Apologetisk Forum

EU - et sete 
for Antikrist?

gana - 24-11-2014 kl 00:45

Et lite historisk tilbakeblikk på forkynnelse om endtiden

http://www.dagen.no/Nyheter/eu/EU---et-sete-

Sitat:
EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden.

I mange kristne leire på begynnelsen av 90-tallet kokte det med teorier om endetiden som fritt ble forkynt fra talerstolen og i pocketbøker fra Norge og USA. Så sa Norge nei til EU i 1994. Mobiliseringen avtok. Endetidsforkynnelsen bleknet. Og EU har blitt litt mindre skremmende for de fleste.

Men hva mener de om EU i dag, de kristne lederne som stod på barrikadene på 80- og 90-tallet? Er EU fortsatt unionen som Antikrist kommer til å ta i bruk? Bør man som kristen si nei til EU på teologisk grunnlag?

Ståk og spekulasjoner

Evangelist Viggo Wilhelmsen har blitt 70 år nå, men husker godt perioden på 80- og 90-tallet da han reiste rundt over store deler av Norge og advarte kristne mot EU. Wilhelmsen ble en kristen i 1970 etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Så gikk han et år på Smyrna bibelinstitutt i 1973 til 74. I 1982 begynte han å reise på fulltid som evangelist i Norge. Etter hvert brukte han mye tid på endetidstegn, og blant dem var EU kanskje det viktigste. Men like før nordmenn stemte nei til unionen i 1994 innså evangelisten at det tok for mye tid. I dag er Wilhelmsen forkynner for De frie evangeliske forsamlinger og snakker sjelden om EU som Romerriket.

– Det ble for mye ståk, og for mange spekulasjoner. Jeg så på EU som et sete for Antikrist, men nå har tiden gått og ting har tatt lengre tid enn vi trodde, sier Wilhelmsen til Dagen.

– Ser du fortsatt på EU som et sete for Antikrist?

– Ja, jeg tror fortsatt at EU kan bli et sete for Antikrist, men jeg er ikke så bastant nå som før. Jeg tror folkene som jobber i EU har gode intensjoner, de vil vårt beste, men kanskje det banes en vei for Antikrist, en vei de ikke har oversikt over, sier evangelisten.

LES LEDERARTIKKELEN: Hva i all verden skal vi med EU?

Ulv, ulv

Da Wilhelmsen ble en kristen på 70-tallet husker han at mange snakket om at russerne skulle innta oss fra nord, og at EF var det nye Romerriket.

– Folk var veldig bastante på den tiden og man tidfestet en rekke hendelser, minnes Wilhelmsen.

Nå er kristenfolk flest mindre opptatt av endetiden og det forkynnes mindre om Bibelens profetier.

– Jeg tror at det har blitt mye ulv, ulv, og så har det ikke kommet noen ulv. Det har gjort at vi har blitt redde for å si for mye, og folk flest har blitt skeptiske til slike budskap. Forkynnelsen om endetiden har bleknet, og det er synd, for vi trenger fortsatt å forkynne om endetiden, sier Wilhelmsen.

Evangelisten har ikke tatt vare på notatene sine fra 80- og 90-tallet.

– Det er historie nå. Jeg er ikke opptatt av det lenger. Jeg venter på Jesus. Og selv om jeg tror det kommer et forferdelig ragnarok, så kommer det også en himmel som blir så mye bedre, sier Wilhelmsen.

Tømrer og bibellærer

På Bildøy vest for Bergen høres lyden av en spikerpistol. Per Gunnstein Nes har valgt det samme yrket som Mesteren selv. Han er tømrer. Men Nes er også bibellærer, ansatt i en 20 prosent stilling i Indremisjonsforbundet. Det er en uvanlig mild formiddag i slutten av november, og Nes har tid til en prat mellom slagene.

For Nes er profetiene i Daniel 2 og 7 sentrale i analysen av EUs betydning.

– I disse kapitlene leser om en firedelt billedstøtte og fire dyr som illustrerer fire riker som kommer før det messianske, sier han og forklarer:

– De to kapitlene omhandler de samme forholdene. De fire omtalte verdensrikene er det babylonske, det medisk-persiske, det gresk-makedonske og Romerriket. Det fjerde riket, som fantes ved Jesu første komme, skal også finnes når han kommer tilbake.

Jesu gjenkomst

Slik Nes ser det, kommer altså Romerriket tilbake i en ny form. Og her er det vanskelig å komme bort i fra EU.

– Mange som har vært bibellærere har holdt dette frem lenge før en begynte å snakke om kull- og stålunion, EEC, EF og EU. På en eller annen måte kommer Romerriket på arenaen igjen i endens tid, sier Nes. Han mener det er vanskelig å komme bort fra denne analysen, med utgangspunkt i Romerrikets stilling på den tiden Jesus levde på jorden.

LES OGSÅ: Er jeg et endetidstegn?

Ikke politiker

– Mener du de teologiske argumentene er av en slik art at en kristen må stemme nei på dette grunnlaget, også om han eller hun på mer generelt politisk grunnlag støtter medlemskap?

– Jeg er ikke politiker, og har ikke lyst til å uttale meg skråsikkert om det. Men jeg stemte ikke for EU, og jeg er ikke overbevist om at et medlemskap er til fordel for landet. Samarbeid er godt og riktig, men dette er mulig uten å gå inn i en union.

Kan være innledning

Nes mener det er mye som tyder på at utviklingen i Europa, med et EU som bygger på Roma-traktaten, kan ende som et slags gjenoppstått Romerriket. Fra dette riket kan Antikrist oppstå som politisk leder, tror Nes. Men han vil ikke være bombastisk i sine analyser. Han vil nemlig ikke utelukke at de scenarioene vi nå kan se for oss, er innledningen til oppfyllelsen snarere enn selve oppfyllelsen. Nes kaller dette føderier, som naturlig kommer før selve fødselen.

– Snakk om datoer har ødelagt mye opp gjennom historien, understreker bibellæreren.

– Er du redd for å gjøre mer ut av tekstene enn de selv gir grunnlag for?

– For meg er dette tindrende klart. Jeg ser ikke hvordan man ellers kan løse utfordringen med et fjerde rike. Jeg kan ikke se at det skulle være noe annet enn Romerriket. Rikene trådte frem på rekke og rad. De nøyaktige årstallene kan jo diskuteres, men i det store og hele er bildet klart rent historisk.

Teologisk og politisk

– Er det umulig for en kristen som leser disse profetiene på samme måte som deg å likevel støtte norsk EU-medlemskap?

– Jeg vil ikke gå i rette med noen som ville stemme ja til EU. Jeg ville ikke stemme ja selv, både av teologiske og mer politiske argumenter. Men jeg er ikke noen politiker, og har ikke arbeidet mer enn den gjennomsnittlige nordmann med spørsmålene om økonomi, forsvar og utveksling av arbeidskraft.

– Jeg kjenner fine kristne med god bibelkunnskap som var for EU, understreker han. Nes tror at de teologiske argumentene for en del kristne fungerte som en styrking av den EU-skepsisen som allerede fantes der, ikke minst hos bønder og bygdefolk – og folk fra bibelbeltet.

Distriktene

Endetid og Antikrist hadde ingenting å si for Tor Erling Fagermoen da han gikk og stemte nei i 1994. 


I dag er han avtroppende generalsekretær i Laget og har hatt mangeårige lederoppgaver i det lavkirkelige Kristen-Norge. Men mannen som opprinnelig kommer fra Balestrand i Sogn representerer en av de som er imot norsk medlemskap i EU uten å bruke teologiske argumenter.

– Jeg var opptatt av distriktspolitikk og var redd distriktene i Norge ville bli glemt. Jeg mente også at EU ville medføre en unødvendig byråkratisering.

Samtidig var han klar på at Norge ikke måtte isolere seg, men mener at EØS-avtalen ville sikre samhandel samtidig som sjølråderetten ble ivaretatt.

Teologisk og politisk

Arnfinn Clementsen, mangeårig pastor i Karisma Senter (nå Karismakirken), engasjerte seg sterkt i EU-kampen i 1994, og skrev året etter boken «Norge tilbake til Gud». Han er fortsatt EU-motstander, og mener Bibelen gir relevant veiledning i denne saken. Men han advarer mot spekulative tolkninger.

– Var din EU-motstand mest teologisk eller mer generelt politisk begrunnet?

– For meg var det en blanding av teologiske og politiske argumenter som gjorde at jeg var negativ til EU. Der og da opplevde jeg veldig sterkt at vi skulle ha en bønneaksjon, forteller Clementsen.

– Hvor tydelig mener du Bibelen gir oss veiledning som er aktuell i forhold til å vurdere norsk medlemskap i EU?

– Vi ser i EU konturene av et kommende stormaktsrike i Europa som kan bli en plattform for en kommende verdenshersker som Bibelen kaller Antikrist. I 1994, og enda mer i 1972, var det mange som så på EF nesten som et Antikrists rike. Det har ikke jeg sagt. Men en sånn stormaktskoalisjon i Europa kan legge til rette for det riket Bibelen profeterer om i endetiden.

Clementsen synes imidlertid ikke at et slikt scenario i seg selv er nok til å være mot norsk EU-medlemskap.

– Mange ting vi gjør i dag kan slå feil ut i hendene på feile ledere i fremtiden, forklarer han. Clementsen viser til at kristne har vært imot både bankkort og strekkoder fordi også disse skulle være tegn på Antikrist.

– Jeg har aldri dratt ting så langt som det, presiserer han.

Nasjonen

Clementsen viser også til at Gud har innsatt visse institusjoner, som menigheten og familien. Her mener han også at nasjonen hører med. Dette perspektivet var tydelig fremme i boken «Norge tilbake til Gud».

– Det Norge er avhengige av, er ikke EU, men Guds velsignelse, siterer han fra boken. Gud velsigner både folkeslag og nasjoner, mener Clementsen.

– Kartet over Europa har jo vært i stadig endring i flere hundre år. Hvis man skal tenke at Gud har innsatt nasjoner og dette får konsekvenser for grensedragning, hvor går grensene?

