Apologetisk Forum

Prøv profetene!

LeifG - 30-1-2016 kl 11:55

Om vi skal tro Guds ord er Guds ord så må vi la Ham og Hans ord rettlede oss så vi ikke skal bli bedratt av fienden. Vi er jo gjester på fiendens mark og her er vi for å vise vei så mennesker kan ble reddet/ frelst fra fienden.

Vi må tro Ham og vi må holde fast på troen.

En sann profet er slik.

5 Mos 13,1-4 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, og det virkelig skjer det tegn eller under som han talte til dig om, idet han sa: La oss følge andre guder – sådanne som du ikke kjenner – og la oss dyrke dem,
da skal du ikke høre på denne profets ord eller på ham som hadde drømmen;

for Herren eders Gud vil bare prøve eder for å kjenne om I elsker Herren eders Gud av alt eders hjerte og av all eders sjel.

Herren eders Gud skal I følge, og ham skal I frykte; på hans bud skal I ta vare, og på hans røst skal I høre; ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved.


Det finnes altså sannsigere/ profeter som ikke holder Guds bud som ærer Ham. Tenker vi etter så vet vi at ikketroende/ vantro også holder/ viser til noen Guds bud. Som eksempel det å elske sin neste men ikke bud som definerer Skaperen presist. En sann profet definerer i gjerninger og ord hvem Gud han tilhører mens en falsk profet viser en vei som ikke løfter Ham opp som en personlig Skaper og Gud.


Jer 28,8-9 De profeter som har vært før mig og før dig fra fordums tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest. Den profet som profeterer om fred, når hans ord går i opfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt.

Profetier uten betingelser gitt av sanne profeter vil alltid, uten unntak skje.


Jes 8,19-20 Og når de sier til eder: Søk til dødningemanerne og sannsigerne, som hvisker og mumler, da skal I svare: Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende?

Til ordet og til vidnesbyrdet! – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har,Nøkkelen er alltid ordet og vitnesbyrdet og Guds ord definerer Ordet og Vitnesbyrdet som innholdet i Paktens Ark, selve Paktens Ark som Nådestolen står på, den vi og vår tro blir dømt ut i fra. Innholdet er foruten Guds Ti Bud på steintavler en krukke med Manna og Aarons Stav som forteller en historie, ett vitnesbyrd som taler imot oss/ kjød.

Hvis profeten IKKE viser til Ordet og Vitnesbyrdet er profeten IKKE fra Gud og vedkomne har ikke Lys fra Gud men fra den onde. Som oftest vet ikke en falsk profet hva ordet og vitnesbyrdet heller er, det fordi den falske ikke tror Guds ord og forstår det heller ikke.


Esek 7,26 Ulykke på ulykke skal komme, og rykte på rykte skal opstå, og de skal søke efter syn hos profeten, og lov skal ikke være å finne hos presten eller råd hos de gamle;


Når Guds bud ikke er der så vil ikke profeten gi dem svar. Holder Kirken Guds bud?


1 Joh 4,1-3 I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud!

for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; og hver ånd som ikke bekjenner Jesus kommet i kjød, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.


Understreket tekst her over er fjernet i fra norsk bibel, men står i grunnteksten. Årsaken er at DRKK/ Antikrist vil finurlig skjule at Jesus kom i vårt kjøds lignelse, prøvd i likhet med oss.


En sann profet løfter opp og setter hvem og hva Jesus er i sentrum.1 Kor 12,27-28 Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del.
Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.Gud satte i Sin Menighet som holdt Guds bud sanne profeter som skulle lede Hans folk igjennom kriser.

Hvem hører du?

[Redigert den 30-1-2016 kl 15:56 av LeifG]

Viking - 30-1-2016 kl 18:12


Esekiel er en interessant profet. Fra kap. 39 kan lese om når Han vil samle sitt folk.


Sitat:

25 Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs skjebne og være barmhjertig mot hele Israels hus. Jeg brenner av lidenskap for mitt hellige navn.

26 De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem.

27 Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange folkeslag.

28 Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der.

29 Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud.


Så fortelles det hvordan tempelet skal være.
En kan også lese når og hvordan Guds Påske skal feires.

Her er det snakk om syndoffer, tilberedning av offer o.s.v.
Syndoffer? Merkelig, forstår ikke dette i forhold til Kristi offer på korset.

