Apologetisk Forum

Sannheten?

LeifG - 27-2-2015 kl 22:40

Før fallet var Sabbaten, ekteskapet og jorden med innhold gitt til mennesket.

1 Mos 2,2-3 Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. 3 Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

1 Mos 2,15 Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den.

1 Mos 2,17 men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

1 Mos 2,24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.I fallet og etter fallet sviktet mennesket Gud ved å tro at man ikke kunne dø og senere når fallen syndig natur korrupterer menneskets sinn blir også Sabbaten sviktet og det samme ekteskapet truet. Djevelen scorer høyt som denne verdens leder.

Adam og Eva oppdager Jeget og ser at i seg selv holder man ikke mål og man merker skam. Av Jegets bevissthet og forsøk på å holde stand velger mennesket å skylde på andre for sine grunnleggende karakterer.
Kvinner er fra da av nærmest avhengig av mannens gunst for å føle seg vel. Om vi ser oss rundt i dag så "slåss" kvinner om å bli sett av menn. Menn igjen sliter med å fø seg av jorden og har sitt hjerte i dette møie. Men mennesket fikk veien ut av dette på tross av at mennesket nå hadde valgt en annen herre enn Skaperen. Vi fikk også vite sannheten om at vi dør når vi dør men fremdeles er det mange såkalte troende som sier at vi ikke dør når vi dør. Det er igrunnen merkelig at noen fremdeles velger å tro løgnen om at vi ikke kan dø, derav en helveteslære og at man ikke holder Sabbaten mens ekteskap rakner.


1 Mos 3,10 Og han svarte: Jeg hørte dig i haven; da blev jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg skjulte mig.

1 Mos 3,13 Da sa Gud Herren til kvinnen: Hvad er det du har gjort! Og kvinnen sa: Slangen dåret mig, og jeg åt.

1 Mos 3,16-17 Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig. 17 Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld! Med møie skal du nære dig av den alle ditt livs dager.

1 Mos 3,19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

1 Mos 3,24 Og han drev mennesket ut, og foran Edens have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte sig hit og dit, for å vokte veien til livsens tre.


Hvorfor er det slik at mange troende forkaster ekteskapet, ødelegger jorden, ikke holder Sabbaten Hellig, tror man ikke kan dø og elsker seg selv høyere enn sannheten på tross av de smerter dette liv gir oss?

Hvorfor vil vi ikke se Sannheten?

[Redigert den 28-2-2015 kl 08:19 av LeifG]

gana - 28-2-2015 kl 08:34

Sitat: skrevet av LeifG  
Det er igrunnen merkelig at noen fremdeles velger å tro løgnen om at vi ikke kan dø, derav en helveteslære

Har du problemer med evig liv og helvete?

Det er han som kan kaste både sjel og legeme i helvete som innførte begge deler.

LeifG - 28-2-2015 kl 09:56

Om vi tror Gud så må vi tro Ham og ikke hva Djevelen har tilrettelagt for at vi skal tro på ham i den tro at vi tror vi tror Gud.
Ifølge Gud dør vi når vi dør og slik vil det fortsette å være inntil Han gir oss herlighetslegemet og med det tilgang på livets tre. Jada, vi er uforgjengelige om vi tror Ham og Han bevarer oss om vi tror, det til den da Han kommer igjen og gir oss herlighetslegemet.

Gud er kjærlighet og Han er rettferdig, barmhjertig og god, Djevelen er en løgner, ja en morder i fra begynnelsen. Han er ikke kjærlighet, han er urettferdig, ubarmhjertig og selvisk, ikke god.

Hvem tror du er skaperen av dette scenario:

I denne verden blir det begått en hel del ondskap og verden er vitne til denne ondskap. Mennesker blir bevisst av andre straffet med å bli brent til døde, steinet, ja torturert til døde. De dør i løpet av sekunder og minutter i en forferdelig smerte og vi som ser dette ser at dette er ond ond grusom ondskap og at ingen fortjener dette uansett.
Så kommer det noen kristne som sier at Gud er kjærlighet men om du ikke vil tro Ham vil du brenne i evig uendelig tid slik de her ovenfor brentes til døde i løpet av sekunder.
??Om vi tar for oss hva en sjel er, hva ett legeme er og hva helvete er i Guds ord, lar Guds ord definere seg selv kommer det frem at sjel er ett legeme som har livets pust i seg, livets pust gitt av Gud selv som alene har og er evig liv. Det står skrevet at når vi dør aå tar Han tilbake livspusten og legemet er ikke en sjel lenger. Hva er så legemet? JO legemet er grunnstoff, definert som støv eller jord i Guds ord, sammensatt av Guds hender når det gjelder mennesket. Dette sammensatte legeme råtner om det ikke umiddelbart har/ får livets pust. Ja, legemet blir til jord igjen.
Helvete er ett ord, en tilhørende dal (Gehenna) i Jerusalem hvor det foregikk menneskeofring ved ildvarme steiner.
På selve dommens dag hvor ondt skal ende, døden ikke finnes mer og gråt og sorg aldri mer skal være så blir både sjel og legeme kastet dit inn. Det betyr at vi levende kastet inn i ildsjøen og brenner opp, Livets pust har da ikke noe legeme å være i og sjelen er da ikke mer etterhvert. Deres skjebne er da endelig og for evig tid. Akkurat som Johann Olav Koss vant olympisk gull på alle distanser i en enorm kraftdemonstrasjon vil han gå inn i evigheten som ubeseiret olympisk mester.
Når alt ondt og alle onde er brent opp skal døden også kastes inn i ildsjøen og døden skal da ikke være mer. Ildsjøen vil da slokne og vi skal der glede oss og danse på dette støv (de døde) hvor ormen/ meitemarken ferdes.

Husk det at om helveteslæren er så har djevelen rett i løgnen og Gud er løgneren, Gud er da den urettferdige og maktsyke. Husk også at rundt omkring i verden finnes det veldig veldig mange mennesker som ikke vil tro på Jesus fordi de tror på de som forteller løgner om Gud, de tror at Gud egentlig er en maktsyk ond Gud som har ett helvete i vente for de som ikke velger å tro Han av frykt for helvete.

Det er også interresant at ett kjent menneske sa engang at mange troende ikke vil tro Gud fordi de velger heller av prinsipp å tro på løgnen om døden og ikke vil holde Guds bud, her Sabbaten.

Men her i denne tråden spør vi om det som var før fallet, som vi skal gjenopprettes til:

"Hvorfor er det slik at mange troende forkaster ekteskapet, ødelegger jorden, ikke holder Sabbaten Hellig, tror man ikke kan dø og elsker seg selv høyere enn sannheten på tross av de smerter dette liv gir oss?

Hvorfor vil vi ikke se Sannheten?"

[Redigert den 28-2-2015 kl 08:56 av LeifG]

gana - 11-3-2015 kl 05:47

Sitat: skrevet av LeifG  

Hvorfor vil vi ikke se Sannheten?"

Kanskje fordi vi vil ha den sanne sannhet, en større sannhet, en sannhet som var større enn tempel og kjølig lovoppfyllelse.

Jesus underviste om denne sanne sannhet overfor sine disipler og vi kan lese om det i Matteus 12, 1 - 15:
Sitat:

Jesus og sabbaten

På den tiden tok Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise. 2 Fariseerne så det og sa til ham: «Se der! Disiplene dine gjør noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!» 3 Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde da både han og mennene hans ble sultne? 4 Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare prestene. 5 Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten i tempelet og likevel er uten skyld? 6 Men jeg sier dere: Her er det som er større enn tempelet! 7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. 8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»
9 Han dro derfra og gikk inn i synagogen deres. 10 Der var det en mann med en hånd som var vissen. Og de spurte Jesus: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» For de ville finne noe å anklage ham for. 11 Men han sa til dem: «Om en av dere har en eneste sau og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? 12 Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau! Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.» 13 Så sa han til mannen: «Rekk fram hånden din!» Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen som den andre. 14 Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham for å få tatt livet av ham. 15 Da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra.


LeifG - 12-3-2015 kl 11:09

Vi må lese Guds ord fra Guds rikes ståsted, ikke fra ett fariseersk stivnakked ståsted og tro.

Sabbatsbudet lyder at Sabbaten er helliggjort og velsignet. Det betyr at Gud løftet opp denne dag og satte den til side for spesielt bruk ovenfor de andre dagene. Denne dag, med sitt formål skapte Han og ga i gave til sine barn.

De som har problemer med Sabbaten er de som setter Guds bud ut av sin kraft med fine ord til egen æres vinning. Med andre ord tror de ikke på Gud men på sine egne veier til Gud.

Ikke glem at budet er at vi ikke skal gjøre arbeid som tjener hva vi selv gjør for egen vinning. Inkl. at vi ikke kan ha andre (dyr eller mennesker) til å arbeide for oss på denne dag.

Derfor sier Jesus til mennesker som skulle være det egentlige Guds tempel:

6 Men jeg sier dere: Her er det som er større enn tempelet! 7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. 8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»


Så er du her barmhjertig og følger din Herre Jesu Krist, Han som sa at ikke et eneste bud skulle forsvinne? Eller følger du antikrist, han som står frem som om han er Gud/ Jesus men er lovløs/ uten lov/ bud og gjør som han selv vil? Sabbat på hvilken som helst dag det passer deg? Hvem er da ens Herre?


gana - 12-3-2015 kl 11:42

Sitat: skrevet av LeifG  
Sabbat på hvilken som helst dag det passer deg? Hvem er da ens Herre?

