Nei! Påskelammet og loven om renselse er videreført i nattverden. Lov om syndoffer er videreført og forklart i Salmene, Rom 12 m.fl. ”For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.” (Sal 51:18f) ”Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.” (Rom 12:1)

Gud har gitt sitt store offer ved at Gud forlikte seg med oss ved Jesus Kristus. Dette er den nye pakts offer. Men pakten er mellom to parter og derfor ligger vår del i å forlike oss med Gud, 2.Kor 5:18-20 ”Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!”
I disse tre versene uttrykkes alt Guds ord i én sum. Dette er kjernen i hele Bibelens budskap.

Jeg håper du har sett at Bibelen ikke lærer at noen lov er avskaffet. Alle lover er derimot blitt oppfylt i Jesus Kristus i den forstand at de har fått det sanne innhold ved at Jesus har vist oss lovens ånd, ”han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.” (2. Kor 3:6)

Skrevet av Willy Brochs, 17. des 2005

[Redigert den 8-1-2006 av wbrochs]

[Redigert den 8-1-2006 av wbrochs]

[Redigert den 8-1-2006 av wbrochs]
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 9-1-2006 kl 10:45
Hvilken lov er dette ...


Hvilken lov er det Jesus snakker om her:

Matt 5:17f
17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
18 For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Luk 16:16f
16 Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt.
17 Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.

Er det ikke hele lovsystemet - hele Moseloven og alle profetene?
I så fall er alle lovene fremdeles gyldige og ingen av dem er opphevet. Det er Jesu sine ord.

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-1-2006 kl 04:00


Trur du har rett i din gjennomgang her :)«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-1-2006 kl 06:15


Likevel så har det kanskje mer å si i hodet ditt/vårt enn i praksis :)

hehe... For i praksis så går vi jo bare rundt og prøver å være lydige og snille kristne.. men håper vi får mer innsikt i Hans kjærlighet til oss. For Guds kjærlighet til oss tror jeg det er det mektigste våpen mot synd. Loven var vår tuktemester inntil Kristus, eller til troen kom.

Nå når troen har kommet så har det selvsagt skjedd en forandring da! :)

bare noen enkle, korte, lettfattelige tanker.. uten ønske om diskusjon egentlig. Ville bare dele noen ord!! :)

I dette er kjærligheten, at han har elsket oss.. u know..


Og slik Faderen har elsket meg, slik har jeg elsket dere..


Og Faderen sa: Du er min Sønn, i deg har jeg velbehag. (min elskelige)

Og slik har Jesus elsket oss! Slik som Fadderen elsket Sønnen.

[Redigert den 10-1-2006 av PeterDJ]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-1-2006 kl 00:38


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Hvilken lov er det Jesus snakker om her:

Matt 5:17f
17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
18 For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Luk 16:16f
16 Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt.
17 Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.

Er det ikke hele lovsystemet - hele Moseloven og alle profetene?
I så fall er alle lovene fremdeles gyldige og ingen av dem er opphevet. Det er Jesu sine ord.

Hilsen


Ja, det er riktig. Ikkje en tøddel av loven er fjærnet. Den er nøyaktig den samme. Dvs, Det er først nå loven er komplett. Tidligere var den en skygge av det den er i dag.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 20-1-2006 kl 09:24


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Hvilken lov er det Jesus snakker om her:

Matt 5:17-18


Ja, det er riktig. Ikkje en tøddel av loven er fjærnet. Den er nøyaktig den samme. Dvs, Det er først nå loven er komplett. Tidligere var den en skygge av det den er i dag.


Jona, kjære venn, jeg spurte deg:

"Hvilken lov er det Jesus snakker om her"?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-1-2006 kl 17:37


Hele loven, Slik som Jesus sier.

(Act 24:14 Norsk) Men det vedgår jeg for dig at efter den Guds vei som de kaller en sekt-lære, tjener jeg så mine fedres Gud at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene,

Eg lar ikkje 2-3 små tvetydige bibelvers i Paulus sine brev være grunnlaget for min Gud forståelse. Det burde heller ikkje du gjøre. Slik som du "tolker" bibelen, så kan du jo bare rive ut 2-3 sider av galaterbrevet , å kaste resten. For det er jo i grunnen det du gjør.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 00:07


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Hele loven, Slik som Jesus sier.

(Act 24:14 Norsk) Men det vedgår jeg for dig at efter den Guds vei som de kaller en sekt-lære, tjener jeg så mine fedres Gud at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene,

Eg lar ikkje 2-3 små tvetydige bibelvers i Paulus sine brev være grunnlaget for min Gud forståelse. Det burde heller ikkje du gjøre. Slik som du "tolker" bibelen, så kan du jo bare rive ut 2-3 sider av galaterbrevet , å kaste resten. For det er jo i grunnen det du gjør.


OK, så du begrenser ikke din forståelse av ordet "loven" å spesifikt å bbetegne tibudsloven?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-1-2006 kl 00:52


I grunnen ikkje. Tibuds loven er jo en del av loven.Å Det er ingen tvil om att tibudsloven har en spessiell plass i Guds plan. Jesus ramser jo oppp store deler av denne loven når han blir spurt om kva som skal til for å bli frelst.
Å Denne loven er jo skrevet i stein og gitt til Israel av Jesus sjøl.
Ser ingen grunn til att denne gode og moralsk perfekte lov skulle bli opphevet.

Ellers så er det jo ikkje akktuelt for meg å begynne å offre Dyr for å få tilgivelse for mine synder. Eg slipper jo å gjøre den jobben, siden Gud har gjort den for meg. Slik sett så har eg jo kommet inn i denne kvilen som du taler om. man kan nyte friheten av Guds nåde.
Men det betyr jo på ingen måte att det er greit å missbruke denne nåden.
Text(Rom 6:15 Norsk) Hvad da? skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!