Et fysis tempel, et fysisk folk. Byens navn skal fra denne dag være « Herren er der». En elv, livets vann skal strømme ut fra tempelet, det er jo noe som
ikke har forekommet før. Det kan ikke være det 2. tempel, noe slikt har vi ikke sett eller hørt om.

Hvordan ser dere på denne profetien til Esekiel? Det er jo veldig fysisk.

.

LeifG - 30-1-2016 kl 20:25

Det er jo viktig at vi tar hele Guds ord i betraktning og fakta er at vi blir frelst fra synd og at Han gjenoppretter sitt folk FØR Han henter sine (inkl. de døde i Herren, før og etter korset) og når Han henter sine er Armageddon. Armageddon ender med at alle ikke troende dør unntatt Satan og hans engler.

Leser vi Esekiel før kap 38 kan vi se at Han gjenoppretter/ reiser, ja setter i stand og former sitt folk og det skjer før Hans andre komme.
Åpenbaringen sier at det går 1000 år fra Armageddon til Gog og Magog krigen, og at Djevelen er bundet til denne jord i denne tiden hvor han ikke kan bedra noen. Alle mennesker er jo døde etter Armageddon. Etter de tusen år får vi oppstandelsen til Dommens dag, ildsjøen og i forbindelse med denne dom er Gog og Magog krigen.

Når Gog og Magogkrigen skjer vil Ildsjøen avslutte alt og det siste som går deri er Døden. Når det har skjedd vil Jesus ta av seg Sin Yppersteprestelige kledning og rense seg selv slik at alt blir rent. Denne kledning blir vel brent mener jeg å huske Moses sa i forbindelse med denne høytidssabbat.

Videre sier Åp. at etter dette vil Jesus skape den nye jord mens Himmelens Jerusalem er plantet på denne jord. Himmelens Jerusalem lander forøvrig på denne jord rett før Gog og Magogkrigen sammen med Jesus som da deler Oljeberget. Når Han har skapt den nye jord vil alt oppmåles, ryddes, fordeles, samles hit og dit og settes istand. Han gir av Sin Ånd og setter ting på rett sted, noen der og noen andre ett annet sted, Han gjenoppretter og gir det som rett er, også i henholdt til de lovnader Han ga i de åndelige gitte profetier. Jeg tror vi vil glede oss og undre oss over Hans fantastiske rettferdighet og godhet som kommer når alt ondt er over.
Høytidene vi skal holde etter at alt er ordnet er Sabbaten, hver uke og Nymånesabbatene hvor vi alle skal møtes i Jerusalem. Vi får alle tildelt ett rom i Jerusalem og vi får alle ett sted ett annet sted i denne verden hvor vi skal dyrke det vi trenger til det daglige liv.

Vi må huske at denne profeti er gitt til ett folk som billedlig fikk fremtiden presentert og da kunne de ikke få annet heller enn bilder av det som skulle komme. Derfor også billedlige blodofringer, i den nye pak er det ett annet offer som gjelder som også kan lignes opp imot ett blodoffer. Det fordi i blodet er livet og enhver som tror er død fra sitt liv/ kjød/ natur. Nå er det Jesu blod/ liv som gjelder i oss, vi gjør Guds vilje og det er vårt offer.

Viking - 30-1-2016 kl 21:03


Hva tror du om syndoffer i Herrens tempel?

Det snakk om div offer, også et renselses offer av alteret.
Jeg må spørre deg igjen Leif, den tolkningen som du gir er jeg ikke
helt med på.

Flere forskjellige offringer beskrevet i detaljer kan ikke være noe billedlig, i såfall
må hver offring bety noe hver for seg.

F.eks. 6 På nymånedagen skal han ofre en ungokse uten feil, seks lam og en vær uten feil.

7 Som grødeoffer skal han gi en efa mel til ungoksen, en efa til væren, til lammene så mye han har råd til, og en hin olje til hver efa.


Klarer ikke å få din forklaring til å passe.[Redigert den 30-1-2016 kl 21:10 av Viking]

gana - 31-1-2016 kl 00:19

Sitat: skrevet av LeifG  

Hvem hører du?

Her i forumet hører jeg mye om sabbatsbudet,

men mindre om Jesu frihet i den nye pakt.