Frihetens Herre :)

LeifG - 12-3-2015 kl 22:59

Ok, og Han har frihetens lov, de ti bud!

Jak 1,25-26 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. 26 Dersom en mener at han er en gudsdyrker, og ikke holder sin tunge i tømme, men dårer sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves.
Jak 2,8-13 Visselig, dersom I opfyller den kongelige lov efter Skriften: Du skal elske din næste som dig selv, da gjør I vel; 9 men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven refser eder som lovbrytere. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov! 13 For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har gjort barmhjertighet; men barmhjertighet roser sig mot dommen.Så har vi han motsatte, han som er syndens opphavsmann, ja lovbryteren som får folk til å tilbe lovløsheten. Altså bryt ett bud og du har brutt dem alle og med det er man i trelldom i den tro at man tror man er fri.. . Med sorg i hjerte er Gud og mennesker vitne til bedragerens bedrag.

Sannheten?

gana - 3-4-2015 kl 02:06

Sitat: skrevet av LeifG  
Ok, og Han har frihetens lov, de ti bud!

Jak 1,25-26 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov..

Sorry LeifG, men frihetens fullkomne lov er evangeliet - hva Gud har gjort til vår frelse - og den henviser derfor ikke først og fremst til de ti bud.

Det er greit nok å være opptatt av budene, men de er ikke alltid svaret uansett spørsmål.

Spørsmålet her var "Sannheten?" og den kom som kjent ved vår Herre Jesus Krist.

"For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus."

Og med denne nåde og sannhet fikk vi jo det hele -

også frihet til å holde alle dager for like.

Nåde, sannhet og frihet - I like it.

:)


[Redigert den 3-4-2015 kl 02:10 av gana]

Viking - 3-4-2015 kl 11:57

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Ok, og Han har frihetens lov, de ti bud!

Jak 1,25-26 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov..

Sorry LeifG, men frihetens fullkomne lov er evangeliet - hva Gud har gjort til vår frelse - og den henviser derfor ikke først og fremst til de ti bud.

Det er greit nok å være opptatt av budene, men de er ikke alltid svaret uansett spørsmål.

Spørsmålet her var "Sannheten?" og den kom som kjent ved vår Herre Jesus Krist.

"For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus."

Og med denne nåde og sannhet fikk vi jo det hele -

også frihet til å holde alle dager for like.

Nåde, sannhet og frihet - I like it.

:)


[Redigert den 3-4-2015 kl 02:10 av gana]
Jakob sier mye fint i sitt brev.


Sitat:

22 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.

23 For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et spei.

24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut.[Redigert den 3-4-2015 kl 10:58 av Viking]

gana - 3-4-2015 kl 15:46

Sitat: skrevet av Viking  

Jakob sier mye fint i sitt brev.


Sitat:

22 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.

23 For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et spei.

24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut.

Ja det er viktig å se sannheten om seg selv og omvende seg.

Det hjelper lite å holde gammeltestamentlige bud om man ikke tar inn evangeliets frihet.

Fariseerne gjorde et forsøk, men de ble kontant avvist.


[Redigert den 3-4-2015 kl 16:20 av gana]

LeifG - 4-4-2015 kl 09:19

gana.

Nåden var også før nåden OG sannheten. Ofringen av dyr er Nåden fordi det er bildet på det som skulle komme og ikke kom i den gamle pakt fordi man der ikke holdt Guds bud. Når Jesus kom, som holdt Guds bud og med det presenterte Guds nnådes vei som den er og skulle presenteres i den gamle pakt ble Han korsfestet. Fordi Han (Gud) ikke syndet (Ikke lovbrudd) som ett menneske som oss og med det avkledde løgneren.

Fil 2,6-9 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,
[DNB30: 8] og da han i sin ferd var funnet som et menneske, 8 fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. 9 Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn,

Sant menneske som viste oss veien, sannheten og livet. Ja, nåden OG sannheten. Evangeliets frihet er å dø fra seg selv til Guds Ånd i oss. Altså gi avkall på kjødets lyster og følge Jesus ved å se hva Han viste oss å gjøre.


Hebr 5,7-10 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, 10 og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis.
Hebr 6,1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Så kjære gana, slutt å mal og mas så kjødelig konstant om å se på de ti bud å ikke kare å holde de. Se på Jesus , følg Jesus og la Ånden lede deg. Da kan du ikke bryte de ti bud kjødet sliter med konstant av ens falne syndige natur.. .


PS., når du trekker atter kjødelig frem det å holde alle dager like så snakker Han, Sabbatens Herre om dager generelt. Han snakker ikke om Sabbaten, den syvende dag som vår Herre velsignet (løftet opp) og helliggjorde (satte til side for spesielt bruk) sammenlignet imot de andre seks dagene. Alle som har Jesus som ens personlige Herre følger Ham og Jesus er Herre over Sabbaten og Sabbaten er en gave til menneskeheten. Det står rett ut i skriften at den som holder Guds bud, spesielt Sabbaten den syvende dag er den som følger Ham og slik skal verden se konkret skillet på de som følger Gud og ikke følger Gud!
I Jesu (Guds) ord leser vi at enhver som taler imot Guds bud er fra den onde og at om noe nytt kommer fra Gud etter gammeltestamentelig tid så vil det nye aldri tale, eller gå imot Hans moralske bud. Det er en kvalitetssikring av nåden og sannheten og slik kan den ondes evangelium avkles, slik Jesus kledde av den onde på korset. Men for å se det må m,an faktisk tro Guds ord og ikke forherde sitt hjerte imot Veien, Sannheten og Livet.

[Redigert den 4-4-2015 kl 13:24 av LeifG]

gana - 4-4-2015 kl 18:18

Forstår ikke helt hva du prøver å si LeifG, men viktig å huske på at her er det som er større enn templet :)

LeifG - 5-4-2015 kl 09:39

Du, i kjødet må slutte å se på bokstaven. Det eneste du ser er bokstaver, bud og regler. Sabbaten er ikke bokstaver bud og regler men de i kjødet kan ikke se noe annet på grunn av sin selviske egosentererte ånd.

Dessuten er den som tror Gud ett Tempel Han bor i og ikke noe urent er der inne. Guds rike er ikke av denne verden gana.2 Mos 20,2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.
2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Jes 28,13 Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges.

Jes 58,13-14 Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk - 14 da skal du glede dig i Herren, og jeg vil la dig fare frem over landets høider og la dig nyte Jakobs, din fars arv; for Herrens munn har talt.


gana - 5-4-2015 kl 22:37

Takk for det LeifG, men jeg vil oppfordre deg til å prøve å ta med litt fra NT også.

Tolker man utfra Jesus og NT som sentrum så får man også en mer evangelisk forståelse av GT.

Det er ikke til å komme bort fra at Bibelen har et sentrum og at all tolkning må ta utgangspunkt der om den skal fornuftig.

[Redigert den 5-4-2015 kl 22:45 av gana]

LeifG - 5-4-2015 kl 23:40


Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Apg 8,30-31 Filip løp da til, og hørte at han leste profeten Esaias, og sa: Skjønner du det du leser? 31 Han svarte: Hvorledes skulde jeg vel kunne det uten at nogen veileder mig? Og han bad Filip stige op og sette sig hos ham.

Apg 17,2-4 Efter sin sedvane gikk Paulus inn til dem, og på tre sabbatsdager holdt han samtale med dem ut av skriftene, 3 og la ut og forklarte at Messias skulde lide og opstå fra de døde, og sa: Dette er Messias, den Jesus som jeg forkynner eder. 4 Og nogen av dem lot sig overbevise og holdt sig til Paulus og Silas, likeså en stor mengde av de grekere som dyrket Gud, og ikke få av de fornemste kvinner.

Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

[Redigert den 5-4-2015 kl 23:43 av LeifG]

gana - 6-4-2015 kl 17:38

Ja, og da gjenstår bare at du setter sammen det gammeltestamentlige og det nytestamentlige til noe fornuftig.

Sannheten kommer ikke av seg selv LeifG. Det må jobbes litt.

Lykke til.

Viking - 7-4-2015 kl 09:02
Sitat:

Ved loven lærer vi synden å kjenne.


Dersom en tar budene for seg så ser en hva synd er.gana - 7-4-2015 kl 20:53

Sitat: skrevet av Viking  Sitat:

Ved loven lærer vi synden å kjenne.


Dersom en tar budene for seg så ser en hva synd er.Problemet er at om en ikke ser budene i lys av NT så lærer en verken Gud eller budene å kjenne rett.

Resultatet blir falsk syndserkjennelse og sektdannelse utenfor normal evangelisk kristentro.

Temaet her var sannheten og den får en best fram ved å få med seg helheten.LeifG - 8-4-2015 kl 07:56

Sitat: skrevet av gana  

Problemet er at om en ikke ser budene i lys av NT så lærer en verken Gud eller budene å kjenne rett.
Resultatet blir falsk syndserkjennelse og sektdannelse utenfor normal evangelisk kristentro.
Temaet her var sannheten og den får en best fram ved å få med seg helheten.
gana.

Om man kjenner Gud og Gud kjenner en så holder man budene slik de er uten noe om og men. Straks man begynner å unnskylde seg og endre Guds bud blir man falsk og erkjenner IKKE synden man utfører ved sitt liv. Det er ikke slik at det du kaller NORMAL evangelisk kristentro er bibelens norm.

Du søker sannheten?

Sitat fra hovedinnlegg:

"ikke holder Sabbaten Hellig, tror man ikke kan dø og elsker seg selv høyere enn sannheten på tross av de smerter dette liv gir oss?

Hvorfor vil vi ikke se Sannheten?"