Å når jesus gjør det klart att loven skal gjelde til evig tid, og Johannes definere synd som lovbrudd, Så er det ingen grunn til å betvile sabbatens betydning.


Sabbats brudd er lovbrudd og synd. Nåden er ingen unskyldning for å synde.

Slutt derfor med denne hånelige forvrengingen av Guds ord. Det er ingen konflikt mellom å være i Guds kvile , og å holde sabbath. er man i Guds kvile, så holder man sabbaten med glede.

[Redigert den 20-1-2006 av Jona]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 01:27


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
I grunnen ikkje. Tibuds loven er jo en del av loven.
....................
Sabbats brudd er lovbrudd og synd.

Slutt derfor med denne hånelige forvrengingen av Guds ord. Det er ingen konflikt mellom å være i Guds kvile , og å holde sabbath. er man i Guds kvile, så holder man sabbaten med glede.


Javel, men hvis tibudsloven bare er en del av den loven som gjelder så mener du vel Moseloven, for det er Moseloven tibudsloven er en del av. De ti bud kalles "paktens ord". Gud sa med henvisning til tibudsloven: "På disse ord gjør jeg en pakt med dere." Derfor kan vi ikke skille tibudsloven fra den gamle pakt.

Men hvordan kan du forsvare sabbaten samtidig som du bryter den, Jona? Du vet vel hva Gud sier om sine hellige sabbatshøytider: De er "en EVIG lov for dere." Er den evig så gjelder den da også ennå.

Og Jesus understreket jo det samme med disse ord:

Matt 5:17f
17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
18 For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Så kan du jo lese litt om sabbaten så du vet hva som er "Herrens evige høytider":

3M 23:1-44
1 Herren talte til Moses og sa:
2 Tal til Israels barn og si til dem: Dette er Herrens høytider, mine fastsatte tider, da dere skal lyse ut hellige sammenkomster.
3 I seks dager skal dere arbeide, men på den sjuende dagen er det høyhellig sabbat, en hellig sammenkomst. Da skal dere ikke gjøre noe arbeid, det er sabbat for Herren hjemme hos dere alle.
4 Dette er Herrens høytider, de hellige sammenkomster, som dere skal lyse ut til deres fastsatte tider:
5 I den første måneden, på den fjortende dag i måneden, mellom de to aftenstunder, er det påske for Herren.
6 Den femtende dag i samme måneden er det de usyrede brøds høytid for Herren. I sju dager skal dere ete usyret brød.
7 Den første dagen skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid.
8 I sju dager skal dere ofre ildoffer for Herren. Den sjuende dagen skal det være en hellig sammenkomst, dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid.
9 Og Herren talte til Moses og sa:
10 Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og dere høster landets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbånd av deres høst,
11 han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, for at Herren kan ha velbehag i dere. Dagen etter sabbaten skal presten svinge det.
12 Samme dag som dere svinger kornbåndet, skal dere ofre et årsgammelt lam uten lyte til brennoffer for Herren,
13 og matofferet som hører til: to tiendedeler av en efa fint mel, blandet med olje, til ildoffer for Herren, til en velbehagelig duft, og drikkofferet som hører til: fjerdedelen av en hin vin.
14 Dere skal ikke ete brød eller ristet eller friskt korn før denne dagen, før dere har båret fram offeret for deres Gud. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt hjemme hos dere alle.
15 Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bærer fram svingekornbåndet, skal dere telle sju hele uker.
16 Femti dager skal dere telle til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden.
17 Dere skal komme hjemmefra med to svingebrød, som er laget av to tiendedeler av en efa fint mel og bakt med surdeig. De er en førstegrøde for Herren.
18 Sammen med brødet skal dere føre fram sju årsgamle lam uten lyte og en oksekalv og to værer – de skal være til brennoffer for Herren – og matofferet og drikkofrene som hører til. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
19 Og dere skal ofre en geitebukk til syndoffer og to årsgamle lam til fredsoffer.
20 Presten skal svinge dem sammen med førstegrødens brød og to lam for Herrens åsyn. De skal være viet til Herren og tilhøre presten.
21 Samme dag skal dere lyse ut en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt, hvor dere så bor.
22 Når dere høster grøden i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til ytterste kant av åkeren. Og de aksene som blir liggende igjen etter innhøstingen, skal du ikke sanke opp. Du skal la dem være igjen til den fattige og den fremmede. Jeg er Herren deres Gud.
23 Og Herren talte til Moses og sa:
24 Tal til Israels barn og si: I den sjuende måneden, på den første dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst.
25 Da skal dere ikke gjøre deres vanlige arbeid, og dere skal ofre ildoffer til Herren.
26 Og Herren talte til Moses og sa:
27 Men den tiende dag i den samme sjuende måneden er det soningsdag. Da skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal faste og ofre ildoffer til Herren.
28 Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere, for Herrens, deres Guds åsyn.
29 Hver den som ikke faster den dagen, skal utryddes av sitt folk.
30 Og hver den som gjør noe arbeid den dagen, han skal utryddes av sitt folk.
31 Det må ikke gjøres noe arbeid den dagen, det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt, hvor dere så bor.
32 En høyhellig sabbat skal den dagen være for dere, og dere skal faste. Den niende dag i måneden om kvelden, fra den ene kveld til den neste, skal dere holde deres sabbatshvile.
33 Og Herren talte til Moses og sa:
34 Tal til Israels barn og si: Fra den femtende dag i denne samme sjuende måneden, skal løvhyttefesten holdes for Herren. Og den skal vare i sju dager.
35 På den første dagen skal det være en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid.
36 I sju dager skal dere ofre ildoffer til Herren. Den åttende dagen skal dere holde en hellig sammenkomst og ofre ildoffer til Herren. Det er en festsammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid.
37 Dette er Herrens høytider. Dere skal lyse dem ut som hellige sammenkomster. Og på dem skal dere ofre til Herren ildoffer, brennoffer og matoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som hører dagen til.
38 Til dette kommer Herrens sabbater, og dertil de gaver, løfteoffer og frivillige offer som dere gir Herren.
39 Den femtende dag i den sjuende måneden, når dere samler inn landets grøde, skal dere holde Herrens fest. Den skal vare i sju dager. Den første dagen skal være hviledag, og den åttende dagen skal være hviledag.
40 Den første dagen skal dere ta frukter av vakre trær, palmegrener og kvister av løvrike trær og vidjer som vokser ved bekkene, og dere skal være glade for Herrens, deres Guds åsyn i sju dager.
41 Denne høytiden skal dere holde som en fest for Herren sju dager om året. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. I den sjuende måneden skal dere holde denne høytiden.
42 Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter,
43 for at deres etterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud.
44 Og Moses kunngjorde Herrens høytider for Israels barn.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 02:13


