Apologetisk Forum

Den katolske kirke

 Sider:  1    3  ..  12

bus - 29-4-2004 kl 21:06

Sannheten skal frigjøre oss, sier Skriften. Jesus sier at han er Veien, Sannheten og Livet, og at ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham. Da kan vi altså ikke komme til Ham gjennom et hvilket som helst kirkesamfunn, ikke en gang gjennom den katolske kirke som erklærer seg og være det eneste rette. Gud har aldri lært oss at vi kommer til Ham gjennom å underlegge oss et hierarkisk system, men kún gjennom og på egne ben, holde fast ved Jesus og Hans lære.

Det hedenske Babylonske religionssystemet, påvirket alle kontemporære og senere falske religioner og denne uhyggelige religionsblandingen endte til slutt opp i Rom. Mange av disse hedenske overføringene og tilpasningene, er å finne i romersk katolsk tro og lære. Dette er ikke en ensidig protestantisk anklage, men en katolsk erklæring.

Mange protestanter og katolikker er ikke oppmerksomme på, at Den katolske kirke aldri har gitt seg ut for å bygge sin lære på Guds Ord. Kirken erklærer selv, at hedenske skikker, tilfeldige tradisjoner, populære myter og oldtidens ulike filosofier, ble innlemmet i katolsk tro.

Her er noen eksempler fra pavekirkens egen litteratur:

"Vi er simpelt hen tvunget til å innrømme, at en gradvis forfalskning av kristendommen begynte svært tidlig," Cath. Encycl. III, side 484.

"Katolske skribenter i det 4de. århundre, hadde en tendens til å beskrive mange tradisjoner som apostoliske, enda de overhodet ikke hadde noen slik fortid," Cath. Encycl. III, side 484.

"Vi henviser ikke til noen bibeltekst, for å bevise vår tro på Skjærsilden, for vi ser ikke at bibelen refererer til en slik lære," Cath. Dictionary, side 704.

Cath. Encycl. XIII, side 576 og 577 sier rett ut at kirken innrømmer en rekke forfalskninger i den mørke middelalder, men som kirken i dag likevel benytter for å føre bevis for læren om den apostolisk rekkefølge.

I samme bind III, side 700, fortelles det hvordan hedenskapet ikke ble forkastet da kirken absorberte den og at hedningetroende slapp å bli fornyet i Kristus for å bli erklært katolsk troende.

Bind 4, side 517, informerer leserne, om at kirken ofte tok vanlige hedenske religiøse tradisjoner som folk var vant med, og "gjorde dem" om til "kristne" tradisjoner.

"For å omvende sine nye medlemmer som hadde en hedensk bakgrunn, gikk kirken ned til deres nivå og benyttet seg av skikker og tradisjoner som var i samsvar med deres sedvane." (History of the Church of God," B.J. Spalding, side 407.)

"Det har alltid vært en metode for pavemaktens evangelisering, å tillate innlemmelse av lokale og primitive tradisjoner og skikker benyttet av ulike nasjoner." Great Encycl. letters of Leo, XIII side 308.

Som et eksempel kan nevnes at før år 325 e.Kr., fantes det ingen statuer eller avbildninger i kristne kirker. Her er kirkens egen forklaring på det: "Dette var nettopp for å unngå enhver sammenblanding med hedenskapet," (Short History of the Catholic Church, side 65.)

Det betyr rett og slett, at etter år 325 e.Kr., var ikke kirken lenger opptatt av å unngå hedensk innflytelse i kirkens lære og slik har det vært opp til vår egen tid. Det var også denne likeglade holdningen til Guds Ord, som fikk kirken til å fjerne det andre av bibelens 10 bud, siden dette budet nettopp forbyr tilbedelse og dyrkelse av statuer og bilder.

Babylonske elementer i Pavekirken.

Eksemplene på hedensk Babylonsk innflytelse i katolsk teologi og praksis er enorm. Her nevnes kún 20 av dem.

1. I Babylonske avgudstempler, tjente mange rødkledde øversteprester rett under gudekongen. Rødkledde kardinaler er i rang det hierarkiske leddet under paveguden.

2. Sortkledde sekundær prester sto under "de rødkledde" og var gudenes kontaktpersoner med befolkningen. Romerkirken har kopiert både funksjon, systemplassering og symbolfarge.

3. I Babylon tjente også ugifte, sortkledde kvinnelige prestinner de mannlige ugifte prestene. Den katolske kirkes nonnepraksis har dette som opprinnelse.

4. I Babylon ble den runde solkaken spist av de innvidde i "gudekjøttritualet." De trodde kaken (kjeksen), ble omgjort til solguden ved å uttale en magisk formel. I Den katolske messen, blir den runde solkjeksen ved den magiske formelen "Hoc est corpus meus," påstått omgjort til Guds Sønns reelle legeme og blod. Vårt begrep "hokus pokus" kommer fra dette uttrykket. (Realpresens eller "transubstansiasjonsprosessen). Den katolske messen har intet med Bibelens minnemåltid "nattverden" å gjøre. I nattverden blir brødet brutt for å minnes Jesu brutte legeme. Den runde solkaken minner om noe helt annet og viser kirkens Babylonske røtter og solguden Baal (djevelen), er han som æres i denne hedenske seremonien.

Bakgrunnen for denne læren, er en underlig benyttelse av elementer fra Aristoteles greske filosofi. Ja, selv katolske teologer sier at denne læren er en filosofisk utmynting som ikke er bibelsk fundert. Først da Trent-konsilet møtte, ble denne læren vedtatt å være nødvendig for frelsen. De som ikke ville tro og følge skikken, ble lyst i bann. Derfor praktiserer Den katolske kirke messeplikt. Historikeren Durante, viser hvordan denne læren er innhentet fra primitive religioner. I Egypt ble en rund kake innviet (gjort hellig) av en prest slik at den etter denne velsignelsen ble omdannet til guden Osiris’ kropp. Også i Mexico og sentral Amerika, blant stammer som da aldri hadde hørt om Kristus, fantes det seremonier, hvor spising av gudekjøtt ble praktisert.

5. I Babylon ble det runde solgudsymbolet også båret i en prosesjon. Symbolet var festet til en stang eller fane og befolkningen knelte og tilba "solguden" når prosesjonen passerte.

En nøyaktig kopi av Babylons runde solgud blir båret i prosesjoner i katolske land, mens befolkningen kneler og tilber. På 1200-tallet ble en fest innstiftet til ære for Kristi legeme (Corpus Christi.) Denne æresmessen ble skrevet av Thomas Aquinas og det var som en del av denne feiringen, at den runde konsekrerte (innvidde) "hostien" (solkaken), ble båret i prosesjon gjennom byen. Folk falt ned og tilba den "reelle Kristus" som var solkaken. Den var Baal (djevelen) de tilba ved solkaken på Babylons tid, og det er den samme avgud som tilbes i denne hedenske skikken i dag.

I Babylon var gudekjøttmåltidet betraktet som en offergave til Gud. Slik definerer også Den katolske kirke sin messe. Bibelen lærer at Jesu død på korset var Guds gave til menneskene. Han døde for oss, Ef. 5:13, ikke for å blidgjøre Gud, for Jesus og Gud er ett, Joh. 1:1. 10:30 14.

6. Den katolske helgendyrkelsen er ikke noe annet enn tilbedelse av Babylons mange småguder eller "situasjonsguder." De hadde en gud for hver dag i året, for alle yrker og for de fleste vanlige opplevelser. Babylon hadde et system med mer enn 5000 guder og gudinner. De hadde helgenguder for bakere, jordbrukere, fødende kvinner, sjøfolk etc. På nøyaktig samme måte har Den katolske kirke "helgener" for de samme yrker og funksjoner. Noen av de katolske helgnene har til og med navn som er utledet fra Babylons småguder.

Disse helgengudebildene og statuene er ikke etter Guds plan og vilje. Om det gamle Babylon sa Herren gjennom sin profet; "Falt, falt er Babylon! Alle gudebildene i byen har han knust og kastet til jorden!" Jes. 21, Jer. 51:8.

Om endetidens Babylon leser vi; "Falt, falt er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin," Åp. 14:8. Det samme gjentas i kap. 18:2, med "falt, falt er Babylon den store. Den er blitt et tilholdssted for onde ånder."- (vers 3.)

"Tradisjonen med å tilbe hellige bilder og statuer utviklet seg gradevis," Cathol Encycl.VII, side 667.

Kirken fant i hedenske templer statuer av hedenske guder og teologene bestemte seg for ikke å fjerne dem, men inkludere dem i sin teologiske ramme. Som sitert fra profetene Jesaja og Jeremia, ble det sagt om Gud at; "alle gudebildene i byen har han kastet til jorden," Den katolske kirke sier; "La oss beholde disse gudebildene og flette dem inn i vår teologi." Hvem vil du høre på? Paven eller Herren?

Fra Babylon hadde den romersk keiseren overført til seg selv tittelen; "Den supreme pontiff", (Pontifex Maximus). I Babylon betød denne tittelen ganske enkelt "øversteprest for Babylons okkulte mysterier." I år 376 e.Kr., nektet imidlertid keiser Gratian, av kristne årsaker, å bære denne blasfemiske gudetittelen. Da overtok biskopen i Rom med glede utnevnelsen og samme år (altså år 376 e.Kr.), erklærte biskop Demasus i Rom seg å være den nye Pontifex Maximus.

Fra da av har pavene både vært og båret tittelen; "Øversteprest for Babylons okkulte mysterier."

En dag vil det gå opp for alle, at pavemakten ikke er en kristen kirke, men en gjenskapelse av den gamle hedenske djeveltilbedende Babylonreligionen ikledd kristen terminologi. Et bedre eksempel på "ulv i fåreklær," Matt. 7:15. Ap.gj. 20:29, er det vanskelig å finne. De fleste kristne vil imidlertid oppdage bedraget for sent, selv om mange kapitler i Åpenbaringsboken er viet ene og alene til å advare mot dette bedraget.

8. De Babylonske prestene hadde ikke lov til å gifte seg og måtte derfor leve i sølibat. Pavemakten har hentet dette ubibelske påbudet fra sine Babylonrøtter.

9. Det symbolske trident-spydet (gaffelspydet), kan følges fra Babylons hedenske religion og inn i pavemakten. Dette herskersymbolet, som formidler Babylons herredømmet i himmelen, på jorden samt over det underjordiske, gjennomsyrer katolsk kirkeutsmykning og katolsk kunst.

10. Pavens Tiara (den tredelte kronen), er en nøyaktig kopi fra hedenskapet og kilden er Babylonsk. (Krishna guden er ofte avbildet med nøyaktig den samme tiara.)

11. De katolske biskopene og pavens to-tungede fiskehatt, er igjen en nøyaktig kopi av dagon-guden, som igjen er en Babylonsk tilpasning.

12. Det kjente "onde øyet" eller kilden til den kosmiske Zodiac kraften, er kopiert fra Babylon og er å finne i omtrent alle katolske kirker og utallige steder i Vatikanet og i katolsk kunst.

13. Også det Babylonske "himmelskjellet," ble adoptert av pavemakten og har funnet sin plass i katolske kirker. Ofte er døpefontener for den Babylonske barnesprinklingen gitt denne skjellformen.

14. I samme forbindelse kan også nevnes, at i Babylon ble små barn renset for medfødte "onde ånder" ved en vannsprinklingsseremoni. Dette er arvesyndens og barnedåpens røtter, som Den katolske kirke har plukket opp og videreført. Bibelen lærer ikke personlig arveskyld. Bibelens dåp er troende (voksen) dåp, ved neddykkelse, ikke for magisk å trylle bort nedarvet syndeskyld eller onde ånder, men som et vitnesbyrd om overgivelse til Kristus.

I Skriften er denne handlingen definert som "en god samvittighets pakt ("bekjennelse" i noen oversettelser), med Gud -." 1. Pet. 3:21. Det samme verset gjør det også klart, at dåpen nettopp ikke representerer en "avleggelse av kjødets urenhet." Oppgjøret med Gud, overgivelsen og tilgivelsen skjer først, deretter vitner neddykkelsen i dåpens vann om denne "død" fra selvet og synden og oppstandelsen til et nytt liv. Selve dåpen gjør ikke noe av det Babylon og Rom tillegger den. Den gamle skikken med "nøddåp" på sykehusene hvis et spedbarn ble født for tidlig eller på annen måte var i livsfare, bygger på denne hedenske Babylon/Katolske myten.

15. I Babylonreligionen, måtte medlemmene regelmessig røpe "sjelens innerste hemmeligheter" og sine synder og misgjerninger, til en prest. Dette innsynet i alles private liv, ga presten enorm makt og kontroll. Han var også den eneste som kunne tilgi overtredelser. Den katolske kirkes skriftemål, er en kopi og har ikke en bibelsk opprinnelse. I Guds Ord er vi anmodet om å bekjenne våre synder til "hverandre," (til de vi har syndet imot) og til Gud. Å plassere et menneske mellom synderen og Gud er en ubibelsk Babylon tilpasning.

16. Den katolske kirkes lære om sjelens udødelighet kommer fra djevelens løgn til Adam og Eva, 1. Mos. 3:4, og ble av Babylonreligionen videreført til alle falske religioner, inkludert pavekirken og dessverre også til de fleste protestantiske kirkesamfunn, som hoppet av reformasjonstoget, og ikke ønsket å bli med hele veien tilbake til Guds Ord.

17. I nytestamentet er det greske ordet "prest," (hiereus), kun benyttet med 2 ulike meninger. Enten henvises det til Det gamle testamentets jødiske prester i hebreernes tabernakeltjeneste, eller på alle troende som prester for Gud, med Jesus som vår øversteprest, (Åp. 1:6 5:10. 20:6. Heb. 4:14. 9:11).

Den katolske kirkes prestehierarki, er igjen en kopi av Babylons hierarkiske prestesystem og representerer derfor et falsum i kristen sammenheng. Det nye testamentets "eldste," "episkopos," og "tilsynsmann" er uttrykk som i Skriften benyttes om nøyaktig den samme funksjon, nemlig koordinator av en lokal menighet.

Det finnes ingen nytestamentlig modell for en overordnet prestefunksjon.