Dette står en stor del av kristenheten, som hevder å være evangeliske for:

Jes 28,7 Men også de som er her*, raver av vin og tumler av sterk drikk; prest og profet raver av sterk drikk, er overveldet av vin, tumler av sterk drikk; de raver i sine syner, vakler i sine dommer;

Jes 28,11-13 Ja, ved folk med stammende leber og i et annet tungemål skal han tale til dette folk, 12 han som sa til dem: Dette er ro, unn den mødige ro, og dette er hvile. Men de vilde ikke høre. 13 Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges.

Jes 28,15 Fordi I sier: Vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket; når den susende svepe farer frem, skal den ikke nå oss; for vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul –
Jes 28,18 Og eders pakt med døden skal slettes ut, og eders forbund med dødsriket skal ikke stå fast; når den susende svepe farer frem, da skal I bli trådt ned.Vel, de raver som fulle, babler (såkalt tungetalere), synes Guds bud er tunge/ ett slit, profeterer falskt og tror de lever evig uansett (himmel eller evig helvete).
gana, stol på Guds ord fremfor føleri og antagelser for djevelen forfører ved hjelp av antagelser/ føleri i det kjødelige selv.

gana - 8-4-2015 kl 08:23

Sitat: skrevet av LeifG  

Om man kjenner Gud og Gud kjenner en så holder man budene slik de er uten noe om og men. Straks man begynner å unnskylde seg og endre Guds bud blir man falsk og erkjenner IKKE synden man utfører ved sitt liv. Det er ikke slik at det du kaller NORMAL evangelisk kristentro er bibelens norm.

"Har dere ikke lest hva David gjorde..?" (Herren Jesus)

LeifG - 8-4-2015 kl 11:31

David holdt erkjente sin tilkortkommenhet, synd/ lovbrudd, ba om nåde, bekjente etter hans orden og holdt Guds bud.

David gjorde som Jesus gjorde og viste oss. Teori (GT) og praksis (NT) i ett.


Hebr 2,14-18 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, 15 og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid. 16 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier,

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.
Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,7-9 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

gana - 8-4-2015 kl 12:12

Går det bra med deg LeifG? Du virker en smule forvirret :)

LeifG - 8-4-2015 kl 12:28

gana, er du sikker på din grunn? Om du er sikker så er det vel lett å analysere hva som der står?

gana - 8-4-2015 kl 12:42

Jada LeifG, det er lett å forstå dine mange repetisjoner. Du skriver mye det samme uansett hva som er tema :)

Du burde prøve å tenke litt nytt.

NT-nytt :)

LeifG - 8-4-2015 kl 12:59

Det som betyr noe er omvendelse fra synd, altså fra lovbrudd til lovlydighet. Jeg viser til hva Jesus viste oss å gjøre i vår natur, det også David gjorde. Det er ikke i egen kraft men i tro på Veien, Sannheten og Livet. Abels vei, ikke Kains vei som faktisk du viser til uten å skjønne det hele tiden. Det du sier er ikke noe nytt, det er på Kains vei.

gana - 8-4-2015 kl 13:35

Ovenfor viste jeg til noen ord av Jesus om da David brøt sabbatsbudet. Finner du noe om omvendelse fra synd der?

LeifG - 8-4-2015 kl 14:18

På hvilken måte bryter David Sabbatsbudet og på hvilken måte bryter disiplene Sabbaten da de spiser korn direkte fra kornåkeren på Sabbaten?

Hva er synden/ lovbruddet målt opp mot Guds bud?

gana - 8-4-2015 kl 14:39

Himmel og hav LeifG, må du ha det inn med teskje :)

"Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde da både han og mennene hans ble sultne? 4 Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare prestene."

Og spørsmålet var om du finner noe om omvendelse fra synd der?

(Du må prøve å ikke være så innmari tungnem LeifG, det sliter meg litt ut dette her:))

Jerusalem - 8-4-2015 kl 18:00

Sitat: skrevet av Viking  

Jakob sier mye fint i sitt brev.

Ja og han er ikke helt enig med Paulus :)

Jak 2:14 "Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død."

Jak 2:20 Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret ? Slik kan du se at øtroen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn». Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro."

Jak 2:26 "For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger."

Det er tydelig at de som satte sammen bibelen på 300 tallet e.Kr ville vise at de første kristne hadde forskjellige oppfatninger, akkurat som i dag.

Jakob har her rett, tro alene er ikke nok !

Jak 4:8 "Vask hendene, dere syndere, rens hjertene"

Du blir ikke hellig/rettferdig ved tro alene !

Ef 2:10 "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem."

Vi må leve ut og videreføre Jesu Kristi hellige gjerninger, da blir vi hellige, rene og rettferdig som Jesus Kristus.

[Redigert den 8-4-2015 kl 18:09 av Jerusalem]

LeifG - 8-4-2015 kl 19:33

Sitat: skrevet av gana  
Himmel og hav LeifG, må du ha det inn med teskje :)

"Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde da både han og mennene hans ble sultne? 4 Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare prestene."

Og spørsmålet var om du finner noe om omvendelse fra synd der?

(Du må prøve å ikke være så innmari tungnem LeifG, det sliter meg litt ut dette her:))


Les hele stykket og sammenhengen og ikke glem i samme slengen at Sabbatsbudet IKKE har noe med den sermonielle lov og prestetjeneste å gjøre for Sabbatsbudet tilhører den moralske lov. Som ligger oppe i Paktens Ark inn i rommet innenfor, Det Aller Hellligste.

Minner om Moses og profetene som snakker om Jesus i sin lære.

Eller sier du at David hadde en lovløs lære, utover Guds ord?

gana - 9-4-2015 kl 17:25

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Himmel og hav LeifG, må du ha det inn med teskje :)

"Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde da både han og mennene hans ble sultne? 4 Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare prestene."

Og spørsmålet var om du finner noe om omvendelse fra synd der?

(Du må prøve å ikke være så innmari tungnem LeifG, det sliter meg litt ut dette her:))


Les hele stykket og sammenhengen og ikke glem i samme slengen at Sabbatsbudet IKKE har noe med den sermonielle lov og prestetjeneste å gjøre for Sabbatsbudet tilhører den moralske lov. Som ligger oppe i Paktens Ark inn i rommet innenfor, Det Aller Hellligste.

Minner om Moses og profetene som snakker om Jesus i sin lære.

Eller sier du at David hadde en lovløs lære, utover Guds ord?

Nei jeg tror ikke David hadde en lovløs lære, men jeg tror nok han hadde en forståelse av at det kunne være handlinger på tvers av
lovens bokstav som kunne rettferdiggjøres ved at det var noe som var større.

Det var nok mye denne forståelsen som manglet hos fariseerne. De var veldig flinke på lovens ordlyd, men de hadde nok langt
mindre forståelse for lovens ånd og intensjon. Jesus ba om barmhjertighet, det var det de manglet.LeifG - 10-4-2015 kl 20:33

Kjenner du forskjellen på den sermonielle lov og den moralske lov? Hvor hører den ene til i forhold til den andre?

Hva sier Paulus om hvorfor deres hjerter ikke smeltet for evangeliet på Sinai, og hvorfor kunne ikke Jesus/ Gud bo i deres hjerter derifra? Slik den gjør i den nye pakt. Hva sier Guds ord konkret om det du sier?

gana - 10-4-2015 kl 20:53

Jeg syns ditt svar virker en smule merkelig om de var ment å være en kommentar til mitt forrige innlegg.

Men jeg skal likevel prøve å gi et svar på dine to siste spørsmål.

Det handler mye om tidens fylde. Tiden for åndsutgytelse over alt kjød var ikke i den gamle pakt, men kom først med den nye pakt.

Hvorfor er ikke så godt å si annet enn at det Var Guds vilje. Alt som skal skje skjer i tidens fylde.

LeifG - 10-4-2015 kl 20:58

Vel, hvorfor kom den ikke i den gamle pakt? Hva sier Guds ord om det.

gana - 10-4-2015 kl 21:04

Fordi den gamle pakt var ikke ment å være noe annet enn det den var.

Det nye kom med den nye pakt, etter Guds vilje.

Enkelt og greit :)

LeifG - 11-4-2015 kl 05:04

Så du tror det var Guds vilje at den gamle pakt ble den gamle? Å glatte over Guds ord og sannheten ved å forherde seg imot Gud er ikke Veien gana.

gana - 11-4-2015 kl 13:35

Ja jeg tror den gamle pakt kun var et forberedende forbilde på den nye.

Jeg forstår at du har en forkjærlighet for mye av det gamle, men viktig å løsrive seg og ta steget fullt ut inn i det nye.


[Redigert den 11-4-2015 kl 14:10 av gana]

LeifG - 11-4-2015 kl 14:15

Du tror og du tror men aner ikke hvor troen kommer fra. Slangen er glatt og ålen er sleip, mon tro hvor bildet der kommer fra.. .

Du har nå fått så mange sjanser ut ifra konkrete spørsmål å vise din tro ut i fra skriften men ikke ett sted kan du vise til. Det kan ha noe med at det du fremmer ikke er bibelsk da og du vet at om du forsøker å svare bibelsk så har alle mine spørsmål konkrete svar i NT som gjør det du fremmer til intet, ja ett eventyr. Så det er kanskje derfor.. .

gana, hvorfor vil du ikke høre det Guds ord sier?

gana - 11-4-2015 kl 14:51

Beklager LeifG, men jeg kan dessverre ikke gå ned på det nivå å skulle gi deg en

bibelsk begrunnelse for at Gud ønsket den nye pakt framfor den gamle.