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
......... Jesus ramser jo oppp store deler av denne loven når han blir spurt om kva som skal til for å bli frelst.
...........


Hvorfor er ikke sabbatsbudet et av budene Jesus gjentar i NT hvis det er så at det er det viktigste budet ifølge Ellen White og adventistenes lære? Dette er et av spørsmålene jeg aldri fikk svar på da jeg var adventist. Ingen adventister kunne svare meg på det.

På den ene siden sier SDA at sabbatsbudet er den store prøven som vil vise om vi har Guds merke/segl eller om vi tar dyrets merke. På den andre siden kan de ikke svare for hvorfor det ikke finnes et eneste vers i hele NT som gjentar sabbatsbudet og forteller hvor viktig det er. Det må jo være noe som ikke stemmer i adventistenes fortolkning av Bibelen?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 03:09


SDA har et svært forklaringsproblem der ja. Sabbatan er nevnt kun to ganger i brevene, som jo var livsviktig og grundig opplæring i den kristne tro, til den første menighet. Størstedelen av denne første menigheten var hedninger som ikke nødvendigvis hadde noe peiling på jødiske tradisjoner før de fikk evangeliet. Som f.eks filosofene i Athen. De hadde ikke det spor kjennskap til Jehova, men tilba en haug avguder.

Det hadde vært direkte slemt av Paulus å unnlate inngående opplæring i sabbatens viktighet til intetanende hedningekristene, hvis sabbaten var så superviktig for oss som lever i den nye pakt, som SDA påstår.

Her er de to stedene jeg har funnet som omtaler sabbaten i brevene:

Kol. 2,16:
Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat.

Rom. 14,5-6:
En holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 03:30


I begge disse bibbelstedene vil jeg påstå Gud legger opp til svært stor grad av frihet.

I rom 14,5 ser vi at det er helt greit å ha forskjellig syn på dette.
I kol 2,16 ser vi at dei ikke er greit å dømme andres syn på sabbat, ribbe og kaffe.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 03:30


Tilbake til tema:

HELE loven gjelder. Takket være Jesus er jeg heldigvis død fra HELE loven.
Ingen gjeldende lov kan styre/dømme/fordømme en død mann.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-1-2006 kl 09:44


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
......... Jesus ramser jo oppp store deler av denne loven når han blir spurt om kva som skal til for å bli frelst.
...........


Hvorfor er ikke sabbatsbudet et av budene Jesus gjentar i NT hvis det er så at det er det viktigste budet ifølge Ellen White og adventistenes lære? Dette er et av spørsmålene jeg aldri fikk svar på da jeg var adventist. Ingen adventister kunne svare meg på det.

På den ene siden sier SDA at sabbatsbudet er den store prøven som vil vise om vi har Guds merke/segl eller om vi tar dyrets merke. På den andre siden kan de ikke svare for hvorfor det ikke finnes et eneste vers i hele NT som gjentar sabbatsbudet og forteller hvor viktig det er. Det må jo være noe som ikke stemmer i adventistenes fortolkning av Bibelen?


Det ser for meg ut som om Jesus blir avbrutt.

Uansett, så blir sabbaten dugelig bekreftet NT.

Forøvrig, så trur eg ikkje att det skal settes eit skille mellom GT og NT slik som mange gjør. Bibelen er 1 bok. Å det er ingen grunn til att Jesus skulle mase om sabbat. Han sier likså godt LOVEN ( Som dekker alle Bud )

Ikkje den minste tøddel av loven skal tas bort sier Jesus. Å det tolkes som om att HELE loven er borte.. Hehehehe !!

jaja..lykke til !
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-1-2006 kl 09:47


Du skal ikkje slå ihjel.... En del av ti buds loven. (Som dere er med på å ta bort)

Satan har gode tider.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 14:02


Lever du et liv i Kristus vil du ikke drepe. Det er Guds nåde som oppdrar meg. IKKE de ti bud, som av Paulus er omtalt som dødens tjeneste.

Tit. 2,11-12:
For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 14:38


Sitat:
Opprinnelig postet av Elgkjøtt
SDA har et svært forklaringsproblem der ja. Sabbatan er nevnt kun to ganger i brevene, som jo var livsviktig og grundig opplæring i den kristne tro, til den første menighet. Størstedelen av denne første menigheten var hedninger som ikke nødvendigvis hadde noe peiling på jødiske tradisjoner før de fikk evangeliet. Som f.eks filosofene i Athen. De hadde ikke det spor kjennskap til Jehova, men tilba en haug avguder.