– Vi finner ikke noen egen bok i Bibelens om beskriver aller verdens kart. Her har det vært folkeforflytninger knyttet til både kulturelle bakgrunner, historie og kriger. Men det er viktig at hvert folkeslag i så stor grad som mulig kan få leve i fred innenfor trygge grenser i et land der de kan kjenne at de hører til, og der de opplever at deres kultur og historie blir respektert. Men det betyr selvsagt ikke at hver eneste lille folkegruppe må være en egen stat eller nasjon, understreker Clementsen.

Frihet

– India og Kina er jo større enn et United States of Europe ville være, og USA, som også er en union, er populær blant mange kristne som er skeptiske til EU. Er motstanden mot et europeisk storrike begrenset til nettopp Europa, eller gjelder det store sammenslutninger generelt sett?

– Jeg har tro på frihet for den enkelte nasjon. Jeg tror det er bra at de land som naturlig er selvstendige stater får lov til å være det. Frihet er en viktig verdi for alle mennesker. Og i den grad stormaktskoalisjoner undertrykker andre stater, er jeg imot det.

Clementsen mener imidlertid at Norge er i en god situasjon overfor Europa i dag, i og med EØS-avtalen.

– Vi har tilgang til indre markeder og frihet til å handle, samtidig som vi ikke er en del av koalisjonen. På den negative siden er det kanskje for fri flyt av mange ting. Likevel, det som opptar meg mest med Europa i vår tid er evangelisering og misjon. Vi kristne må se de mulighetene det ligger i å være en del av Europa, sier Clementsen.

– Dersom norsk medlemskap i EU kan sies å bane vei for Antikrist, gjør ikke da også norsk medlemskap i EØS det?

– Jeg tror ikke Norges fulle medlemskap i EU ville hatt så mye å si. Jeg tror vi skal være forsiktige med å dra dette for langt. Andre faktorer kommer til å bety mye mer for Antikrist. Det ene er at det må være et maktsystem som han kan gjøre seg bruk av. Det mener jeg å se konturene av at EU kan bli, sier Clementsen.

Mye mindre fremme

– Hvordan opplever du mottakeligheten for å i det hele tatt snakke om EU og endetiden i samme setning i dag?

– Hele forkynnelsen om Jesu gjenkomst, endetiden og Antikrist er mye mindre fremme i dag enn da jeg var unge. Det er færre kristne miljøer og menigheter som vektlegger det. Dette er en utfordring, for disse emnene er også deler av Guds ord som vi bør holde oppe. Jesu gjenkomst mye mer enn Antikrist, naturligvis.

Clementsen tror en del av antakelsene om sammenhenger mellom EU og bibelske endetidsscenarioer ble så konkrete og spekulative at det førte til et tilbakeslag for selve anliggendet.

– Forkynnelsen ble dratt for langt. Det ble snakket om ti stater og ti horn, nå er det snart 30 stater. Jeg tror dette er en årsak til at mange i dag nesten ikke våger å forkynne om dette. Men ikke noe i Bibelen er ekstremt. Vi må bare forkynne det vi opplever å ha lys over og ikke være for spissfindige eller spekulative.[Redigert den 23-11-2014 kl 23:50 av gana]

[Redigert den 23-11-2014 kl 23:53 av gana]

LeifG - 24-11-2014 kl 15:50

Hvor blind går det egentlig an å bli? Når det er sagt så er også jeg blind altså, jeg skriver ikke for å heve meg selv men for å vise hva som faktisk er.

De fire er som sagt Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og Rom. Så skal da Rom være også når Jesus kommer igjen og Daniel 7 sier at når Rom som eksisterte når Jesus var her første gang skal ertstattes av det lille horn/ antikrist trone. Da er tronen her nå og ja, hvem tok over etter Rom, keiserens tittel Pontifeks Maximus?

Jo, Den Romerske Katolske Kirke som arvet det politiske Roms ansvar og Vatikanstaten var ett faktum. Ja, til og med Pavens tittel fikk en arv, nemlig Pontifeks Maximus, Brobyggeren.

Så Rom lever i dag igjennom DRKK og Åp. forteller også at Rom skal komme etter at DRKK har fått ett dødssår som faktisk leger seg. Har det skjedd? Ja, sannelig har ikke det også skjedd og sannelig er det ikke snakk om en ny verdensorden, hvor også verden i dag ser på dagens Pontifeks Maximus som verdens religiøse leder/ brobygger.. . Ja, det var paven det ja.. .

gana - 24-11-2014 kl 17:01

Ja, bra det LeifG. Tror også det var noe av Luthers syn.

Det er jo merkelig når en ser religiøse ledere utenfor kristenheten

komme å bøye seg for paven. Hvordan kan de gjøre det om det ikke

var for at det er noe av samme ånd mellom dem?

Skulle tro at en kirkes oppgave måtte være å få folk til å omvende seg.

Isteden hopper pavekirken, og flere med de, bukk over omvendelse.

Målet er åndelig enhet på tvers av det meste.

I kontrast nevner Skriften en vei som er

smal og som ikke går i fremmed åk

med denne verden - men den

veien er jo ikke like populær.

[Redigert den 24-11-2014 kl 16:07 av gana]

Jerusalem - 24-12-2014 kl 11:40

Sitat: skrevet av gana  
Et lite historisk tilbakeblikk på forkynnelse om endtiden

http://www.dagen.no/Nyheter/eu/EU---et-sete-

"EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden.

I mange kristne leire på begynnelsen av 90-tallet kokte det med teorier om endetiden som fritt ble forkynt fra talerstolen og i pocketbøker fra Norge og USA. Så sa Norge nei til EU i 1994. Mobiliseringen avtok. Endetidsforkynnelsen bleknet. Og EU har blitt litt mindre skremmende for de fleste.

Men hva mener de om EU i dag, de kristne lederne som stod på barrikadene på 80- og 90-tallet? Er EU fortsatt unionen som Antikrist kommer til å ta i bruk? Bør man som kristen si nei til EU på teologisk grunnlag?

Ståk og spekulasjoner

Evangelist Viggo Wilhelmsen har blitt 70 år nå, men husker godt perioden på 80- og 90-tallet da han reiste rundt over store deler av Norge og advarte kristne mot EU. Wilhelmsen ble en kristen i 1970 etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Så gikk han et år på Smyrna bibelinstitutt i 1973 til 74. I 1982 begynte han å reise på fulltid som evangelist i Norge. Etter hvert brukte han mye tid på endetidstegn, og blant dem var EU kanskje det viktigste. Men like før nordmenn stemte nei til unionen i 1994 innså evangelisten at det tok for mye tid. I dag er Wilhelmsen forkynner for De frie evangeliske forsamlinger og snakker sjelden om EU som Romerriket.

– Det ble for mye ståk, og for mange spekulasjoner. Jeg så på EU som et sete for Antikrist, men nå har tiden gått og ting har tatt lengre tid enn vi trodde, sier Wilhelmsen til Dagen.

– Ser du fortsatt på EU som et sete for Antikrist?

– Ja, jeg tror fortsatt at EU kan bli et sete for Antikrist, men jeg er ikke så bastant nå som før. Jeg tror folkene som jobber i EU har gode intensjoner, de vil vårt beste, men kanskje det banes en vei for Antikrist, en vei de ikke har oversikt over, sier evangelisten.

LES LEDERARTIKKELEN: Hva i all verden skal vi med EU?

Ulv, ulv

Da Wilhelmsen ble en kristen på 70-tallet husker han at mange snakket om at russerne skulle innta oss fra nord, og at EF var det nye Romerriket.

– Folk var veldig bastante på den tiden og man tidfestet en rekke hendelser, minnes Wilhelmsen.

Nå er kristenfolk flest mindre opptatt av endetiden og det forkynnes mindre om Bibelens profetier.

– Jeg tror at det har blitt mye ulv, ulv, og så har det ikke kommet noen ulv. Det har gjort at vi har blitt redde for å si for mye, og folk flest har blitt skeptiske til slike budskap. Forkynnelsen om endetiden har bleknet, og det er synd, for vi trenger fortsatt å forkynne om endetiden, sier Wilhelmsen.

Evangelisten har ikke tatt vare på notatene sine fra 80- og 90-tallet.

– Det er historie nå. Jeg er ikke opptatt av det lenger. Jeg venter på Jesus. Og selv om jeg tror det kommer et forferdelig ragnarok, så kommer det også en himmel som blir så mye bedre, sier Wilhelmsen.

Tømrer og bibellærer

På Bildøy vest for Bergen høres lyden av en spikerpistol. Per Gunnstein Nes har valgt det samme yrket som Mesteren selv. Han er tømrer. Men Nes er også bibellærer, ansatt i en 20 prosent stilling i Indremisjonsforbundet. Det er en uvanlig mild formiddag i slutten av november, og Nes har tid til en prat mellom slagene.

For Nes er profetiene i Daniel 2 og 7 sentrale i analysen av EUs betydning.

– I disse kapitlene leser om en firedelt billedstøtte og fire dyr som illustrerer fire riker som kommer før det messianske, sier han og forklarer:

– De to kapitlene omhandler de samme forholdene. De fire omtalte verdensrikene er det babylonske, det medisk-persiske, det gresk-makedonske og Romerriket. Det fjerde riket, som fantes ved Jesu første komme, skal også finnes når han kommer tilbake.

Jesu gjenkomst

Slik Nes ser det, kommer altså Romerriket tilbake i en ny form. Og her er det vanskelig å komme bort i fra EU.

– Mange som har vært bibellærere har holdt dette frem lenge før en begynte å snakke om kull- og stålunion, EEC, EF og EU. På en eller annen måte kommer Romerriket på arenaen igjen i endens tid, sier Nes. Han mener det er vanskelig å komme bort fra denne analysen, med utgangspunkt i Romerrikets stilling på den tiden Jesus levde på jorden.

LES OGSÅ: Er jeg et endetidstegn?

Ikke politiker

– Mener du de teologiske argumentene er av en slik art at en kristen må stemme nei på dette grunnlaget, også om han eller hun på mer generelt politisk grunnlag støtter medlemskap?

– Jeg er ikke politiker, og har ikke lyst til å uttale meg skråsikkert om det. Men jeg stemte ikke for EU, og jeg er ikke overbevist om at et medlemskap er til fordel for landet. Samarbeid er godt og riktig, men dette er mulig uten å gå inn i en union.