En viss standard må man jo holde.

LeifG - 11-4-2015 kl 15:13

Av respekt for lesere i dette åpne forum legger jeg ut hva Paulus sier skjedde, det som gjorde at den gamle pakt ble den gamle.

Hebr 3,7-12 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, 9 hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år; 10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier, 11 så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile! 12 Se til, brødre, at det ikke i nogen av eder er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud;

Hebr 3,19-19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,1-2 La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. 2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Hebr 4,11-12 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro. 12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

Hebr 4,16-16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,1 For hver yppersteprest tas iblandt mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder,

Hebr 5,11-14 Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre. 12 For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. 13 For hver den som får melk, er ukyndig i rettferds ord, for han er jo et barn; 14 men fast føde er for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser opøvd til å skille mellem godt og ondt.De fikk også evangeliet på Sinai, det samme som vi har fått. Så det betyr at hvis man ikke vil se evangeliet i den gamle pakt så står man imot sannheten og fører ett falskt evangelium, falsk melk/ føde.


1 Pet 2,1-5 Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse, 2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse, 3 så sant I har smakt at Herren er god! 4 Kom til ham, den levende sten, som vel blev forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, 5 og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

1 Pet 2,7-8 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt.

Viking - 11-4-2015 kl 15:25


Jakobs 12 sønner ble velisignet og Gud inngikk en avtale med
dem, en pakt som de senere gikk bort fra. Ja de skillte seg fra
Gud og gikk andre veier. Flere ganger ville Gud tukte dem slik at
de kom på bedre tanker, men nei, deres veier ble deres egene, bort
fra Gud. De ti nordstammer, Israels hus, ble ført bort 722 BCE til
Assyria i fangenskap. Judah hus ble ført bort til Babylon ca 200 år etter. Svært få av dem vendte tilbake til Israel. Det er få bibelske spor etter dem, men en finner flere eldre historiske dokumenter
som gir opplysninger om deres vandring og spredning.

Som vi kan lese i bibelen ville ikke Herren Gud være evig vred på sitt folk. Han har igjennom sine profeter gitt uttrykk for at de skulle få vende tilbake til det land Han har gitt dem til evig tid.

Han inngikk derfor en ny pakt som ville gjøre dette mulig. Guds Lam ble ofret for vår synd. Guds Sønn er Han som skal føre Guds folk tilbake til det forgjettede land. Den nye pakt er vår redning, en gave fra Gud. Vi har ikke gjort oss fortjent til dette, men på grunn av at Gud holder det Han lover gjør Han dette for oss.

Kristus kom ikke for å endre noe av Guds lære. Hans apostler fikk heller ingen mandat til å endre noe som helst. De endringer som er gjort har mennesket selv stått for og dette må de svare for.

Den nye pakt har ennå ikke til fullt blitt gitt. Det skjer ikke før
Kristus kommer tilbake igjen. Inntil da lever vi i en tid mellom paktene med de ti bud, da også Sabbats budet.

All frihet som kirken har gitt i forhold til lov og bud er løgn og
ubibelsk lære isenesatt av satan selv. Hans lov lyder: "Do as thou willst".

.[Redigert den 11-4-2015 kl 15:31 av Viking]

gana - 11-4-2015 kl 15:52

Sitat: skrevet av Viking  

Den nye pakt har ennå ikke til fullt blitt gitt.

Kan ikke se noe i Bibelen om at det er to eller flere trinn i den nye pakt.

Man får vel heller et inntrykk av at Jesus kom med det hele da han sa:

«Dette er mitt legeme, .. den nye pakt i mitt blod.»

LeifG - 11-4-2015 kl 17:11

Sitat: skrevet av Viking  

Jakobs 12 sønner ble velisignet og Gud inngikk en avtale med dem, en pakt som de senere gikk bort fra. Ja de skillte seg fra
Gud og gikk andre veier. Flere ganger ville Gud tukte dem slik at de kom på bedre tanker, men nei, deres veier ble deres egene, bort
fra Gud. De ti nordstammer, Israels hus, ble ført bort 722 BCE til Assyria i fangenskap. Judah hus ble ført bort til Babylon ca 200 år etter. Svært få av dem vendte tilbake til Israel. Det er få bibelske spor etter dem, men en finner flere eldre historiske dokumenter
som gir opplysninger om deres vandring og spredning.


Om vi ser etter måtte Gud (Jesus) trekke seg fra dem allerede ved Sinai og planen var at man der skulle få loven på hjertene og sinnet der. Han kunne ikke gå med dem derifra, derfor 40 år i ørkenen uten at Jesus gikk midt i blant dem (2. Mos. 33). Så fikk de tilbudet om Jesus atter igjen etter Dommernes tid men der også forkastet de Jesus og ville ha en Konge av dem selv (1. Sam. 8:7). Så kom Jesus som Menneskesønnen, en av deres egne i samme kjød for å bli deres Konge men atter igjen ville ikke Israel ha evangeliet, loven på hjerte og sinn.
Da ble Han tilslutt det siste offerlam, Guds Lam og den nye pakt introdusert av ham kvelden før men på samme dag som korsfestelsen skjedde.Det er interessant å se at tukt er å erkjenne at vi tar feil at vi faktisk er syndere, lovbrytere av den moralske lov, de ti bud. Tukt er å kjenne sannheten, for så å omvende seg fra usannheter/ lovbrudd).

Sitat: skrevet av Viking  
Som vi kan lese i bibelen ville ikke Herren Gud være evig vred på sitt folk. Han har igjennom sine profeter gitt uttrykk for at de skulle få vende tilbake til det land Han har gitt dem til evig tid.


Ja men det land er på den nye jord som ikke har sitt rike i denne verden slik vi kjenner den. Himmelens Jerusalem vil komme ned på denne jord etter Armageddon og den første oppstandelse, så også etter de påfølgende tusen år i himmelen men under Gog og Magogkrigen, for å bevitne også den andre oppstandelsen, ildsjøen og den annen død. Himmelens Jerusalem vil lande i det lovede land og Oljeberget vil først da dele seg i to.

Vi leser også at profetene i den gamle pakt visste om den nye pakt (1. Pet 1:10-12). I Daniel 9:24-27 står det rett ut når (årstallet) den nye pakt gjelder ifra.


Sitat: skrevet av Viking  
Han inngikk derfor en ny pakt som ville gjøre dette mulig. Guds Lam ble ofret for vår synd. Guds Sønn er Han som skal føre Guds folk tilbake til det forgjettede land. Den nye pakt er vår redning, en gave fra Gud. Vi har ikke gjort oss fortjent til dette, men på grunn av at Gud holder det Han lover gjør Han dette for oss.


Ja, men denne pakt var kjent fra før denne jords liv ble til (Ef. 1:3- xx). Adam og Eva var kjent med Hans kommende lytefrie offer for vår synd og at de ble kledd i skinn bevitner Kristi rettferdighet/ kledning som vi er tildelt allerede da. Enok viste om dette, Abraham likeså.


Sitat: skrevet av Viking  
Kristus kom ikke for å endre noe av Guds lære. Hans apostler fikk heller ingen mandat til å endre noe som helst. De endringer som er gjort har mennesket selv stått for og dette må de svare for.


Ja, og vi må svare nå, som er tildelt denne viten.


Sitat: skrevet av Viking  
Den nye pakt har ennå ikke til fullt blitt gitt. Det skjer ikke før Kristus kommer tilbake igjen. Inntil da lever vi i en tid mellom paktene med de ti bud, da også Sabbats budet.


Ingenting er til det fulle gitt før etter ildsjøen er slukket og den nye jord skapt men prosessen/ avtalens startstidspunkt i den nye pakt ble til for jødene isolert alene ved Jesu nattverd. Deretter ble den gitt ny kraft ved åndens falle på jødene ved den første pinse samme år. Deretter 3,5 år etterpå også på hedningene på samme vis. Det er tidligregnet, så kommer senregnet og det er for døren, når det kommer er Jesus nære ved å hente sine lytefrie. Når Han henter sine er Armageddon ett faktum og de frelste får herlighetslegemet Jesus har fått.

De ti bud gjelder for evig tid da de bud er sann Kjærlighet/ nestekjærlighet, de ti bud uttrykker Guds karakter, hvem Han er.

Sitat: skrevet av Viking  
All frihet som kirken har gitt i forhold til lov og bud er løgn og ubibelsk lære isenesatt av satan selv. Hans lov lyder: "Do as thou willst".


Ingen tvil om det, Moderkirken (DRKK) og skjøgedøtrene Alskens kirker og menigheter som følger DRKK og ikke Gud, Guds bud og Hans rike.

[Redigert den 11-4-2015 kl 17:14 av LeifG]

Viking - 11-4-2015 kl 17:19


GT som danner grunnlaget for Guds lære inneholder mange
profetier. Jeremiah har bl.a. disse profetiene om den nye pakt:


Sitat:

På den tid, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folk.

2 Så sier Herren:
Det folket som slapp unna sverdet,
har funnet nåde i ørkenen.
Israel skal dra av sted og finne ro.
Enda en gang vil jeg bygge deg
3 Fra det fjerne viste Herren seg for meg:
Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel,
derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.

4 Enda en gang vil jeg bygge deg
så du blir bygd opp igjen.
Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene
og gå ut i latter og dans.

