Apologetisk Forum

Lys fra hvilken Hyrde?

LeifG - 7-2-2015 kl 14:10

2 Sam 22,20-29 Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig.

Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, han betalte mig efter mine henders renhet. For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud; for alle hans lover hadde jeg for øie, og fra hans bud vek jeg ikke, og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd. Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter min renhet for hans øine.

Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise stridsmann viser du dig rettvis, mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang. Elendige folk frelser du, men dine øine er mot de overmodige; dem fornedrer du.

For du er mitt lys, Herre, og Herren opklarer mitt mørke.Med andre ord, om vi ikke har Herren som vår Hyrde så har vi ikke lys så vi kan oppklare vårt mørke. Har vi ikke lys så vil Gud vise seg vrang i vår forståelse av hvem Han er.

Hva sier det om vår misjon i denne verden som ligger i mørke? Hvordan burde vi misjonere så individer kan få lys fra Han der oppe i sitt mørke?

[Redigert den 7-2-2015 kl 13:11 av LeifG]

LeifG - 7-2-2015 kl 14:18

Det er vel verd å legge merke/ legge til at også de i kjød synes Guds bud som Er gode, er vrange.. . Med andre ord er Den Sanne Gud/ skjult for de, vrang, derfor også lovløshetens hemmelighet med sin falske gud i Guds navn.

gana - 7-2-2015 kl 16:06

Sitat: skrevet av LeifG  
Det er vel verd å legge merke/ legge til at også de i kjød synes Guds bud som Er gode, er vrange.. .

Det tror jeg du kan ha mye rett i og det beviser også at det er ikke forholdet til budene som er det avgjørende.

Og grunnen til at jeg nevner det er at du ofte synes å hevde det motsatte.

Mange er de som vil leve etter budene, men som likevel vandrer i kjød.

LeifG - 7-2-2015 kl 17:15

Om du er i ånden, og leser i ånden kan jeg ikke se problemet du har men om jeg er i kjødet og leser i kjødet ser jeg poenget ditt.

Jeg klarer ikke å se at du har rett i herunder nevnte sitat om du er i ånden:

"Og grunnen til at jeg nevner det er at du ofte synes å hevde det motsatte."

Husk det at det er kun om vi er i kjødet at vi ser bokstavene/ budet og ikke Gud. Ditt fokus er på budet og ikke å vandre med Ham som i sin naturlige natur er loven/ budet lydig. For, er det ikke godt at vi har den syvende Dag Sabbaten? Har vi på noen måte problemer med dette så er en i kjødet, enklere kan en ikke avkles.


For om du har lys fra Ham, altså er i ånden så er jo budene som ble skrevet til oss i kjødet bare gode.. . Teksten i Samules bok viser jo viktigheten av å vandre med Ham og ikke virre imot Ham og Hans bud.

Å følge Ham alene helhjertet er opplysende!

Sal 119,10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!
Sal 119,19 Jeg er en gjest på jorden; skjul ikke dine bud for mig!
Sal 119,47-48 Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker. 48 Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker, og jeg vil grunde på dine forskrifter.
Sal 119,60 Jeg hastet og ventet ikke med å holde dine bud.
Sal 119,73 Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud!
Sal 119,143 Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst.
Sal 119,151 Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet.
Sal 119,172 Min tunge skal synge om ditt ord; for alle dine bud er rettferdighet.
Sal 119,176 Jeg har faret vill; opsøk din tjener som et tapt får! for jeg har ikke glemt dine bud.gana - 7-2-2015 kl 18:23

Du får det til å høres ut som om jeg kjemper mot budene, men det har du intet grunnlag for.

Jeg sier bar at mange ikke-kristne også har sans for budene uten at de blir frelst av den grunn.

Saul kan stå som et godt eksempel på disse, men det var først da han ble frelst at han virkelig fikk se frihetens lov.

Han fikk se budene i frihetens lys, budene ble ikke av den grunn mindre viktig, men han forstod da at budene var til for menneskene og ikke omvendt.

LeifG - 7-2-2015 kl 20:48

Sitat: skrevet av gana  
Du får det til å høres ut som om jeg kjemper mot budene, men det har du intet grunnlag for.