Kan være innledning

Nes mener det er mye som tyder på at utviklingen i Europa, med et EU som bygger på Roma-traktaten, kan ende som et slags gjenoppstått Romerriket. Fra dette riket kan Antikrist oppstå som politisk leder, tror Nes. Men han vil ikke være bombastisk i sine analyser. Han vil nemlig ikke utelukke at de scenarioene vi nå kan se for oss, er innledningen til oppfyllelsen snarere enn selve oppfyllelsen. Nes kaller dette føderier, som naturlig kommer før selve fødselen.

– Snakk om datoer har ødelagt mye opp gjennom historien, understreker bibellæreren.

– Er du redd for å gjøre mer ut av tekstene enn de selv gir grunnlag for?

– For meg er dette tindrende klart. Jeg ser ikke hvordan man ellers kan løse utfordringen med et fjerde rike. Jeg kan ikke se at det skulle være noe annet enn Romerriket. Rikene trådte frem på rekke og rad. De nøyaktige årstallene kan jo diskuteres, men i det store og hele er bildet klart rent historisk.

Teologisk og politisk

– Er det umulig for en kristen som leser disse profetiene på samme måte som deg å likevel støtte norsk EU-medlemskap?

– Jeg vil ikke gå i rette med noen som ville stemme ja til EU. Jeg ville ikke stemme ja selv, både av teologiske og mer politiske argumenter. Men jeg er ikke noen politiker, og har ikke arbeidet mer enn den gjennomsnittlige nordmann med spørsmålene om økonomi, forsvar og utveksling av arbeidskraft.

– Jeg kjenner fine kristne med god bibelkunnskap som var for EU, understreker han. Nes tror at de teologiske argumentene for en del kristne fungerte som en styrking av den EU-skepsisen som allerede fantes der, ikke minst hos bønder og bygdefolk – og folk fra bibelbeltet.

Distriktene

Endetid og Antikrist hadde ingenting å si for Tor Erling Fagermoen da han gikk og stemte nei i 1994. 


I dag er han avtroppende generalsekretær i Laget og har hatt mangeårige lederoppgaver i det lavkirkelige Kristen-Norge. Men mannen som opprinnelig kommer fra Balestrand i Sogn representerer en av de som er imot norsk medlemskap i EU uten å bruke teologiske argumenter.

– Jeg var opptatt av distriktspolitikk og var redd distriktene i Norge ville bli glemt. Jeg mente også at EU ville medføre en unødvendig byråkratisering.

Samtidig var han klar på at Norge ikke måtte isolere seg, men mener at EØS-avtalen ville sikre samhandel samtidig som sjølråderetten ble ivaretatt.

Teologisk og politisk

Arnfinn Clementsen, mangeårig pastor i Karisma Senter (nå Karismakirken), engasjerte seg sterkt i EU-kampen i 1994, og skrev året etter boken «Norge tilbake til Gud». Han er fortsatt EU-motstander, og mener Bibelen gir relevant veiledning i denne saken. Men han advarer mot spekulative tolkninger.

– Var din EU-motstand mest teologisk eller mer generelt politisk begrunnet?

– For meg var det en blanding av teologiske og politiske argumenter som gjorde at jeg var negativ til EU. Der og da opplevde jeg veldig sterkt at vi skulle ha en bønneaksjon, forteller Clementsen.

– Hvor tydelig mener du Bibelen gir oss veiledning som er aktuell i forhold til å vurdere norsk medlemskap i EU?

– Vi ser i EU konturene av et kommende stormaktsrike i Europa som kan bli en plattform for en kommende verdenshersker som Bibelen kaller Antikrist. I 1994, og enda mer i 1972, var det mange som så på EF nesten som et Antikrists rike. Det har ikke jeg sagt. Men en sånn stormaktskoalisjon i Europa kan legge til rette for det riket Bibelen profeterer om i endetiden.

Clementsen synes imidlertid ikke at et slikt scenario i seg selv er nok til å være mot norsk EU-medlemskap.

– Mange ting vi gjør i dag kan slå feil ut i hendene på feile ledere i fremtiden, forklarer han. Clementsen viser til at kristne har vært imot både bankkort og strekkoder fordi også disse skulle være tegn på Antikrist.

– Jeg har aldri dratt ting så langt som det, presiserer han.

Nasjonen

Clementsen viser også til at Gud har innsatt visse institusjoner, som menigheten og familien. Her mener han også at nasjonen hører med. Dette perspektivet var tydelig fremme i boken «Norge tilbake til Gud».

– Det Norge er avhengige av, er ikke EU, men Guds velsignelse, siterer han fra boken. Gud velsigner både folkeslag og nasjoner, mener Clementsen.

– Kartet over Europa har jo vært i stadig endring i flere hundre år. Hvis man skal tenke at Gud har innsatt nasjoner og dette får konsekvenser for grensedragning, hvor går grensene?

– Vi finner ikke noen egen bok i Bibelens om beskriver aller verdens kart. Her har det vært folkeforflytninger knyttet til både kulturelle bakgrunner, historie og kriger. Men det er viktig at hvert folkeslag i så stor grad som mulig kan få leve i fred innenfor trygge grenser i et land der de kan kjenne at de hører til, og der de opplever at deres kultur og historie blir respektert. Men det betyr selvsagt ikke at hver eneste lille folkegruppe må være en egen stat eller nasjon, understreker Clementsen.

Frihet

– India og Kina er jo større enn et United States of Europe ville være, og USA, som også er en union, er populær blant mange kristne som er skeptiske til EU. Er motstanden mot et europeisk storrike begrenset til nettopp Europa, eller gjelder det store sammenslutninger generelt sett?

– Jeg har tro på frihet for den enkelte nasjon. Jeg tror det er bra at de land som naturlig er selvstendige stater får lov til å være det. Frihet er en viktig verdi for alle mennesker. Og i den grad stormaktskoalisjoner undertrykker andre stater, er jeg imot det.

Clementsen mener imidlertid at Norge er i en god situasjon overfor Europa i dag, i og med EØS-avtalen.

– Vi har tilgang til indre markeder og frihet til å handle, samtidig som vi ikke er en del av koalisjonen. På den negative siden er det kanskje for fri flyt av mange ting. Likevel, det som opptar meg mest med Europa i vår tid er evangelisering og misjon. Vi kristne må se de mulighetene det ligger i å være en del av Europa, sier Clementsen.

– Dersom norsk medlemskap i EU kan sies å bane vei for Antikrist, gjør ikke da også norsk medlemskap i EØS det?

– Jeg tror ikke Norges fulle medlemskap i EU ville hatt så mye å si. Jeg tror vi skal være forsiktige med å dra dette for langt. Andre faktorer kommer til å bety mye mer for Antikrist. Det ene er at det må være et maktsystem som han kan gjøre seg bruk av. Det mener jeg å se konturene av at EU kan bli, sier Clementsen.

Mye mindre fremme

– Hvordan opplever du mottakeligheten for å i det hele tatt snakke om EU og endetiden i samme setning i dag?

– Hele forkynnelsen om Jesu gjenkomst, endetiden og Antikrist er mye mindre fremme i dag enn da jeg var unge. Det er færre kristne miljøer og menigheter som vektlegger det. Dette er en utfordring, for disse emnene er også deler av Guds ord som vi bør holde oppe. Jesu gjenkomst mye mer enn Antikrist, naturligvis.

Clementsen tror en del av antakelsene om sammenhenger mellom EU og bibelske endetidsscenarioer ble så konkrete og spekulative at det førte til et tilbakeslag for selve anliggendet.

– Forkynnelsen ble dratt for langt. Det ble snakket om ti stater og ti horn, nå er det snart 30 stater. Jeg tror dette er en årsak til at mange i dag nesten ikke våger å forkynne om dette. Men ikke noe i Bibelen er ekstremt. Vi må bare forkynne det vi opplever å ha lys over og ikke være for spissfindige eller spekulative."

Alt dette var falske profetier uttalt av falske profeter.

Jerusalem - 10-3-2016 kl 12:41

Når det gjelder EU, så ser det ut til at følgende er i ferd med å skje. Tyskland (Merkel) er i ferd med å nærme seg Tyrkia (Erdogan), da de vil styre det fremtidige EU. Dette er noe Russland (Putin) ikke ønsker, da de ønsker at Moskva og ikke Konstantinopel (Istanbul) skal bli det Tredje Rom

https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Rome

EU vil da bli det gjenforente Romeriket (øst/vest) Noen Antikrist ser jeg ikke, snarere enn gjenforening av Kirken i øst med Kirken i vest. Noe som også er årsaken til at alle de tre siste Pavene har besøkt Konstantinopel (Istanbul)


Konstantinopel (Istanbul) oktober 2015

[Redigert den 10-3-2016 kl 12:49 av Jerusalem]

Viking - 28-3-2016 kl 11:30


Sitat:

Sal. 83:3
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.

4They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.


Guds folk og Guds lære er snart helt utvisket her på jorden.
Etter flere tusen år har antikrist nesten seiret, han har klart å forføre nesten alle
mennesker på jorden.

Straks har verden fått en "forent kirke" med paven som overhode.
Guds folk er så godt som borte, det samme med Guds lære.

Fra nå av er det kun "kirkens lære" så gjelder, inntil Kongen resturnerer og
vil gjøre "rent bord". Tror vi kan oppleve store ting i nær fremtid.

gana - 30-3-2016 kl 04:09

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Når det gjelder EU, så ser det ut til at følgende er i ferd med å skje. Tyskland (Merkel) er i ferd med å nærme seg Tyrkia (Erdogan), da de vil styre det fremtidige EU. Dette er noe Russland (Putin) ikke ønsker, da de ønsker at Moskva og ikke Konstantinopel (Istanbul) skal bli det Tredje Rom

https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Rome

EU vil da bli det gjenforente Romeriket (øst/vest) Noen Antikrist ser jeg ikke, snarere enn gjenforening av Kirken i øst med Kirken i vest. Noe som også er årsaken til at alle de tre siste Pavene har besøkt Konstantinopel (Istanbul)


Konstantinopel (Istanbul) oktober 2015

[Redigert den 10-3-2016 kl 12:49 av Jerusalem]


Jeg tror både katolikker og muslimer trenger en reformasjon.