Å plassere biskoper over prester som igjen i læremyndighet og doktrinefastleggelse er "over" legfolket, er en løgn og et bedrag.

Faktum er at Den katolske kirke åpent bekjenner, at den "hellige" Ignatius` "guddommelig åpenbaring," som er sagt å stadfeste hierarkiet, er en forfalskning. (Cathol. Encycl. VII, side 339.

I samme verk, side 334, er denne falske hierarki-ideen, nevnt som et eksempel på en "dogmatisk tradisjon," som er umulig å tilbakeføre til Guds Ord. Protestantiske menigheter som har kopiert det katolske hedenskapets biskop, prest og legfolk-hierarki, har et oppgjør foran seg. Det samme gjelder samfunn, som nok unngår den falske prestetittelen, men har utviklet et pastoralt hierarki, med samme funksjon som pavemakten.

18. Levende lys, røkelse, "hellig vann," bønnerepetisjoner (rosenkransen) og monoton sangmessing, er andre hedenske skikker trukket inn i katolsk tilbedelse.

19. Avlat og annen betaling i form av gjerning og penger for å oppnå egen eller avdøde familiemedlemmers himmeltilværelse eller redusert skjærsild opphold, er også opprinnelig babylonske skikker.

20. Opphøyelsen av "gudemoren" (Semiramis i Babylon og Maria i katolisismen) til himmeldronning, med en midlerrolle mellom mennesker og gudesønnen.

Vil du satse livet ditt på denne kirke?

Gunnar - 13-2-2005 kl 00:00

Sitat:
Originally posted by bus

Vil du satse livet ditt på denne kirke?


Nei takk! :no:

Sitat:
Den katolske kirkes prestehierarki, er igjen en kopi av Babylons hierarkiske prestesystem og representerer derfor et falsum i kristen sammenheng. Det nye testamentets "eldste," "episkopos," og "tilsynsmann" er uttrykk som i Skriften benyttes om nøyaktig den samme funksjon, nemlig koordinator av en lokal menighet.

Det finnes ingen nytestamentlig modell for en overordnet prestefunksjon.

Å plassere biskoper over prester som igjen i læremyndighet og doktrinefastleggelse er "over" legfolket, er en løgn og et bedrag.


Det finnes jo menigheter som bruker tittelen prest/pastor på den som til daglig har en lederfunksjon i menigheten, men hvor hele menigheten/samfunnet er med på og bestemmer og tar avgjørelser i de store spørsmålene. Mener du at dette er galt også?

Gunnar

* * * * *

[Edited on 12-2-2005 by Gunnar]

Aktuelt stoff til etterprøvelse

Bror - 5-4-2005 kl 22:05

Legger en link til en nettside med aktuelt stoff om Den katolske kirke. Ser ut til at det er adventister som står bak, men de kan da også ha sine lyse sider.

http://biblelight.net/Whats-new.htm

Bror[Redigert den 5-4-2005 av Bror]

Og de som bor på jorden, skal undre seg,..(Åp.17,8)

Bror - 27-4-2005 kl 00:26

Hundrevis av VERDENS-ledere fulgte Paven. Dette var den største forsamling av sitt slag i verdenshistorien:
4 konger, 5 dronninger, 70 presidenter og statsministere, og 14 ledere av "andre" religioner. :o

Over 4 millioner pilgrimer ankom Roma, en by med 3 millioner
husstander.
Hendelsen hadde en av verdens største mediadekninger noensinne, med 2 billioner seere.

Tre amerikanske presidenter knelte samtidig for den døde paven!!

"Dyret som du så, var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen og gå bort til fortapelse. Og de som bor på jorden, skal undre seg, de som ikke har sine navn skrevet i
Livets bok fraa verdens grunnleggelse av, når de ser dyret som var og ikke er, og likevel er".( Åp. 17,8)

"For Gud har lagt ned i hjertene deres å oppfylle Hans hensikt, å ha en og samme tanke, og å gi riket sitt til dyret, inntil Guds ord er oppfylt." (Åp. 17,12)

mvh Bror :eureka:

[Redigert den 26-4-2005 av Bror]

Fra historiens dagbok

Bror - 27-4-2005 kl 19:23

Fra 1500-tallet av så protestantene det samme når de betraktet Den romersk-katolske kirken. De så antikrist, sjøgen i Åpenbaringen 17, det store Babylon, dyret i Åpenbaringen 13. Det hersket stor enighet blandt alle protestanter om at pavedømmet kunne beskues gjennom Skriftens vindu. De var overbevist om at det var dette system
Paulus advarte om i 2 Tess. 2,3-4: "La ingen bedra dere på noe vis! Først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud".

Man kan med rette hevde at en del av grunnlaget av protestantismen var læren om at pavedømmet var antikrist.
Dette hevdet de med grunnlag i bibelske tekster i flere hundre år.

En gjennomgang av Martin Luthers skrifter viser hvor grunnleggende denne oppfatningen var. Han definerte pavekirken som den demoniske makt som i Skriften blir beskrevet som antikrist. Denne makt skulle vare ved til tidenes ende. Dette var en makt som måtte bekjempes, ikke med våpen, men med Ordet og Ånden.

De øvrige reformatorene hadde sine uoverenstemmelser, men det synes som om de var svært enige når det kom til romerkirkens identitet.
I flere hundre år etter Luther var protestanter av alle avskygninger, tross andre læremessige uenigheter, enige om pavedømmet som den antikristelige makt som var beskrevet og fordømt i Bibelen.

Men nå lever vi i en annen tid. Dyrets dødssår er "leget".
Romerkirken blir ikke lenger av flertallet av "protestanter"
oppfattet som antikrist. Ei heller som en frafallen kirke som har forvansket eller tapt livsviktige sannheter som angår frelsen ved troen alene.
Det hevdes derimot at protestanter og katolikkene har kommet fram til en felles forståelse av frelsen i læren om rettferdiggjørelsen.

Det er skremmende hvordan den "nye" paven allerede av mange blir betraktet som "den universelle primas".
Han taler som et lam og sier han vil være en pave for alle.

Tiden vil vise hvordan profetiene i Johannes Åpenbaring får sin fulle oppfyllelse. Profetier er ofte av en slik karakter at Ånden hjelper og veileder oss til forståelse når de går i oppfyllelse. Mye tyder på at reformatorene hadde en sann åpenbaring om dette mektige religiøse og politiske system som forfører hele VERDEN. Personlig tror eg de hadde det.

mvh Bror

[Redigert den 27-4-2005 av Bror]

Hvem er Pave Benedict XVI ?

Bror - 9-2-2007 kl 17:39

I all sin enkelhet er dette en utleggelse av historiske og bibelske fakta som burde få noen og enhver til å heve røsten til advarsel og ettertanke.Ta deg tid til en knapp time som er vel egnet til å gi en gryende forståelse og bekreftelse av hvor vi befinner oss i historien.

http://video.google.com/videoplay?docid=1692157467411214807&...

Bror

mhusoy - 10-2-2007 kl 01:53

Hei Bror, veldig interessant video...:up:

Vatikanet fester grepet gjennom sivil lovgivning.

Bror - 16-2-2007 kl 18:35

Selv om det blir litt repitisjon fra den forrige videoen inneholder denne meget god dokumentesjon på hva som faktisk skjer for tiden. I all sin enkelhet og gru får vi her lagt frem fakta som burde få de religiøse ledere til å advare "flokken", dersom de ikke sov. Men hjelpen kommer som alltid fra uventet hold, men den kommer. Gud advarer alltid sine barn om kommende farer. I dette tilfellet med ropet: "Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager". (Åp 18,4)

Det vil si at Herren også har sine i denne flokken, men at han vil kalle dem ut slik vi får demostrert her:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7695778559946532278

Bror

Minneord over John Paul i lys av Skriften.

Bror - 19-2-2007 kl 03:21

Den forige paven utrettet mer enn noen annen pave for å gjøre katolisismen populær i verden. Han utnevnte flere helgener en noen annen i historien. Men det mest skremmende er hvordan han fremhevet dette å kumunisere med de døde.

Denne videoen inneholder dokumenterte fakta som er sjokkerende, men nødvendige å opplyse mennesker om:

http://video.google.com/videoplay?docid=-4323517237335759995

Bror[Redigert den 19-2-2007 av Bror]

Anglikanerne under paven!?

Lance - 19-2-2007 kl 10:49

www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21248891-2703,00...

Det kan se slik ut...

[Redigert den 19-2-2007 av Lance]

Churches back plan to unite under Pope

Viking - 20-2-2007 kl 19:59

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article140370...

Ja, nå kommer'n, julenissen.

Dnk ønsker ham sikkert velkommen, dessverre:mad:

[Redigert den 20-2-2007 av Viking]

Kristnerd - 20-2-2007 kl 23:29

Anglikanerne under paven ble det spurt.

Til det kan det kort komenteres at den Anglikanske kirke aldri har brutt med pavekirken på like prinsipielt grunnlag som andre lutherske og reformerte kirker. Den Anglikanske kirke ble strengt tatt en britisk-katolsk kirke med lærelikhet med den romersk katolske, men tross alt noe reformatorisk påvirkning, og skriftet "the book of common prayer", som er reformatorisk preget ble langt på vei et læreskrift. Men Anglikanskje kirke har hele tiden vært mere "romersk katolsk" enn andre. Så har utviklingen gått sin gang, etableringen av Metodismen kom i en periode hvor den Anglikanske kirke opplevde indre stridigheter og etableringen av evangelisk-reformatorisk-vekkelses-lekmanns grupperinger. En av disse ble til Metodismen, da wesleys syn på prest/biskopp, samt endel andre momenter, gjorde at han ekskluderte seg selv i fra Anglikanerne. Andre grupper ble værende i anglikanske kirke. Flere slike perioder har vært, og lekmenn med evangelisk-reformatorisk påvirkning har stått mot mere høykirkelig katolsk preget liturgi og presteskap. (Alt dette grovt forkortet og forenklet...) I dag framstår Anglikanske kirke som en kirke med særdeles stort mangfold i lære og praksis. At det hele har forblitt en kirke, og ikke mange små kan synes underlig for en utenforstående.

På tross av denne store spennvidden og mangfoldet mener jeg at den Anglikanske kirke fremdeles framstår som mere "katolsk" enn de fleste andre. Det ytre felleskapstegnet med rom, nemlig den "apostoliske suksesjon", ble aldri brutt. Og både anglikanere og katolikker framhever dette som et viktig tegn på kirkens enhet. At det søkes et tettere samarbeid, og at Paven "tas inn i varmen" av Anglikanerne er derfor for meg ingen stor overaskelse.
DNK og de øvrige lutherske stat/folkekirker i sverige og finnland har inngått et forpliktende felleskap med Anglikanske kirke i england, (Porvo erklæringen), som blandt annet innebærer tilstedeværelse på hverandres bispeviglser. For å til fulle oppfylle Porvo erklæringen har det nå (desember06) blitt endrett praksis i DNK, slik at domproster ikke lengre kan vikariere for biskopp ved prestevigsel. Det MÅ en biskopp til for at en prestevigsel skal være "gyldig". Da Anglikanske biskopper har rett til å være tilstede ved bispeinnvielsen, føres slik DNK inn under apostolisk suksesjon, med paven øverst.

For en nordmann og lutheraner kan dette i første omgang se ut som unødvendig flisespikkkeri. Spiller det egentlig noen rolle? Og er det noe galt med at man er tilstede på hverandres vigsler?
SVAR: I utganspunktet spiller det ingen rolle. Og man kan gjerne besøke hverandre.
MEN: problemet er at svaret over er kun gyldig så lenge man selv har et luthersk syn på prestedømmet og bispetjenesten. Det er mitt inntrykk at flere i DNK strør om seg med ritualer og tull og fjas så man uanset blir "katolikker ligth". Når innvielses sermonien blir viktigere enn hva vedkommende lærer og praktiserer, da er man på bærtur.
Sett med Anglikanske og katolske øyne er også den apostoliske suksesjonen selve kriteriet for at man kan snakke om "en hellig allmenn kirke". Ved at lutherske folke/stat kirker i skandinavia igjen snikinnføres under den apostoliske suksesjon gjenstår det bare "noen mindre tilpasninger" før Paven begynner å godta "lutheranerne" (Luther ville vridd seg i graven),

Luther selv ble anklaget av endel pavedisipler. Og han gikk ikke av veien for å besvare dem:
Sitat:
Men efter at jeg har hørt og læst disse spytslikkeres skarpsindige spidsfindigheder, som de søger at holde deres afgud kunstigt oven vande med (for jeg er ikke helt blind i disse sager), så er jeg nu ganske klart overbevist om, at pavedømmet er Babylons rige . Derfor beder jeg også her mine venner, såvel boghandlere som læsere, at gøre deres bedste for at tilintetgøre alt, hvad jeg har sagt og udgivet derom, og fastholde denne sætning: Pavedømmet er den romerske biskops mægtige cirkusnummer . Det fremgår også af de grunde, som Eck, Emser og Leipziger-bibellæreren fremfører.
Kilde : www.lutherdansk.dk/Kirkens%20babyloniske%20fangenskab/index....

Spør du meg er enhver luthersk samarbeid med paven og den romersk katolske kirke, å regne som en "romersk motreformasjon". Og da en slik, prest, biskopp eller lekmann, ikke står på de lutherske bekjennelseskrifter bør vedkommende enten jobbe for å få fjernet disse skrifter i fra kirken, (og ikke late som om det ikke er noen forskjeller,) eller gå ut og etablere eget kirkesamfunn, eventuelt konvertere til katolisismen. Personlig er det momenter i "Confessio Augustana" jeg er litt vaklende til. Men de punkt som omhandler pavekirken har jeg ingen problemer med å stå for. Synes nesten de blir for milde, Luther hadde en rekke krassere formuleringer om dette i skrifter som ikke er tatt inn som "bekjennelseskrifter". (Følgelig er de ikke "offisiell luthersk lære", og ingen kan sies å ikke være lutheraner om man ikke følger Luther fult ut på dette. Men... man burde uanset tenkt seg om før man roper hurra for fellesmøter med katolikker, etc.)