Det hadde vært direkte slemt av Paulus å unnlate inngående opplæring i sabbatens viktighet til intetanende hedningekristene, hvis sabbaten var så superviktig for oss som lever i den nye pakt, som SDA påstår.


Det er et faktum at det budet SDA sier er det viktigste av dem alle samtidig er det eneste av budene som ikke blir gjentatt i NT. Ikke et eneste vers i hele Nytstamentet blir sabbatshelligholdelse gjentatt som et påbud, som noe vi må holde.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 14:39


Sitat:
Opprinnelig postet av Elgkjøtt
Tilbake til tema:

HELE loven gjelder. Takket være Jesus er jeg heldigvis død fra HELE loven.
Ingen gjeldende lov kan styre/dømme/fordømme en død mann.


AMEN!!!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 14:40


Sitat:
Opprinnelig postet av Elgkjøtt
Tilbake til tema:

HELE loven gjelder. Takket være Jesus er jeg heldigvis død fra HELE loven.
Ingen gjeldende lov kan styre/dømme/fordømme en død mann.


AMEN!!!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 14:47


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona

Det ser for meg ut som om Jesus blir avbrutt.

Uansett, så blir sabbaten dugelig bekreftet NT.

Forøvrig, så trur eg ikkje att det skal settes eit skille mellom GT og NT slik som mange gjør. Bibelen er 1 bok. Å det er ingen grunn til att Jesus skulle mase om sabbat. Han sier likså godt LOVEN ( Som dekker alle Bud )

Ikkje den minste tøddel av loven skal tas bort sier Jesus. Å det tolkes som om att HELE loven er borte.. Hehehehe !!

jaja..lykke til !


Ja, jeg skulle virkelig ønske at du sjøol ville tro på det du her sier, Jona, at HELE Moseloven fremdels gjelder! Også ALLE sabbatshøytider som påskehøytiden, pinsefesten, basunenes høytid, soningsdagen og løvsalenes høytid, men du holder jo ikke disse høytidene, Jona, gjør du vel? Dette er nemlig de viktige sabbatshøytider Bibelen og Jesus Kristus sier fremdeles gjelder for han har ikke opphevet noe av dette;

Matt 5:17-20
17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
18 For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.
19 Den som da bryter et eneste av disse minste bud, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.
20 For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 21-1-2006 kl 14:50


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Du skal ikkje slå ihjel.... En del av ti buds loven. (Som dere er med på å ta bort)

Satan har gode tider.


Kjenner du Jesus sin utlegging av dette budet, Jona? Da vet du også har du gjentatte ganger har brutt dette budet her i denne debatten med alle de usaklige dommer, usannheter / løgner du har felt over meg i dette debattforum! Les loven og FORSTÅ hva lovens Ånd sier! Men så langt har jeg bare fått kjennskap til til bokstavkunnskap om loven og ikke dens Ånd.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-1-2006 kl 17:08


den einaste løgner eg kan sjå her er du, som sprer alt slags feilinformasjon og løgn om SDA, Bare for å rettfetrigjøre ditt eget hat overfor Guds lov og sabbaten En ting er vertfall sikkert : Din åpåstand om å være tidligere SDA må være fullstendig usann. For den einaste kunskap du ser ut til å ha om SDA , er jo denne hatpropagandaen som spres ut for å holde folk borte fra SDA. Nøyansene i teologien har gått deg hus forbi mister.

Forøvrig så tror eg det er desse sabbatene du nevner,som er det Paulus snakker om i Kollosser brevet. Dette er sabbater som ikkje inngår i Jesu Lov, Men i Moseloven.
2 forskjellige lovverk, skrevet av to forskjellige "vesen"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 22-1-2006 kl 17:44


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
.....
Forøvrig så tror eg det er desse sabbatene du nevner,som er det Paulus snakker om i Kollosser brevet. Dette er sabbater som ikkje inngår i Jesu Lov, Men i Moseloven.
2 forskjellige lovverk, skrevet av to forskjellige "vesen"


Du sa tidligere at det er én og samme lov, at tibudsloven er del av Moseloven? Fint om du kunne bestemme deg: Er det HELE loven (mosebøkenes lære) Jesus taler om som "loven" i Matt 5:17-18 som Jesus sier ikke er opphevet, eller er det bare tibudsloven han viser til?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-1-2006 kl 18:45


Moseloven og Jesu lov er to forskjellige lovverk.
Når Jesus snakket om å oppfylle loven, så er det selfølgelig ti-budsloven ( Moral loven) han snakker om.

Tibudsloven er jo del av Loven, å du kan jo slik sett sei att det er en og samme lov. Men likevel, så har Jesu ti bud en spessiell plass siden det er skrevet av den uforandrelige evige Gud som alltid er den samme. og som aldri forandrer seg.

Jesus fylte opp denne moralloven, men det betyr ikkje å fjærne, men å gjøre komplett.

Du skal ikkje slå ihjel ble til ; Elsk din fiende osv..

Han oppfylte loven, fylte opp Loven, Gjorde komplett...

Den del av loven som Moses forfattet, ser det ut til att Paulus gjør kort prosess med.( Å det er jo ikkje så rart)

Å da sitter man med to alternativ.