De trenger å forstå at Abrahams Gud ikke ønsker noe teokrati på denne jord.

Gi heller keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.

Hadde det ikke vært Luther-reformasjon og opplysningstid så hadde antagelig

katolsk iver ført sivilisasjonen mot undergang for lenge siden.


Viking - 30-3-2016 kl 09:58


Luther var jo en "liten" antikrist han også, kan ikke forstå at man ikke vil se det.
Å lese litt av det han har skrevet vil være opplysende.

Han hatet Guds folk mer enn mange.

Den norske grunnlov bar preg av det: "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."


gana - 30-3-2016 kl 10:31

Ordet hat tror jeg ikke er helt dekkende her,

like lite som det passer ved Jesu utbrudd mot fariseerne.

Ellers så kan man sikkert opplyses ved å lese Luther ja, men at

han personlig hadde noe med utforminga av norsk grunnlov er vel tvilsomt.

Det spørs om man ikke må helt tilbake til GT for å finne de første utbrudd mot jøder.

LeifG - 30-3-2016 kl 11:16

Sitat: skrevet av Viking  

Luther var jo en "liten" antikrist han også, kan ikke forstå at man ikke vil se det. Å lese litt av det han har skrevet vil være opplysende.

Han hatet Guds folk mer enn mange.

Den norske grunnlov bar preg av det: "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."


Hva ligger bak utestengelsen av jøder, DRKK og deres jesuitter?

Hvis du leser fakta omkring det vil du se at det ikke er hat imot personene men løgnen mennesker drives av.
Det er prinsipper om å ikke slippe inn avgudsdyrkelse og Gudsfornektere inn i den nye pakts folks grenser som gjør at jødene ikke hadde adgang.

Om vi tenker etter så blir det som om en slipper hedenske BAAL dyrkere inn i det Aller Helligste og sier de er Guds folk. Det blir feil og en blir da en støttespiller for løgnen inn i sannheten og Sannhetens bolig, der Gud bor.

Husk det at Gud selv sier det i GT, inngangen inn til det hellige har betingelser og de betingelser er å holde Guds bud i hjertet og ikke i bokstaven slik da jødene gjør. Å holde Guds bud etter bokstaven var aldri meningen, selv i fra Sinai men der på grunn av mangel på tro ble det fra da av allikevel slik (imot Guds vilje). Eks. er at man for eksempel ikke kan ta heisen på Sabbaten, man følger regler som mennesket lager selv så man ikke skal være uheldig å bryte Guds bud. Med andre ord sier den veien jødene tror på "Se hva Jeg gjør, hvor flinke vi er". Det er på Kains vei og man dyrker Jeget, det skapte.

Det er en ting men også årsaken til at man ikke ville akseptere Menneskesønnen Jesu i kjød som Messias. Han æret ikke kjødets natur i den gamle pakts presteskap men Gud Faderen istedet.

Jødene (og alle andre) må erkjenne i hjertet/ følelsene at Jesus er Gud og at Han er vår bror i samme kjød. Med andre ord tro Ham, følge Ham og vende om slik at Gud blir æret.

Dette er ikke jødehat Viking, dette er å elske jødene, sannheten og Gud Skaperen, Israels og jødenes egentlige Konge.

2 Mos 19,5-6 Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til. 6 Og I skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.

2 Mos 19,8 Da svarte folket alle som én og sa: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren.

2 Mos 29,45-46 Og jeg vil bo midt iblandt Israels barn, og jeg vil være deres Gud. Og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land for å bo midt iblandt dem.

Jeg er Herren deres Gud.


2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg (JAHVE) vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.


2 Mos 33,5 For Herren (JAHVE) sa til Moses: Si til Israels barn:

I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig.Dermed skar det seg før det allerede hadde begynt, 40 år fulgte i ørkenen og over en hel generasjon måtte dø før man kunne entre Israels land. Ved inngangen til landet fikk vi også se mangel på tro, senere tilbød Gud å være deres kongen men igjen avviste Israel Gud som deres Konge og en konge av dem selv ble valgt. Kong Saul.., og slik ble kongeriket Israel til etter vantro jøder og israelitter.
Når Jesus ble født som en av dem hjalp heller ikke det for når de oppdaget at Han æret Gud og ikke hva Kjødet kunne i seg selv ære Gud ble Han korsfestet, selv om Han var en av de, en bror av de.

Viking, pakten ble gitt på betingelser og korsfestelsen var blodet som ga en ny pakt, en ny arv.


Å hate en personlig jøde for dennes tro blir feil og galt. Å skylde på jødene fordi Jesus, Guds sønn ble korsfestet og dermed drept er feil og galt. Det er like feil som å beskylde Romerriket for å korsfeste Ham så Han døde.

Jesus i vårt kjød døde fordi våre synder ble lagt på Hans skuldre mens Han hang på korset, derfor døde Han når Han kjente synden på seg og Gud (Gud kan ikke se synd) forlot ham.

Daniel 9:24-27.

Ha rett fokus. :)

Viking - 1-4-2016 kl 14:12


Luther har nok påvirket lovskriverne:


Sitat:

“Set fire to their synagogues or schools,” Martin Luther recommended in On the Jews and Their Lies. Jewish houses should “be razed and destroyed,” and Jewish “prayer books and Talmudic writings, in which such idolatry, lies, cursing, and blasphemy are taught, [should] be taken from them.” In addition, “their rabbis [should] be forbidden to teach on pain of loss of life and limb.” Still, this wasn’t enough.

Luther also urged that “safe-conduct on the highways be abolished completely for the Jews,” and that “all cash and treasure of silver and gold be taken from them.” What Jews could do was to have “a flail, an ax, a hoe, a spade” put into their hands so “young, strong Jews and Jewesses” could “earn their bread in the sweat of their brow.”


http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-39/was...

Luther var vel en av de som skapte uttrykket "det åndelig Israel", han visste ikke
noe om "the hidden ones", derfor ble hans reformasjon mer katolsk enn protestantisk.LeifG - 1-4-2016 kl 21:03

Jeg kan selvfølgelig ikke svare for Luther men jeg kan svare for troen og troen er klar på at vi skal elske vår neste og vi skal elske vår fiende. Med andre ord har vi som troende forpliktelser som skal føre vantro inn i sann tro, få de som ikke tror til å selv velge bort sin vantro til sann tro. Slik vi ønsker å bli sett på bør vi se på andre.

Jeg tror ikke på å brenne fienders hus og fienders religiøse hedenske bøker som lyver om sannheten. Jeg tror på å avdekke fakta slik at enhver som søker, og elsker sannheten velger sannheten istedenfor urettferdigheten og løgnene.

Det er Jesus korsfestet og Guds ord omkring det som avdekker sannheten og kler løgnene nakne så alle kan se. Enhver som IKKE vil se Jesus korsfestet og Guds ord omkring dette vil aldri heller se hva som er rett. Gud skal dømme de, ikke vi. Ei heller Luther men vi kan bedømme ut ifra hva vi til enhver tid er gitt å se. Da må vi bedømme klokt og ydmykt. Erkjenne at om Luther ble gitt ett frø til sannheten som avslørte bedraget Antikrist har igjennom DRKK så startet denne sannhet med å vanne dette frø. Det er nå kommet til røtter til dette frø og over frøet har en plante strukket seg opp. Denne hele plante vet nå at det måtte vann til og at under frøet er det jord, stein, mere vann og næring. over frøet vet vi at det er varme og lys.
Det er akkurat som Guds karakter er, som duggen legger seg på gresset om natten og den som vil kan drikke. Den som vil kan se at det Luther startet opp var avsløringen av Antikrist grep om verden og Luther fikk og drakk av den dugg han kunne drikke ut ifra der han var. Det finne også en tekst fra Luther som sier at han viste om Sabbatens hellighet men at det var for tidlig å fremme denne dag tilbake til kristenheten. Det står også tekster fra Ham om han var redd verden skulle glemme hva han egentlig mente med at protestantisme er alltid reformvillig. Med andre ord, om protestantene sluttet å reformere seg var bevegelsen død. Uten vekst, ikke liv.

I skriften så står det at "fordi kjærligheten blir kald skal lovløsheten bre seg". Guds kjærlighet er varm og den bryr seg om ens neste. Den gjør ikke forskjell og elsker sin neste og hater løgnen.

Ha en velsignet Sabbat Viking. :)

Viking - 2-4-2016 kl 08:28


En god sabbat til deg og dine Leif :)

gana - 2-4-2016 kl 10:27

Sitat: skrevet av Viking  

Luther har nok påvirket lovskriverne:


Sitat:

“Set fire to their synagogues or schools,” Martin Luther recommended in On the Jews and Their Lies. Jewish houses should “be razed and destroyed,” and Jewish “prayer books and Talmudic writings, in which such idolatry, lies, cursing, and blasphemy are taught, [should] be taken from them.” In addition, “their rabbis [should] be forbidden to teach on pain of loss of life and limb.” Still, this wasn’t enough.

Luther also urged that “safe-conduct on the highways be abolished completely for the Jews,” and that “all cash and treasure of silver and gold be taken from them.” What Jews could do was to have “a flail, an ax, a hoe, a spade” put into their hands so “young, strong Jews and Jewesses” could “earn their bread in the sweat of their brow.”


http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-39/was...

Luther var vel en av de som skapte uttrykket "det åndelig Israel", han visste ikke
noe om "the hidden ones", derfor ble hans reformasjon mer katolsk enn protestantisk.
Forklar gjerne litt nærmere om "the hidden ones" :)

Intet er perfekt, men ut av reformasjonen fikk vi også
de reformerte. En bevegelse som muligens i enda
større grad la vekt på å tilbe i ånd og sannhet -
noe som igjen kan ses som en oppfyllelse
av gammeltestamentlige profetier.

Israel = den sanne kirke.

Viking - 2-4-2016 kl 19:19


Det finnes vel bare et vers der "the hidden ones" er nevnt. Jeg har ikke
funnet verset oversatt slik i nyere norsk oversettelse.


Sitat:

83:1 Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.

83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.

83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.

83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.

83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:

83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;

83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;

83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
LeifG - 2-4-2016 kl 19:31

Akkurat dette taler ikke bestemt for din sak Viking.

