Apologetisk Forum

Kristi rettferdighets kledning.

LeifG - 4-2-2017 kl 17:26

Hva innebærer det for oss å bli kledd i Hans kledning og hvilken måte er det målbart å se i Guds ord?

Vi kan først se hvordan Simon Peter definerer Kristi rettferdighet, Han som er vår rettferdighet, Ham Gud Faderen ser i oss som tror.2 Pet 1,1-4 Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!

Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,
Det er altså Guds makt i Jesus som nåden virker igjennom, det ved kunnskap om hvem Han er slik at vi også får del i guddommelig natur. I denne tro/ kunnskap og da ferd vender vi oss fra naturlige tanker og følelser denne verden har, kommet av våre kjødelige lyster. Samme tro som Jesus hadde, hvordan kan vi se og finne den i Guds ord?

Vi ser at Jesus sier vi må tro Moses og profetene, vi må også står for Ordet og Vidnesbyrdet som er det samme som innholdet i Paktens Ark. Paulus poengeterer også det samme for den gamle pakt er skyggen av det som Er. Med andre ord kan vi lese av sannheten i GT og følge Jesu offer og blod/ Veien/ Livet inn til Nådens Trone. Vi kan lese i Hebr 8:5 og Sal 77:13 at Veien Han gikk på er igjennom Helligdommen, Guds Tempel avbildet i den gamle pakt. Vi ser at deler av Templet i den gamle pakt er selve det hellige livet vi skal leve, Gud i oss og vi i Gud. Vi Guds barn er Templet Gud bor i og Han har Sin Trone i oss. Slik sett kan vi også se at Antikrist rett før Jesu andre komme forsøker å sette seg i Guds Trone, altså i hjertet til mennesker, hvor Gud skal bo.
Det er derfor viktig å se hva Kristi rettferdighets kledning består av.

Tempelet vi ser i GT har en lysestake, bord med brød og ett røkofferalter. Lysestaken er Guds Ånd i oss som lyser konstant opp brødet/ Jesus som er Guds ord/ Jesus i oss og røkofferalteret er våre personlige bønner som stiger opp og inn i det andre rommet i Templet. Inne i det rommet er selve Paktens Ark med innhold og Nådestolen, Guds Tronstol oppå. Våre åndelige bønner (symbolsk røken) stiger opp til himmelen hvor den sanne Guds trone er og hvor vår Talsmann Jesus Kristus nå er.

Å tro er ett hellig liv og det å være hellig betyr å være satt til side av Ham for spesielt bruk. Det er Gud som regjerer i den helliges liv og de hellige her ber til Ham som troner på Nådens Trone, stående på Paktens Ark som har de ti bud inn under seg sammen med Aarons stav og en krukke med Manna. De to siste har noen historier bak seg for at vi ikke skal glemme hvem vi faktisk er.

Vi må altså kle oss i hellighet men la oss gå videre.Åp 3,18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!

Åp 7,14 Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

Åp 19,8 og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.

Her kommer det tydelig frem at om man er rettferdiggjort ved tro så er man omvendt fra sitt syndige liv. Man i dette nye liv har gått fra fallen syndig natur til Guddommelig natur før man har blitt hentet av Jesus og fått ett nytt legeme. Vi ser også at de som er hellige selv har Jesu tro og at de holder selv Guds bud.
Motsatt kan vi se at de som ikke holder Guds bud men som tror på Jesus, altså ikke selv har Jesu tro har en annen rettferd de går på. De tror ikke på Moses og profetene, altså veien inn igjennom helligdommen og da Jesu blod deri. I GT kan vi lese at de vil kalles ved Hans navn men ikke vil gjøre etter sannheten. Jes. 4:1. De taler ikke i henhold til de ti bud men omformer/ definerer Guds bud.