[Redigert den 21-2-2007 av Kristnerd]

Lance - 21-2-2007 kl 09:41

Interessant innlegg, Kristnerd.

[Redigert den 21-2-2007 av Lance]

Lance - 21-2-2007 kl 09:41

Både John Wesley og Martin Luther var forresten enig i det... at paven identifiseres i Bibelen som den Lovløse. Dyret. Det slutter jeg meg til.

[Redigert den 21-2-2007 av Lance]

Viking - 21-2-2007 kl 23:42

Han og disse dollarpredikantene har gitt meg frysninger på ryggen siden barndommen.

At pavevelde er på vei inn hit til landet, det er så sikkert som lås. Sognepresten her hjemme omtaler dkk som moderkirken på en slik måte at jeg sluttet å gå i kirken.

Ned med paveveldet. Organisert kriminell virksomhet på topp plan. Mafia, waffen ss er speidergutter i forhold.

Sannheten og bedraget: Korset og messen.

Bror - 28-2-2007 kl 00:49

Sakelig og grunndig dokumentasjon av Richard Bennet om forførelsen i den katolske messen i møte med korsets budskap:

http://video.google.com/videoplay?docid=805172890238820768


[Redigert den 27-2-2007 av Bror]

Adjø gode menn!

Bror - 13-3-2007 kl 18:33

Dette er en rystende historie om det falske presteskap og om pedofile menn. Det som gjør inntrykk er at denne apologeten makter å ta dette oppgjøret uten å miste et tilgivende sinnelag og bevare en utsrakt hånd til alle offer.

http://video.google.com/videoplay?docid=1023826255633236358

Bror

[Redigert den 13-3-2007 av Bror]

Fra historiens dagbok.

Bror - 20-3-2007 kl 18:26

Dette er historien om mennesker som kjendte både Kristus
og Antikrist. For tiden ligger det en video her:

http://www.bereanbeacon.org/

Den forteller historien som dessverre mange vil glemme. Men bør vi det? Er ikke det samme religiøse/politiske maktuhyre fremdeles inntakt? Ropet: "Kom ut av henne mitt folk!", begynner å gjøre seg gjeldende.

Bror

Kristnerd - 21-3-2007 kl 16:15

Takk for at du deler disse viktige tingene Bror.
Men jeg vil også poengtere at "vi protestanter" heller ikke har en skyldfri historie når det gjelder forfølgelse og henrettelse av andre. Store deler (majoriteten) av den lutherske kirke i Tyskland lot seg legge under Nazistyret, og inkludere setninger om "føreren" i trosbekjennelsen. Den Dansk-norske lutherske kirke under diverse konger drev også aktiv heksejakt og rettsforfølgelse og drap på "hekser" og andre. Og vårt lutherske land med eneveldig konge og statskirke nektet enhver annen religionsutøvelse, med de tiltak som syntes nødvendige.

Dette bør vi være bevist når vi bruker inkvisisjonen m.m. som argumenter mot Den Romersk Katolske kirke. De er viktige ting å ta opp, og jeg mener det er legitimt å bruke dem i argumentasjonen mot DRK, men desverre har også styresett med luthersk navn stått bak lignende prosesser. Derfor bør vi fordømme disse mørke kapittel i vårt egen histori samtidig som vi fordømmer DRK sin inkvisisjon.

I størrelsesorden var nok Inkvisasjonen mye mere omfattende enn luthersk hekse og kjetterjakt. Men det er en mager trøst, en "heks" sendt på bålet er en for mye.

[Redigert den 21-3-2007 av Kristnerd]

Hva er mest tillit verdig, Bibelen eller tradisjon?

Bror - 12-4-2007 kl 21:30

I møte med Skriftens vitnesbyrd fikk Richard Bennet se at en etterlevelse av tradisjonene ikke gav ham adgang til himmelen. Mer om dette her:

http://video.google.com/videoplay?docid=5764086146110513971&...

[Redigert den 12-4-2007 av Bror]

Lance - 13-4-2007 kl 12:45

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Store deler (majoriteten) av den lutherske kirke i Tyskland lot seg legge under Nazistyret


Det bør også nevnes at nøkkelpersonene i
Nazistyret var katolikker. Det blir også hevdet
at det var en romersk katolsk prest som hjalp
Hitler å skrive "Mein Kampf".

Ellers må det sies at dagens lutherske kirke-
samfunn ikke er så protestantisk som det var da
det ble etablert for 500 år siden. Organisert
religion blir som regel korrupt med tiden.

Men sett bort fra religiøs merkelapp har det alltid
vært ekte protestanter, ekte kristne, som ikke
forsvarte bruk av vold på annerledestroende.

Men som kjent skriver vinneren historien... også
kirkehistorien.

[Redigert den 13-4-2007 av Lance]

Vidar - 27-4-2007 kl 21:42

Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
I møte med Skriftens vitnesbyrd fikk Richard Bennet se at en etterlevelse av tradisjonene ikke gav ham adgang til himmelen. Mer om dette her:

http://video.google.com/videoplay?docid=5764086146110513971&...

[Redigert den 12-4-2007 av Bror]


Jeg er katolikk og kjenner meg overhode ikke igjen i dette Richard Bennet sier om katolikker.

Jeg har adgang til himmelen i Jesus Kristus, vår Herre daglig.

faglig bakgrunn

Praxis - 28-4-2007 kl 01:17

Sitat:
av Vidar
kjenner meg overhode ikke igjen i dette Richard Bennett sier om katolikker.


Denne Richard Bennett (nå 69 år gammel) tjente som romersk-katolsk
prest i 22 år.

Han var bl.a. innom tidlig katolsk-karismatisk bevegelse.
På den vandringen kom han på sporet av at Bibelen måtte være Guds
eget ord og unikt sann og avgjørende autoritet.
Da han prekte slik, ble han refset av erkebiskopen for en så
kjettersk mening, og pålagt prekeforbud.

1.Tim 2:5 overbeviste ham om at hans egen presterolle måtte være
bibelstridig.
Vitnesbyrdet hans kan leses her:
http://www.bereanbeacon.org/testimony.html
http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-r011.html

hvor han også sammendrar det frigjørende evangeliet, som ikke
kunne komme fram i den rollen han var bundet til som
ritualprest -- å tjene i et gjerningsbasert soningssystem.

Om sitt gamle kultsystems selvbilde og ambisjoner skriver
Bennett i rene ord - her -.

Historie-seksjonen hans får med seg endel ellers
'flittig ignorert' stoff:
http://www.bereanbeacon.org/history_new.htm

.

Vidar - 28-4-2007 kl 10:17

Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
Sitat:
av Vidar
kjenner meg overhode ikke igjen i dette Richard Bennett sier om katolikker.


Denne Richard Bennett (nå 69 år gammel) tjente som romersk-katolsk
prest i 22 år.

Han var bl.a. innom tidlig katolsk-karismatisk bevegelse.
På den vandringen kom han på sporet av at Bibelen måtte være Guds
eget ord og unikt sann og avgjørende autoritet.
Da han prekte slik, ble han refset av erkebiskopen for en så
kjettersk mening, og pålagt prekeforbud.

1.Tim 2:5 overbeviste ham om at hans egen presterolle måtte være bibelstridig.


I 1.Tim 2:5 leser vi,

For Gud er én
og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus


Har aldrig truffet en katolsk prest som tror at han er én mellommann mellom Gud og mennesker.

Har heller aldrig truffet en katolsk prest som ikke vet at Jesu ord som leses under gudstjenesten (messen) er Guds eget ord.

Denne Richard Bennett lever tydligvis i sin egen verden.

Kjenner ikke igjen noe av dette han kommer med.

Samtaler mellom evangeliske og katolikker.

Bror - 28-4-2007 kl 17:09

I mars 1994, etter omfattende private samtaler, ble dokumentet Evangelicals and Catolics Together: The Cristian Mission in the Third Millennium undertegnet i USA av omkring 40 meget framstående evangeliske og romersk- katolske personer. Dokumentet er egentlig et manifest som oppfordrer protestanter og katolikker til å legge til side "unødvendige og kjærlighetsløse konflikter mellom dem selv". Der oppfordrer begge gruppene til å danne en forent front mot de sosiale, moralske og politiske kreftene som stod imot dem og de verdiene de hadde felles. Selv om mangt kunne sies om dette dokument, og selv om det i første rekke var en politisk erklæring, så må man si at de få setningene som omhandler rettferdiggjørelsen og nåden i høyeste grad er et utrykk for en lek med ord. Dette er mer enn noe annet "dobbelkomunikasjon," den form for vridning og vrenging av språket i politisk hensikt som vi finner i Georg Orwells utopiske mareritt 1984. Den eneste forskjellen er at mens 1984 er en roman, så er ECT virkelighet.

...Som vi allerede har sett er protestantene og katolikkene enige om at en person blir "rettferdiggjort ved nåde,"men andre uttalelser viser at de har en forskjellig forståelse av hvordan man oppnår nåden. Av ren logisk nødvendighet må de defor ha en forskjellig forståelse av hvordan en person blir rettferdiggjort.
(Utdrag av Det store kompromisset av Clifford Goldstein, side 109-110. Norsk Bokforlag A/S 2002)

I denne meget informative og tankevekkende boken stiller den jødiske forfatteren følgende spørsmål: Kan Kristus være enig med antikrist om den læresetningen som nettopp gjør antkrist til antikrist?

Den tidligere katolske presten Richard Bennet erfarte denne motsetningen mellom sannhet og villfarelse. Han dokomenterer i sine videoforedrag fra katolske nyere skrifter hvordan evangeliet blir erstattet av "et annet evangelium" i lysets kledning.

Flere legger nå merke til hvordan katolikker og protestanter kan gi et skinn av doktrinær enighet ved å utnytte språkets svakheter og begrensninger, selv om det absolutt ikke er grunnlag for en slik harmoni.

Det ligger til åpen beskuelse hvordan antikrist røper seg i Katekismen. Det er et oppmuntrende sunnhetstegn at det står fram mennesker som tar belastningen det kan være ved å ikke og ignorere dette lenger slik som Bennet gjør i dag.

Men Bennet presiserer gang på gang i sin forkynnelse at det er synstemet i seg selv som er forførende, og at Gud i dag kaller sine barn ut av dette "fangenskap". Løsningen ligger ikke i å prøve å omvende Babylon, men å gå ut fra henne hvor enn i dette riket en troende befinner seg når Gud kaller.

mvh Bror

Vidar - 28-4-2007 kl 17:58

Sitat:
Det ligger til åpen beskuelse hvordan antikrist røper seg i Katekismen. Det er et oppmuntrende sunnhetstegn at det står fram mennesker som tar belastningen det kan være ved å ikke og ignorere dette lenger slik som Bennet gjør i dag.

Men Bennet presiserer gang på gang i sin forkynnelse at det er synstemet i seg selv som er forførende, og at Gud i dag kaller sine barn ut av dette "fangenskap". Løsningen ligger ikke i å prøve å omvende Babylon, men å gå ut fra henne hvor enn i dette riket en troende befinner seg når Gud kaller.

mvh Bror


Babylon ? Antikrist ? fangenskap ?

Vi er i det 21. århundre etter Kristus nå, ikke i det 1. århundre.

Denne Bennett'en din lever som sagt i sin egen verden.

Kanskje han starter en ny sekt, hvor allt begynner på nytt igjen for ente gang ?

[Redigert den 28-4-2007 av Vidar]

Frimodige ytringer fra "Bennets verden" anno 2007.

Bror - 29-4-2007 kl 15:46

Hei Vidar!

Følgende formulering er hentet fra forordet til boken "Rettferdiggjort av tro"(1938) av Dr.Philos Olav Valen-Sendstad.

"Det er mitt inderlige håp til Gud og vår Herre Jesus Kristus at denne bok må bli en og annen til åndelig velsignelse. Jeg vet at mange ikke vil finne stort i den, særlig av dem som tror at hele kristendommen består i å psykologisere, d.v.s. grave i sine egne hjerter, analysere sine åndelige tilstander og bare være opptatt av seg selv. Men kanskje jeg tør tro at sjeler som er utkjørt av denne moralisme, lovtrelldom, psykologisme og analyse av sjelelivet, ville finne hvile for sine hjerter i et Ord som graver i Guds hjerte, i et ord som søker å vise at frelsens grunner ligger utenfor dem. For å grave i sitt eget hjerte, det gir ikke annen høst enn den som er til død. Men å grave i Guds hjerte, d.v.s. i Guds ord, den Hellige Skrift, det gir en høst til tro og evig liv."

Olav Valen-Sendestad går i dybden når det gjelder å avsløre nyprotestantismen som en forlengelse av og et frafall tilbake til den romersk katolske forkynnelse/forståelse av "rettferdigjørelse av tro". Striden dreier seg nå som da om vi frelses ved en rettferdighet som er iboende vår person, eller ved en annens rettferdighet som blir tilregnet oss ved nåde i Jesus alene.

Det vår tids "Benneter" har oppdaget gjennom Skriften er at den katolske og nyprotestantiske læren om dette er "et annet evangelium" som er forførende på en så alvorlig måte at de føler seg forpliktet til å advare om dette.

I tråden "Forsoning og rettferdiggjørelse" her på forumet er dette tatt opp på en grundig måte med utdrag fra boken "Ordet som aldri kan dø" av Olav Valen-Senstad.

mvh Bror

[Redigert den 29-4-2007 av Bror]

Vidar - 29-4-2007 kl 20:21

Hva er galt med den katolske troen på rettferdiggjørelse i Kristus ?

[Redigert den 29-4-2007 av Vidar]

Reformasjonens hovedsak.

Bror - 30-4-2007 kl 00:00

Det er en utpreget tendens til å betrakte "rettferdiggjørelse ved tro" som noe som betyr rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Man ønsker å inkludere helliggjørelsen i utrykket "rettferdiggjørelse ved tro". Det hevdes at Gud utretter et verk inne i oss like betydningfullt for frelsen som det han har utført for oss i Jesus alene.

Fra konkordieboken: "Det er falsk å lære at troen ikke henholder seg bare til Kristi lydighet, men derimot til hans gudommelige natur slik den bor og virker i oss, og at det er ved denne iboen i oss vår synd blir tildekket for Gud."