Enten så er det slik som du sier , Att Paulus fjærnet tibudsloven. ( Som gjør Paulus til en antikrist, fordi han taler beint i mot Jesus)

Eller så snakker Paulus om Moseloven..(den del som er nedtegnet av moses) ( To forskjellige lovverk)
Å det er ikkje så rart att han gjorde det heller. For jødene ville jo ikkje ta i mot Jesus, Men forsøkte i stedet å gjøre seg fortjent til frelse ved å holde seg til loven ( Moseloven)
Noko som var fullstendig tåpelig etter Jesu død på korset.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 22-1-2006 kl 23:56


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Moseloven og Jesu lov er to forskjellige lovverk.
Når Jesus snakket om å oppfylle loven, så er det selfølgelig ti-budsloven ( Moral loven) han snakker om.
...............
Jesus fylte opp denne moralloven, men det betyr ikkje å fjærne, men å gjøre komplett.
...........
Han oppfylte loven, fylte opp Loven, Gjorde komplett...Tror du ikke det var nettopp det Jesus ggjorde med resten av Moseloven også, fylte opp, gjorde den komplett?

Var ikke både offerlover og renselseslover noe som viste frem til Jesus som det endelig offer, det som skulle rense mennesker for synd? Hvorfor kan det ikke her være snakk om hele Moseloven?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 01:07


Nei det trur eg ikkje.

Moseloven var jo bare eit bilde på det som skulle komme, Å når "det som skulle komme" Er kommet, så er det jo ingen grunn til å fortsette å "tilbe" dette bildet
Tibudsloven derimot er Guds standard for moral som er uforandrelig. ("Minstestandard") Som Jesus "oppgraderte" evt gjorde den til det den var tenkt å være, fra begynnelsen av.

Man må jo også spørre seg.. Kvifor har Jesus tatt med denne sabbaten i ei moral lov ? kva har sabbaten med moral å gjøre ?

Personlig, så trur eg att sabbaten er en slags tillitsærklæring.
Eg veit ikkje kvifor det er så viktig for Gud med denne sabbaten. Men siden han har tatt med sabbaten i tibudsloven, som Jesus personlig skreiv på stein, med sin egen finger. Så må det være noko i det. Eg velger derfor å holde sabbaten hellig, slik som budet sier. Fordi eg stoler på Gud.
Eg er villig til å gjøre ting eg ikkje forstår.

Det er vel kanskje det som kalles tro ?

Forøvrig, så hevder eg ikkje å være syndfri. Langt der i fra !
Men eg er ikkje stolt av min synd....
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 01:29


HELE loven er parkert på korset, Satan og hans medløpere ble avkledd og latterliggjort. Hvorfor?
Gjeldsbrevet som gikk i mot oss pga budene ble slettet, anklageren har ikke lenger noe å anklage oss for :)
Likevel er ikke en tøddel av loven ugyldig, for dem som forsøker å leve etter den. Bortkastet, siden Jesus allerede har gjort den jobben og oppfylt den 100%.

Tro meg, nåden er en langt bedre oppdrager enn loven og de ti bud tilsammen :)
Salig er den som Herren ikke tilregner synd :)

Synden har blitt langt mindre attraktiv for meg faktisk, etter at jeg så dette.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 01:35


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Nei det trur eg ikkje.

Moseloven var jo bare eit bilde på det som skulle komme, Å når "det som skulle komme" Er kommet, så er det jo ingen grunn til å fortsette å "tilbe" dette bildet
.......


Når Bibelen sier at Moseloven bare var en skygge av det som skulle komme, og Jesus Kristus var det legemet som kastet denne skyggen som var loven, så må vi vel tro Guds ord; "La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til." Kol 2:16f

Dette var om Moseloven, men oppfylte ikke Jesus kravene i tibudsloven også, Jona?

Du sier jo selv følgene, at å oppfylle betyr "å fylle opp", "å gjøre komplett" og det gjorde da Jesus virkelig med hele Moseloven fordi den var skyggen som viste til Jesus. Derfor sier også Johannes at "For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus." Joh 1:17

Dette skrev du, Jona, sitat: "Jesus fylte opp denne moralloven, men det betyr ikkje å fjærne, men å gjøre komplett.
Du skal ikkje slå ihjel ble til ; Elsk din fiende osv..
Han oppfylte loven, fylte opp Loven, Gjorde komplett..."

Det er en tekst i Hebreerbrevet som også viser at Moseloven var skyggen, men at Jesus var det sanne innholdet - det legemet loven viste frem til, men som Jesus kom for å gi et sant innhold til - altså å gjøre komplett:

Heb 10,1-10:

1 For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem.
2 Ellers hadde de jo sluttet med å ofre. For de som ofret, ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de én gang var blitt renset.
3 Men ved ofrene kommer det hvert år en påminnelse om synder.
4 For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.
5 Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg.
6 Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til.
7 Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.
8 Først sier han altså: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til – enda disse blir båret fram etter loven.
9 Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast.
10 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 01:37


Ja, eg har hørt den preika der til det kjedsomelige..

Problemet er bare det att den henger ikkje på greip, å den faller på sin egen urimelighet.
Men det er klart...blir man doktrinert med slik lære, så tror man vel på det til slutt..

Budene er ikkje slette.

Du er frikjent for dine synder JA. Men det betyr ikkje att loven ikkje finnes.

Ingen lov=Ingen synd. Å da trenger du heller ingen Nåde.

Problemet er bare det, att loven finnes, å synden er større i dag, en den nokon gang har hvert tidligere.

Lovløshet kalles det i bibelen. Å "menigheten" elsker det !!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 01:38


Sitat:
Opprinnelig postet av Elgkjøtt
...........
Tro meg, nåden er en langt bedre oppdrager enn loven og de ti bud tilsammen :)
Salig er den som Herren ikke tilregner synd :)

Synden har blitt langt mindre attraktiv for meg faktisk, etter at jeg så dette.