Vranglære? Ja that could be.

LeifG - 31-1-2016 kl 11:09

Sitat: skrevet av Viking  
Hva tror du om syndoffer i Herrens tempel?
Det snakk om div offer, også et renselses offer av alteret.


Det er bare ett offer for synd som er godt nok og i det er Jesus korsfestet, fra det har vi Jesu blod. Om vi lar Guds ord fortelle oss hva blod er og betyr så betyr det liv. Jesu blod er Jesu liv og dette blod/ liv ble ofret.

Jesu liv renser oss og Templet med innhold, Ja Jesu liv renser alt.

Jesus er vår Yppersteprest, altså Han som kan gå inn i det Aller Helligste og rense alt der inne. Til slutt når alt er over skal Hans klær taes av og også Han renses. Deretter kommer den nye jord.

Når alt dette er sagt så har ikke jeg studert dette i detaljer.

Sitat:
Jeg må spørre deg igjen Leif, den tolkningen som du gir er jeg ikke
helt med på.

Flere forskjellige offringer beskrevet i detaljer kan ikke være noe billedlig, i såfall må hver offring bety noe hver for seg.

F.eks. 6 På nymånedagen skal han ofre en ungokse uten feil, seks lam og en vær uten feil.

7 Som grødeoffer skal han gi en efa mel til ungoksen, en efa til væren, til lammene så mye han har råd til, og en hin olje til hver efa.


Klarer ikke å få din forklaring til å passe.[Redigert den 30-1-2016 kl 21:10 av Viking]


Husk det at når den nye jord er her, altså etter Ildsjøen så er ikke døden mere. Akkurat dette er udiskutabelt på akkurat samme måte som at vi vil bli vegetarianere og at vi vil holde Sabbaten hver fredag/ lørdag i all evig tid.

Samtidig er det i den nye pakt bare ett gyldig offer og det er Guds sønn korsfestet, alle andre ofringer er som en røk for Hans nese og en vederstyggelighet. Ja, det er faktisk avgudsdyrkelse i Guds øyne.

Den gamle pakt ofringer er ett bilde på at det som gjelder er ikke hva Jeg vil men hva Gud vil. Det er ett bilde på at Jeget ikke skal lede oss i det daglige liv.
Jeg har selv hester og om jeg måtte ofre min beste hest så vet jeg hvilken kostnad det ville være for meg, på samme måte er det å ikke gjøre hva Jeg vil men hva Gud vil en "kostnad". Å ha denne karakter er å legge seg i full tillit i Guds hender og la Ham fø oss.

Vår natur blir og vil være slik uten at vi trenger å ofre dyr mere, vårt offer er vårt Jeg som Han nå har skrevet sin lov i.

Vi må huske at Jesu offer, Jesus som Yppersteprest til den nye jord er her vil oppfylle alle høytidssabbater til punkt og prikke og deretter er alt bare godt igjen. Vi er da tilbake til Eden og da er det ikke nødvendig med ofringer lengre, ingen synd ingen død.


Jer 33,14 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og om Judas hus.

Jer 33,18 og av de levittiske presters ætt skal det aldri fattes en mann for mitt åsyn som ofrer brennoffer og brenner matoffer og bærer frem slaktoffer alle dager.

Jes 66,20-24 Og fra alle hedningefolkene skal de komme med alle eders brødre til matoffer for Herren, på hester, på vogner, i bærestoler, på mulesler og på hurtigløpende kameler, og føre dem op på mitt hellige berg i Jerusalem, sier Herren, likesom Israels barn bærer matofferet i rene kar til Herrens hus; også av dem (hedningefolk) vil jeg ta mig nogen til prester, til levitter, sier Herren.

For likesom den nye himmel og den nye jord som jeg gjør, blir til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, således skal eders ætt og eders navn bli til evig tid.
Og det skal skje:

Nymåne efter nymåne og sabbat efter sabbat skal alt kjød komme for å tilbede for mitt åsyn, sier Herren. Og de skal gå ut og se på de døde kropper av de menn som er falt fra mig; for deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slukkes, og de skal være en gru for alt kjød.

3 Mos 2,1 Når nogen vil ofre et matoffer til Herren, så skal hans offer være fint mel; og han skal helle olje på det og legge virak ved.

Viking - 31-1-2016 kl 11:10


Esekiel 45

Påske
18 Så sier Herren Gud: Den første dagen i den første måneden skal du ta en ungokse uten feil. Slik skal du ta bort synd fra helligdommen.

19 Presten skal ta noe av blodet fra syndofferdyret og stryke det på dørstolpene i tempelet, på de fire hjørnene av alteravsatsen og på dørstolpene i porten til den indre forgården.

20 Det samme skal du gjøre den sjuende dagen i måneden for dem som har syndet av vanvare eller i uvitenhet. Slik skal dere gjøre soning for huset.


Israel er samlet, Gog's soldater er døde, tempelet er der, Fyrsten er der og "synd" beskrives "dem som har syndet av vanvare eller i uvitenhet"?
[Redigert den 31-1-2016 kl 10:11 av Viking]

LeifG - 31-1-2016 kl 11:13

Sitat: skrevet av gana  

Her i forumet hører jeg mye om sabbatsbudet, men mindre om Jesu frihet i den nye pakt.


Hva er det som gjør at du ikke synes det er frihet i Herrens dag, og hvile med Ham. Hva er det som gjør at du synes at det er trelldom å vandre med Ham?


LeifG - 31-1-2016 kl 11:27

Sitat: skrevet av Viking  

Esekiel 45

Påske
18 Så sier Herren Gud: Den første dagen i den første måneden skal du ta en ungokse uten feil. Slik skal du ta bort synd fra helligdommen.

19 Presten skal ta noe av blodet fra syndofferdyret og stryke det på dørstolpene i tempelet, på de fire hjørnene av alteravsatsen og på dørstolpene i porten til den indre forgården.

20 Det samme skal du gjøre den sjuende dagen i måneden for dem som har syndet av vanvare eller i uvitenhet. Slik skal dere gjøre soning for huset.


Israel er samlet, Gog's soldater er døde, tempelet er der, Fyrsten er der og "synd" beskrives "dem som har syndet av vanvare eller i uvitenhet"?
[Redigert den 31-1-2016 kl 10:11 av Viking]Husk at det er Jesus som er offeret og at det er Hans blod/ liv som renser invetaret også. Ett år i den billedlige gamle pakts ordning er ett bilde på hva som må til fra fallet til gjenopprettelsen er fullført. En tidsperiode på over 6000 år i dette ene billedlige året.

Når dette skjer så er det etter Løvhyttefesten, som altså iflg Åp er etter de tusen år i himmelen. Det er også etter at Himmelens Jerusalem har kommet ned på denne jord for å overvære at Ildsjøen tar seg av de som dømmes til evig død.
Det står at de døde som ikke tror skal stå opp ved enden av de tusen år og disse smaler seg til en krig som angriper Jerusalem og Jesus, denne kalles Gog og Magog krigen. Ildsjøen blir da ett faktum, alle onde dør og døden er det siste som kastes i ildsjøen og deretter skjer renselsen av templet i himmelens Jerusalem hvor Jesus er Yppersteprest. All den synd de frelste har gjort som de har gjort i vanvare og uvitenhet blir da også renset bort. For den synd man vet man har gjort er allerede renset bort ved at man har bekjent i Jesu navn og blitt frelst fra denne synd.

Det er jo dette vi er tilbudt i dag, bekjenn i Jesu navn alene og bli frelst fra nevnte synden.

Jes 1,11-14 Hvad skal jeg med eders mange slaktoffer? sier Herren; jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når I kommer for å vise eder for mitt åsyn, hvem har da krevd dette av eder at I skal nedtrede mine forgårder? Kom ikke mere frem med tomt matoffer! Det er mig en vederstyggelig røkelse. Nymåne og sabbat, festlig forsamling – jeg tåler ikke høitid og urett sammen. Eders nymåner og fester hater min sjel, de er blitt mig en byrde; jeg er trett av å bære dem.

Jes 1,18-20 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Er I villige og hører, skal I ete landets gode ting, men er I uvillige og gjenstridige, skal I bli opett av sverdet; for Herrens munn har talt.

Viking - 31-1-2016 kl 12:24


Det Jesaja sier i de vers du har nevnt er adressert folk i tidligere tider.