Vi frelses ved Kristi rettferdighet utenfor oss selv, ikke ved en rettferdighet som er iboende vår person."

Kardinal Bellarmine om den Lutherske reformasjons
hovedsak: "- en iboende, eller ikke iboende rettferdighet."

Dette er i korthet slik eg oppfatter denne problemstillingen.
Det er noe eg har "landet på" gjennom kamp og annfektelser over tid lang tid.

mvh Bror

[Redigert den 30-4-2007 av Bror]

Gnagar - 30-4-2007 kl 00:52

Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
Det hevdes at Gud utretter et verk inne i oss like betydningfullt for frelsen som det han har utført for oss i Jesus alene.

Dette er ikke mitt spesialfelt, men jeg registrer at Skriften legger litt vekt på dette med helliggjørelse – ”for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.”

Vi blir riktignok rettferdiggjort for Gud ved tro, men når Herren på den siste dag skiller sauene fra geitene er det jo nettopp det verk troen har fått gjøre inne i oss som vektlegges.

Uten gjerninger er troen død.[Redigert den 30-4-2007 av Gnagar]

Gjerningenes plass i den troendes liv.

Bror - 30-4-2007 kl 17:54

"Selv om vi ikke kan forsone Gud og fortjene himmelen med egne gjerninger. Og selv om våre gjerninger i seg selv ikke er feilfrie og fullkomne i Guds øyne, er det likevel en viktig og urokkelig sannhet at når vi selv først gjennom Kristi offer er helliget og velbehagelige for Gud, da har alt det vi i kjærlighet bestreber oss for å gjøre for ham, også hans inderlige velbehag. Herren er en mild Far, rik på kjærlighet. Han ser med stort velbehag på alt hans barn i kjærlighet ønsker å gjøre for ham."

Slik utrykker Rosenius seg i Husandaktsboka 17.mars. Les gjerne hele andakten her: http://www.arven.net/

Selv mener eg Carl Olof Rosenius forkynner lov og evangelium på en slik måte at mennesker faktisk kan lese seg frelst gjennom hans forkynnelse. Ja, ikke bare det, de kan også bli bevart i troen gjennom denne forkynnelsen.
Dette finnes det etterhvert svært mange bevis/vitner på.

mvh Bror

Gnagar - 30-4-2007 kl 18:38

Bra at du har funnet en veileder i Rosenius. Husk bare å ikke sette din lit for mye til mennesker – du kunne komme under forbannelse. Det fins nemlig ingen feilfrie. Herren er nær. Amen.

-

Bror - 30-4-2007 kl 21:17

Ja, det fine med Rosenius er at han ikke forkynner seg selv, men Kristus. Det er det de fleste som setter seg inn i hans forkynnelse erfarer.

Nei, han er ikke feilfri, og han forkynner heller ikke syndfrihet. Men han opphøyer den enes syndfrihet og seier i vårt sted. Det er også helt nødvendig å prøve også denne forkynnelsen på Skriftens vitnesbyrd, og mange er det som her finner en slik harmoni at det kan sies at rettferdighet og fred er frukten av hans vitnesbyrd.

Kontraster.

Bror - 1-5-2007 kl 14:02

Det er i brytninger mellom lys og mørke at kontrastene trer tydeligere fram. Legger ved en link hvor det dokumenteres uoverenstemmelser mellom Skriften og romersk katolsk lære slik den formuleres i "Catechism of the Catholic Church":

http://www.bereanbeacon.org/ThyWordIsTruth_A.html

[Redigert den 1-5-2007 av Bror][Redigert den 1-5-2007 av Bror]

Lionheart - 1-5-2007 kl 21:08

det er godt at du linker til berean beacon, bror!! jeg har lært svært mye av Richard Bennett, irsk eks-prest i den romersk-katolske kirke.

Bror - 1-5-2007 kl 21:40

Takk det samme lionheart! Denne mannen har mye å formidle i en kaotisk tid. Derfor er det en velsignelse å høre på hans forkynnelse.

Lionheart - 4-5-2007 kl 12:27

Jeg ønsker å komme tilbake med en lengre artikkel, evnt artikkel-serie når jeg er mer fornøyd med min kunnskap og oversikt over Den katolske kirkes vranglære.

Matt 13:27

Praxis - 4-5-2007 kl 19:25

Sitat:
kunnskap og oversikt over Den katolske kirkes vranglære.


. . .

Ja, hvem er egentlig kompetent til å ha så 'kritisk holdning'
mot ugress?

Er vi ikke fryktelig diskriminerende og grusomme mot folk
som har hagene fulle av ugress, og ser ut til å like det?

Er det ikke best med sensur og lovforbud mot å omtale
ugress på en nedlatende og krenkende måte?

Må vi ikke ha studert botanikk i 30 år og levd 5 år i
en shamans telt, før vi har lov å mene noe om ugress?

- - -

Noen få steder å starte:

Overblikk med ettertrykk

Lenkesamling

Kolleksjon: David Cloud

Bibelforbud

Utbrutt fhv. nonne

Religion beskytter mot omvendelse

Introduksjon

*

Kristnerd - 4-5-2007 kl 23:56

Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
Sitat:
kunnskap og oversikt over Den katolske kirkes vranglære.


. . .

Ja, hvem er egentlig kompetent til å ha så 'kritisk holdning'
mot ugress?

Er vi ikke fryktelig diskriminerende og grusomme mot folk
som har hagene fulle av ugress, og ser ut til å like det?

Er det ikke best med sensur og lovforbud mot å omtale
ugress på en nedlatende og krenkende måte?

Må vi ikke ha studert botanikk i 30 år og levd 5 år i
en shamans telt, før vi har lov å mene noe om ugress?:question: hm...
Jeg trur nesten jeg må være dristig nok til å spørre om du kan si dette på nytt, med litt andre ord. Så jeg kanskje forstå hva du mener... For... eh, budskapet forsvant en eller annen plass mellom avsender og mottaker, selv om jeg leser de samme ord som du skrev. ( Kort sagt, jeg skjønner ikke hva du mener)

Er det feil av Lionheart å lese om / sette seg inn i tematikk om DRK, eller er det feil å skrive om DRK? eller er det bare de som ikke har lest om DRK som kan utale seg om DRK?

:puzzled:

Praxis - 5-5-2007 kl 12:27

Hørt om ironi, Kristnerd?

Lenkene skulle bære det meste her.

- ellers så rabulerte jeg litt over hva slags
emosjonelle / billig-demagogiske reaksjoner vi kunne
vente, på å belyse kultvirksomhetene fra deres egne
kilder.
De må da ta kritikeren i stedet for ballen, og gjerne
insinuere at han er inkompetent og helst i så sterk
mangel av "kontakt med virkeligheten" at det aldri
nytter å "møte ham" i utveksling.
En fryktelig listig avskiltings-teknikk, men kultistenes
fattige forsvar mot saklig dokumentasjon fra kildene.

Vår interesse for dokumentasjon og fakta beviser da
at vi ikke er åndelige nok til å forstå hvor rett og
herlig denne kulten er ... vi er på et primitivt
åndelig nivå som han bare må gi opp for, dessverre.


Han "kjenner seg overhode ikke igjen" i bildet av
fremlagt dokumentasjon.

Formelt og grammatisk har han da bare uttalt seg om
sin egen evne til å analysere og forstå realitetene
omkring seg.
Men klarer altså å få fram at han føler seg i
upassende selskap. Hans egne følelser er stadig
hovedemnet.

Ville jeg oppfordre til å kutte ut nærmere studier
av kildene? Det er da ikke helt meg ...
men jeg nærmet meg vel en antydning av å frita folk
for en slik overdreven 'akademisk' ydmykhet å si at
uff, det er jo 359 andre delretninger av buddhisme --
så før jeg har studert alle de, er jeg ikke ordentlig
meningsberettiget, eller kan knapt bevise at det
egentlig er noe som må hete buddhisme.

En rekke diskusjoner med kultvesen kan effektivt
avskjæres, uten tap av noen akademisk hederlighet.

F.eks: "Når du godtar 'slik-og-så systemet' en gros, vil det
være uten interesse å drøfte med deg hva du legger i
'den troendes helliggjørelse'."

2 Tim 2:16, 2:25 f

Er det ikke pussig at lignelsen om ugresset i åkeren,
ikke er akademisk belagt med en omhyggelig botanisk
definisjon av 'ugress'?

Men vårt tidsklima er bare frenetisk opptatt av hvor
mentalt defekt, om ikke 'forbrytersk' det er å foreta
slike diskriminerende kategori-sorteringer:
Alle planter har krav på vår ydmyke anerkjennelse.

En prinsipiell nektelse av forskjell på 'godt' og 'ondt'..
Kan noe bli ondere, prinsipielt?

Sitat:

Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt,
som gjør mørke til lys og lys til mørke ...
(Jes 5)

.

[Redigert den av Praxis]

Kristnerd - 5-5-2007 kl 12:42

Ok :) da henger jeg med ser du ;)

Og jada, jeg har hørt om ironi. Men det forutsetter at man forstår at noe er ironisk. Dekoderen min er ikke alltid like god ;) (Jeg trur det er en slik "blame it on the dysleksi" ting)

Å henge bjellene på katten.

Bror - 22-8-2007 kl 02:22

I foredraget "The Biblical Uncovering of the Pope and Papacy"
gir Richard Bennet nok et overbevisende, veldokumentert og tankevekkende innlegg i debatten om Antikrist.

Her er det: http://www.bereanbeacon.org/

Viking - 22-8-2007 kl 16:52

Tror ikke han tar sin munn for full. Han har et viktig budskap og han vet hva han snakker om.

Jeg har hørt en del av "stoffet". Det er bare så synd at svært få evner å se "galskapen" som strekker seg helt inn i våre menigheter her til lands.

Viking - 25-8-2007 kl 15:57

GALT: DKK og hennes døtre tror på "kirkens lov/bud"

RIKTIG: Gud vil at vi skal tro på Hans lov og bud.

Rudie - 31-8-2007 kl 08:42

Hvordan blir man frelst?

Må vi kristne ha like meninger om alt? Eller er det nok å tro på Jesus?
Om jeg tror på den apostoliske trosbekjennelsen og bekjenner den som sannhet, er jeg da frelst?

Jeg liker den trosbekjenneslen, både den apostoliske og den nikenske. For jeg syns den tar med de viktige faktorene.
Det må vel ha vært kristne som står bak trosbekjennelsen?

Rudie - 31-8-2007 kl 08:58

Dere som mener at Den Katolske Kirke er skjøgen og paven er antikrist, må da også erkjenne at trosbekjennelsen er antikrist lære! Så er spørsmålet da om dere kan stå for "antikrist" sin trosbekjennelse? Men dere mener kansje at man blir ikke frelst av å tro på Jesus, men man må mene som dere, ellers kommer man til helvete?


Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Apostoliske_trosbekjennelse

[Redigert den 31-8-2007 av Rudie]

[Redigert den 31-8-2007 av Rudie]

Lexus - 31-8-2007 kl 09:53

Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Dere som mener at Den Katolske Kirke er skjøgen og paven er antikrist, må da også erkjenne at trosbekjennelsen er antikrist lære! Så er spørsmålet da om dere kan stå for "antikrist" sin trosbekjennelse? Men dere mener kansje at man blir ikke frelst av å tro på Jesus, men man må mene som dere, ellers kommer man til helvete?
En god argumentasjon!

Tid for å kalle en spade en spade?!

Bror - 1-9-2007 kl 17:31

I foredraget "Gathering the Children" dokumenterer Walter Veith igjen med henvisning til fakta at Skriften går i oppfyllelse rett for våre øyne. Eg tror ikke det er tiden nå til å "jatte med" disse herskere kledd i lysets kledning som opptrer som verdens frelsere. Svært mye tyder på at Veith`s
avsløringer er betimelig knyttet til Åpenbaringens budskap 18,4: "Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktig i syndene hennes, og for at dere ikke skal få noen av plagene hennes."

I tidens fylde skjer det som er forutsagt, og det er bare ut fra Skriften og ut fra det vi selv kan se gå i oppfyllelse vi blir stillt på valg. Her begynner det å bli mindre og mindre "nøytral grunn" for pilgrimer på vandring til et bedre hjemland!

http://video.google.com/videohosted?docid=806280383828829488...

Gnagar - 1-9-2007 kl 19:12

Sitat:
Opprinnelig postet av Bror

Her begynner det å bli mindre og mindre "nøytral grunn"

Ja du jeg har faktisk merket meg noe av det samme..

-

Viking - 1-9-2007 kl 21:22

Det kan ikke være tvil, hvorfor vil ikke menneskene se det?

solbu - 1-9-2007 kl 23:37

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Det kan ikke være tvil, hvorfor vil ikke menneskene se det?

Fordi Gud har forblindet deres øyne så de ikke skal se.

Lexus - 2-9-2007 kl 00:38

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Det kan ikke være tvil, hvorfor vil ikke menneskene se det?

Fordi Gud har forblindet deres øyne så de ikke skal se.


Hvilke mennesker?

Viking - 2-9-2007 kl 09:23

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Det kan ikke være tvil, hvorfor vil ikke menneskene se det?

Fordi Gud har forblindet deres øyne så de ikke skal se.


Ja det ender opp med at vi alle kommer til kort, ingen kommer til å kunne slå seg på brystet og si: "Jeg hadde rett, jeg visste det"!

Lexus - 2-9-2007 kl 10:48

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Det kan ikke være tvil, hvorfor vil ikke menneskene se det?


Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø. De ligger og drømme og liker å sove. (Jes.56.10)

La dem fare! De er blinde veiledere for blinde, når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. (Matt.15.14)

Gnagar - 2-9-2007 kl 23:49

Etter å ha lest litt i denne tråden satte jeg meg fore å undersøke hva Den Katolske Kirke lærer om Herren Jesus. Det var fort gjort da jeg har katekismen. Der står det beint ut at ”Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske.” Ikke så mye antikristelig å spore akkurat der med andre ord. Ble jo litt overrasket over at bekjennelsen på dette punkt var så pass klar hvis det er sånn at paven antikrist.

-

Viking - 3-9-2007 kl 00:28

Jeg føler ikke det er grunn nok til å la seg narre denne "nissen" i vatikanet.