?? Du skryter jo av det og har dine egne moralske bud. De eneste jeg oppfatter er at du sier du er fri og derfor ikke trenger å elske din neste innenfor Guds grenser, ei heller elske og ære Skaperen innenfor Hans grenser som viser Ham om vi elsker Ham eller ikke.

Vi vet ut i fra Guds ord, NT som GT at ikke noen av budene er opphevet og i tillegg vet vi at Antikrist, Satan og hans trosvenner har opphevet Guds bud og endret hellige tider. Satan som bedrar verden til å tro at han er Jesus/ Gud.

Men du holder kanskje Sabbaten, den syvende dag hellig og oppløftet over de andre dagene og med det gir all ære til Skaperen?


2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.

For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.


Men dette moralske bud er vel ikke noe å komme i hu? Spesielt siden budet ærer Herren som Skaper av hele universet og i tillegg siden Han velsignet og helliggjorde dagen over de andre dagene.
Ser vi på tiden som kommer nå, ved at Dyrets merke kommer så sier Guds ord følgene:

Åp 14,7 og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Sannelig ser vi ikke nesten Sabbatsbudet her og.., og de som tar i vare dette evige evangelium er de som har Jesu tro og holder Hans bud.. . De andre tar Dyrets merke.
Jeg mener bestemt at du bør lese Guds ord mere inngående for å finne Guds vilje, hva Han vil og hvem Han er.

LeifG - 7-2-2015 kl 20:53

Sitat: skrevet av gana  

Jeg sier bar at mange ikke-kristne også har sans for budene uten at de blir frelst av den grunn.

Saul kan stå som et godt eksempel på disse, men det var først da han ble frelst at han virkelig fikk se frihetens lov.

Han fikk se budene i frihetens lys, budene ble ikke av den grunn mindre viktig, men han forstod da at budene var til for menneskene og ikke omvendt.


Å holde budene i egen kraft til egen ære holder ikke, en holder budene til Gud fordi man elsker ham og får kraft fra ham til å holde de. Elsker man Gud så er ikke det noe problem, kun ved at man elsker seg selv høyere enn Hans sannhet og rettferd bryter med Ham.

Saul falt forøvrig desverre.

Ved at Jesus sier at Sabbaten ble til for menneskene, og at Han er Sabbatens Herre viser at Han innvidde Sabbaten på den syvende dag og at den ble til da for oss menneske i samhold med Ham. Altså ble ikke Sabbaten til på Sinai for jødene og Israel alene.

gana - 7-2-2015 kl 21:24

Sitat: skrevet av LeifG  

Saul falt forøvrig desverre.

Ja jeg har forstått at du er best kjent i GT, men nå var det også en Saul i NT.

Og det er vel også mye der svakheten din ligger, du har en i overvekt gammeltestamentlig forståelse.

Bud og det hele forstås best i lys av korsets frihet.

gana - 7-2-2015 kl 23:08

Sitat: skrevet av LeifG  

Åp 14,7 og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Sannelig ser vi ikke nesten Sabbatsbudet her og..,

Ja det er rart med det, det virker som du ser det du vil se på de mest utrolige steder :)

Viking - 7-2-2015 kl 23:52


I mitt tidligere kristne liv fikk jeg lære at NT var det jeg måltte lese og at
GT var nærmest som en historiebok og egentlig ikke nødvendig å lese.

Nå ser jeg at dette var helt feil. GT er grunnleggende i Guds lære og uten den har farer en vill.

En må jo spørre seg hva Kristus mente med at Han ikke var kommet
for å forandre på en tøddel, Han var kommet for å oppfylle.
Det som var i ferd med å gå i oppfyllelse var profetiene i Bibelen og de
finner en i GI. GT er Bibelen og NT er et senere tillegg som ikke kan stå
alene som bibel.

Så den som ikke kjenner GT vil ikke ha kunnskaper nok til å forstå.
Derfor får en flora av tolkninger som en går vill i.

.

.

gana - 8-2-2015 kl 00:36

Sitat: skrevet av Viking  

Det som var i ferd med å gå i oppfyllelse var profetiene i Bibelen og de
finner en i GT.

Det stemmer nok, men selve oppfyllelsen er beskrevet i NT og er det ikke da rimelig at en da også har det som sentrum for tolkningen?

Og viktig er det jo også for enhver tolkning vil jo unektelig bli farget av hva en har som sentrum.

Skal en tolke hele Skriften med sabbatsbudet som sentrum så blir det jo ikke så mye anna enn ren jalla det hele.

Sentrum er derfor umåtelig viktig og du finner ham korsfestet i NT.

Ta utgangspunkt der du så kanskje du finner tilbake til ditt tidligere liv.

:)

LeifG - 8-2-2015 kl 02:09

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Det som var i ferd med å gå i oppfyllelse var profetiene i Bibelen og de
finner en i GT.

Det stemmer nok, men selve oppfyllelsen er beskrevet i NT og er det ikke da rimelig at en da også har det som sentrum for tolkningen?

Og viktig er det jo også for enhver tolkning vil jo unektelig bli farget av hva en har som sentrum.

Skal en tolke hele Skriften med sabbatsbudet som sentrum så blir det jo ikke så mye anna enn ren jalla det hele.

Sentrum er derfor umåtelig viktig og du finner ham korsfestet i NT.

Ta utgangspunkt der du så kanskje du finner tilbake til ditt tidligere liv.

:)


Hvis du leser NT så ser du at all tolkning i den nye pakt blir sjekket ut med GT, og stemmer ikke den nye pakts tolkning med GT så er det ikke lys i tolkningen. Ergo, slik jeg da leser deg har du ikke lys.

gana - 8-2-2015 kl 10:41

Sitat: skrevet av LeifG  
Ergo, slik jeg da leser deg har du ikke lys.

Ja der ser du hva feil sentrum kan føre til. Det fører til fordømmelse av andre, og om du ikke dukker kan det komme tilbake som en bumerang og treffe deg selv midt i skallen. For nærmere info se NT-sentrum og ham som der er sentrum.

[Redigert den 8-2-2015 kl 09:43 av gana]

Viking - 8-2-2015 kl 15:16

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Det som var i ferd med å gå i oppfyllelse var profetiene i Bibelen og de
finner en i GT.

Det stemmer nok, men selve oppfyllelsen er beskrevet i NT og er det ikke da rimelig at en da også har det som sentrum for tolkningen?

Og viktig er det jo også for enhver tolkning vil jo unektelig bli farget av hva en har som sentrum.

Skal en tolke hele Skriften med sabbatsbudet som sentrum så blir det jo ikke så mye anna enn ren jalla det hele.

Sentrum er derfor umåtelig viktig og du finner ham korsfestet i NT.

Ta utgangspunkt der du så kanskje du finner tilbake til ditt tidligere liv.

:)


Vi kan sette Gud som sentrum og det som ikke stemmer overens
med Hans lære er uten mening.


Viking - 8-2-2015 kl 15:24

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Ergo, slik jeg da leser deg har du ikke lys.

Ja der ser du hva feil sentrum kan føre til. Det fører til fordømmelse av andre, og om du ikke dukker kan det komme tilbake som en bumerang og treffe deg selv midt i skallen. For nærmere info se NT-sentrum og ham som der er sentrum.

[Redigert den 8-2-2015 kl 09:43 av gana]


"Fordømmelse" er det ikke snakk om. Det er en viss forskjell på fordømmelse og bedømmelse. Som sagt så er GT's profetier en mal
for tolkning av NT. En kan ikke slå følge med en en blind gjeng som
føres av blind. Kristus oppfordrer oss til å komme ut av Babylon
og da kan vi ikke la oss tøyle i frykt for å stå utenfor de blinde masser.

.

gana - 8-2-2015 kl 23:41

Kanskje du har rett Viking. Muligens det ikke var ment som en fordømmelse, men det var slik jeg oppfattet det der og da.

Men men, vi kan jo alle ta feil iblant.

Sorry.

Viking - 19-9-2015 kl 22:51


Farrakhan, må være sønn av satan, dere må se hele denne.

https://www.youtube.com/watch?v=yr7Q9KzjBKg

Han har datert et opprør 10-10-2015 i Washington DC.
Virkelig en av de stygge.

Hadde en hvit mann kommet med litt av det han sier, ville han ha blitt
satt inn for lenge siden.

[Redigert den 19-9-2015 kl 22:52 av Viking]