Hvis vi går til grunnteksten er dette en helt grei oversettelse:


Psa 83:3 (83:4) Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner.
Psa 83:4 (83:5) De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu.Hvis vi derimot ikke tror Jesus er Guds lam og Messias gjelder den gamle pakt enda men GT beviser jo at Jesus er Menneskesønnen, Messias og at Han er Kongen etter Davids ætt. Han er vår Konge nå og GTs profetier blir oppfylt igjennom Ham.

Viking - 2-4-2016 kl 19:59Det står skrevet i KJV 1611, Sal. 83.
Det er bibelens ord, ikke mine.

Jeg tror at disse versene er profeti om de som mistet
sin identitet. De som ikke tror at disse finnes (Luthers tilhengere),
vil nødvendigvis bruke den oversettelsen du viser til Leif.

Vi får se åssen det går. :)

LeifG - 2-4-2016 kl 20:16

:)

Det er øynene som ser som bestemmer hva en kan lese ut av de vers isolert sett men tar vi i betraktning at Jesus er Messias, Israels Konge så er Hans barn hvem de nå er innbyggerne og folket det her er snakk om.

Hidden ones/ de vernede:

H6845
צפן
tsâphan
tsaw-fan'
A primitive root; to hide (by covering over); by implication to hoard or reserve; figuratively to deny; specifically (favorably) to protect, (unfavorably) to lurk:

- esteem, hide (-den one, self), lay up, lurk (be set) privily, (keep) secret (-ly, place).

Nasjon/ ett folk:

H4480
מנּי מנּי מן
min minnı̂y minnêy
min, min-nee', min-nay'
For H4482; properly a part of; hence (prepositionally), from or out of in many senses:
- above, after, among, at, because of, by (reason of), from (among), in, X neither, X nor, (out) of, over, since, X then, through, X whether, with.

OG

H1471
גּי גּוי
gôy gôy
go'ee, go'-ee
Apparently from the same root as H1465 (in the sense of massing); a foreign nation; hence a Gentile; also (figuratively) a troop of animals, or a flight of locusts:
- Gentile, heathen, nation, people.De Gud har gjemt unna tror Jesus er Messias/ Kristus og de, hvem de nå enn er.., er i Guds hus, hedning eller jøde/ israelitt.
Husk at det er ikke de vantro som hater jødene som bestemmer hvem som Er Guds folk her omtalt. De vantro full av hat vet ikke hva de tror på men drives av sitt hat imot hva de tror er Guds folk.., hvem de nå enn er. I Babylon hersker kaos, se bare hvordan hatet virker i og rundt Israel og da midtøsten. Hvor sitter så Antikrist og fremstår som fredens mann og fredens tro?


Bare så det er sagt, om det finnes Lutherske tilhengere så har den protestantiske reformasjon der inne stoppet opp.. .

:)


gana - 3-4-2016 kl 03:48

Det nærmeste jeg kommer "the hidden ones" i min bibel tror jeg må være Jesaja 45,15:

Sannelig, du er
en Gud som skjuler
seg, Israels Gud og frelser.


Herrens veier er ikke alltid så lette å forstå, men de som følger ham blir frelst.

:)

LeifG - 3-4-2016 kl 09:00

Skjuler i grunnteksten her betyr å være her nært men dekt over.

H5641
סתר
sâthar
saw-thar'
A primitive root; to hide (by covering), literally or figuratively: - be absent, keep close, conceal, hide (self), (keep) secret, X surely.Ellers kan vi se i Guds ord at Han kun lar seg finne om man søker Ham av hele hjertet (følelser) og hele sitt sinn (tankene).
"The hidden ones" som Viking trekker frem er de som tror Ham, og følger Ham ved å holde Hans bud og selv har Hans/ Jesu tro. De er/ har vært skjult for verden men skal komme frem og de skal bli forfulgt rett før og under Jesu andre komme.

gana - 3-4-2016 kl 09:17

Takk for gresk kompetansinfo LeifG :)

Men jeg syns det høres merkelig ut at de som

følger Ham skulle være skjult for verden.

Var det ikke disse som tvert imot skulle

være lys og salt i verden?


[Redigert den 3-4-2016 kl 08:21 av gana]

LeifG - 3-4-2016 kl 10:32

Jo men Dragen igjennom Rom/ DRKK ville ha utryddet Guds folk om ikke Gud skjulte sine for de.

Alt har sin tid og Satan har nå fått regjere og bevist at hans styresett her i verden og i hele universet er bare ond og ondt. 1260 år (538-1798) fikk han etter korset og nå er han kledd naken. Spørsmålet er hvor mange det nå er som tror Guds ord og hvor mange Jesus da henter.

Alt dette er profetert og det som nå skjer er også nedskrevet i Guds ord.., uten unntak.

gana - 4-4-2016 kl 00:38

Ja jeg har også et inntrykke av at trosstyrken er på rask nedadgående i vår tid.

Det snakkes nå helt åpent om, ikke minst blant mange statsfinansierte kristne, at det er like naturlig for oss å tvile i dag som det var for Tomas før han så Jesus oppstanden.

Er ikke det merkelig? Hvordan er det mulig? Tviler sterkt på at Tomas fortsatte med å tvile etter at han fikk se Jesus i live igjen. Så hvorfor skulle det da være så naturlig for oss å tvile nå som vi har både oppstandelsen og pinsen bak oss. Jeg forstår det ikke.

Det er mye man kan tvile på. Vil og kan Jesus gjøre alt det vi ber ham om? Det kan det være naturlig å være usikker på siden vi ikke alltid kan vite hva som er Guds vilje. Men det er ikke denne form for tvil som er mest i øyenfallende i dag. Nei, nå synes det som det blant mange vanegående kirkefolk er helt naturlig å tvile på Guds EKSISTENS. Forstå det den som kan.

Nei, da får vi heller holde sammen vi tros-sterke :)

LeifG - 4-4-2016 kl 11:11

Sitat: skrevet av gana  
Ja jeg har også et inntrykke av at trosstyrken er på rask nedadgående i vår tid.


Ja men det er trosstyrken i DNK og tilhørende grupper. DNK holder trofast DRKKs bud og har sitt fokus på DRKK/ Paven og det verdslige humanistiske, men også de sekulære.
Man beveger seg derfor lengre og lengre fra Jesu tro og Guds ord og verden generelt mister kontakten med Skaperen.

For de som IKKE holder DRKKs bud men Guds bud fordi man ser på Ham der oppe og ikke verden her nede er trosstyrken voksende.


Sitat:
Det snakkes nå helt åpent om, ikke minst blant mange statsfinansierte kristne, at det er like naturlig for oss å tvile i dag som det var for Tomas før han så Jesus oppstanden.

Er ikke det merkelig? Hvordan er det mulig? Tviler sterkt på at Tomas fortsatte med å tvile etter at han fikk se Jesus i live igjen. Så hvorfor skulle det da være så naturlig for oss å tvile nå som vi har både oppstandelsen og pinsen bak oss. Jeg forstår det ikke.


Det er fordi man ikke tror Guds ord, Moses og profetene.


Sitat:
Det er mye man kan tvile på. Vil og kan Jesus gjøre alt det vi ber ham om? Det kan det være naturlig å være usikker på siden vi ikke alltid kan vite hva som er Guds vilje. Men det er ikke denne form for tvil som er mest i øyenfallende i dag. Nei, nå synes det som det blant mange vanegående kirkefolk er helt naturlig å tvile på Guds EKSISTENS. Forstå det den som kan.

Nei, da får vi heller holde sammen vi tros-sterke :)


Jesus sier at vi kjenner Ham om vi tror Ham. Tviler vi mangler vi tro, og ser Ham ikke.

gana - 4-4-2016 kl 11:27

Ja vi kjenner ham om vi tror og er født på ny.

Det er altså ikke nok å tro, også djevelen tror,

man må altså i tillegg ha fått det nye liv.

Jesus ga også en kort og presis oppsummering

av budene for den nye pakt; elsk Gud og elsk din neste.

LeifG - 4-4-2016 kl 11:48

Ja, den samme oppsummeringen Jesus ga Moses rett etter at de ti bud var gjennomgått.


5 Mos 5,6-22
De Ti Bud.

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.Og alle som ikke taler i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet, innholdet i Paktens Ark Nådestolen står på kjenner Ham ikke.

gana - 5-4-2016 kl 05:44

Bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

Og først etter Ånden kan vi holde loven

etter dens egentlige mening.

:)

LeifG - 5-4-2016 kl 22:27

Helt klart og Han i motsetning til løgneren taler aldri imot seg selv.

[Redigert den 5-4-2016 kl 21:27 av LeifG]

gana - 6-4-2016 kl 08:08

Hmm.. er det noen her som lyver?

LeifG - 6-4-2016 kl 11:38

Vel, Satan og hans bedratte lyver om hvem Gud er og viser en lovløs vei, altså en kjødelig vei som taler imot Guds ord og bud. Det i Jesu navn og slik bedrar han verden, ja hele verden iflg Guds ord.


Jesus sier det slik:

Mark 7,6-9 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er:

Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt.

Og han sa til dem:

Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Før korset løftet man budene opp ved å riktig vakkert tillegge budene bud men forkastet Jesus. I dag riktig vakkert forkaster man budene ved hjelp av vakre ord for kjødet mens man løfter Jesus opp. Det er Antikrist lovløse vei hvor synd er brudd på og med loven.
Begge metodene er kjødets vilje, og ærer kjødet ved å la det leve ut fallen syndig natur inn i himmelens rekker.
Man mangler tro og tror tilsynelatende åpenhjertig løgnen, dog i ett forherdet hjerte ved å lyve om sannheten og rettferden.

gana - 6-4-2016 kl 13:01

Jeg tror du trenger å lære noe om begrepet løgn. En blir ikke automatisk en løgner fordi om man har en annen oppfatning. Løgner blir man først når man utaler noe man vet er usant, med den hensikt å få noen til å tro det er sant.

Løgn er altså ikke det motsatte av sannhet. Løgnens motstykke er oppriktighet, eller ærlighet. Det går fint an å si en usannhet uten å lyve. Man kan være i god tro, være feilinformert, ha misforstått, feiltolket, være ført bak lyset og så videre.