Det er ikke uten grunn at en giftig del på krabben ble oppkallt etter "paven".

I alle kokebøker står det at en skal fjerne paven. Kunne vi ikke gjøre det? Verden ville blitt et bedre sted hvis han delte med seg av alt det de har sjålet i århundrer.

Ærlig talt, går det an å forsvare en slik forfører?
Nei, husk å fjerne paven, han er giftig.

Viking - 4-9-2007 kl 15:50

http://www.catholicplanet.com/future/index.htm

her var det mye rart :wow:

Jammen kan de spå også:

Sitat:

. Pope Benedict XVI will die prior to, or at the very beginning of, World War III. Therefore, he will die in either 2009 or 2010. His reign will be short, like the reign of the holy Pope who reigns after him. I am not certain when Pope Benedict's reign will begin. He must have some number of years in his brief reign, to accomplish his tasks of peace-making.

The Pope After Benedict XVI (this section updated on May 10, 2006)
This Pope will be Cardinal Francis Arinze, and he will take the name Pope Pius XIII[Redigert den 4-9-2007 av Viking]

Praxis - 8-9-2007 kl 20:00

Sitat:
Opprinnelig postet av Gnagar

Dette er ikke mitt spesialfelt, men jeg registrer at Skriften legger
litt vekt på dette med helliggjørelse –
”for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.”

Vi blir riktignok rettferdiggjort for Gud ved tro, men når Herren
på den siste dag skiller sauene fra geitene er det jo nettopp
det verk troen har fått gjøre ( . . . ) som vektlegges.

Uten gjerninger er troen død.
Et viktig poeng det..

men ser vi noen grunn til å regne det katolske forvalsningsverk
som mer rette leverandører av 'helliggjørelse'?


Hint: Fra 1530-tallet og til idag har pavens holdeselskap, vatikanet
vært fryktelig hjelpsomt med å hjelpe de 'bondeaktige' lutherske
med å utforme troslæren sin på en 'faglig tilfredsstillende' måte.

Ikke minst har de opplevd det tilfredsstillende å legge inn akkurat
passende overdrivelser og absurdismer i det 'rene lutherske' lærestoff,
men såpass kontrollert og diskret at relativt få lukter lunten.
Ellers hadde de jo helst ikke insistert sånn på sitt 'rene lutherske'
varemerke, mener jeg -- de takknemlige letthjulpne teologene,
som aldri ble riktig uavhengige av mektige mamma.

Reformasjonen ble raskt til en viktig gren av motreformasjonen,
som dere kanskje også har hørt litt om.


Det er tross alt ikke mer gåtefullt enn at pengemaktene i verden
var raske til å overta og utforme arbeiderpolitikken, der den
kunne våge seg fram i det hele tatt.

'Oppkjøp og omstrukturering', slik styres verden.


Til dere som hungrer og tørster etter rettferdighet:
Det kommer et helt nytt verdensrike, ved Jesu Kristi Gjenkomst.
Like før Riket, kommer en satanisk parodi på det, som verden
aldri hadde sett maken til, og aldri mer får se.

.

Lance - 9-9-2007 kl 13:05

Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Dere som mener at Den Katolske Kirke er skjøgen og paven er antikrist, må da også erkjenne at trosbekjennelsen er antikrist lære!


Et godt poeng, Rudie. Jeg har også spurt andre
om det samme.

Jeg tror at DKK er skjøgen, og at den apostoliske
trosbekjennelsen er hennes lære. Paven sa for
ikke lenge siden at det er treenighetslæren som
samler den økumeniske bevegelsen.

Ikke så rart. Den første definisjonen på en katolikk
er en som vedkjenner seg treenighetslæren. Ikke
en som holder søndagen som Sabbat.

Rudie - 9-9-2007 kl 15:42

Hei Lance!
Du tror ikke på den apostoliske trosbekjenneslen om jeg har forstått deg rett?
og når du snakker om sabbatt med stor S, så regner jeg med at du er adventist?
Det er ihvertfall flott at adventister forteller mer om hva de tror på eller ikke tror. Jeg har forstått det slik at dere ikke tror at Jesus er Gud?
Jeg vil bare fortelle deg at Jesus kan du få en personlig relasjon til. Søk Jesus og hør på han alene.

Rudie - 9-9-2007 kl 15:43

Er det særlig kristent å kaste stein på hverandre?
Å være kristen handler vel om å elske Jesus og sin neste, men det er kansje ikke inn for kristne idag?
Jeg mener at en kristen som dømmer en som bekjenner Jesus som sin Gud og Herre til å ikke være kristen, mangler Gudsfrykt.

Kansje man vil bli dømt selv slik man dømmer andre? Det står faktisk noe om det.
Apostellen Johannes kalte slike mordere som umulig kunne elske Gud. Det er å leke med ilden å kalle Guds kirke for skjøgen. Gud er ikke til å leke med. Noen tror de er trygge pga. nåden. Men nåden er når man er I Kristus. Mange kristne kommer til å stå utenfor en stengt port, fordi de ikke var I Jesus.

Spørsmålet er ikke om du kjenner Jesus, men om Jesus kjenner deg. Kan du trygt si at Jesus kjenner deg? 5 av 10 brudepiker kom ikke inn til himmelen fordi de manglet olje. De hadde ikke den Hellige Ånd inni seg. Det kommer ikke ann på om i hvilken kirke du står i. Det handler mer om du står i Kirken som er Kristi kropp. I Kristi kropp er det Jesus som er hodet, og da vil også han regjere.
Er det noen her som tør å mene at jeg tilhører skjøgen fordi jeg mener at paven er Peters etterfølger? Dere får selv stå til ansvar for Gud.
Bli bedre kjent med Gud er mitt råd til alle katolikkhatere!

Gnagar - 9-9-2007 kl 15:52

Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie

Bli bedre kjent med Gud er mitt råd til alle katolikkhatere!

Er det noen her som hater katolikker?

-

Rudie - 9-9-2007 kl 17:15

Et godt spørsmål, Gnagar!

Rudie - 9-9-2007 kl 17:44

Jeg har lest litt av hva som er blitt skrevet om katolikker ( bare til orientering så er DKK ikke en bygning, men katolikker som tror på bibelen )
Jeg ønsker ikke å gå inn på hva som er skrevet her inne, men det er like lett å skrive dritt om protestanter!
Jeg vet en HEL MASSE dritt som gjør at det dere skriver om katolikker bare blir barnemat i forhold til den dritt jeg kjenner til om protestanter.
F.eks prester som forkynner at Gud ikke finns!??? Det ER jo et bevis på at protestanter er antikrist eller? :o
Jeg vet om prester om har tatt med sine krystaller til kirken, og prester som tror på reinkarnasjon. Da kan vel ikke protestanter være kristne eller?

Så finns det pinseforsamlinger som mener at et av deres medlemmer er Kristi brud og hvor pastoren dreper konene sine pga. utroskap? Hvor kristent er det egentlig?

Jeg kunne ha skrevet side opp og side ned over hvor ukristelige protestanter er. Virkelig..... masse merkelige ting...:o

Men jeg tror ikke det er Guds vilje at jeg gjør det.

Jeg tror at kristne er de som gjør etter Jesu vilje. De som har Jesus til herre. Og det spiller ingen rolle hvilken kirke vi står i, eller om vi for den sagt skyld ikke står bokført i en kirke.

Men Jesu vilje er at de som tror på Han skal være ett, slik som Han og Gud er ett. For at verden skal se at Jesus lever.

" Og den herlighet som har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg." Joh. 17:22-23

Selvsagt vil ikke djevelen det.

Hva vil du?

Gnagar - 9-9-2007 kl 18:50

Rudie
Et godt bibelsk råd er å tale vel om hverandre. Tror likevel vi har både lov og plikt til å påpeke feil og mangler – spesielt om de skulle ha sitt utspring i lære og / eller tradisjon. Du kaller dette for hat. Selv velger jeg å tro at det kan være det motsatte.

-

Praxis - 9-9-2007 kl 19:35

Sitat:
postet av Rudie
Er det særlig kristent å kaste stein på hverandre?

Bli bedre kjent med Gud er mitt råd til alle katolikkhatere!

... Jeg vet en HEL MASSE dritt
Du, og endel andre katolikker vulgariserer spørsmålene
fryktelig og gjør det tabloid-enkelt for dere selv,

med dette maset om 'steinkasting'
for ikke å nevne dette 'hatet' som dere urettmessig
beskylder søsken for, og dermed treffer dere selv i føttene.


Fortell oss nå om den vatikanske teologi
på sin side
ser det som noen vits å tilbakedrive og advare mot
'vranglære' -

eller bare godtar oss alle med den lære vi måtte velge
å føre, i universell toleranse ?


Vær snille å påvise den mest hatefulle setning dere kan
finne på forumet, som faktisk uttrykker hat og ikke bare
bekymring for at søsken kan være på en feil vei.

(slik vatikanet tillater seg å bekymre om oss
"utbrutte søsken")


Vi trenger ikke fullt så vulgært debattnivå her.

.

Rudie - 9-9-2007 kl 19:38

Jeg er enig i det. Men jeg er sterkt uenig i at Den Katolske Kirke som er den enste menighet jeg takker for at jeg er frelst, da de spredde evangeliet til Norge, er slik dere omtale den.

Det er vel ganske kjent at Luther var en jødehater. Og enda mer kjent at mange millioner jøder ble slaktet av Lutheranere. Er det sant eller usant? Skriver jeg det i kjærlighet?
Og hvor mange katolikker har dere hørt komme med en slik opplysning?

Hva har jeg å lære av f.eks dette. Et sitat av mange:
" Jeg føler ikke det er grunn nok til å la seg narre denne "nissen" i vatikanet.

Det er ikke uten grunn at en giftig del på krabben ble oppkallt etter "paven".

I alle kokebøker står det at en skal fjerne paven. Kunne vi ikke gjøre det? Verden ville blitt et bedre sted hvis han delte med seg av alt det de har sjålet i århundrer."

Dere er ikke særlig nøye med hvor sant det er dere skriver om katolikker.
Hadde dere undersøkt litt nærmere om det dere skrev var sant, men det dere skriver er bare løgn, og dere bryr dere ikke engang om at det dere skriver ikke er sant. Og det er sørgelig.

Rudie - 9-9-2007 kl 19:42

Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
Sitat:
postet av Rudie
Er det særlig kristent å kaste stein på hverandre?

Bli bedre kjent med Gud er mitt råd til alle katolikkhatere!

... Jeg vet en HEL MASSE dritt
Du, og endel andre katolikker vulgariserer spørsmålene
fryktelig og gjør det tabloid-enkelt for dere selv,

med dette maset om 'steinkasting'
for ikke å nevne dette 'hatet' som dere urettmessig
beskylder søsken for, og dermed treffer dere selv i føttene.


Fortell oss nå om den vatikanske teologi
på sin side
ser det som noen vits å tilbakedrive og advare mot
'vranglære' -

eller bare godtar oss alle med den lære vi måtte velge
å føre, i universell toleranse ?


Vær snille å påvise den mest hatefulle setning dere kan
finne på forumet, som faktisk uttrykker hat og ikke bare
bekymring for at søsken kan være på en feil vei.

(slik vatikanet tillater seg å bekymre om oss
"utbrutte søsken")


Vi trenger ikke fullt så vulgært debattnivå her.

.


Det jeg skriver har jeg fått fra Gud. Gud ønsker enhet. Tro det eller ikke. men jeg gjør bare det Gud kaller meg til.
Det jeg sier og gjør skal Gud dømme meg for. Jeg er mer redd for hva som skjer meg om jeg ikke sier det Gud kaller meg til.
Du får mene det du vil om dette.

Praxis - 9-9-2007 kl 19:50

Sitat:
av Rudie
Det er vel ganske kjent at Luther var en jødehater.
Og enda mer kjent at mange millioner jøder ble slaktet
av Lutheranere.


Hitler var så vidt jeg vet registrert katolikk.

Pavemakten er gjennom historien ansvarlig for
så mange millioner mord på troende,
at Hitlers ugjerninger nesten forsvinner
i en numerisk sammenligning.

(selv når vi regner HItler som "ikke-katolikk")

Ville du være enig i at Hitler "burde fjernes"
da han "var giftig" ?

.

[Redigert den 9-9-2007 av Praxis]

Viking - 9-9-2007 kl 20:11

Det er jo viden kjent at denne Hitler var en aktiv katolikk. Det var jo tilogmed en pater som skrev boka "Mein kampf" for Hitlerr. Han var for dum til å klare det.

Han likte så godt systemet til vatikanet at han ville bruke blåpapir på det og bruke det igjen som politisk styreform.

Jeg kan ikke si at jeg har noe som helst godt å si om dkk.
Nå må det ikke forståes slik at jeg "hater" katolikker, det er ikke tilfelle. Jeg hater bare systemet og menneskene bak det. Offrene har jeg medlidenhet med.

Og dessuten så ble aldri Norge kristnet av DKK. De ble først avkristnet og så ble deres lære tvangsinnført i Norge. Alle som mente noe annet ble drept og alle spor ble slettet.

Deler av Norge hadde hørt om Kristus ca. 7-800 år før disse nissene kom til landet.

Rudie - 9-9-2007 kl 20:17

Jeg er ikke her for å spre hat.

Jeg er her for å fortelle om hva Jesus ønsker mest av alt.

La oss elske hverandre. Skylder ikke vi Jesus det? Han som ga oss sitt liv?

Bør ikke vi være et lys for verden som forteller dem at Jesus er kjærlighet?

La oss elske hverandre. ikke fordi vi er fullkomne, for det er vi jo ikke. Men fordi vi har en barmhjertig Gud !

Jeg ber alle om å se hva Jesus gang på gang sier da han vandret på jorden. Var ikke det at vi skulle tilgi hverandre og elske hverandre? Er ikke det Guds bud til oss?

Dette er mitt budskap. jeg går ikke inn i noen hatdiskusjoner med dere. Vær så snill og ikke forvreng det jeg skriver her. Gud ønsker enhet. Jeg elsker Jesus. Det er Guds vilje jeg ønsker å følge. La alt hat fare. Begynn å gjøre Guds vilje.
Gud ønsker enhet fordi da kan vi være et lys for Han. hvordan kan vi være lys for han, om noen ikke-kristne leser våre "advarsler" om andre kristne hele tiden.
Verden vil bli mørkere, men da kan vi som tror på Jesus være lys for han!