På den måten i Guds ord kan vi måle hvem som har Kristi kledning eller ikke, Jesus sa jo at ”Det står skrevet” og Dommen blir jo fullendt med vitnesbyrd fra mennesker og engler om hvem som har gjort eller ikke.1. De holder de ti bud.
2. De tror vi blir frelst fra synd, tildeles Guddommelig natur her og nå.
3. De viser til Moses og profetene.
4. De viser til Paktens Ark med innhold.
5. De har Jesu tro.
6. De tror at ved å se på Jesus, følge Ham så blir man vasket ren av det gitte liv.
7. De tror at livet de da lever er rettferdig og at det livet gjør de i stand til å stå på Dommens Dag.


gana - 23-2-2017 kl 07:35

Hva betyr det at en Guds etterfølger holder loven?

Jo det betyr at de har fått Guds lov skrevet i deres hjerter. Hebr. 8, 10.

Men "det nye mennesket" rår ikke grunnen alene i de troende. I Ef. 4 tales det også om "det gamle menneske". Og dette har ikke lyst til Guds vilje.

Også hos den gjenfødte kristne bor kjødet. Paulus sier det like ut. "Jeg vet at det bor ikke noe godt i meg, det vil si i mitt kjød." Rom. 7, 18. Noen mener at Paulus her ikke taler om seg selv slik han er som kristen, - han tenker bare på hvordan han hadde det før han ble et nytt menneske. Man kan jo ikke tenke seg Paulus kunne si slikt om et frigjort Guds barn, sier noen; en slik vanmakt og hjelpeløshet passer seg da ikke for den som er frelst. - Men den lutherske lære så rett da den oppfattet Rom. 7 som noe apostelen bekjenner om seg selv som kristen. Det er flere grunner til det. La meg nevne en av dem: Paulus sier på samme sted at han har lyst til Guds lov etter sitt innvortes menneske. Og da må vi spørre:

Hvor er det ugjenfødte mennesket som har lyst til Guds lov? Sier ikke nettopp Paulus at det ugjenfødte mennesket slett ikke har lyst til å gjøre Guds vilje? Rom. 8, 7.

Nei, også hos et gjenfødt Guds barn finnes kjødet. Det sier også Gal. 5, 17: "Kjødet begjærer mot Ånden, og Ånden begjærer mot kjødet; de står hverandre imot -."

"Dersom vi (dvs. vi troende) sier at vi ikke har synd så bedrar vi oss selv," 1. Joh. 1, 8.
--

Kilde: Eget hode og erfaring, Bibelen og Karl Fr. Wisløffs troslærebok JEG VET PÅ HVEM JEG TROR (Lunde Forlag).

LeifG - 25-2-2017 kl 11:08

Sitat: skrevet av gana  
Hva betyr det at en Guds etterfølger holder loven?

Jo det betyr at de har fått Guds lov skrevet i deres hjerter. Hebr. 8, 10.
Men "det nye mennesket" rår ikke grunnen alene i de troende. I Ef. 4 tales det også om "det gamle menneske". Og dette har ikke lyst til Guds vilje.

Også hos den gjenfødte kristne bor kjødet. Paulus sier det like ut. "Jeg vet at det bor ikke noe godt i meg, det vil si i mitt kjød." Rom. 7, 18.
Det vi må gjøre er å tro Guds ord og for å tro det må vi lese Guds ord, hva det egentlig står, hva Gud faktisk lover og mener.

Skrevet i hjertet og sinnet, ja gitt en helt ny frisk Ånd også. Å få loven skrevet i hjertet betyr at Han skriver loven i vårt følelsesregister slik at vi gjør loven av hele vårt hjerte/ hele vårt følelsesliv er for å holde loven da. Han i tillegg lover å skrive loven i vårt sinn, altså inn i vårt tankeliv slik at vi tenker på holde Hans lov hele tiden. I grunnteksten kan vi lese ordbokens forklaring på hva og hvordan Gud gjør det ved å gi en helt ny friskt sinn og hjerte som får Guds lov, av Gud selv skrevet inn i seg men for at Gud skal kunne gjøre det så avhenger det av vår tro på Ham eller ikke.