De fleste meningsmotstandere er altså ikke løgnere, de har bare en annen oppfatning.

:exclamation:

Viking - 6-4-2016 kl 14:58
Sitat:

5 Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!»

6 Herren svarte: «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere.


Hvem av oss kan vel det?
LeifG - 6-4-2016 kl 16:12

Sitat: skrevet av gana  
Jeg tror du trenger å lære noe om begrepet løgn. En blir ikke automatisk en løgner fordi om man har en annen oppfatning. Løgner blir man først når man utaler noe man vet er usant, med den hensikt å få noen til å tro det er sant.

Løgn er altså ikke det motsatte av sannhet. Løgnens motstykke er oppriktighet, eller ærlighet. Det går fint an å si en usannhet uten å lyve. Man kan være i god tro, være feilinformert, ha misforstått, feiltolket, være ført bak lyset og så videre.

De fleste meningsmotstandere er altså ikke løgnere, de har bare en annen oppfatning.

:exclamation:Skjønner det, og skriften sier at ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte, vi lyver så vi tror løgnene er sann. Det er naturen til fallen syndig natur og det er denne natur vi må dø fra, for så å motta guddommelig natur.

Vi diskuterer her hva Guds ord sier og hva djevelens ånd/ tro sier. Gud sier at den som tror Ham, følger Ham og har Hans Ånd IKKE taler og gjør imot Guds bud mens Djevelen, i Jesu navn har en lære som innebefatter synd/ lovbrudd som ok i ens trosliv inn i himmelen.

Her VET vi hva som er rett ferd, hvem som følger Gud eller Djevelen og fallen syndig natur besnærende får oss til å tro løgnen og uretten som Veien, Sannheten og Livet.

LeifG - 6-4-2016 kl 16:14

Sitat: skrevet av Viking  Sitat:

5 Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!»

6 Herren svarte: «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere.


Hvem av oss kan vel det?


Ja, også kamelen igjennom nåløyet. Bare Gud kan frelse oss men vi må tro Ham og Hans vei. Ikke vår vei i og med det lovløse kjødet.

:)

gana - 6-4-2016 kl 16:16

Sitat: skrevet av Viking  Sitat:

5 Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!»

6 Herren svarte: «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere.


Hvem av oss kan vel det?Jeg har ikke fasiten på dette Viking,

men jeg tenker at det kanskje kan handle om å ha et åpent hjerte.

Et åpent hjerte så troen får godt feste og gode vekstmuligheter.

I tillegg tror jeg også det er viktig å følge Jesus / Guds ord

også når det ikke er populært, da kan troen vokse videre.


[Redigert den 6-4-2016 kl 15:19 av gana]

gana - 7-4-2016 kl 13:56

Sitat: skrevet av LeifG  

for så å motta guddommelig natur.

Men viktig å huske på at vi har denne skatten i leirkar (2 Kor 4,7).

Vi ER altså ikke guddommelig natur, men det er noe vi har fått DEL i (2 Pet 1,4).

LeifG - 7-4-2016 kl 23:34

Selvfølgelig ikke. Om vi mottar ER vi ikke guddommelig naturlig. Det er en gave.

Viking - 8-4-2016 kl 20:28Is The Pope and Israeli Rabbis Courting The Mahdi?
https://www.youtube.com/watch?v=OcHKjlMP68E

Denne videoen er skremmende. Dere må se den fra ende til annen.
Denne Mahdi typen er virkelig litt av en type. Jeg har sjekket litt
på nettet og det ser ut til at han i regi av paven og jødiske rabbier
vil føre relgionene sammen og bygge det tredje tempel nå ganske snart.
Tempel institutet har gjort forberedelser, det samme med frimurerne.

Dere må se denne.


Tro

gana - 9-4-2016 kl 03:53

Bibelen er klar på at mennesket frelses ved tro, ved troen alene.

Men også djevelen tror og han blir jo IKKE frelst.

Så hva slags tro er det da som frelser?

Jo den tro som frelser er tro i betydningen etterfølgelse.

Og vi finner denne etterfølgelsen klart beskrevet i det nye

testamentets tolkning av Guds lover og bud.

Det er altså ikke nok å ha et solid feste rett opp i nærmeste tåkedott

når det gjelder tro, det er kun den tro som har vilje til Guds vilje som frelser.


Dette skrevet med tanke på det kirkemøte som nå holdes i Den norske kirke.

Får liksom en fornemmelse av at tidsånden tar mer og mer over i det folkereligiøse.

Ja til tidsånden og nei til Guds lov, tror ikke dette kan være så mye annet enn Den

Lovløses verk, han som ikke er tro mot annet enn sin egen ondskap.


[Redigert den 9-4-2016 kl 06:30 av gana]

LeifG - 10-4-2016 kl 17:53

Sitat: skrevet av gana  

Og vi finner denne etterfølgelsen klart beskrevet i det nye testamentets tolkning av Guds lover og bud.Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.


Gransket GT daglig for å finne ut om troen/ den nye pakt var rett, for oss den som er beskrevet i NT.

Med andre ord om man ikke ser Frelsen, den nye pakt direkte i GT så vet man ikke hvem og hva man tror på.

gana - 11-4-2016 kl 03:22

Det kan nok være vanskelig å få den fulle forståelse av det nye i det gamle. Dette var jo ting som selv engler gjerne vil se inn i.

LeifG - 11-4-2016 kl 11:29

Ja, for Jeget er det vanskelig men for den som søker Ham, tror Ham, ser Ham og får del i Hans hemmeligheter.

Som du sier (men ikke da tror på?) og Peter også sier står det skrevet i GTJer 24,7 Og jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg er Herren, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud; for de skal vende om til mig av hele sitt hjerte.

Jer 29,13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

1 Pet 1,10-16 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen – dette som englene attrår å skue inn i. 13 Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse! 14 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, 15 men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! 16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.

gana - 11-4-2016 kl 12:06

GT og NT er en enhet og forstås best i sammenheng.

Også samtiden må tolke i dette lys om den vil være bibelsk.

Her er et eksempel:

http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/kirkem%C3%B8tet/Har...

gana - 15-4-2016 kl 19:03

Sitat: skrevet av Viking  


Is The Pope and Israeli Rabbis Courting The Mahdi?
https://www.youtube.com/watch?v=OcHKjlMP68E

Denne videoen er skremmende. Dere må se den fra ende til annen.
Denne Mahdi typen er virkelig litt av en type. Jeg har sjekket litt
på nettet og det ser ut til at han i regi av paven og jødiske rabbier
vil føre relgionene sammen og bygge det tredje tempel nå ganske snart.
Tempel institutet har gjort forberedelser, det samme med frimurerne.

Dere må se denne.


Verdenshistoriens største hendelse har allerede funnet sted.

De blir derfor en skikkelig blåmandag for alle disse, muslimer og jøder og sikker også flere,

som venter på en stor frelses-skikkelse for denne jord.

Det gjenstår ikke så mye annet stort nå, før vi alle glir inn i evigheten, enn dommen.

Frelsen kom for totusen år siden, det er dette som er kristentroens svar,

en frelse som fortsatt er å få her og nå.

Kilde: Bibelen

Viking - 16-4-2016 kl 11:44http://yournewswire.com/pope-francis-builds-vatican-army-to-...

Vatikanstaten har mellom 10 000 og 12 000 godt trente soldater.
Det er 450 mennesker med vatikansk statsborgerskap.

Tør ikke tippe på hva de har av gods og gull.


gana - 16-4-2016 kl 13:34

Ja hvis det skulle komme til væpnet konflikt mellom DRKK og SDA så er jo resultatet gitt.

Det eneste som kan redde dem da måtte vel være Jakobs kjødelige etterkommere.

Vi lever nå i en tid da nesten alt kan skje, det eneste som setter grenser er fantasien.

:)

LeifG - 16-4-2016 kl 14:55

Sitat: skrevet av gana  
Ja hvis det skulle komme til væpnet konflikt mellom DRKK og SDA så er jo resultatet gitt.

Det eneste som kan redde dem da måtte vel være Jakobs kjødelige etterkommere.

Vi lever nå i en tid da nesten alt kan skje, det eneste som setter grenser er fantasien.

:)


Ja, resultatet er gitt, DRKK med all verdens våpen vil tape/ forgå uten at SDAs troende løfter en finger.

Det står skrevet at verden, forført av Dragen, Dyret og Den Falske Profet vil forfølge de som har Jesu tro og holder Guds bud ved Dyrets merke og til gangs tiden etter at dødsdekreet er gitt.


Men det er ikke noen andre enn Gud Faderen og Jesu andre komme som berger Hans etterfølgere.

Og Jesu etterfølgere bærer jo ikke verdslige våpen, kun Guds sverd som er Hans ord.

Det iflg Guds ord.., og det er jo ikke fantasi.

gana - 16-4-2016 kl 15:30

Nei Guds ord er ikke fantasi, men det blir gitt mange fantasifulle tolkninger.

Ikke minst blant de som tar utgangspunkt i gamle bud framfor oppfyllelsens bud.

Men akkurat på dette område så er vel kanskje ikke DRKK og SDA så helt ulike,

så kanskje vi foreløpig kan si uavgjort.

Tippekampene for øvrig begynner på Norsk Tipping klokka 16.

Viking - 16-4-2016 kl 16:17

Sitat: skrevet av gana  
Nei Guds ord er ikke fantasi, men det blir gitt mange fantasifulle tolkninger.

Ikke minst blant de som tar utgangspunkt i gamle bud framfor oppfyllelsens bud.

Men akkurat på dette område så er vel kanskje ikke DRKK og SDA så helt ulike,

så kanskje vi foreløpig kan si uavgjort.

Tippekampene for øvrig begynner på Norsk Tipping klokka 16.


Dårlig dag på jobben?


gana - 16-4-2016 kl 16:43

Hehe.. neida, jeg investerer bare litt av overskuddet :)

LeifG - 16-4-2016 kl 17:15

Sitat: skrevet av gana  
Nei Guds ord er ikke fantasi, men det blir gitt mange fantasifulle tolkninger.

Ikke minst blant de som tar utgangspunkt i gamle bud framfor oppfyllelsens bud.

Men akkurat på dette område så er vel kanskje ikke DRKK og SDA så helt ulike,

så kanskje vi foreløpig kan si uavgjort.