Vi er kalt til å peke på Jesus, og ikke på feilene til hverandre. Gjør noe med hjertene deres. La Jesus berøre hjertene deres.
Katolikker tror at Jesus er den eneste veien til Gud. Du kan lese om hva jeg har skrevet om det, og les det DKK har skrevet om at Jesus er den eneste veien til Gud også.
Hat avler hat, men lar vi Jesus være vårt hode, så vil kjærligheten hans også bli våres.

http://www.katolsk.no/artikler/nonkat.htm

http://rudie-rudie.blogspot.com/2007/08/jeg-leste-i-noe-jeg-...
La oss gå i fred.

[Redigert den 9-9-2007 av Rudie]

Viking - 9-9-2007 kl 23:02

Du er ingen "latiner" i ditt hjerte, du er en protestant.

En katolsk prest som har vært i vatikanets tjeneste i over 20 år gir sitt vitnesbyrd her i denne filmen, se den:
http://video.google.com/videoplay?docid=1692157467411214807&...

Viking - 10-9-2007 kl 09:13

Hvilke navn bruker vatikanet på "easter/oster"?


Sitat:

Scottish, Pask; Dutch, Paschen; Danish, Norwegian, Paaske; Swedish, Pask; even in the German provinces of the Lower Rhine the people call the feast Paisken not Ostern


[Redigert den 10-9-2007 av Viking]

Rudie - 10-9-2007 kl 13:21

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Du er ingen "latiner" i ditt hjerte, du er en protestant.

En katolsk prest som har vært i vatikanets tjeneste i over 20 år gir sitt vitnesbyrd her i denne filmen, se den:
http://video.google.com/videoplay?docid=1692157467411214807&...


jeg er ingen latiner i hjertet mitt. men jeg er en katolikk i hjertet! Katolikke betyr altomfattende, allmenn.Det er det jeg er.

Men jeg er ikke så opptatt av hvilke menigheter vi er fra. jeg tror ikke det er menigheten som det finns frelse i, men bare Jesus. Det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Ikke menigheter. En katolikk som heter charlotte Terese har skrevet litt om Jesus som veien sannheten og livet. Oppbyggende lesning om det er noen evangeliske som er interesert i sånnt stoff da. http://www.geocities.com/charlotte_therese/artikelvagen.html
Jeg er ofte på bloggen hennes, fordi jeg opplever å få mere i fra Gud der. ta en titt selv! http://charlotte-therese.blogspot.com/

Alle kristne skulle være til for å oppbygge hverandre!

The Holy Alliance.

Bror - 10-9-2007 kl 14:03

Her er et foredrag av Walter Veith som går like inn til beinet av hva det hele kan komme til å ende opp med. Det som er skjedd kan vi se tilbake på og undersøke om det stemmer. Det som skjer nå er det også mulig å se litt nærmere på. Og det som skal komme er det bare Skriften som åpenbarer. Noe av dette er det mulig vi ikke kan få øye på før det skjer, og noe tror eg Ånden vil åpenbare og forklare for de som oppriktig søker sannhet.

Ta tid til denne og bedøm selv:

http://video.google.com/videohosted?docid=-49212333388656714...

Lance - 10-9-2007 kl 15:32

Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Hei Lance!
Du tror ikke på den apostoliske trosbekjenneslen
om jeg har forstått deg rett?


Det stemmer. Innholdet er for så vidt vel og
bra, men den er jo skrevet for å konkludere
treenighetslæren, som går ut på at Gud er et
vesen bestående av tre personer. Jeg tror
Han er et vesen bestående av en person.

Sitat:

og når du snakker om sabbatt med stor S,
så regner jeg med at du er adventist?


Nei, jeg er ikke adventist. Jeg er faktisk ikke
helt sikker på hvorfor jeg skrev Sabatt med stor
'S' ;)

Sitat:

Jeg har forstått det slik at dere ikke tror at Jesus
er Gud? Jeg vil bare fortelle deg at Jesus kan du
få en personlig relasjon til. Søk Jesus og hør på
han alene.


Jeg tror absolutt at Jesus er Gud. Det gjør så vidt
jeg vet adventistene også. Du sikter nok til Jehovas
vitner, tror jeg. De tror ikke at Jesus er Gud.

Rudie - 10-9-2007 kl 15:39

Bror!
Det er fint om du forteller hva som kan ende opp med hva, da jeg for tiden ikke får sett noen videoer på nettet.

Men jeg vet ihvertfall hva Jesus mente enhet kunne ende opp med, og det er nok for meg til å tro at det er sant ;)

Jeg tror at det er viktig at vi som kristne er ivrige på å gjøre hva Jesus vil.
Selvfølgelig så skal vi holde oss unna vranglære, som vi alltid vil bli prøvd mot. og verdslighet som også er en form for vranglære. Alt som fører oss på feil vei bort fra Gud må vi holde oss unna.

Jesus er veien vi må gå på, ellers vil vi ende i grøfta.

Jeg syns Charlotte Terese forteller det så fint her hva det vil si å vandre på veien med Jesus. Hun er katolikk, du får bedømme selv om det hun skriver er vranglære.

Sitat :
Vägen

En stig formas inte på en dag - många måste gå en specifik sträcka innan det sätter spår i marken. Man måste också fortsätta gå där - annars växer stigen igen. Vägar nuförtiden asfalteras. Men på Jesu tid formades vägar genom att man färdades på dem.

De första kristna kallades för "Vägen", de tog det hela ordagrant: de följde honom som kallade sig vägen. De gick i hans fotspår, i gemenskap med honom.

Hur är det med oss? Följer vi honom? Låter vi honom gå med oss? Är vi ännu på vandring, eller har vi slagit oss till ro på vad som var menat som en rastplats? Har vi gjort viloplatsen, tältplatsen, till målet för färden, och tagit som vår främsta uppgift att upprätthålla den i ett visst skick, helst för evig tid?

Rävarna har lyor, fåglarna har bon, men han som kallade sig för vägen menade sig inte ha något hem på jorden.

Han kunde ha fått tjusiga boningar i mängd. Han hade redan en hel himmel till sitt förfogande.

Ändå ville han inget hellre än att bo inom oss, ha gemenskap med oss, forma oss, så att vi en dag helt och fullt ska passa in där han är. Han låter oss redan nu få vara boningar för det heliga - sinnrikt renoverade och smyckade kärl - samtidigt "bereder han rum" för oss, utanför tid och rum!

Hur når vi dessa "rum"? Genom att vi slår oss till ro som om vi redan var framme, i halvslummer, tillbakalutade på hårda bänkar och med armarna i kors? Eller genom att vi följer vägen - också om det innebär förföljelse från dem som slagit sig till ro och menar sig ha hela..... " Sitat slutt http://www.geocities.com/charlotte_therese/artikelvagen.html

Vakre ord, men enda mer viktige ord, spesielt idag hvor det virker som så mange kristne bare er kristne i navnet, men mangler sin olje. De mangler livet i Gud, fordi de ikke går på veien. De ønske heller å raste utenfor veien. Kristne vil ikke bli ledet, men heller lede, men det er ikke riktig at kristne skal lede Jesus, det er Jesus som skal lede oss.

Av ti brudepiker så kom bare fem med til bryllupet i lignelsen Jesus fortalte. Alle hadde lamper, de hadde kristennavnet, men de manglet det som gjorde at de var lys for verden.

" Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd" 1. Joh.1:7

Lance - 10-9-2007 kl 15:44

Rudie,

Jeg ønsker bare å kalle meg en kristen,
for det var det de troende ble kjent som
i Bibelens dager.

Jeg tror personlig at Gud ikke vil dømme
meg eller deg etter hvilken kirke vi tilhører.

Han vil dømme oss etter Sitt Ord. Bibelen.
Dersom kirken vi tilhører lærer i motsetning
til Bibelen er det vårt ansvar å ta avstand
til den kirken.

Det betyr ikke at vi hater eller er imot dem
som fremdeles går der eller hører til den
kirken. Men, vi er imot systemet som binder
dem, og som fører dem bak lyset.

Det er dette religiøse systemet Gud kaller
Sitt Folk ut av når Han sier: "Kom ut av henne,
mitt folk!"

Det er nemlig ikke bare Skjøgen, men også
hennes døtre som vi må komme ut av.
Skjøgen var utgangspunktet, og ut fra henne
kom det mange lik henne.

Rudie - 10-9-2007 kl 16:19

Jeg tror det er vranglære du kommer med når du sier at kirken er skjøgen.

Jeg velsigner Paven, og jeg ser den velsignelse han er for at DKK holder sammen. For meg er Paven ett bevis på den profeti Jesus uttalte om at peter er klippen, og på denne klippe ville Jesus bygge sin kirke.
Når jeg ser hvordan DNK blir forverdsliget, og ser så tydelig den velsignelse som katolikker er under, fordi de har et system som holder seg til Guds Ord, og ikke til meningsmålninger og flertall, så forstår jeg at DKK er klippen Jesus fortalte at Peter var.
Hva er det som gjør at du tror Paven binder katolikker med? At de ikke kan gifte seg mann og mann, eller er det gjengifte du reagerer på? Eller er det at de er mot abort og prevansjon? Jeg kan også reagere på at de er mot prevansjon, men jeg er ganske så sikker på at mange katolikker bruker prevansjon. Paven kommer da ikke hjem til folk, som ikke følger de regler som kirken har tolket Guds Ord som? Det hender det skjer i frimenigheter, Men om Paven kom hjem til folk som ikke fulgte DKK regler, som er ment som en velsignelse, og som er en velsignelse fra Gud. Du skjønner vel at Paven ikke har mulighet til å kontrollere mennesker til å følge Guds bud.

DKK er den samme som den alltid har vært. Det er noe godt i det, fordi Gud er også den samme.

Uansett så velger jeg å høre på de som er opptatt av Jesus, fordi det er jeg selv. Og faktisk så opplever jeg at katolikker er mer opptatt av Jesus og Gud, enn hva protestanter er idag. Dere er opptatt av så mye teologisk, om øst er ost eller hva det skulle være?
Jeg opplever at Jesus er opptatt av andre ting enn protestanters teologi, og det er mye mer innholdsrikt å følge Jesus, enn å høre på protestanters teologilære som inneholder lite Jesus og lite liv.

Jeg vil råde alle protestanter til å lese det Charlotte Terese skrev om veien vi må gå på. jeg vet det er mange protestanter som går der, men de er sikkert også for å få flere kristne med på den veien. Og på den veien så er jeg sikker på at vi vil finne enhet.

Gunnar - 10-9-2007 kl 16:41

Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Jeg tror det er vranglære du kommer med når du sier at kirken er skjøgen.

Litt "off topic": Det er litt snodig at du som mener all kritikk av katolisismen vitner om hat, selv forbeholder deg retten til å kritisere andre som er uenige med deg. Har du også begynt å hate nå?

Er ikke dette i mot ditt eget mål om enhet?

Selv om du som katolikk selvfølgelig ikke er enig i kritikken mot katolisismen, så håper jeg nå at du forstår at uenighet ikke trenger å ha et fnugg av hat i seg, men har med overbevisning å gjøre, hvor man ønsker å overbevise motparten om hva man mener er rett eller galt.

Dersom du vil vi skal tro om deg at du forsvarer katolisismen ut i fra en overbevisning og omtanke for andre, så synes jeg samtidig at du bør prøve å akseptere at dette gjelder også for de som kritiserer eller er motstandere av katolisismen.

Dersom du fortsetter å beskylde dine meningsmotstandere for hat, uforsonlighet mm i forumet, så kan jeg etter innlegget ditt ovenfor, vanskelig ta deg helt seriøst, i og med at du gjør det samme selv..

Mvh Gunnar.

Rudie - 10-9-2007 kl 16:57

"Rävarna har lyor, fåglarna har bon, men han som kallade sig för vägen menade sig inte ha något hem på jorden.

Han kunde ha fått tjusiga boningar i mängd. Han hade redan en hel himmel till sitt förfogande.

Ändå ville han inget hellre än att bo inom oss, ha gemenskap med oss, forma oss, så att vi en dag helt och fullt ska passa in där han är. Han låter oss redan nu få vara boningar för det heliga - sinnrikt renoverade och smyckade kärl - samtidigt "bereder han rum" för oss, utanför tid och rum!"

Er det ikke vakkert hva Charlotte Terese har skrevet? http://www.geocities.com/charlotte_therese/artikelvagen.html

Les det gjerne flere ganger. Eller er det vranglære fordi hun er katolikk, og fordi hun er katolikk så vil ikke Jesus ha noe med henne å gjøre?

Jesus elsker de som følger hans bud. hans bud er at vi skal elske hverandre.

jeg vil også ta med sitat fra DKK om hva Paven er for noe, fordi det finns mange falske rykter om at paven skal være en erstatning for Gud el.

sitat "Det faktum av paven innehar kirkens øverste læreembete og at hans ord regnes som "ufeilbarlig" når han klargjør og presiserer viktige trossannheter i kirken har ført til mange misforståelser. Mange tror at dette betyr at paven som person er ufeilbarlig og uten synd. Det er selvfølgelig helt feil. Paven er et helt alminnelig menneske med alle de svakheter, feil og synder som alle andre mennesker har. Det er ikke paven som person som er ufeilbarlig, men kirken ved paveembetet når han uttaler seg "ex cathedra" (fra kateteret) i viktige lærespørsmål. Men ingen pave kan uttale seg ex cathedra ut fra eget forgodtbefinnende. Når han gjør det, (noe som forøvrig skjer meget sjelden), er det for å presisere og klargjøre en trossannhet (som det f.eks. kan ha vært strid om i lengre tid.) Pavens uttalelse må da være i full overenstemmelse med Bibelen og Kirkens tradisjon slik den har eksistert i snart 2000 år.

Det er også viktig å presisere at langt fra alt en pave sier er ex cathedra-uttalelser. Det aller meste er det ikke. Pavens øvrige uttalelser, prekener, rundbrev (kalt encyklikaer) etc. ansees som rådgivende eller retningsgivende for kirkens medlemmer, men de er ikke "ufeilbarlige".