AMEN!!! Du har forstått noe veldig vesentlig, Elgkjøtt, nemlig lovens sanne bruk. Den viser oss vår synd og vår ufullkommenhet slik at vi ser vårt behov for frelsen i Jesus Krisus. Da blir looven vår tuktemester til Kristus, for at vi kan bli rettferdiggjort av tro!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 01:40


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Nei det trur eg ikkje.

Moseloven var jo bare eit bilde på det som skulle komme, Å når "det som skulle komme" Er kommet, så er det jo ingen grunn til å fortsette å "tilbe" dette bildet
.......


Når Bibelen sier at Moseloven bare var en skygge av det som skulle komme, og Jesus Kristus var det legemet som kastet denne skyggen som var loven, så må vi vel tro Guds ord; "La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til." Kol 2:16f

Dette var om Moseloven, men oppfylte ikke Jesus kravene i tibudsloven også, Jona?

Du sier jo selv følgene, at å oppfylle betyr "å fylle opp", "å gjøre komplett" og det gjorde da Jesus virkelig med hele Moseloven fordi den var skyggen som viste til Jesus. Derfor sier også Johannes at "For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus." Joh 1:17

Dette skrev du, Jona, sitat: "Jesus fylte opp denne moralloven, men det betyr ikkje å fjærne, men å gjøre komplett.
Du skal ikkje slå ihjel ble til ; Elsk din fiende osv..
Han oppfylte loven, fylte opp Loven, Gjorde komplett..."

Det er en tekst i Hebreerbrevet som også viser at Moseloven var skyggen, men at Jesus var det sanne innholdet - det legemet loven viste frem til, men som Jesus kom for å gi et sant innhold til - altså å gjøre komplett:

Heb 10,1-10:

1 For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem.
2 Ellers hadde de jo sluttet med å ofre. For de som ofret, ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de én gang var blitt renset.
3 Men ved ofrene kommer det hvert år en påminnelse om synder.
4 For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.
5 Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg.
6 Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til.
7 Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.
8 Først sier han altså: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til – enda disse blir båret fram etter loven.
9 Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast.
10 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.


Ja, ikkje dumt dette.
Men husk, att her snakker Paulus åpenbart om Moseloven.

Dette har ingenting med Guds fullkomne tibuds lov.

[Redigert den 22-1-2006 av Jona]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 01:43


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Elgkjøtt
...........
Tro meg, nåden er en langt bedre oppdrager enn loven og de ti bud tilsammen :)
Salig er den som Herren ikke tilregner synd :)

Synden har blitt langt mindre attraktiv for meg faktisk, etter at jeg så dette.


AMEN!!! Du har forstått noe veldig vesentlig, Elgkjøtt, nemlig lovens sanne bruk. Den viser oss vår synd og vår ufullkommenhet slik at vi ser vårt behov for frelsen i Jesus Krisus. Da blir looven vår tuktemester til Kristus, for at vi kan bli rettferdiggjort av tro!


Så du mener att loven viser oss att vi trenger Nåde ?

Men da er vi enig da.. For det er akkurat det den gjør.

Å derfor holder man sabbaten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 02:08


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Ja, eg har hørt den preika der til det kjedsomelige..

Problemet er bare det att den henger ikkje på greip, å den faller på sin egen urimelighet.
Men det er klart...blir man doktrinert med slik lære, så tror man vel på det til slutt..

Budene er ikkje slette.


Den preikla du kaller kjedsommelighet er faktisk hva jeg siterer fra Guds ord, Bibelen.

Jeg har heller ikke sagt at budene er sletta. Det jeg sier er at HELE Moseloven fortsatt er der og er gyldig. Det er du som påstår at det meste av Moseloven er blitt ugyldig, ikke jeg.

Når du ikke klarer å forstå dette er det fordi du skal ha det til at en del av Moseloven gjelder og en annen del er sletta. Men det er i strid med Guds ord. Jesus selv sier at hele loven fortsatt gjelder, så hvem er da du at du kan gjøre Jesu ord ugyldige. Mener du Jesus lyger?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 03:06


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Budene er ikkje slette.
Du er frikjent for dine synder JA. Men det betyr ikkje att loven ikkje finnes.
Ingen lov=Ingen synd. Å da trenger du heller ingen Nåde.
Problemet er bare det, att loven finnes, å synden er større i dag, en den nokon gang har hvert tidligere.
Lovløshet kalles det i bibelen. Å "menigheten" elsker det !!


Hallo folkens. Hør nå her :)
Loven ble gitt til jødene. De ti bud ble gitt til jødene, Guds folk.
Hedningene på den andre siden av fjellet fikk ikke del i hverken loven, budene, pakten eller what so ever.
De gikk likevel fortapt, UAVHENGIG av loven.

***

For meg blir det forøvrig veldig baklengs å prøve å holde noe som helst av budene. Jeg hverken dreper eller dyrker andre guder, men det er IKKE fordi budene sier jeg ikke skal gjøre det. Og jeg lar meg hvertfall ikke dømme av folk som trer en lov i hodet på meg som aldri engang har blitt gitt til meg. :bigsmile:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 18:48


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Ja, eg har hørt den preika der til det kjedsomelige..

Problemet er bare det att den henger ikkje på greip, å den faller på sin egen urimelighet.
Men det er klart...blir man doktrinert med slik lære, så tror man vel på det til slutt..

Budene er ikkje slette.


Den preikla du kaller kjedsommelighet er faktisk hva jeg siterer fra Guds ord, Bibelen.