Vel, DRKK som du har og står for endring av Guds bud. Alt det i regi av fantasier omkring Guds ord og bud slik at antikrist lovløshet kan virke.

Rom 8,4
forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.
,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –

Luk 16:16-17
The law and the prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.


Gal 5,14 For hele loven er opfylt i ett bud, i dette:

Du skal elske din næste som dig selv.Hvordan oppfylles loven ved å elske sin neste??

Vel, det er umulig uten at Faderen har lært mennesket Kjærligheten å kjenne og den kan kun kjennes ved å se Kristus på korset. Og hvordan se Ham der?


Jer 29,13-14 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.
Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.
Akkurat slik kan vi fris fra trelldommen og bare da skjønner man hva det betyr være nær Ham.

5 Mos 5,6 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.

6,4-6 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.
Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte.


Matt 22,38 Dette er det største og første bud.
Bare slik kan Han, ved å bli kjent med Ham, følge Ham lære oss sann kjærlighet å da elske vår neste.


Men dessverre følger ikke mange Ham ved å si at de tror på Jesu offer og ikke tror at man også skal følge med Ham inn i det Hellige (Tempel). Illustrert i den gamle pakts billedlige tjeneste.
Man tror man er frelst og hellig uten selv å delta på Veien, Sannheten og Livet.

gana - 16-4-2016 kl 17:45

Delta på Veien? Veien er ferdig den, det eneste som kreves nå er tro og etterfølgelse.

LeifG - 16-4-2016 kl 18:02

Å følge etter (etterfølge) er Veien men det krever jo å tro. Husk at det er her Satan bedrar mennesker til å tro at han er Gud (Jesus), og i dette bedrag skjuler han hvor Jesus gikk og hvem Han egentlig er.

gana, den dagen vi ser Jesus på korset så får vi tilbudt å legge være synder på Ham slik at Han tar de med seg i døden.
Da kan du lese om det blod syndofret tar veien i GT, gjør du det og tror på denne vei vil du se noe du ikke har sett før.

Følg Ham og se hvor Han har gått og se da den veien vi er tilbudt. Bare på denne vei er vi trygge og bevart.

gana - 16-4-2016 kl 18:34

Ok LeifG, forklar meg gjerne nærmere om dette om du vil.

LeifG - 16-4-2016 kl 19:38

:)

Hvis vi ser på frelsen i GT som er ett bilde på det som skulle komme så er bildet slik:

1. Synderen bekjenner sin synd på sitt offerdyr.
2. Dyret blir ofret og blir brent men noe av det rene kjøttet blir tatt vare på.
3. Noe av blodet som nå er bærer av synderens synd blir med inn i templet og sprinklet på invetar.
4. Synderen anses nå som rettferdigjort, ren og syndfri.
5. En gang i året, hvor et årsløp ansees som tiden fra den første synd til den siste synd begås her på denne jord skjer det at rent blod uten synd bringes inn i helligdommen. Dette er overføring av bekjent synd som er sprinklet der inne på det rene blod. Helligdommen blir renset og ren slik, og det bare på denne måten. Dette nå da urene blod blir sprinklet på Syndebukken (Satan) og han ledes med sin synd ut i ørkenen. Dette er en sabbatshøytid i den sermonielle lov på lik linje med påskens mening. Den er enda ikke oppfylt men oppfylles når Jesus kommer andre gang og Satan må være 1000 år i ørkenen. Etter de tusen år kommer ildsjøen. Det er slik metodikken i Guds frelse skal fjerne synden fra dette univers og på denne måten alt bare skal bli godt igjen.


I den nye pakt er ikke prestetjenesten med sine sermonielle lover lengre for oss, fordi Jesus er Guds Lam, vårt offerlam. Den gamle pakts presteskap kan ikke virke lenger men den har brakt frem den nye pakt. Vi bekjenner tilbakevirkende våre synder på Ham (I den gamle pakts tjeneste) og Han har dødd for all bekjent synd.
Hans blod, Hans liv er nå i den himmelske helligdom der oppe og Han er vår Yppersteprest. Nettopp Den Yppersteprest som skal utføre neste "årlige" sabbatshøytid. Husk det var mange prester i den gamle pakts årsløp men bare en Yppersteprest som kunne være inne i Templets Det Aller Helligste.

Det er kun Jesu blod/ liv som kan rense helligdommen og gjøre den ren.., og vi er Templet som renses og blir rene av Hans blod/ liv. Kun de der inne i Jesu tro, i Hans havn/ favn blir renset gana.

Så når vi ser Jesus på korset, angrer og bekjenner våre synder blir vi Hans prester ved å la oss døpe inn det nye livet. Vi blir Guds Tempel og er utskilt fra denne verden og denne verdens lyster, tradisjoner, bud/ lære og har fattet ett nytt sinn og hjerte. Vi skal være hellige for Han er hellig står det skrevet.
I dag lærer ikke kirken og menighetene bort dette og gjør ikke mennesket fri på ordentlig. Prestene skjuler hemmelighetene i Jesu lære ved sin mangel på tro. Ja, troen der skjuler Veien, Sannheten og Livet, ja lærer mennesket nye Guds bud og VI VET at SYND er Lovbrudd på Guds bud. Tenk det.. . Skal vi være hellige.. ? Som betyr satt til side for spesielt bruk? Til side for hva verden ellers gjør.., uten Gud.

Antikrist lære scorer på/ bruker dette og lærer bort at det er nok å tro, nåde på nåde, at vi ikke kan frelses fra synd men kun i synd. Derav en lovløs urettferdig lære hvor man tror seg fri. Det på tross av at veien ut av synden er nøye beskrevet og ivaretatt av Guds ord.

LeifG - 16-4-2016 kl 19:39

Bare spør, jeg skriver litt rett fra hva som dukker opp og kan være rotete..

gana - 16-4-2016 kl 20:22

Jeg forstår nok ikke alt du skiver, men det skal jeg ikke skylde deg for.

Men jeg tenker at det neppe kan være nødvendig å ha den fulle oversikt over alt dette i GT for å få del i den fulle frelse. Jeg kjenner mange som har blitt satt i full frihet i kirkene, også slike som ikke holder sabbaten. At den frihet de får er ekte og reell kan ses og observeres ved at de mottar Ånden, akkurat som blant de første kristne.

Friheten som fås og mottas i mange kirker er derfor etter min mening ekte.

Ikke dermed sagt at alt som foregår i alle kirker er ekte, falskhet kan det alltid vært alle steder.

Men å skjære alle over en kam, det blir feil til alle tider.


[Redigert den 16-4-2016 kl 19:30 av gana]

LeifG - 16-4-2016 kl 20:43

Det er bare Gud i himmelen som måler hjertene og vet hvem som blir frelst. Samtidig vet vi at enhver blir dømt i forhold til hva en er blitt gitt, tar imot og da gir. Gud krever ikke IQ men Han vil har ærlighet og søken etter det som er rett og sant. Guds ord er full av historier om vantro som tror de tror og som viser til sine og sitt at de tror på Gud men i realiteten tilber BAAL. Velger vi alltid sannhet og rett ferd vil vi havne i Hans fold. Derfor bør vi spørre oss selv om hva som er rett og hva som er urett og huske at ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte. Er det rett å velge å ikke velge tro helt på den veien Jesus peker på, og selv har gått inn i? Bare tro litt og bli der?

Vår mal som troende og tro imot Jesu tro er å holde det Han har gitt oss svart på hvitt og måle det opp imot hva vi opplever og ser. Vi er gitt nok advarsler imot hvem og hva Antikrist gjør og vi vet, om vi leser hva Guds standard/ grenser i NT som GT er.

Døren inn til læreren og legen er åpen om vi velger av hele vårt hjerte og sinn å gå inn der.

:)

gana - 16-4-2016 kl 21:00

Ja da kan vi kanskje oppsummere med at veien er Jesus, og ikke nødvendigvis lik ferd over hele linja :)

Og det er heller ikke å tro litt å ha en annen oppfatning, troen kan være kjempestor selv om vi ser ulikt.

[Redigert den 16-4-2016 kl 20:00 av gana]

LeifG - 16-4-2016 kl 21:19

Det er bare en vei inn og den er igjennom den veien Han gikk.

Matt 22,3 Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet; men de vilde ikke komme.
Matt 22,5 Men de brydde sig ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sitt kjøbmannskap;

Matt 22,12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde.

gana - 16-4-2016 kl 22:00

Nei det blir helt feil, veien inn er ikke gjennom veien han gikk, veien inn går gjennom Jesus selv.

"Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst.." (Joh. 10,9).

Tror det er viktig å få med seg dette, hvis ikke så kan det fort bli en

selvvalgt inngang hvor man ender opp med å ville gjøre seg frelst.

Ingen kan gå veien Jesus gikk, man må gå gjennom porten,

noen annen frelsesvei finnes ikke, han er selv vårt alt.


[Redigert den 16-4-2016 kl 21:07 av gana]

LeifG - 17-4-2016 kl 12:08

Problemet er nok at du ikke ser Jesu blod inn i helligdommen/ Templet og at vi er Templet i den nye pakt.

Det er kun inne i Templet at Han kan lære oss Sitt ord ved Sitt lys og det er kun inn den veien som leder inn til Nådens Trone som er i det Aller Helligste. Ja, Nådens Trone som står på Paktens Ark med sitt innhold.

Hvis du ser etter så vil du se at etter korset åpnes veien inn i Templet for alle som tror Ham, ikke lenger bare presteskapet i den gamle pakt. Jesus døde utenfor templet for våre synder og har nå gått inn i det Aller Helligste, vi følger etter inn i Templet og blir Templet Gud bor i. Derfor om du tror og følger Jesus, ja har Hans tro vil du bli med inn porten, Jesus Kristus.

Paulus forteller mye om dette.

Her er noen tekster:

Joh 10,9 Jeg er døren; den som går inn gjennem mig, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.

Joh 12,31-32 Nu holdes dom over denne verden; nu skal denne verdens fyrste kastes ut, og når jeg blir ophøiet fra jorden, skal jeg drage alle til mig. (Drar Han alle til seg må vi inn i Templet fordi Nådens trone er der inne.)