I tillegg til å være den katolske kirkes øverste åndelige leder, er paven også statsleder for verdens minste selvstendige stat - Vatikanstaten - som er lokalisert innenfor Romas bygrenser.

Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere - kardinalene - og kirkens øvrige biskoper. Paven velges til sitt embete på livstid, og når en pave dør er det kardinalkollegiet som trer sammen i Roma og velger en ny pave. Det er vanligvis en av kardinalene som blir valgt til ny pave, selv om dette ikke er en absolutt forutsetning.

Paven er altså ingen autoritær skikkelse som dikterer hva alle katolikker skal tro, mene og gjøre. Enhver katolikk er fri til å følge sin samvittighet i sitt daglige liv. Men ingen frihet er reell hvis den ikke har sin basis i et grunnleggende sett med sannheter som er universelle og for alleSitat slutt
http://www.katolsk.no/info/paven.htm

Paven er altså ingen autoriær skikkelse som dikterer hva alle katolikker skal tro, mene og gjøre.

Finns det ikke noe bra med at paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter? Skjønner dere ikke hvilken velsignelse det er, og det er grunnlaget for at Peter er blitt klippen?

Rudie - 10-9-2007 kl 17:17

Siste sitat fra Charlotte Therese sin beskrivelse av Jesus som veien.
Sitat
"Hur når vi dessa "rum"? Genom att vi slår oss till ro som om vi redan var framme, i halvslummer, tillbakalutade på hårda bänkar och med armarna i kors? Eller genom att vi följer vägen - också om det innebär förföljelse från dem som slagit sig till ro och menar sig ha hela..... "

Sitat slutt http://www.geocities.com/charlotte_therese/artikelvagen.html

Fint, ikke sant?

" Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,
at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg." Joh. 17:20-21

Jeg tror det her er veien.

k-mann - 10-9-2007 kl 19:29

Rudie har eit godt poeng. Den katolske kyrkja består av menneske, den er ikkje "systemet." Mange protestantar eit marxistisk syn på tilværet der det ikkje er menneska, men "systemet" som er syndig.

Viking - 11-9-2007 kl 07:23

Mulig "systemet" er et dårlig ordvalg. Men jeg kan kalle en spade en spade og si at paven og vatikanet ikke er Guds kirke.

Lexus - 11-9-2007 kl 07:33

Sitat:

En er lovgiveren og dommeren, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge.
Men du, hvem er du som dømmer din neste? (Jak.4.12)

Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer.
For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv.
Du som dømmer, gjør jo selv det samme! (Rom.2.1)

Rudie - 11-9-2007 kl 10:07

En dag jeg lette etter ett bestemt bibelvers, så uansett hvor jeg festet øynene mine så stod det noe om det å underordne seg øverigheta eller hverandre. Det var ikke det jeg lette etter, men jeg stusset over at det stod så mange steder i bibelen. Så satte jeg lapper på alle de stedene, for kansje Gud ønsket å vise meg noe ved det.

Jeg har ikke tenkt å skrive ned alle de bibelversene, men jeg skal skrive ett, til påminnelse om at styremakter og myndigheter er satt der av Gud for menneskenes skyld.

Først og frenst er det Gud som er vår lovgiver og dommer. Jesus Kristus sa han har alt makt på himmel og på jord, og at vi Hans kropp på jorden, skulle gå ut i verden for å gjøre alle folkeslag til Hans disipler.

Det er noe vi Jesu kropp har fått til oppgave å gjøre.

Jesus sa til Johannes:

" Hold fast på det dere har, inntil jeg kommmer.
Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene.
Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min Far.
Og jeg vil gi ham morgenstjernen" Joh.Åp.2:25-28

Den profetien kan vi vel være enig om har blitt oppfylt?
Interessant lesning om hvordan de fryktede vikingene ble frelst kan man lese om her: http://www.katolsk.no/artikler/nonkat.htm

Men jeg skal nå skrive ned det bibelverset jeg har på hjertet.


" Minn dem om å underordne seg under styremakter og myndigheter,

være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt,
ikke spotte noen, ikke være stridslystne, men milde, og vise all saktmodighet mot alle mennesker.
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarene. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre.

Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger, som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,
som han rikelig har utløst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.
Det er troverdig ord, og dette vil jeg at du skal inprente, for at de som tror på Gud må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.
men tåpelige stridspørsmål og ættetavler og stridigheter om spørsmål i loven skal du vise fra deg, for de er unyttige og meningsløse." Titus 3:1-9

" Han sa til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?
Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.
Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.
Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." Matt. 16:

La oss stå sammen om det Peter sa; Du er Messias, den levende Guds Sønn.
Om Han er vårt lys, så vil vi også finne enhet, og vi vil la Hans lys skinne gjennom oss til verden. Til syvende og sist så er det Gud som er vår lovgiver og dommer.

Viking - 11-9-2007 kl 10:24

Hvem skal en tjene, skal en følge den brede strøm av alt aksepterende? Det er liksom ikke grenser for nestekjærlignet. Ikke rart at dkk og dnk er blitt som de har blitt. En heftig blanding av ting og tang. Ikke rart at 2000 år har brakt noen og enhver på bærtur.

Nei, soltilbedelse, jul, easter, messer og st. Claus står for fall. Stornissen (paven) er bare en oppblåst karikkatur på verdens galskap.Rudie - 11-9-2007 kl 12:09

Gud, tilgi "viking".
Han skjønner ikke hvordan han sårer deg.

En bønn fra Paven og også ifra meg:

Hellighets Ånd,
guddommelige vindpust som beveger universet,
kom og forny jordens åsyn!
Vekk i dine troende lengselen
etter fullkommen enhet
så de kan være et virksomt tegn for verden
og et redskap for den inderlige forening
med Gud og med alle mennesker.

Kom, kjærlighets og freds Ånd!

Fellesskapets Ånd, Kirkens sjel og styrke,
la nådegavenes og tjenestenes rikdom
bidra til Kristi legemes enhet,
la legfolk, ordensfolk og presteskap
harmonisk arbeide sammen for å bygge Guds rike.

Hele bønnen kan leses her: http://rudie-rudie.blogspot.com/2007/08/hellige-nd-vre-hjert...

Viking - 11-9-2007 kl 13:48

Og billetten koster? Jeg må vel konvertere da?
Hva med alle budene dkk trosser? Hva med alle Guds bespottende bilder og festivaler? Er det bare noe en må ta på kjøpet?

Ingen frelse utenom "kirken", er det ikke så?

Lance - 11-9-2007 kl 14:16

Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Jeg tror det er vranglære du kommer med når
du sier at kirken er skjøgen.


Det har du rett til. Hvem tror du skjøgen er?
Kirken for meg, er ikke DKK, men de hellige på
jorden som er gjenfødt, og ikke underordnet
noe religiøst system.

Sitat:

Jeg velsigner Paven, og jeg ser den velsignelse
han er for at DKK holder sammen. For meg er
Paven ett bevis på den profeti Jesus uttalte om
at peter er klippen, og på denne klippe ville
Jesus bygge sin kirke.


Paven holder DKK sammen akkurat som andre
religiøse overhoder holder sine kirker sammen.
Dette beviser ikke annet enn at systemet
fungerer.

Sitat:

Når jeg ser hvordan DNK blir forverdsliget, og
ser så tydelig den velsignelse som katolikker er
under, fordi de har et system som holder seg til
Guds Ord, og ikke til meningsmålninger og flertall,
så forstår jeg at DKK er klippen Jesus fortalte at
Peter var.


Min kritikk av DKK går nettopp ut på at de ikke
holder seg til Guds Ord, men at de var den første
religiøse organisasjon som forvrengte Guds Ord,
og tok kirkemøtets flertalls overbevisning som
sannheten. At DNK blir værre og værre er nok mange
enig om.

Sitat:

Hva er det som gjør at du tror Paven binder katolikker
med? At de ikke kan gifte seg mann og mann, eller
er det gjengifte du reagerer på? Eller er det at de er
mot abort og prevansjon? Jeg kan også reagere på
at de er mot prevansjon, men jeg er ganske så sikker
på at mange katolikker bruker prevansjon.


Det er kanskje noen av de få tingene jeg og paven
er enige i. ;) Etter min mening binder DKK sine trofaste
med falsk lære bygget på menneskelige dogmer.

Sitat:

Paven kommer da ikke hjem til folk, som ikke følger
de regler som kirken har tolket Guds Ord som? Det
hender det skjer i frimenigheter, Men om Paven kom
hjem til folk som ikke fulgte DKK regler, som er ment
som en velsignelse, og som er en velsignelse fra Gud.
Du skjønner vel at Paven ikke har mulighet til å
kontrollere mennesker til å følge Guds bud.


DKK hadde et av de mest effektive systemene til å
ikke bare komme hjem til folk som ikke fulgte deres
bud, men også til å dra dem ut av sine hjem og tvinge
dem til å "omvende" seg. Tvungen omvendelse ved
hjelp av tortur baserte de på Skriftstedet hvor Paulus
ble tvunget til omvendelse av Herren selv på veien til
Damaskus.

Sitat:

DKK er den samme som den alltid har vært. Det er noe
godt i det, fordi Gud er også den samme.


DKK er den samme ja, og den vil gjenta sine udåder
så snart den for sjansen til det. Det vil nok vi begge
oppleve i vår tid.

Sitat:

Uansett så velger jeg å høre på de som er opptatt
av Jesus, fordi det er jeg selv. Og faktisk så opplever
jeg at katolikker er mer opptatt av Jesus og Gud,
enn hva protestanter er idag. Dere er opptatt av
så mye teologisk, om øst er ost eller hva det skulle
være?


Det var en stor generalisering! Du vet ikke en gang
hva jeg står for, så det blir litt feil å si "Dere" protestanter
og ta alle under en kam. De fleste "protestanter" i dag
er på vei tilbake til sin mor, DKK, og kan ikke kalles
protestanter. Dem er det ytterst få av.

Sitat:

Jeg opplever at Jesus er opptatt av andre ting enn protestanters teologi, og det er mye mer innholdsrikt
å følge Jesus, enn å høre på protestanters teologilære
som inneholder lite Jesus og lite liv.


Jesus var vel den største protestanten. Teologi har
forresten både katolikker og protestanter. Det er jo
det som skiller dem.

Sitat:

Jeg vil råde alle protestanter til å lese det Charlotte
Terese skrev om veien vi må gå på. jeg vet det er
mange protestanter som går der, men de er sikkert
også for å få flere kristne med på den veien. Og på
den veien så er jeg sikker på at vi vil finne enhet.


Jeg er ikke interessert i enhet for enhetens skyld. Den
eneste enhet vi skal sikte etter er den som er basert
på Guds ORd, og ikke på kompromisser og kirke-
politikk. JEg vet ikke mye om Charlotte Terese, men
dersom hennes litteratur er lære, så følger jeg Paulus
sin formaning om at kvinner ikke skal ha en slik posisjon
i menigheten.

Rudie - 11-9-2007 kl 14:21

Du spør hva biletten koster. jeg får lyst til å svare: Fyll ditt hjerte med Jesus, istedet for paven, for det hjertet er fyllt av taler munnen.

Men Jesus har betalt prisen for deg, så det eneste Jesus krever er at du skal gir ditt liv til Han, og følger Han.

Et råd jeg vil gi er at du fyller din lampe med olje. Det finns mange lamper, men det finns mange lamper uten olje, også. Og de lampene er ubrukelige for Gud.
Bli et lys for verden, som lyser på hva Jesus har gjort for dem, og ikke hva paven har gjort. Det finns nemlig ingen frelse i paven.
Det er Jesus som er den eneste som binder oss sammen, og Han er også den eneste som er fullkommen. Du er ikke fullkommen, paven er ikke fullkommen, katolikker er ikke fullkomne, jeg er ikke fullkommen. Men allikevel så kan vi være ett, om vi har samme hodet.

Kirken forkynner: Bare Jesus er veien, sannheten og livet. http://www.geocities.com/charlotte_therese/artikelvagen.html

Lionheart - 11-9-2007 kl 14:58

Man kan ikke vri seg unna at hva "paven" gjør er representativt for Den Katolske Kirke. Han er tross alt overhodet til denne religiøse organisasjonen, valgt av kardinalene. Jeg sier ikke at alle som kaller seg katolikker er papister, men jammen virker det som de fleste er det.

Paven er Dyret. Det finnes ikke noen annen forklaring når man leser historie i lys av Daniel 7 og Johannes' åpenbaring. Da er det ikke rart at Jesus roper til "Babylon"/Rom: "Kom ut av henne, MITT folk, så dere ikke får del i hennes synder!"

Skjøgen kledd i purpur og skarlagen: Kardinalene er kledd i nettopp dette.
Skjøgen holder et gullbeger fullt av styggedommer: All vranglæren til DKK bunner til slutt ut i den såkalte eukaristien, tilbedelsen av solskiven i månebegeret, som tilskrives Jesu blods og legemes navn. kjeksen/solskiven blir til Jesu fysiske legeme, og vinen i månebegeret (et symbol på Maria by the way) blir til Jesu fysiske blod ved prestens makt - det lærer de! Hvilken frekkhet!
Skjøgen har innskrevet et navn på pannen: Mysterium, Babylon: Rom ble kalt Babylon i mange samtidiges' skrifter. Rom er den eneste politiske og religiøse kombinerte makt som er en by som sitter på syv fjellhøyder. Eukaristien kalles faktisk mysterium i Den Katolske Katekisme. Ja faktisk noe så merkelig et ord blir brukt som "Mystagogy" på engelsk. Har aldri hørt på maken.

I det hele tatt. Jeg kunne skrevet 40-siders essay om hvorfor DKK er skjøgen og "paven" er Dyret, men det har jeg ikke tid til her og nå. Jeg har en oppgave som må innleveres her på UiO om klosterbevegelsen i Østkirken på 200-300-tallet. Til da - vi snakkes.

Gunnar - 11-9-2007 kl 15:09

Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Kirken forkynner: Bare Jesus er veien, sannheten og livet.

Hmm..
Jeg trodde at det var Bibelen som forkynte dette.