Sitat:

10 Hør Herrens ord,
dere Sodoma-høvdinger!
Lytt til vår Guds lov,
du Gomorra-folk!

11 Hva skal jeg med
alle disse slaktofrene deres?


Jesaja er ganske forvirrende mange ganger. Noen ganger kommer profetier
som gjelder tiden han lever i og straks etter profeterer han om de siste dager.
:question:

Profetiene er godt å kjenne til, men hvem kan vel tyde dem alle.[Redigert den 31-1-2016 kl 11:38 av Viking]

LeifG - 31-1-2016 kl 13:30

Sitat: skrevet av Viking  

Det Jesaja sier i de vers du har nevnt er adressert folk i tidligere tider.

Sitat:

10 Hør Herrens ord, dere Sodoma-høvdinger!
Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk!

11 Hva skal jeg med alle disse slaktofrene deres?Jesaja er ganske forvirrende mange ganger. Noen ganger kommer profetier
som gjelder tiden han lever i og straks etter profeterer han om de siste dager.
:question:

Profetiene er godt å kjenne til, men hvem kan vel tyde dem alle.
[Redigert den 31-1-2016 kl 11:38 av Viking]


Ja, men alt som skjedde og alt som det ble profetert om i den tid og til den tid peker på det som skulle komme. Alt er åndelige bilder på det reelle som skulle og skal komme.

Jeg tror at vi kan forstå profetiene så å si helt ut, ellers hadde Han heller ikke gitt de. For hvem er Han om Han er uforståelig, hvems Fyrste er Han da?

Samtidig kan vi ikke forstå de uten Han.., og Han lover jo at noen ved konkrete betingelser forstår profetene og deres ord.

2 Pet 1,20-21 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

2 Pet 2,1 Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig:

Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede!

For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.


Derfor finnes det også profettester i Guds ord. :) Håper du hadde en velsignet Sabbat Viking!" :)

Viking - 31-1-2016 kl 14:31


Takk det samme til deg Leif :)

Jeg ser at jeg har en annen vinkling på profetiene enn det du har.
Du er mer "åndelig" og jeg mer "fysisk".

Når bibelen snakker om hedninger(det åndelige Israel), så refereres det som oftest til
folkeslag som er fysiske etterkommere etter Jakob uten å vite det.
Som også kalles det tapte får av Israel.

Disse finnes i den utvandrings ruta de hadde etter fangenskapet i Assyria og
Babylon. De fleste vandret via "Svartehavet" og vest og nordvest over.
Du finner dem i Frankriket, Tyskland, Spania, Russland, Usa, Sør Amerika, Australia osv. Og selvsagt spredt i hele nv Europa.

Istedet for å være åndelige Israellitter er de fysiske Israellitter.

Da er profetiene også lettere å forstå for meg. Vi Israellitter er i fangenskap, både
fysisk og åndelig sett. Vi har blitt frarøvet vår historie og identitet av Drkk.
Våre forfedre rømte nv over for å få leve i fred. Gud gav oss den muligheten
for å bevare sitt folk, uten dette folket ville ikke Guds profetier kunne gå
i oppfyllelse.

.

LeifG - 31-1-2016 kl 17:39

Hvis vi ser hva Adam og Eva fikk av Frelsesplanen som er den samme som i dag og på Israels tid så var de ord:

1 Mos 3,15 Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

1 Mos 3,21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med.


Offersystemet er igang og lovnaden er gitt.
Så går det lang tid, ja etter flommen blir det opprettet direkte kontakt med Abram og Frelsesplanens detaljer blir flere og dypere, mere nyansert men den er 100% i tråd med treon Adam og Eva fikk, Enok har og Noah hadde. Så kommer vi til Jakob som blir Israel, 400 år etterpå får Moses utdypninger i samme tro og Gud ønsker å komme ned hit men blir avvist av Israels folk. En pakt blir allikevel opprettet og også den er 100 % Adam og Evas tro.. .

Er ikke den tro Adam og Eva fikk med offersystemet ett bilde på hva som skulle komme? Moses da? Oss i dag? Det er bildet vi tror på og Gud kan igjennom dette gjøre sine lovnader her og nå, det som avgjør funksjonaliteten er om vi tror eller ikke. Tror vi, så er bildet reellt og fysisk her og nå men da vet man også at noe kan ikke oppfylles enda fordi først må Dyrets merke komme. Det er faktisk det neste som skal skje men verden må forberedes først slik at Djevelen får verden med seg. Vi i SDA venter.