5 Enda en gang skal du plante vinmarker
på fjellene i Samaria,
og de som har plantet, skal selv ta dem i bruk.

6 Ja, det kommer en dag
da vaktmenn skal rope på Efraim-fjellet:
Kom, la oss dra opp til Sion,
til Herren vår Gud.

7 Så sier Herren:
Bryt ut i jubel og glede for Jakob,
rop høyt for det fremste av folkeslag!
La lovsangen lyde, og si:
« Herre, frels ditt folk,
Israels rest!»

8 Se, jeg fører dem tilbake fra landet i nord,
jeg samler dem fra jordens ytterste ende.
Blant dem er det både blinde og halte,
gravide og fødende kvinner;
de vender tilbake i store flokker.

9 De kommer med gråt,
jeg leder dem med trøst.
Jeg fører dem til rennende bekker,
på jevn vei der de ikke snubler.
For jeg er en far for Israel,
og Efraim er min førstefødte sønn.

10 Hør Herrens ord, dere folkeslag!
Forkynn det til fjerne kyster og si:
Han som spredte Israel,
skal samle og vokte det
slik en gjeter vokter sin flokk.

11 For Herren har fridd Jakob ut
og kjøpt ham fri
fra hender som er sterkere enn hans.

12 De skal komme og juble på Sion-høyden,
stråle av glede over Herrens gode gaver:
korn, ny vin og fin olje,
sauer og okser.
Selv skal de være som en vannrik hage;
de skal ikke lenger lide nød.

13 Da skal jomfruen glede seg i dansen,
unge menn sammen med de gamle.
Jeg vender sorgen til fryd for dem,
trøster og gleder dem som klager.

14 Jeg gir prestene rikelig med fett
og metter folket mitt med gode gaver,
sier Herren.

15 Så sier Herren:
I Rama høres skrik,
klagesang og bitter gråt.
Rakel gråter over barna sine
og vil ikke la seg trøste.
For barna hennes er ikke mer.

16 Så sier Herren:
Gråt ikke så høyt,
fell ikke tårer!
Du skal få lønn for strevet, sier Herren,
de skal vende hjem fra fiendens land.

17 Det er håp for etterkommerne dine, sier Herren,
barna skal vende hjem til sitt eget land.

18 Jeg har hørt Efraim synes synd på seg selv:
Du har tuktet meg,
jeg ble tuktet som en utemmet kalv.
Vend meg om, så jeg kan vende hjem!
For du er Herren min Gud.

19 Da jeg hadde vendt meg bort,
angret jeg,
og da jeg fikk innsikt,
slo jeg meg på låret.
Skam og vanære må jeg bære
for min ungdoms spott.

20 Er Efraim min dyrebare sønn,
er han mitt kjæreste barn?
Hver gang jeg taler imot ham,
må jeg likevel tenke på ham.
Derfor skjelver mitt indre for ham,
jeg må vise barmhjertighet mot ham,
sier Herren.
Kom hjem igjen
21 Reis merkesteiner,
sett opp veimerker!
Legg nøye merke til den veien du gikk!
Vend tilbake, jomfru Israel,
tilbake til disse byene dine!

22 Hvor lenge vil du snu deg hit og dit,
du frafalne datter?
Nå skaper Herren noe nytt i landet,
en kvinne skal verge en mann.

23 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Enda en gang skal Juda og byene der si disse ordene når jeg vender skjebnen for dem: « Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell.» 24 Der skal Juda og alle byene bo sammen, både bønder og gjetere som streifer rundt med flokken sin. 25 Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød.
26 Da våknet jeg og så meg omkring. Søvnen hadde gjort meg godt.

27 Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg sår ut mennesker og dyr i Israels og Judas hus. 28 Og slik jeg før våket over dem for å rykke opp og rive ned, knuse, ødelegge og skade, slik vil jeg nå våke over dem for å bygge og plante, sier Herren.

29 På den tid
skal de ikke lenger si:
Fedrene spiste sure druer,
og barna fikk dårlige tenner.

30 Men hver skal dø for sin egen synd.
Den som spiser sure druer,
skal selv få dårlige tenner.
En ny pakt
31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.

33 Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. 34 Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.

35 Så sier Herren,
han som satte solen til å lyse om dagen
og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten,
han som rører opp havet så bølgene drønner,
Herren over hærskarene er hans navn:

36 Lar jeg disse ordningene vike,
sier Herren,
da skal også Israels ætt for alltid
opphøre å være et folk for mitt ansikt.

37 Så sier Herren:
Hvis himmelen der oppe kan måles
og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
da vil jeg også forkaste
hele Israels ætt
på grunn av alt de har gjort, sier Herren.


Her står det beint fram hva som Herren sier om den nye pakt.
Jeg forstår den slik at her er det mye som skal skje ennå

.

Viking - 11-4-2015 kl 17:27Bet meg merke i dette verset, Gud har verdsatt Sitt
folk, "det fremste av folkeslag".


Sitat:

7 Så sier Herren: Bryt ut i jubel og glede for Jakob, rop høyt for det fremste av folkeslag! La lovsangen lyde, og si: « Herre, frels ditt folk, Israels rest!»[Redigert den 11-4-2015 kl 17:28 av Viking]

LeifG - 11-4-2015 kl 17:53

Det er ingen tvil om at noen fra den ætten vil komme til tro på Jesus før Han kommer igjen. Når vi ser på hva den gamle pakts ordning brakte frem så brakte denne pakt frem den nye pakt, Jesus og ofret Ham som Guds Lam. Det vil belønnes men aldri uten omvendelse til Ham, Menneskesønnen Jesus Kristus. Og omvendelse eier ikke stolthet men erkjennelser og ydmykhet.

I den gamle pakt så var det mange som vandret i tro på Ham og de er/ ble frelst, de fikk nåde som vi får nåde til å tro. Det er også interessant å se at de som trodde på Ham gjerne ikke var høyt ansett og ei heller i presteskapet men enten stillferdige folk eller profeter.

Når det er sagt så omfatter så å si alltid profetiene en tid fra og til på gjerne flere tusen år, ja også til den nye jord er her. Altså fra tiden når Djevelen er denne verdens hersker til Jesus er verdens hersker etterpå og det på noen få vers. Versene hopper gjerne plutselig tilbake i tid for så repetere men i nye bilder for å øke innsikten til/ på veiens kommende endemål.

gana - 11-4-2015 kl 18:04

Sitat: skrevet av Viking  

Jeremiah

Forstår ikke hvorfor den nye pakt fortrinnsvis skal tolkes gjennom GT når vi har fått et klarere lys i NT.

:question:

[Redigert den 11-4-2015 kl 18:12 av gana]

LeifG - 11-4-2015 kl 18:17

Alt vi tror på i NT må bekreftes i GT for å se om det er fra Gud eller løgneren. Stemmer det ikke med GT er det fra den onde, det er en garanti Gud har gitt oss så vi ikke skal kunne gå feil om vi tror Ham. Hvis du ikke sjekker ut det selv tror du bare på hva andre tror, foreksempel tror du fordi dine foreldre tror eller fordi noen sier det til deg i det miljø du går i, eventuelt din prest, pastor forstander, profet etc.. Da tror du ikke selv og umyndiggjør deg selv og legger ditt liv i andres hender inntil dommens dag, da kan du intet gjøre lenger. Ta ansvar og tro selv, med andre ord gransk selv og tro ikke bare fordi noen tegn og undere kommer til deg.

gana - 11-4-2015 kl 18:41

Sitat: skrevet av LeifG  
Alt vi tror på i NT må bekreftes i GT

Nei det er jo der du tar feil.

Det fornuftige reformerte tolkningsprinsipp sier jo nettopp det stikk motsatte -

det er vår fortolkning av GT som må bekreftes i NT.

Håper du ser denne forskjellen og klarer å tenke litt over det.

Vi må altså ta utgangspunkt der lyset er klares og la det kaste lys over både fortid og framtid.

Selv synes jeg dette høres åpenbart fornuftig ut og kan i grunnen ikke forstå at noen kan tenke annerledes.

LeifG - 11-4-2015 kl 19:28

Det først bud Guds folk fikk fra Gud selv, egenhendig var at om noen ny lære kom og den ikke talte i henhold til Ordet OG Vitnesbyrdet så var ikke det nye fra Ham (les punktum). Det var en sikkerhetsordning som var og er og nå hare det seg slik at du ikke engang vet hva ordet og vitnesbyrdet er.. .


Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om
ham.

Den nye pakt tro bli testet i den gamle pakt og hele GT:


Luk 16,31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Apg 18,4 Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste jøder og grekere.

Apg 18,24-26 Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, en vel talende mann, som kom til Efesus; han var sterk i skriftene. 25 Han var oplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. 26 Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, tok de ham til sig og la Guds vei nøiere ut for ham.

Apg 18,28 for med kraft målbandt han jødene offentlig, idet han viste av skriftene at Jesus er Messias.

Hebr 10,38 men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.
Hebr 11,1-2 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. 2 For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd.

1 Pet 1,10 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få,


Med andre ord gana så ugyldiggjør du Guds ord som Guds ord og at Gud faktisk er å stole på. Du sier at alt før den nye pakt bare var ett spill, en slags lek for Skaperen for liksom å drøye ondskapstiden litt lengre. Samtidig som Han har gjort narr av ett helt folk over 4000 år. Hvem og hvilken Gud har du da?

gana - 11-4-2015 kl 19:39

Sitat: skrevet av LeifG  
Det først bud Guds folk fikk fra Gud selv, egenhendig var at om noen ny lære kom og den ikke talte i henhold til Ordet OG Vitnesbyrdet så var ikke det nye fra Ham (les punktum). Det var en sikkerhetsordning som var og er og nå hare det seg slik at du ikke engang vet hva ordet og vitnesbyrdet er.. .


Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om
ham.

Den nye pakt tro bli testet i den gamle pakt og hele GT:


Luk 16,31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Apg 18,4 Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste jøder og grekere.

Apg 18,24-26 Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, en vel talende mann, som kom til Efesus; han var sterk i skriftene. 25 Han var oplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. 26 Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, tok de ham til sig og la Guds vei nøiere ut for ham.

Apg 18,28 for med kraft målbandt han jødene offentlig, idet han viste av skriftene at Jesus er Messias.

Hebr 10,38 men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.
Hebr 11,1-2 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. 2 For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd.

1 Pet 1,10 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få,


Med andre ord gana så ugyldiggjør du Guds ord som Guds ord og at Gud faktisk er å stole på. Du sier at alt før den nye pakt bare var ett spill, en slags lek for Skaperen for liksom å drøye ondskapstiden litt lengre. Samtidig som Han har gjort narr av ett helt folk over 4000 år. Hvem og hvilken Gud har du da?

Tror nok du misforstår dette litt.

Du snakker om lære mens jeg snakket om fortolkning.

Og det jeg prøvde å si var at vår fortolkning må ta utgangspunkt der lyset er klarest, nemlig i NT.

LeifG - 11-4-2015 kl 20:30

Jeg skjønner hva du sier og hva du tror. Jeg misforstår ingenting her, jeg ser også forskjellen på lovløshet og lovlydighet. Hvem elsker man høyest mon tro og slik man tolker lærer man.. .
Hvis du tror Jesus så ser du Jesus i GT og ut i fra GT får du en bekreftelse på rett fortolkning eller ikke.

Har du problemer med Sabbaten og Guds bud som de lovkyndige og fariseerne, og hører du Moses og profetene?


Luk 14,1 Og det skjedde da han kom inn i en av de øverste fariseeres hus på en sabbat for å holde måltid, og de lurte på ham,

Luk 14,3 Og Jesus tok til orde og talte til de lovkyndige og fariseerne og sa: Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller ikke?

Luk 14,5 Og han tok atter til orde og sa til dem: Hvem av eder har en sønn eller en okse som faller i en brønn, og drar dem ikke straks op igjen på sabbatsdagen?

Luk 15,2-3 Og både fariseerne og de skriftlærde knurret sig imellem og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem! 3 Da talte han denne lignelse til dem:

Luk 16,1 Men han sa også til sine disipler: Der var en rik mann som hadde en husholder, og han blev angitt for ham som en som ødte hans eiendom.

Luk 16,14 Fariseerne, som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham.

Luk 16,31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

gana - 11-4-2015 kl 20:48

Mener du det er galt å ta utgangspunkt i NT?

LeifG - 11-4-2015 kl 20:57

Ta utgangspunkt i Guds eget ord, GT og NT for uten GT kan NT tolkes i vildens sky. Noe vi ser blir gjort mange steder. Se på Jesus Kristus, Menneskesønnen korsfestet og alt det du da tror kan IKKE tale imot Ordet og Vitnesbyrdet. Dette er svært enkelt å forstå om du tror Guds ord gana. Men det var vel så at du ikke trodde Moses og profetene?

Se ellers denne:
http://forum.solbu.net/viewthread.php?tid=2579#pid26552

Ellers kan du se det jeg postet kl. 19:28

gana - 11-4-2015 kl 21:33

Og når man skal tolke profeten Jeremia så er det bedre å ta utgangspunkt i NT-lys enn i Moseloven og sabbaten. Håper vi kan være enige om det også :)

Viking - 11-4-2015 kl 23:12Kristus sier:


Sitat:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.


Nå må du være så vennlig å fortelle meg Gana, hvordan skal
en se på dette? Mulig jeg missforstår deg, men jeg tenker ofte at
mange ikke vil se hva Kristus skriver, de vil heller tro sine egne
fortolkninger og bllinde ledere.

Hva sier Kristus her Gana?

LeifG - 12-4-2015 kl 00:29

I tillegg til at Han kom for å oppfylle gjorde Han det for at også vi skal oppfylle loven.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.


Jesus i kjød viste oss veien i Ånden!

gana - 12-4-2015 kl 01:54

Sitat: skrevet av Viking  


Kristus sier:


Sitat:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.


Nå må du være så vennlig å fortelle meg Gana, hvordan skal
en se på dette? Mulig jeg missforstår deg, men jeg tenker ofte at
mange ikke vil se hva Kristus skriver, de vil heller tro sine egne
fortolkninger og bllinde ledere.

Hva sier Kristus her Gana?


Jeg tror det er mest fornuftig å se på dette som en tale i en overgangstid mellom de to pakter. Det behøver
altså ikke være at mange i dag ikke vil se hva som her sies, men kanskje mer at de har fått med seg at
det senere ble gjort visse forandringer. De første jødekristne og senere hedningkristne fikk for
eksempel ikke samme forpliktelse overfor Moseloven.

Kristus peker på loven, men først og fremst på seg selv som den som rettferdiggjør.

Ellers så tenker jeg at det enkle er ofte det beste :)

LeifG - 12-4-2015 kl 09:44

Sitat: skrevet av gana  

Jeg tror det er mest fornuftig å se på dette som en tale i en overgangstid mellom de to pakter. Det behøver altså ikke være at mange i dag ikke vil se hva som her sies, men kanskje mer at de har fått med seg at
det senere ble gjort visse forandringer.


Overgangstiden fra bare jødene til også å omfatte hedningene varte ifølge Daniel totalt i 3,5 år og det som rettferdiggjør er Kristi rettferdighet i oss. Hans rettferdighet er lovlydighet i Hans natur og Han kler oss med Sin rettferdighet, jøde og hedning likt. Hans liv, Hans blod er ofret og vi renses rene ved dette. Bare følg Jesus, livet og blodet inn i det hellige, inn i det Aller Helligste hvor det ingen steder kommer noe urent eller syndig.

Det ble og blir ikke gjort noen forandringer på veien inn til Ham.Sitat: skrevet av gana  
De første jødekristne og senere hedningkristne fikk for eksempel ikke samme forpliktelse overfor Moseloven.


Det er ingen forskjell på noen forpliktelser for jøder kontra hedningekristne. Forskjellen er at standhaftige jøder hadde en hardt innarbeidet tradisjon og kultur med foreksempel omskjærelse man fant uhørt å bryte med ved overgangen til den nye pakt. Det var en ramsalt opprørende overgang å erkjenne den gamle pakts forbilde på det som hadde nå reellt hadde kommet, dette er alvor. Overgangen fra melk til fast føde er for mange en hard kost å tygge for så å fordøye. Det man må gjøre er å la forstanden ta over for det følesesmessige, det slik at Skaperen kan skape i oss Hans rettferdighet slik at vi går på den med hele vårt sinn og hele vårt hjerte. Da ser man at den gamle pakt ikke var ett eventyr men kartet til det reelle i den nye pakt.Sitat: skrevet av gana  
Kristus peker på loven, men først og fremst på seg selv som den som rettferdiggjør.
Ellers så tenker jeg at det enkle er ofte det beste :)Jesus viser til Faderen og seg selv i vårt kjød som følger Ham der oppe. Det er Kristis rettferdighet uttrykt i oss som er kledningen vi blir kledd med.


2 Pet 1,1-4 Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!

Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,Er du kledd i Hans rettferdighet er du rett-ferdig fordi du følger Ham, med andre ord loven lydig i dennes guddommelige natur.

Viking - 12-4-2015 kl 17:23

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Kristus sier:


Sitat:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.


Nå må du være så vennlig å fortelle meg Gana, hvordan skal
en se på dette? Mulig jeg missforstår deg, men jeg tenker ofte at
mange ikke vil se hva Kristus skriver, de vil heller tro sine egne
fortolkninger og bllinde ledere.

Hva sier Kristus her Gana?


Jeg tror det er mest fornuftig å se på dette som en tale i en overgangstid mellom de to pakter. Det behøver
altså ikke være at mange i dag ikke vil se hva som her sies, men kanskje mer at de har fått med seg at
det senere ble gjort visse forandringer. De første jødekristne og senere hedningkristne fikk for
eksempel ikke samme forpliktelse overfor Moseloven.

Kristus peker på loven, men først og fremst på seg selv som den som rettferdiggjør.

Ellers så tenker jeg at det enkle er ofte det beste :)


Ikke en tøddel før alle profetier er oppfyllt, dvs frem til dommedag
Gana. Den brede vei (den enkleste vei) er ikke vanskelig å gå,
skal vi tro Kristus på det Han sier bør vi nok velge den smale sti :)

Men du er ikke alene Gana, vanskelig stoff å forstå utfra ditt og
mange andres ståsted. Med en kirkelig tradsijon som bakgrunn
vil en aldri se hva Krisus her mener. Jeg så det ikke jeg heller før
jeg gikk bort fra kirken, forøvrig en av de få ting jeg har gjort rett
her i livet, ganske sikkert en spe begynnelse til et bedre liv og etterliv:) :)


gana - 12-4-2015 kl 17:49

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Kristus sier:


Sitat:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.


Nå må du være så vennlig å fortelle meg Gana, hvordan skal
en se på dette? Mulig jeg missforstår deg, men jeg tenker ofte at
mange ikke vil se hva Kristus skriver, de vil heller tro sine egne
fortolkninger og bllinde ledere.

Hva sier Kristus her Gana?


Jeg tror det er mest fornuftig å se på dette som en tale i en overgangstid mellom de to pakter. Det behøver
altså ikke være at mange i dag ikke vil se hva som her sies, men kanskje mer at de har fått med seg at
det senere ble gjort visse forandringer. De første jødekristne og senere hedningkristne fikk for
eksempel ikke samme forpliktelse overfor Moseloven.