Jeg har heller ikke sagt at budene er sletta. Det jeg sier er at HELE Moseloven fortsatt er der og er gyldig. Det er du som påstår at det meste av Moseloven er blitt ugyldig, ikke jeg.

Når du ikke klarer å forstå dette er det fordi du skal ha det til at en del av Moseloven gjelder og en annen del er sletta. Men det er i strid med Guds ord. Jesus selv sier at hele loven fortsatt gjelder, så hvem er da du at du kan gjøre Jesu ord ugyldige. Mener du Jesus lyger?


Eg har ikkje sagt att Moseloven er sletta. Det er dine ord.

Dersom du ikkje ser forskjellen mellom Jesu tibudslov, som Gud sjøl skrev med sin egen finger og gav til Moses. og resten av moseloven, så har denne diskusjonen ingen hensikt. Moseloven og Tibudsloven er to forskjellige lovverk.

Moseloven er skrevet av moses og er eit bilde på det som skulle kome.

Tibudsloven er Guds moralske standard, som også er definisjonen på synd.

Dersom du ikkje er i stand til å skjønne dette, så har eg ingen ting meir å diskutere med deg. For det er åpenbart att du ikkje er ute etter å skjønne dette. Men haller ute etter å forvrenge sannheten for å rettferdigjøre ditt hat mot Guds standard.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 20:56


Sitat:
Hallo folkens. Hør nå her :)
Loven ble gitt til jødene. De ti bud ble gitt til jødene, Guds folk.
Hedningene på den andre siden av fjellet fikk ikke del i hverken loven, budene, pakten eller what so ever.
De gikk likevel fortapt, UAVHENGIG av loven.


Har hedningene del i den nye pakt da ?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 21:12


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
Ja, eg har hørt den preika der til det kjedsomelige..

Problemet er bare det att den henger ikkje på greip, å den faller på sin egen urimelighet.
Men det er klart...blir man doktrinert med slik lære, så tror man vel på det til slutt..

Budene er ikkje slette.


Den preikla du kaller kjedsommelighet er faktisk hva jeg siterer fra Guds ord, Bibelen.

Jeg har heller ikke sagt at budene er sletta. Det jeg sier er at HELE Moseloven fortsatt er der og er gyldig. Det er du som påstår at det meste av Moseloven er blitt ugyldig, ikke jeg.

Når du ikke klarer å forstå dette er det fordi du skal ha det til at en del av Moseloven gjelder og en annen del er sletta. Men det er i strid med Guds ord. Jesus selv sier at hele loven fortsatt gjelder, så hvem er da du at du kan gjøre Jesu ord ugyldige. Mener du Jesus lyger?


Dette var forøvrig eit svar til Elgkjøtt. Ikkje til deg.
Du kom innimellom med eit innlegg før eg rakk å svare Elgkjøtt.

[Redigert den 23-1-2006 av Jona]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 21:14


Sitat:
Har hedningene del i den nye pakt da ?

Ja, det er det som er så fantastisk :)

Ef. 2, 11-15:
Dere som en gang var hedninger, ble kalt uomskårne av dem som kalles de omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd.
Husk da at dere en gang var uten Kristus; dere var utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i paktene og løftet og var derfor uten håp og uten Gud i verden.
Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, ved Kristi blod kommet nær.
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte, fiendskapet. Ved å gi sitt legeme avskaffet han loven med dens bud og forskrifter. Slik skulle han stifte fred og skape ett nytt menneske av de to.

Gjerdet som skilte jøder og hedninger var fiendskapet. Han rev ned gjerdet idet han pulveriserte lov, bud og forskrifter på korset. Derfor er det ikke lenger snakk om jøde eller hedning, men ett menneske som er død og oppstanden med Kristus.

Loven er riktignok fortsatt gyldig, men kun for dem som prøver å holde den:

Gal. 3,11-14:
Og når det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro, er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven.
I loven kommer det ikke an på tro, der heter det: Den som holder budene, skal leve ved dem.
Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre.
Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

[Redigert den 23-1-2006 av Elgkjøtt]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 21:24


I Gal. 3, 11-14 ser man at Paulus skiller mellom jøder og hedninger:

Men Kristus kjøpte oss (jødene) fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre.
Dette skjedde for at folkeslagene (hedningene) ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi (jødene) ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

(hedningene hadde jo ingen del i hverken løftene eller loven)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 21:40


Eph 2:11 Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden,
Eph 2:12 at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden;


Kristne er ikkje Hedninger. Vi er Isralitter, og Jøder med del i den NYE pakt, som var gitt til Israel.

Heb 8:8 det er jo lastende ord han taler til dem når han sier: Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus,

Hedninger er ikkje Kristne. Og har ingen del i den nye pakt.

Er du fremdeles en hedning ?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 21:47


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
...........
Moseloven og Tibudsloven er to forskjellige lovverk.
........


Hvor har du det fra at det er to forskjellige lovverk?
Er du ikke klar over at tibudsloven betegnes av Gud selv som "paktens ord". Dette fordic det er etter disse ord ud gjør en pakt med Israel. Tibudsloven er paktsbetingelsen i den gamle pakt og altså ikke to forskjellige lovverk som du påstår, 2M 34:27-28;
27 Og Herren sa til Moses: Skriv nå du opp alle disse ord! For etter disse ord har jeg gjort en pakt med deg og med Israel.
28 Og han var der hos Herren i førti dager og førti netter uten å ete brød og uten å drikke vann. Og han* skrev på tavlene paktens ord, de ti ord.

Jeg tror du bør intensivere studiet av Guds ord.

[Redigert den 23-1-2006 av wbrochs]
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 21:48


Sitat:
Er du fremdeles en hedning ?

