Apologetisk Forum

Kjærligheten levendegjort?

LeifG - 31-1-2015 kl 12:47

Vantro/ mangel på tro, forakt, hat, stolthet, anstøt, dårskap kontra frelsens kraft ved å virkelig løfte Ham opp. Versene som trekkes frem er betraktinger i og om hvordan mennesker på forskjellige måter reagerer på at Gud er sant menneske og som sant menneske viser veien vi må gå på, for at Gud skal kunne ha behag i oss.


Joh 12,19 Fariseerne sa da til hverandre: I ser at I intet utretter; se, all verden løper efter ham!


De skriftlærde og prester så det at Deres presteskap var i ferd med å bli oppløst til intet på grunn av Jesu gjerning, de så at deres tro ikke svarte til Guds ords intensjon ved Jesu liv og ord. Folket forlot dem.Joh 12,23 Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskesønnen skal herliggjøres.

Joh 12,32 og når jeg blir ophøiet fra jorden, skal jeg drage alle til mig.

Joh 12,34-36 Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid; hvorledes kan da du si at Menneskesønnen skal ophøies? Hvem er denne Menneskesønn? 35 Jesus sa da til dem: Ennu en kort stund er lyset iblandt eder; vandre den stund I har lyset, forat ikke mørket skal komme over eder; den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. 36 Tro på lyset den stund I har lyset, forat I kan bli lysets barn! Dette talte Jesus, og han gikk bort og skjulte sig for dem.


Ut i fra de versene her over ser vi at de forstår at Jesus sier Han er Menneskesønnen og at da Jesus er den lovede Messias de tror på. Med de spør Ham om hvem Han (Menneskesønnen) egentlig er, samtidig også hvordan Han kan si at Han, altså Jesus da menneskesønnen skal bli til evig tid. Problemet deres er at de ser at Han er sant menneske som dem og da forstår de ikke at Han skal dra alle til seg og bli til evig tid. Det er for dem som ett hvilket som helst menneske å gjøre seg lik Gud, la seg som menneske løfte opp/ bli tilbedt og som den ene Gud lede verden.

Paulus sier det rett ut at Jesus var menneske som deg og meg men dog uten synd, og når presteskapet oppdaget at Han var menneske som dem slo de Ham, spyttet på ham og korsfestet Ham samtidig som de valgte Keiseren som deres Konge i stedet for Jesus/ Gud.


Fil 2,7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske,


Det er også interessant å se, samtidig viktig å legge merke til at noen også trodde Ham men ikke ville dele denne tro da de heller ville ha ære av mennesker der og da i stedet for av Gud senere. Det sammen med at Han blir konfrontert av presteskapet for å være Gud uten at Jesus selv sier det bortsett ifra at alle de tegn og undere Han gjør viser at han må være fra/ av Gud. Med andre ord gir Jesus ett slikt vitnebyrd ved sitt liv som menneske at Han er Gud og det konfronteres Han med og av den grunn vil de drepe Ham.

Tre grupper faller altså og det er de som tror men ikke står frem, de som nekter å tro på tross av tegn og undere og de som av stolthet ikke vil erkjenne at de tar feil av Gud ord. Felles for disse er at de er ansvarlige for hverandre, de forsøker å rettferdiggjøre seg selv, renvaske seg selv ved å lyve. På den måten at de støtter hverandre økumenisk til å stå der de står.


Joh 19,21 Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: Jødenes konge, men at han sa: Jeg er jødenes konge!

Mark 15,32 La nu Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se det og tro! Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.Jesus er veldig klar på hva vi er i oss selv og hvem vi er uten Ham. Vi må erkjenne hvem vi er og i denne erkjennelsen forstå at vi selv er onde i oss selv.


Joh 12,25 Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.


Ser vi Menneskesønnen og erkjenner at Han er menneske som deg og meg (dog uten synd) bør vi løfte Ham opp slik at vi mennesker kan der vi er dras opp til Ham.


Rom 6,6 da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;

Gal 5,24 Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.På den måten blir vi dratt opp til Ham uten synd fordi vi tjener ham og ikke oss selv som Jesus viser oss.

Når vi erkjenner at Jesus er sant menneske vil enhver som tror løgnen som bedro/ og bedrar mennesket i den gamle pakt, ta anstøt. Med andre ord, enhver ”troende” som ikke tror Moses og profetene tar anstøt av at Gud ble sant menneske og det er jo her i dette religiøse liv Antikrist har sin teologi. Derfor benekter antikristne at Jesus i kjød er Gud, og på dette fikk Djevelen Jesus korsfestet via vantro mennesker.1 Kor 1,23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap,

For hedninger, altså de som ikke tror er det å tro at Jesus, ett menneske er Gud ren og skjær Dårskap, altså at man lar seg lure til å tro ett eventyr fordi man ikke tåler sannheten og realitetene i livet. Man tenker at de er så svake at de trenger trøst som ett lite barn for å i det hele tatt klare å leve i denne verden. Det har de jo rett i men de bygger følesene på stoltheten i seg selv og forstår ikke at det er en styrke som gjør at man tror på Jesus som ett barn trenger trøst.


Dette er sannheten, Jesus Kristus:

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Hebr 4,11 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.Så hva kan/ vil skje ut ifra dette her over når vi løfter Menneskesønnen opp for det Han er? Er det en uåpnet åpenbar hemmelighet som ivaretar Guds ord og levendegjør Guds kjærlighet her?

[Redigert den 31-1-2015 kl 11:48 av LeifG]