Kristus peker på loven, men først og fremst på seg selv som den som rettferdiggjør.

Ellers så tenker jeg at det enkle er ofte det beste :)


Ikke en tøddel før alle profetier er oppfyllt, dvs frem til dommedag
Gana. Den brede vei (den enkleste vei) er ikke vanskelig å gå,
skal vi tro Kristus på det Han sier bør vi nok velge den smale sti :)

Men du er ikke alene Gana, vanskelig stoff å forstå utfra ditt og
mange andres ståsted. Med en kirkelig tradsijon som bakgrunn
vil en aldri se hva Krisus her mener. Jeg så det ikke jeg heller før
jeg gikk bort fra kirken, forøvrig en av de få ting jeg har gjort rett
her i livet, ganske sikkert en spe begynnelse til et bedre liv og etterliv:) :)


Ja det er ikke så mye å si på det, man trenger jo så visst ikke å ha forlatt den smale

vei fordi om man har forlatt et kirkesamfunn. Den sanne kirke er jo noe ganske annet

Jeg forstår at du ikke har så mye sans for min tolkning, en tradisjonell kirkelig tolkning,

men du er velkommen til å komme opp med noe bedre. Og med noe bedre så mener

jeg en fortolkning som er fornuftig begrunnet.

:)


Viking - 12-4-2015 kl 18:04


Takk Gana. Noe av det jeg slet mest med tidligere var tolkning av skriften. Jeg spurte ofte meg selv, og Gud, hvorfor kan så mange teologer og vise menn være så uenig om mangt når Herren ville nå flest mulig. Slik jeg så det var det ikke mulig for en "enkel" mann å nå frem til forståelse av deler av skriften.

Skulle Gud gjøre det vanskelig for meg å nå frem? Nei, slik er det heldigvis ikke. En enkel mann kan ennå finne Gud uten å få hjelp
av kirken. Frelsen er å finne for den som ikke er smart.

Jeg for min del fant at jeg måtte studere bibelen fra A til Å, ikke i lys av kirken, men slik som den er skrevet. Jeg fikk snart erfare at jeg var på rett vei, det var innlysende at kirken tok feil på mange områder selv om de hadde haugevis av vise menn til ingen nytte :)

:)

gana - 12-4-2015 kl 22:02

Ja det er avgjørende viktig å tenke selv.

Når det er sagt så tror jeg også det kan være lurt å lytte til andre.

Det er liksom ikke noen rimelighet i å tro at en selv alltid finner de rette svarene mens de mer skolerte som oftest tar feil.

:)


Viking - 12-4-2015 kl 23:04

Sitat: skrevet av gana  
Ja det er avgjørende viktig å tenke selv.

Når det er sagt så tror jeg også det kan være lurt å lytte til andre.

Det er liksom ikke noen rimelighet i å tro at en selv alltid finner de rette svarene mens de mer skolerte som oftest tar feil.

:)Syntes det er lurt å lytte til Gud. Å lytte til andre som ikke lytter
til Gud er bortkastet tid. Når de ikke lytter til Gud, kan de heller ikke lære bort noe som er til nytte for meg.

Derfor er det lurt å kjenne Guds lære slik at en ikke blir lurt.
gana - 13-4-2015 kl 03:14

Sorry, det ble noe feil her. Mitt innlegg kommer nedenfor.


[Redigert den 13-4-2015 kl 03:17 av gana]

gana - 13-4-2015 kl 03:14

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Ja det er avgjørende viktig å tenke selv.

Når det er sagt så tror jeg også det kan være lurt å lytte til andre.

Det er liksom ikke noen rimelighet i å tro at en selv alltid finner de rette svarene mens de mer skolerte som oftest tar feil.

:)Syntes det er lurt å lytte til Gud. Å lytte til andre som ikke lytter
til Gud er bortkastet tid. Når de ikke lytter til Gud, kan de heller ikke lære bort noe som er til nytte for meg.

Derfor er det lurt å kjenne Guds lære slik at en ikke blir lurt.

Det kan nesten virke som du tror at det ikke er andre enn deg selv som lytter til Gud og at det derfor heller ikke er noen andre som kan lære deg noe. Det er i så fall en svært ubibelsk tankegang. Bibelen sier at Gud setter noen i menighetene med nådegave til å være lærere. Ikke det at vi skal oppgi all kritisk sans, men det er utvilsomt meningen at vi skal ta til oss lærdom fra de som har fått gaven til å gi oss det.

:yes:


[Redigert den 13-4-2015 kl 03:54 av gana]

Viking - 13-4-2015 kl 19:19

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Ja det er avgjørende viktig å tenke selv.

Når det er sagt så tror jeg også det kan være lurt å lytte til andre.

Det er liksom ikke noen rimelighet i å tro at en selv alltid finner de rette svarene mens de mer skolerte som oftest tar feil.

:)Syntes det er lurt å lytte til Gud. Å lytte til andre som ikke lytter
til Gud er bortkastet tid. Når de ikke lytter til Gud, kan de heller ikke lære bort noe som er til nytte for meg.

Derfor er det lurt å kjenne Guds lære slik at en ikke blir lurt.

Det kan nesten virke som du tror at det ikke er andre enn deg selv som lytter til Gud og at det derfor heller ikke er noen andre som kan lære deg noe. Det er i så fall en svært ubibelsk tankegang. Bibelen sier at Gud setter noen i menighetene med nådegave til å være lærere. Ikke det at vi skal oppgi all kritisk sans, men det er utvilsomt meningen at vi skal ta til oss lærdom fra de som har fått gaven til å gi oss det.

:yes:


[Redigert den 13-4-2015 kl 03:54 av gana]


En menighet kan ikke lære bort noe dersom den ikke har forstått Guds lære, det må vi være enige om. Da blir ting feil og hvis noen påstår at de har fått det fra ånden, da må jeg spørre om hvem denne ånden er dersom den ikke taler Guds Ord.

Hva er vitsen med at blind skal lede blinde?

Jeg er ikke så fantastisk at jeg stoler på meg selv. Jeg stoler på et reint Guds ord som ikke er fortolket, et ord som jeg kan forstå.

:)

gana - 13-4-2015 kl 20:23

Ja det kan sikkert være mange menigheter som ikke har forstått så mye, men at det skulle gjelde alle er vel ikke trolig.

Når det gjelder det rene Guds ord så stiller vi alle likt. Det er ingen av oss som har det unntatt i Bibelen.

Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.

Feilen du da ser ut til å gjøre er at du setter likhetstegn mellom din egen tolkning og det rene Guds ord.

Svært korttenkt spør du meg, men det gjør du vel kanskje ikke.

:)

Viking - 13-4-2015 kl 22:04

Sitat: skrevet av gana  
Ja det kan sikkert være mange menigheter som ikke har forstått så mye, men at det skulle gjelde alle er vel ikke trolig.

Når det gjelder det rene Guds ord så stiller vi alle likt. Det er ingen av oss som har det unntatt i Bibelen.

Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.

Feilen du da ser ut til å gjøre er at du setter likhetstegn mellom din egen tolkning og det rene Guds ord.

Svært korttenkt spør du meg, men det gjør du vel kanskje ikke.

:)Sitat:

Feilen du da ser ut til å gjøre er at du setter likhetstegn mellom din egen tolkning og det rene Guds ord. Svært korttenkt spør du meg, men det gjør du vel kanskje ikke


Dette er jo feil Gana. "Egen tolkning"? Hva har jeg tolket?
Kan ikke erindre at jeg fantaserer slik som kirken gjør. Jeg tror på bibelen og ikke på fortolkninger. Jeg har ingen som helst tro på at en må finne opp "kruttet" på nytt. Det er så fantastisk skrevet slik som det står.

,

:)

gana - 13-4-2015 kl 22:15

Hva har du tolket? Ja det er jo litt begrenset, men du er nå i alle fall titt og ofte frampå med noen småkommenterende tolkninger til Jeremia 31 :)

Viking - 14-4-2015 kl 07:29

Sitat: skrevet av gana  
Hva har du tolket? Ja det er jo litt begrenset, men du er nå i alle fall titt og ofte frampå med noen småkommenterende tolkninger til Jeremia 31 :)


Kan ikke se at Jeremiah 31 må tolkes, det står beint fram hva profetien lover og til hvem. Kirken har ennå ikke klart å finne ut av hvem Israels- og Judah hus er. Har du?

Det er ganske enkelt, les rett frem og svaret ligger der.

:)

LeifG - 14-4-2015 kl 09:28

Sitat: skrevet av gana  
Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.Det er etter mitt vett mangel på tro, at Guds ord er Guds ord. La Guds ord forklare seg selv, da stoler man på Gud men med en gang man legger inn sin egen forståelse basert på om at og hvis at så tror man ikke på Gud. Man velger å tro på antagelser.

Profetiene er ett slikt klart og tydelig eksempel og lar man Guds ord der forklare seg er det ingen tvil. Samme med Frelsens vei fra Adam og Eva til Jesus som Yppersteprest, tror vi har vi ingen unnskyldning men nåde og tror vi ikke unnlater vi sannheten og nåden gitt i vårt fang.

[Redigert den 14-4-2015 kl 09:29 av LeifG]

gana - 14-4-2015 kl 14:00

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Hva har du tolket? Ja det er jo litt begrenset, men du er nå i alle fall titt og ofte frampå med noen småkommenterende tolkninger til Jeremia 31 :)


Kan ikke se at Jeremiah 31 må tolkes, det står beint fram hva profetien lover og til hvem. Kirken har ennå ikke klart å finne ut av hvem Israels- og Judah hus er. Har du?