Ja, jeg liker å se på meg selv som det :) Men det er i bunn og grunn kun en betegnelse for folkeslag som ikke er jøder. Paulus er selv ikke så konsekvent på dette begrepet:

Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd de omskårne. 13 På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. 14 Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas så alle hørte det: «Når du som er jøde, ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?

...men det var ikke akkurat dette som var essensen i budskapet mitt, da :)

[Redigert den 23-1-2006 av Elgkjøtt]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 21:54


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona

Kristne er ikkje Hedninger. Vi er Isralitter, og Jøder med del i den NYE pakt, som var gitt til Israel.

Hedninger er ikkje Kristne. Og har ingen del i den nye pakt.Jødene forkastet dern nye pakt og den ble derfor overgitt til hedningene.

For øvrig er "hedninger" i Bibelen tbetegnelse på alle folkeslag untatt de som har jødenes tro. Men vi kristne har ikke jødenes tro. Vi har troen på Jesus Kristus og derfor har vi også del i den nye pakt.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Naboen
Juniormedlem
*
Innlegg: 11
Registrert: 23-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2006 kl 22:09


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Jona

Kristne er ikkje Hedninger. Vi er Isralitter, og Jøder med del i den NYE pakt, som var gitt til Israel.

Hedninger er ikkje Kristne. Og har ingen del i den nye pakt.Jødene forkastet dern nye pakt og den ble derfor overgitt til hedningene.

For øvrig er "hedninger" i Bibelen tbetegnelse på alle folkeslag untatt de som har jødenes tro. Men vi kristne har ikke jødenes tro. Vi har troen på Jesus Kristus og derfor har vi også del i den nye pakt.


Gal 3:28f
28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.
29 Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.

:wink2:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 23-1-2006 kl 22:32
Jødene forkastet den nye pakt


Rom 11:13-15
13 Til dere hedninger vil jeg si: Så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste –
14 kunne jeg bare vekke mine frender etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem.
15 For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse*, hva annet vil da deres antakelse* bli enn liv av døde?
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2006 kl 00:31


Sitat:
Opprinnelig postet av Naboen
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Jona

Kristne er ikkje Hedninger. Vi er Isralitter, og Jøder med del i den NYE pakt, som var gitt til Israel.

Hedninger er ikkje Kristne. Og har ingen del i den nye pakt.Jødene forkastet dern nye pakt og den ble derfor overgitt til hedningene.

For øvrig er "hedninger" i Bibelen tbetegnelse på alle folkeslag untatt de som har jødenes tro. Men vi kristne har ikke jødenes tro. Vi har troen på Jesus Kristus og derfor har vi også del i den nye pakt.


Gal 3:28f
28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.
29 Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.

:wink2:


Det er selfølgelig rett att evangeliet gjekk ut til hedningene, Men når man blir frelst så er man ikkje lenger en hedning. For den nye pakt var gitt til Israel. Ikkje til hedninger.

Eph 2:11 Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden,
Eph 2:12 at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden;
Eph 2:13 men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.
Eph 2:14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet,
Eph 2:15 idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred,


Vi VAR hedninger, Men i kristus blir vi sanne Isralitter. Og sanne Jøder, med rett i den NYE PAKT, som er gitt til Israel og Judea.

Om dere vil fortsette å være hedninger, så skal dere selfølgelig få lpv til det. Men hedninger som vil fortsette å være hedninger, har ikkje del i den nye pakt. Hedninger er utelukket fra Israels borgerrett.

[Redigert den 23-1-2006 av Jona]

[Redigert den 23-1-2006 av Jona]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 24-1-2006 kl 01:07


Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
.............
Det er selfølgelig rett att evangeliet gjekk ut til hedningene, Men når man blir frelst så er man ikkje lenger en hedning. For den nye pakt var gitt til Israel. Ikkje til hedninger.Hva tror du det betyr når Bibelen sier at "hedninger som ikke jaget etter rettferdighet har funnet rettferdigheten ved tro"? Disse hedningene hadde ikke loven og ble heller aldri undeerlagt loven. Israel derimot, de søkte rettferdighetens lov, ... Er ikke rettferdighetens lov det samme som de ti bud? De maktet altså ikke å nå rettferdigheten ved loven.

Rom 9:30f
30 Hva skal vi da si? Jo, at hedningene, som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet, men det er rettferdigheten av tro.
31 Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke fram til denne lov.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jona
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 9-1-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2006 kl 01:11


Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Jona
.............
Det er selfølgelig rett att evangeliet gjekk ut til hedningene, Men når man blir frelst så er man ikkje lenger en hedning. For den nye pakt var gitt til Israel. Ikkje til hedninger.Hva tror du det betyr når Bibelen sier at "hedninger som ikke jaget etter rettferdighet har funnet rettferdigheten ved tro"? Disse hedningene hadde ikke loven og ble heller aldri undeerlagt loven. Israel derimot, de søkte rettferdighetens lov, ... Er ikke rettferdighetens lov det samme som de ti bud? De maktet altså ikke å nå rettferdigheten ved loven.

Rom 9:30f
30 Hva skal vi da si? Jo, at hedningene, som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet, men det er rettferdigheten av tro.
31 Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke fram til denne lov.


Å dei får rett til å bli borgere av Israel ( det sanne Israel som er i himmelen ) Og er dermed ikkje hedninger lenger.
Er det så vanskelig å forstå ?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 24-1-2006 kl 01:20


Disse hedningene hadde ikke loven og ble heller aldri underlagt loven. Men frelst ble de.

[Redigert den 24-1-2006 av wbrochs]
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen