Apologetisk Forum

Det evigvarende.

LeifG - 18-4-2015 kl 13:50

Jesus spurte Simon Peter tre ganger om han elsket Ham, hvor mye elsker vi Sannheten Jesus Kristus?

Den enkleste og mest rett frem måten å bli kjent med Jesus på er å søke Ham i Guds ord, sette Ham inn i Guds ord og forsøke å se skaperverket med Hans øyne. Så la os se på hva Han sier og hva grensene Hans er som viser om vi bryter med Hans kjærlighet.
De ti bud som Han egenhendig skrev evigvarende inn på to steintavler omhandler vårt naturlige forhold til Ham og vårt naturlige forhold til vår neste og vi fikk de nedskrevet fordi vi var faret ville som får og trengte å bli bevisste på vår onde ferd fra Ham.

Jesus sier at Sabbaten ble til for vår/ menneskets skyld og Han sier at verden skal se hvem som tilhører Ham og ikke igjennom Sabbatshelligholdelsen. Sabbaten er en beskyttelse imot selviskhet, stolthet og egosenterert livsførsel. Sabbaten samler familien og gjør at man ikke mister kontrollen over hvem man er og hvem man kommer fra.

Dessverre tror mange mennesker at Gud er for mange egosenterert og at Han da skapte menneskene så de kunne holde Hans dag Sabbaten og på den måten motta slavisk underkastende tilbedelse. De tror/ ser ikke at det er frihet å holde Sabbaten hellig og velsignet.
Det er jo de som gjør loven som blir rettferdige og det er der friheten for alle ligger.

Jeg tror årsaken til at de ikke ser det er fordi man er egosenterert i sin natur og ikke ser hvem Gud er, at Han er kjærlighet. Derfor i sin selviske natur konkluderer man med at Gud er like selvisk og egosenterert om Han har en bestemt dag helliggjort og velsignet slik. Man hører men vil ikke rettferdiggjøres.

Sabbaten, den syvende dag er endel av Skapelsen, med andre ord er ikke skaperverket uten Sabbaten den syvende dag.
Vi har også andre sabbater i skriften, de sabbater er for eksempel påske, pinse, etc.. Vi kaller de høytider men skriften er påpasselig og kaller de sermonielle sabbater i frelsesplanen som presteskapet i den gamle pakt passet på. Noe annet enn Sabbaten som tilhører den moralske lov, ikke en ved siden av sermoniell lov. Vi ser forøvrig at sabbaten påske var før den gamle pakt og at Gud sendte Moses til Farao fordi jødene og deres tro truet kulturen i Egypt, de ble for mange og de ble nektet å holde sabbat. Av den grunn falt også plagene som ett helhetelig forbilde på de syv siste plager rett før Jesu andre komme.
Paulus kaller de sermonielle sabbater for forbildet, ja skygger på det som skal komme. Påske og pinse er sannelig solide forbilder på det som kom men hva med de andre??

gana - 19-4-2015 kl 00:35

Hei LeifG

Litt enkel folkeopplysning

Det evigvarende er ikke først og fremst de ti buds ordlyd i Moseloven, men Jesu essenssammendrag av budene i NT.

Jesus spurte nemlig ikke bare Peter, men han fulgte også opp med en oppfordring om å fø sauene.

Essensen i det evigvarende er altså ikke verken sabbat eller andre enkeltheter, men kjærligheten til Gud og vår neste.

:spin:

[Redigert den 18-4-2015 kl 00:46 av gana]

LeifG - 19-4-2015 kl 07:55

gana, de ti bud er ikke en byrde men en frihet og dybdene i Guds karakter. Det er kun kjødet i fallen syndig natur som sliter med bokstavene fordi bokstavene kler synden i denne natur naken. Overgi deg heller til sannheten gana, så blir det lettere å se fra guddommelig naturs side.

Bare tenk over det du sier, du sier at vi falne kjødelige kan endre på Guds bud om vi, uten Gud vår Konge former essensen til hva Jesus sier. Husk at Guds ti bud er fundamentet til Guds kjærlighet i praksis, der ser man hvem vi i kjødet elsker eller ikke.