Det er ganske enkelt, les rett frem og svaret ligger der.

:)

Min tolkning er at Israel er de som til en hver tid følger Herren.

Ergo er det vi kristne som i dag er det sanne Israel.

:)

gana - 14-4-2015 kl 14:03

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.Det er etter mitt vett mangel på tro, at Guds ord er Guds ord. La Guds ord forklare seg selv, da stoler man på Gud men med en gang man legger inn sin egen forståelse basert på om at og hvis at så tror man ikke på Gud. Man velger å tro på antagelser.

Profetiene er ett slikt klart og tydelig eksempel og lar man Guds ord der forklare seg er det ingen tvil. Samme med Frelsens vei fra Adam og Eva til Jesus som Yppersteprest, tror vi har vi ingen unnskyldning men nåde og tror vi ikke unnlater vi sannheten og nåden gitt i vårt fang.

[Redigert den 14-4-2015 kl 09:29 av LeifG]

Bibelen antyder vel også noe om at vi alle kun forstår stykkevis.

Viking - 14-4-2015 kl 16:32


Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

gana - 14-4-2015 kl 20:23

Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

Om jeg ikke husker feil så har jeg gitt mine synspunkter på disse versene opp til flere ganger tidligere her i forumet og føler vel nå at tiden er moden for nye utfordringer.

Men ett har vi dog felles, vi tolker begge.

:)

LeifG - 14-4-2015 kl 20:47

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.Det er etter mitt vett mangel på tro, at Guds ord er Guds ord. La Guds ord forklare seg selv, da stoler man på Gud men med en gang man legger inn sin egen forståelse basert på om at og hvis at så tror man ikke på Gud. Man velger å tro på antagelser.

Profetiene er ett slikt klart og tydelig eksempel og lar man Guds ord der forklare seg er det ingen tvil. Samme med Frelsens vei fra Adam og Eva til Jesus som Yppersteprest, tror vi har vi ingen unnskyldning men nåde og tror vi ikke unnlater vi sannheten og nåden gitt i vårt fang.

[Redigert den 14-4-2015 kl 09:29 av LeifG]

Bibelen antyder vel også noe om at vi alle kun forstår stykkevis.


Den sier også at Han skal lede oss til hele sannheten, at vi skal vite hva som skjer ut ifra hva Hans profeter sier til enhver tid, samt vite hvor Han er og at tro er visshet.

Så hva er stykkevis og delt? Frelsen eller universet og Guds plan med det?

LeifG - 14-4-2015 kl 20:51

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

Om jeg ikke husker feil så har jeg gitt mine synspunkter på disse versene opp til flere ganger tidligere her i forumet og føler vel nå at tiden er moden for nye utfordringer.

Men ett har vi dog felles, vi tolker begge.

:)Det er jo slik at huset er fremdeles det samme men videreutviklet inn i en ny pakt, den kristne. Om vi kaller Jesus Messias eller Kristus så er Han den samme. Da Jesus ble korsfestet var den gamle pakt, og offertjeneste historie men det gikk enda 3,5 år før hedningene ble innlemmet inn i huset.

Viking - 14-4-2015 kl 21:02

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

Om jeg ikke husker feil så har jeg gitt mine synspunkter på disse versene opp til flere ganger tidligere her i forumet og føler vel nå at tiden er moden for nye utfordringer.

Men ett har vi dog felles, vi tolker begge.

:)


Hvorfor tenger en å tolke dette, det holder lenge å lese teksten.
Bakgrunnen for profetien er en fantastisk historie om Guds folk som Jeremiah beskriver i det han har skrevet i bibelen. Du burde lese dette.

.

gana - 14-4-2015 kl 21:25

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.Det er etter mitt vett mangel på tro, at Guds ord er Guds ord. La Guds ord forklare seg selv, da stoler man på Gud men med en gang man legger inn sin egen forståelse basert på om at og hvis at så tror man ikke på Gud. Man velger å tro på antagelser.

Profetiene er ett slikt klart og tydelig eksempel og lar man Guds ord der forklare seg er det ingen tvil. Samme med Frelsens vei fra Adam og Eva til Jesus som Yppersteprest, tror vi har vi ingen unnskyldning men nåde og tror vi ikke unnlater vi sannheten og nåden gitt i vårt fang.

[Redigert den 14-4-2015 kl 09:29 av LeifG]

Bibelen antyder vel også noe om at vi alle kun forstår stykkevis.


Den sier også at Han skal lede oss til hele sannheten, at vi skal vite hva som skjer ut ifra hva Hans profeter sier til enhver tid, samt vite hvor Han er og at tro er visshet.

Så hva er stykkevis og delt? Frelsen eller universet og Guds plan med det?

Hvem var det Ånden skulle veilede til den hele sannhet? Var det oss eller var det apostlene? Du kan jo tenke litt på det :)

LeifG - 15-4-2015 kl 22:55

De som virkelig tror Ham gana, forlater det gamle, og verden. Hengir sitt liv til Ham, for så å følge Ham.

gana - 16-4-2015 kl 00:39

Sitat: skrevet av LeifG  
De som virkelig tror Ham gana, forlater det gamle, og verden. Hengir sitt liv til Ham, for så å følge Ham.

Ja jeg har ikke sagt noe annet, men det

blir en farlig ferd om man tror man vet alt.

Vi trenger rett og slett ikke flere paver.

gana - 16-4-2015 kl 00:47

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

Om jeg ikke husker feil så har jeg gitt mine synspunkter på disse versene opp til flere ganger tidligere her i forumet og føler vel nå at tiden er moden for nye utfordringer.

Men ett har vi dog felles, vi tolker begge.

:)


Hvorfor tenger en å tolke dette, det holder lenge å lese teksten.
Bakgrunnen for profetien er en fantastisk historie om Guds folk som Jeremiah beskriver i det han har skrevet i bibelen. Du burde lese dette.

.

Takk for oppfordringen Viking, men for tiden er jeg mest opptatt av framtid og håp, jf. Jer. 29,11. Viktig det også :)

LeifG - 16-4-2015 kl 08:31

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
De som virkelig tror Ham gana, forlater det gamle, og verden. Hengir sitt liv til Ham, for så å følge Ham.

Ja jeg har ikke sagt noe annet, men det blir en farlig ferd om man tror man vet alt.
Vi trenger rett og slett ikke flere paver.


Jo, jeg ser at du sier noe annet. Du følger IKKE Ham mens du sier at du gjør det. Du følger jo menneskebud og antagelser istedet for Hans rene klare bud og Ham der oppe.

Pavedømmet sier at om du ikke aksepterer de som dine ledere mellom deg og Gud, samt underkaster deg deres moralske og teologiske veier så er du ikke verdig himmelen.

Pavedømmet er i stedet for vår Mellommann Kristus, Vicarius Fili Deii.

Det Guds ord sier er at Faderen skal fortelle oss individuelt veien, sannheten og livet. Lar vi Ham gjøre det så har vi ikke noe menneske imellom oss og Gud og er derfor frie fra trelldommens krefter men ingen er fire uten å kjenne Ham og at Han kjenner deg.

gana - 16-4-2015 kl 17:28

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
De som virkelig tror Ham gana, forlater det gamle, og verden. Hengir sitt liv til Ham, for så å følge Ham.

Ja jeg har ikke sagt noe annet, men det blir en farlig ferd om man tror man vet alt.
Vi trenger rett og slett ikke flere paver.


Jo, jeg ser at du sier noe annet. Du følger IKKE Ham mens du sier at du gjør det. Du følger jo menneskebud og antagelser istedet for Hans rene klare bud og Ham der oppe.

Pavedømmet sier at om du ikke aksepterer de som dine ledere mellom deg og Gud, samt underkaster deg deres moralske og teologiske veier så er du ikke verdig himmelen.

Pavedømmet er i stedet for vår Mellommann Kristus, Vicarius Fili Deii.

Det Guds ord sier er at Faderen skal fortelle oss individuelt veien, sannheten og livet. Lar vi Ham gjøre det så har vi ikke noe menneske imellom oss og Gud og er derfor frie fra trelldommens krefter men ingen er fire uten å kjenne Ham og at Han kjenner deg.

Om jeg har forstått det rett så har pavekirken den forståelse at paven er ufeilbarlig
når han utaler seg om lærespørsmål. Noe som langt på vei også synes å vær din
holdning, når noen er uenig med deg så er de ikke lenger ifølge med Herren.
Ganske utrolig egentlig..

:puzzled:

LeifG - 16-4-2015 kl 19:01

Om vi forholder oss til Guds ord som vi tror på og lar Guds ord/ Gud tale, så er ikke det til å ta feil av.

Ingen kan endre Guds bud og ingen kan tilgi synder andre enn Gud selv.

LeifG - 18-4-2015 kl 12:58

Det er viktig og rett å være tro imot ledere men når ledere viser deg en vei som åpenbart ikke er tro imot Gud og på den veien sier det er Guds vei så er man utro imot Gud om man går med på den veien.

Det er ingen rettferdighet det og det er ingen glede i falske kår. Evangeliet om Guds rike er rett ferd, frelse fra synd, fred og glede i Den Hellige Ånd. Det for alle mennesker og evangeliets veier ligger i Guds ord så vi ikke skal gå med den onde i falsk tro. De gode nyheters veier er nedskrevet så vi ikke skal lure oss selv ved å lyve for oss selv om veien.