[Redigert den 11-9-2007 av Gunnar]

Viking - 11-9-2007 kl 18:18

Hentet fra www.mensviventer.no

Sitat:

Den katolske kirkes prestehierarki, er igjen en kopi av Babylons hierarkiske prestesystem og representerer derfor et falsum i kristen sammenheng.

Det nye testamentets "eldste," "episkopos," og "tilsynsmann" er uttrykk som i Skriften benyttes om nøyaktig den samme funksjon, nemlig koordinator av en lokal menighet.

Det finnes ingen nytestamentlig modell for en overordnet prestefunksjon.

Å plassere biskoper over prester som igjen i læremyndighet og doktrinefastleggelse er "over" legfolket, er en løgn, bløff og et bedrag.

Faktum er at Den katolske kirke åpent bekjenner, at den "hellige" Ignatius` "guddommelig åpenbaring," som er sagt å stadfeste hierarkiet, er en forfalskning. (Cathol. Encycl. VII, side 339."Og dere skal få kjenne at jeg er Herren. Mine bud har dere ikke fulgt og mine lover har dere ikke holdt. Men dere har holdt dere etter de hedningefolks lover som bor rundt dere." Esek. 11:12

[Redigert den 11-9-2007 av Viking]

Lexus - 11-9-2007 kl 18:52

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Det finnes ingen nytestamentlig modell for en overordnet prestefunksjon.


[Redigert den 11-9-2007 av Viking]


Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har inge begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, han er prest for alltid. (Heb.7.3)

En overordnet prest er en yppersteprest, Guds yppersteprest
(Apg.23.4, Heb.4.14)

Viking - 11-9-2007 kl 22:56

Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Det finnes ingen nytestamentlig modell for en overordnet prestefunksjon.


[Redigert den 11-9-2007 av Viking]


Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har inge begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, han er prest for alltid. (Heb.7.3)

En overordnet prest er en yppersteprest, Guds yppersteprest
(Apg.23.4, Heb.4.14)


Det er riktignok skrevet i NT, men det skrevet om Melkisedek. Han var såpass gammel at han hørte til i GT:wink2:

Gunnar - 12-9-2007 kl 00:16

Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Det er Jesus som er den eneste som binder oss sammen, og Han er også den eneste som er fullkommen. Du er ikke fullkommen, paven er ikke fullkommen, katolikker er ikke fullkomne, jeg er ikke fullkommen. Men allikevel så kan vi være ett, om vi har samme hodet.

Hei Rudie.

Jeg er enig med deg i alt som du skriver ovenfor om at ingen av oss er fullkomne på noe vis. Det som er problemet for mange av oss "katolikk motstandere" er at vi er overbevist om at katolsk lære forkynner en annen Jesus og et annet evangelium (jfr Gal. 1, 6-9). Det vil si at vi nok ikke har det samme hodet og derfor heller ikke kan være ett.

Les mer her: http://home.c2i.net/DeGamleStier/artikler/katolikkeneog.html

Sant nok er katolikker og protestanter enige ang en del sentrale punkter i bibelsk lære, også om Jesus Kristus. Det er imidlertid noen ganske viktige punkter som gjør at "ekte" protestanter ikke kan annerkjenne katolisismen som en sann form for kristendom.

-Bibelen: Den katolske kirke sidestiller tradisjonen med Guds eget ord, og lar tradisjonen få være med på å definere læren. Dette gjør at Guds ord blir nedvurdert og fratatt sin unike stilling og autoritet som Guds åpenbarte ord. At katolikker har et moralsk syn som på mange måter er bra, er desverre ikke ensbetydene med at man følger Guds ord.

- Nattverden: Den katolske lære fører i praksis til at Jesus Kristus blir korsfestet på nytt og på nytt ved hver eneste katolske nattverd som forrettes i verden (transubstinasjonslæren). Dette strider direkte i mot Heb 9, 25-28. Heb 10, 11-18 og 1. Pet 3,18.

I stedet for å få den tilgivelse man søker for sine synder, krenker man og spotter den eneste veien Gud har åpnet for å kunne tilgi oss...

Ved sin nattverdspraksis forkynner nemlig den Katolske Kirke høyt og klart at Jesus Kristus IKKE har død for våre synder en gang for alle, men at korsfestelsen av Herren Jesus Kristus er en stadig og gjentagende prosess. Med andre ord, så foretter DKK en nattverd som er en hån i mot Gud og en forkastelse av Jesu offer på Golgata, og samtidig (desverre) er null verdt for de som mottar den, i og med at de i stedet for å motta nåden de håper på, blir medskyldige i å korsfeste sin egen frelser på ny og på ny, og blir aktive deltagere i å spotte den Hellige Gud.

- Frelsen: Katolsk lære forkynner en loviskhet som setter Guds nåde ut av spill, fordi gjerninger blir satt som en betingelse for frelsen (For mer utdyping se linken ovenfor)

- Avgudsdyrkelse 1: Selv om mange katolikker (i hvert fall i Norden) benekter at de på noe vis tilber Maria, så er det et faktum at både paven selv og oppriktige katolikker generelt, ber bønner til Maria som man må være guddommelig for å kunne besvare. Gud har satt Maria som den største kvinne i bibelen og i verden, men katolikkene har løftet henne enda høyere, og i praksis gjort henne til en del av selve Guddommen. I tillegg at dette er en forferdelig form for avgudsdyrkelse så er det det også samtidig en pervertering av selve den Hellige Gud, som i praksis blir gjort "firfoldig" i stedet for treenig.

Avgudsdyrkelse 2: Hele tankegangen bak helgendyrkelsen er også avgudsdyrkelse av verste sort, selv om fromme katolikker benekter at de på noe vis tilber dem, men kun anser dem som "gode forbilder". Avgudsdyrkelse er pr. definisjon alt som vi måtte finne på å sette foran Gud eller i Guds sted. Bønner til helgener er bønner som skulle vært rettet direkte til Gud selv, og det er en hån mot Gud å la avdøde mennesker bli et ekstra og ubibelsk mellomledd mellom Gud og mennsker.

På toppen av det hele så er alle samtaler eller bønner til avdøde mennesker, enten det nå er Maria eller andre helgener, direkte forbudt i Guds eget ord! 5. Mos 18,11-12. og 1. Krøn 10, 13-14
Det ironiske er at den katolske kirke også advarer i mot å påkalle de døde eller drive med spiritisme o.l, men de innser ikke at de samtidig driver på med nøyaktig den samme vederstyggelighet selv.

- Pavedømmet: Jeg ser ingen grunn til å være uenig med deg i din frammlegging om hvordan katolikkene ser på pavedømmet eller pavens funksjon. Poenget er bare det at "ekte" protestanter overhodet ikke anerkjenner paven som en form for åndelig autoritet i det hele tatt. Om han bruker sin "ex cathedra" aldri så lite. Bare ideen om at noen skal kunne kalle seg for "Kristi stedfortreder på jord" er en blasfemisk og ubibelsk tanke. Jeg skriver ikke mer om paven her, men kan ev. komme tilbake med mer senere.

Helt til slutt: Som protestant så kan jeg selv si mye "dritt" om mye som foregår i den Lutherske verden. Jeg tror ikke på noen måte at det står så veldig bra til med alt som går under benevnelsen Luthersk eller protestantisk. Selv er jeg også uenig med Luther i en god del punkter. Du henviser til noen ekstreme unntak innenfor protestantismen (f.eks noen prester som ikke tror på Gud), men man kan ikke ikke gå ut i fra unntakene når man ser på hovedtrekkene i læren til et kirkesamfunn eller en religiøs retning. Til syvende og sist så er det kjernepunktene i troen som blir avgjørende for hvem man skal kunne ha enhet med.

Hovedlæren i katolisismen bryter så til de grader med grunnpillarene ang. Guds natur, forsoningsverket, og autoriteten i Guds ord, at all annen "dritt" innenfor protestantismen blir for likegyldigheter å regne i denne sammenheng.

Mvh Gunnar.[Redigert den 12-9-2007 av Gunnar]

Overtroen på prestelig betjening

Praxis - 12-9-2007 kl 04:56

Du gir en god oppsummering, Gunnar, i systematiske punkter --
fra den typisk fagteologiske synsvinkel.


Men der kommer det problemet inn, at legfolk flest ikke opplever
at sånt vedkommer dem.
De er opplært slik, og lar så gjerne alt sånt fagprat være
prestens jobb, prestens ansvar.

Mekanikeren holder bilen din gående, og presten holder deg
skadesløs gjennom sin garantiavtale.... automagisk.

Vi har mye av dette folke-katolske og konstantinske 'følemønsteret'
også i lutherske og protestantiske miljøer.
De kommer for "å få påfyll", for å "ta imot velsignelsen" og få
alt ferdig servert med garanti.
Så kommer opplæringen i troens lære helt i bakgrunnen - for det å
bli ekspedert, å bli 'rettelig' tildelt de 'virksomme kraftmidler' -

og med det havner man helt over i en kraftmagisk lære, som gjør
presten til den umåtelig viktige "Guds kraft som kalles den store"
(ApGj 8) -- men akkurat slik taler også de lutherske teologene,
med sitt uunnværlige Augustana -- de gir ikke slipp på virkekraft-
læren, eller den magikraft-belastede presterollen (som bare er litt
videreført igjen hos kraftmagi-karismatiske superhelt-predikanter.)

Legfolket blir fanget i et 'følemønster' (ikke tankemønster, for kun
presten har ansvaret for all riktigheten.) Folket er bare klienter,
abonnenter som skal betjenes.
Keiser Konstantin oppfant denne tenkningen i 'rettighet til prestelig
betjening' og gjorde konsumenter av de engang selvstendige troende
søsken som selv skulle være bærere av Jesu oppdrag.
Men det lot seg først gjøre etter massive myrderier og forfølgelser
mot vitnene som hadde Jesu vitnesbyrd.


Ikke bare blir tradisjonen stilt 'på linje' med Skriften, men legfolket
får bare tradisjonen og de religiøse følelsene. Argumenter og teologiske
nyanser får folket slippe -- de blir ytet garanti gjennom å være
lydige mot presten og systemet, tradisjonen.


Og de var 'rettelig luthersk konfirmerte', de frommelige damer som
følte at det var da rart, sånn som jeg drev på og slo opp i Bibelen:
Visste jeg ikke at bare de rettelige prester kunne forstå den?

Der har vi den katolske / rettere sagt den konstantinistiske defekt
i vårt hele offentlige miljødiffuse religions-føleri, som i vel 1700
år har erstattet opplæring i apostlenes gamle tro.
I alle fall på leverandørsiden..

Om folket så får et 'annet evangelium', står de uten evne til å la
seg bekymre om det --
skulle de ha noen kompetanse til å gjøre informert valg i den saken
selv? Ikke slik de er konfirmert. Ikke i lederkult-systemet, eller
den mono-offentlige sakramentreligion.
Får ikke rettelig embetsmakt tvangsfore med rettelig sakrament, er vi
fortapelsens bytte.

En mekaniker som vil bestyrke vår forstand på manifoldpakninger,
oppleves som nesten like i utkant av sitt selvbilde, som en prest
der byr på teologiske nyanser i stedet for sakramentalmagisk betjening.

Uten disippelopplæring stopper evangeliet

.

Viking - 12-9-2007 kl 08:15

Dere er dyktige til å skrive gutter!

Styggdommen som vatikanet tok med seg fra gammelt av heter Mithra.

Søndagen kommer derfra, selv om mange protesterer så har aldri Gud endret sin Sabbat.

Og hvem er det vi feirer den 25 desember? De fleste leksikon i verden kan fortelle oss at det er den persiske og senere romerske guden Mithra som var født da!

Og Yesuah ble født i september - oktober. Hvorfor må dnk holde på en så hedensk skikk? Det står ingen som helst vei at Yesuah ble født i desember.

Den eneste plassen en kan finne opplysninger om tiden for fødselen er i Lukas 1:5---. Her beskriver Lukas omstendighetene rundt Yesuahs og døperen Johannes sin fødsel. Det er den eneste plassen en finner tidsreferanser. Her finner vi tiden omtalt i "presteskifter".

Symbolsk så har det stor betydning også. For hvilke dager feires på de dager i sept.- okt.?

Feast of Trumpets* Sept. 13 (Th)
Day of Atonement* Sept. 22 (Sa)
Feast of Tabernacles* Sept. 27 - Oct. 3 (Th)
Last Great Day* Oct. 4 (Th)

DKK har tåkelagt både Yesuah's fødsel og død.

[Redigert den 12-9-2007 av Viking]

Lionheart - 12-9-2007 kl 13:35

Sitat:
Opprinnelig postet av Gunnar
Sitat:
Opprinnelig postet av Rudie
Kirken forkynner: Bare Jesus er veien, sannheten og livet.

Hmm..
Jeg trodde at det var Bibelen som forkynte dette.
[Redigert den 11-9-2007 av Gunnar]


Og du har rett. Dersom "kirken" her menes Den Katolske Kirke tar du nok mektig feil, Rudie.

DKK forkynner Maria på lik linje med Jesus, de forkynner at du må være medlem i DKK og underkaste deg paven for å bli frelst, blant annet. Andre ting du må gjøre for å gjøre deg fortjent til pavens guds frelse er å delta i eukaristien så ofte som mulig og overholde alle sakramentene og så videre og så videre. I det hele tatt er det fryktelig mye DKK sier du må gjøre for å være frelst.

Men Peter og Johannes sa til sin fangevokter da de ble befridd fra fengselet:

Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du bli frelst!

Kristus Jesus alene er syndfri. Maria trengte frelse akkurat som du og jeg. Hun hadde en stor og priviligert oppgave, ja, men hun priste Gud, sin frelser, akkurat som vi skal gjøre. Ja, Jesu blod rant for Marias, Hans menneskelighets mors synder akkurat som det rant for dine og mine. Hvis Gud kunne la oss bli født uten synd uten guddommelig natur til og med etter syndefallet, ja hvorfor kunne Han da ikke gjøre det med alle og så hadde Jesus sluppet å lide på korset for hele verdens synd? Ja, det hadde faktisk gitt mening å si at syndens forbannelse er Guds feil.

 Sider:  1    3  ..  12