Joh 13,36 Simon Peter sier til ham: Herre! hvor går du hen? Jesus svarte: Dit jeg går, kan du ikke følge mig nu, men du skal følge mig siden. (Jesus er i Det Aller Helligste, dit skal vi først etter Hans andre komme men nå er vi inne i rommet før Det Aller Helligste)


Joh 14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig. (det er bare en Sannhet, en Vei og ett Liv)


Joh 15,15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder. (Vi vet hvor Han gikk, og følger etter Ham inn til der Han har sagt vi kan gå)


Hebr 3,10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier,


Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,14-16 Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. 15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,11-13 Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre. 12 For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. 13 For hver den som får melk, er ukyndig i rettferds ord, for han er jo et barn;

Hebr 6,1-2 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig domDen Veien Gud har åpenbart igjennom Jesu blod og offer er ikke en selvvalgt vei.

Ellers kan du jo grunne på dette:

Ef 1,15-23 Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige, 16 holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner, 17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige, 19 og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft, 20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, 21 over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, 22 og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten, 23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
Ef 2,1-22 Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser – av nåde er I frelst – 6 og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7 forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, 9 ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem. 11 Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, 12 at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden; 13 men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. 14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, 15 idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred, 16 og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet. 17 Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved; 18 for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd. 19 Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, 20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.
Ef 3,1 Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for eders skyld, I hedninger –


LeifG - 17-4-2016 kl 18:52

Den som er utenfor har ikke blitt med inn i Guds hus, Templet der Jesus peker inn.


1 Kor 5,13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!
Åp 11,2 men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og firti måneder.
Åp 22,15 Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.


Akkurat dette er hovedproblemtatikken for Kirken og menighetene rundt omkring. Man ser Jesus men blir ikke med Ham inn for å lære av Ham.

[Redigert den 17-4-2016 kl 17:55 av LeifG]

gana - 17-4-2016 kl 19:21

Du ser ut til å kjenne kirkelandskapet dårlig. Har man mottatt Ånden så har man lært og fortsetter å lære.

LeifG - 17-4-2016 kl 19:39

?

Vel nå hopper du bukk over det som er diskutert fra etterspurte: opprettet den 16-4-2016 kl 17:02

Iflg det vi nå har vært igjennom er det da en sjanse for at Antikrist bedrar troende med sin ånd utenfor Veien, Sannheten og Livet.

Iflg Guds ord er det bare inne i templet man tildeles Guds Ånd og lærer av Ham. Utenfor bedrar djevelen med sine undere og forfalskede Ånds lære.
Det er det Guds ord advarer imot.

Sitat fra kl 19:43 i går:

" Derfor bør vi spørre oss selv om hva som er rett og hva som er urett og huske at ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte. Er det rett å velge å ikke velge tro helt på den veien Jesus peker på, og selv har gått inn i? Bare tro litt og bli der?

Vår mal som troende og tro imot Jesu tro er å holde det Han har gitt oss svart på hvitt og måle det opp imot hva vi opplever og ser. Vi er gitt nok advarsler imot hvem og hva Antikrist gjør og vi vet, om vi leser hva Guds standard/ grenser i NT som GT er."


Ve hvilken Ånd? Prøve åndene?

gana - 17-4-2016 kl 21:47

Ja jeg prøver og sjekker så godt jeg kan jeg LeifG.

Og det jeg finner er at veien inn i Guds rike går

ikke gjennom loven, men gjennom Jesus.

LeifG - 17-4-2016 kl 23:46

Ja, og hva skriver jeg om Jesus og hva Han har gjort og gjør, hva gjør Hans frelse med oss da?

Saken er gana at det er Han som gjenoppretter oss til borgere av Hans rike, mao ikke noe vi gjør i egen kraft.

Det du sier er at Gud IKKE kan frelse oss fordi kjødet er for Ham umulig å gjøre noe med, selv om vi tror Ham og ber om frelse fra synd. Mao anklageren Satan har rett i at Guds bud er ikke noe for Hans skapninger uten at Gud fremstår som en tyrann.

Hva er det Paulus sier i Efeserne? Jo, at vi frelses fra synd her og nå. Les de vers jeg ga deg og tro Ham på det, la Han gjøre det i deg men da kan du jo ikke stå imot Hans verk i deg.

gana - 18-4-2016 kl 19:26

Forstår ikke riktig hvor du får det fra. Har jeg sagt at Gud ikke kan frelse oss?

Og når han frelser oss så må det jo selvsagt være synden han frelser oss fra,
hva annet skulle det være? Han frelser oss fra syndens konsekvens,
den evige fortapelse.

Og når vi frelses så er det jo selvsagt hele mennesket som frelses. Også
kjødet frelses fra syndens konsekvens og står opp til nytt liv.

LeifG - 19-4-2016 kl 22:15

Sitat: skrevet av gana  
Forstår ikke riktig hvor du får det fra. Har jeg sagt at Gud ikke kan frelse oss?

Og når han frelser oss så må det jo selvsagt være synden han frelser oss fra,
hva annet skulle det være?[/rquote]

Ja, og synd er lovbrudd. Med andre ord er frelse å slutte å synde.


Sitat:
Han frelser oss fra syndens konsekvens, den evige fortapelse.


Ja, og det er fordi Jesus da tok syndens lønn.., døden.


Sitat:
Og når vi frelses så er det jo selvsagt hele mennesket som frelses. Også kjødet frelses fra syndens konsekvens og står opp til nytt liv.Kjødets lyster dør vi/ avstår fra når vi ser hvem og hva Jesus er. Når Jesus kommer igjen tildeles de frelste ett nytt legeme, likt Jesus fikk.

Rom 8,10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Rom 8,12-13 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.
gana - 20-4-2016 kl 01:33

Ja det blir en forskjell. Her i livet er "legemet dødt på grunn av synd", men det blir annerledes etter oppstandelsen.

LeifG - 20-4-2016 kl 08:43

Ja, det blir annerledes fordi vi får ett herlighetslegeme som Jesus også fikk. De som får herlighetslegeme er de som har Jesu tro og følger troen mens det ennå er tro. De er mens det ennå er tro frelst fra lovbrudd og gjør Guds Ånds vilje og ikke kjøds vilje.

Frelse fra synd er nå, ikke etterpå.


Gal 5,24 Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

1 Tim 5,6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.

1 Tim 6,9 men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

2 Tim 2,22 Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

2 Tim 4,3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,

Tit 2,12 idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

Tit 3,3 For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre;

1 Pet 1,14 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet,

1 Pet 2,11 I elskede! jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen,

1 Pet 4,1-3 Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, 2 så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet. 3 For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;

1 Pet 3,21 det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

2 Pet 3,3 idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster

1 Pet 4,6 For derfor blev evangeliet forkynt også for døde at de visstnok skulde dømmes som mennesker i kjødet, men leve således som Gud i ånden.

Jud 1,16 Disse er folk som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem efter sine lyster, og deres munn taler skrytende ord, enda de smigrer for folk for vinnings skyld.

Jud 1,18 hvorledes de sa til eder at det i den siste tid skal komme spottere som farer frem efter sine ugudelige lyster!

gana - 20-4-2016 kl 17:29

Ja det kommer nok en tid da det daglige offer blir avskaffet, tror
likevel ikke vi er helt der enda, antagelig er det bare deg som er
litt forut for den endelige avskaffelse og den siste tids
ødeleggende styggedom.

Men det passer jo ganske bra dette for det var jo
egentlig Antikrist det skulle handle om her.

LeifG - 20-4-2016 kl 19:08

Sitat: skrevet av gana  
Ja det kommer nok en tid da det daglige offer blir avskaffet, tror
likevel ikke vi er helt der enda, antagelig er det bare deg som er
litt forut for den endelige avskaffelse og den siste tids
ødeleggende styggedom.

Men det passer jo ganske bra dette for det var jo
egentlig Antikrist det skulle handle om her.1. Hvor henter du å avskaffe det daglige offer ifra?

2. Når er den siste tid kontra endens tid?

3. Kan du vise ut ifra skriften forskjellen og når de to tidene gjelder ifra?Vær vennlig og vær konkret, og vis det ut i fra skriften, Guds ord.

gana - 20-4-2016 kl 20:35

Jeg får liksom litt eksamensnerver når det blir så mange spørsmål
så jeg velger heller å si litt kort om det daglige offer. Det daglige
offer er nok noe som i den siste tid blir avskaffet fordi det ikke
lenger blir anset å være noen synd å bekjenne.
Villfarelsen er da komplett.

LeifG - 20-4-2016 kl 21:09

Hvis du leser Guds ord finner du at den siste tid og endens tid er to vidt forskjellige hendelser men bare den ene går inn i den andre. Den siste tid er iflg. Guds ord etter korset mens endens tid grovt forklart er etter de 1260 år som startet ved Roms fall.

I Daniels bok står det endel om det "daglige offer" men saken er at offer er tillagt oversettelser fra grunntekster av mennesker som ønsker å tro som du gjør. For å tro slik du gjør må man tillegge grunnteksten offer.Jeg vil minne om:

Åp 22,19 og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Jeg vil også minne om at en som bekjenner seg til Jesus Kristus og har Han som Herre vil og ønsker å tro Ham. Den troende avhenger å stole på Ham og Hans tro/ ord. Der står det at når Han kommer og henter sine skal disse se Gud som Han er og disse troende skal da stå frem for Nådens Trone uten en Mellommann, altså uten Jesus i mellom Gud Faderen og den frelste. Det står faktsik skrevet at de troende er uten lyte, ja uten synd fordi Faderen har gitt dem ett nytt sinn og ett nytt hjerte (følelser) så de ikke synder/ bryter Guds lov av naturen lenger. Det før Jesu andre komme.

Det står skrevet.


Og det er ikke ensbetydende at disse mennesker Gud har frelst tar æren selv, for disse troende vet at Han der oppe har reddet de. Mens de ikke frelste ikke forstår det, de vil fortsatt anklage de frelste for falske og løgnerske fordi de tror de holder loven i kjødet. Det fordi de ikke skjønner at Gud har frelst de fra synd ved Sin kraft og Ånd.

Bare denne tro gir oppstandelse til evig liv gana.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –
Rom 8,9-11 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. 10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.
Rom 8,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
Rom 8,17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.