Vi må gå til Guds ord for å forstå gangen i dette, først kommer vi til tro ved melken, så kommer fast føde men på hvilken måte og hvor i frelsesplanen kommer den faste føden inn?

Det er melken som gjør at vi faktisk velger å dø fra vårt liv, for så å la oss døpe inn i ett nytt liv. I det øyeblikk har man valgt bort å følge verden for så å heller følge Guds rike og Hans bud. Man lar seg døpe inn i det nye fordi man ser at der er det håp for oss dødelige syndere og at inn i dette liv er det bare godt. Selvsagt vokser det også ugress der men dette ugress som er der spiser ikke fast føde og har ikke gått inn den veien Kristuis gikk. Dette ugress har drukket forfalsket åndelig melk og tror seg selv inn i det hellige.

Om man er der inne fordi man har drukket uforfalsket åndelig melk kan man spise fast føde, ja man tåler dette brød da. Det er opplyst av Guds Ånd selv og Guds ord blir skrevet inn i en selv, personlig og individuelt, det er det hellige liv, forsoningen personlig imellom Gud og mennesket individuelt. Det er bare dette som er Guds Tempel, mennesket er da Guds Tempel og Gud bor i en da. Det er dette Moses forkynner igjennom helligdomstjenesten.

Selvsagt er det fremedeles en kamp, Djevelen er enda ikke bundet i kjettinger da Jesus enda ikke har hentet de som ligger i graven og sover i troen, og de som lever i troen ved Hans komme.
Djevelen gjør alt det han kan for å få menensker til å falle og han gjør alt han kan for å få de som har falt fra troen til å tro at de tror rettt allikekvel.

Det vi skal gjøre er å se på Jesus, vår bror i vårt kjød og se hvordan Han i kjød viste oss hvordan vi skulle vise fristelser bor i kjød. Han sa ”Vik fra meg Satan, det står skrevet”, mao. så er det tro på Guds ord som skal til, så sterk tro at Hans bud og ord blir skrevet inn i vårt hjerte. Han ble prøvd på alle måter som oss men Han falt ikke, faller vi/ bryter loven/ budene så har vi en redningsplanke gitt av Ham i frelsesplanen men planken kan ikke brukes som en unnskyldning for å alikevel leve i ett syndig liv.

Paulus er klar over alt dette og illustrerer kampen individuelt i oss i Romerne 7, han vet at i oss selv er det ondt og det er jo også derfor loven er til, så vi skal ønske oss ut av ondt til godt. En bevisstgjøring så loven kan bo i oss og løsningen ut av fallent syndig kjød er Jesus.

Paulus sier det rett ut at løsningen ut av vår fortvilende situasjon er dette:


Rom 7,24-25 Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?

Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! – Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

Rom 8,9-10 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Rom 8,12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet).Vi er altså i troen død fra det gamle mennesket men med en gang vi slutter å tro synder vi for da rår kjødet igjen.

Så, er vi rettferdiggjort ved tro og i hvilken rettferdighetskledning bærer vi? Kain eller Abels, hvem kler oss? Satan eller Jesus?

Fork 12,13 Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre.


Sak 3,1-4 Så lot han mig se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan som stod ved hans høire side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan:

Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden?

Men Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.

Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham:

Ta de skitne klær av ham!

Og til ham selv sa han:
Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.


Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!


Jud 1,9-11 Overengelen Mikael vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa:

Herren refse dig!

Disse derimot spotter det de ikke kjenner; men det de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de sig. Ve dem! for de har gått Kains vei og for vinnings skyld kastet sig inn i Bileams forvillelse og er gått under ved Korahs gjenstridighet.


Jud 1,14-15 Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, spådde om da han sa:
Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige for å holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere.Ugudelige syndere er langt fra guddommelige og de bryter med loven, de gjør ikke.
De gudelige er Gud nær og holder Guds lov, de gjør.

LeifG - 25-2-2017 kl 11:12

Les denne:

http://www.adventist.no/Adventist/Hjem/Artikler/2017/Februar...