Jeg tror forøvrig at det ikke er DRKK som frarøvet men at Romerriket (Djevelen inkl) sammen med vantro Yppersteprester i Jesu tid som frarøvet verden frelsen da. Etter korset og utryddelsen av troende jøder og hedninger ble Romerkirken til og ut av Rom og Romerkirken ble DRKK til. Det er DRKK som er Det Lille Horn og deres tid varte i 1260 år men reiser seg igjen og står opp i nytt Ham, som en kamelon. Det er den nye verdenorden med Pontifeks Maximus tidl. Keiserens yppersteprestelige titttel, nå Pavens tittel) som verdens politiske og religiøse leder. Det nye Rom.

Jeg tror det er ett feiltrinn å fokusere på det genetiske Israel, det fordi det utelukker mennesker med menneskers øyne. Det er Gud som velger ut og alle er invitert. Frelsen er til alle i hele verden, det var det som var Israels oppgave og som de feilet i.
Viking - 2-2-2016 kl 14:01


Leif:
Sitat:

Jeg tror det er ett feiltrinn å fokusere på det genetiske Israel, det fordi det utelukker mennesker med menneskers øyne. Det er Gud som velger ut og alle er invitert. Frelsn er til alle i hele verden, det var det som var Israels oppgave og som de feilet i.


Hadde du visst med sikkerhet, men bibelen er full av episoder der Guds folk har
"synset" istedet for å tro Herrens ord og det har gått galt.

Så klart må en vite at det genetiske Israel er Guds folk i forhold til de
profetier som de er nevnt i. Gud ekskluderer ingen som tror fra frelsen.
:)

LeifG - 2-2-2016 kl 14:44

Jo, i forhold til synsing. Synsing er ikke tro, det er mangel på tro og ser vi etter så blir profetene steinet når de sier "slutt å synd".

Årsaken til at man synder er fordi man synes noe ser greit ut men er utenfor Guds buds rammer. Går vi til Sinai ser vi at man syntes det tok så lang tid og derfor lagde de objekter som lignet eller pekte til Gud, til Guds ære. Det var brudd på bud nummer to og som en følge også brudd på bud 1.

På grunn av denne synsing kunne ikke Gud gå med dem og de fikk 40 år i ørkenen hvor denne generasjonen måtte dø før man kunne entre Israels grenser. Ved Israels grenser fikk vi ett nytt frafall fordi man ikke trodde Gud og syntes det var skummelt der.

Tro er å holde Guds bud og la være å synse (føleri) selv om man dør pga det. Det er interessant dette, å se at enten så dyrker man det skapte (føleri/ synsing), seg selv eller så dyrker man Skaperen med sin forstand og sine følelser.

Jeg tror en sann israelitt kjemper for sitt liv men dør og klamrer seg fast for/ til Guds rettferdighet.

:)

gana - 13-2-2016 kl 07:22

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  

Her i forumet hører jeg mye om sabbatsbudet, men mindre om Jesu frihet i den nye pakt.


Hva er det som gjør at du ikke synes det er frihet i Herrens dag, og hvile med Ham. Hva er det som gjør at du synes at det er trelldom å vandre med Ham?


Etter som jeg kan forstå så holdt Jesus og disiplene sabbaten,
men de ble ikke værende der. De ble etter hvert kastet ut av
synagogene da dette nye de kom med ikke passet inn i
jødenes rigide skjema av dager, måneder og år.

En ny dag var kommet.

Det er de som ikke forstår dette som henger igjen. De er blitt
som jordvendte treller som ligger og grynter mot fortiden
uten skikkelig å ha fått med seg soloppgangen.

Ja prøv gjerne profeter, ånder og det hele - resultatet
er og blir det samme - en ny frihetsdag er kommet.


[Redigert den 13-2-2016 kl 06:30 av gana]

LeifG - 13-2-2016 kl 10:16

Jesus ble korsfestet fordi de skjønte at Han var Messias, Menneskesønnen (kjød som dem) og fordi det ble avslørt at de ikke trodde Moses og profetene.

Deres stolthet og steinhjerter/ forherdelser felte de.Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 3,15 Når det sies: Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen,

Hebr 3,19-19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,1-2 La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. 2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,11 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.