Apologetisk Forum

Bedragerens lillefinger?

LeifG - 17-1-2015 kl 11:01

Joh 8,51-55 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.

Jødene sa til ham: Nu skjønner vi at du er besatt. Abraham er død, og profetene likeså, og du sier: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet smake døden! Du er da vel ikke større enn vår far Abraham, som døde? og profetene døde; hvem gjør du dig selv til?

Jesus svarte: Ærer jeg mig selv, da er min ære intet; det er min Fader som ærer mig, han som I sier er eders Gud. Og I kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham; og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Men jeg kjenner ham og holder hans ord.

Joh 8,57-59 Jødene sa da til ham: Du er ennu ikke femti år og har sett Abraham?
Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg.

Da tok de stener op for å kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gikk ut av templet.

Joh 9,14-16 Men det var sabbat den dag da Jesus gjorde deigen og åpnet hans øine.
Fariseerne spurte ham da likeså hvorledes han hadde fått sitt syn. Han sa til dem: Han la en deig på mine øine, og jeg vasket mig, og nu ser jeg.

Nogen av fariseerne sa da: Denne mann er ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten. Andre sa: Hvorledes kan en synder gjøre sådanne tegn? Og det var splid iblandt dem.

Joh 9,31 Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, ham hører han.Det er interessant dette her at jødene som her kaster stein på Jesus refererer til deres forfedres profeter, som også ble steinet av jødene i sin tid. De anklagde Jesus for å bryte med Guds lov, som også profetene ble da de påpekte at jødene brøt Guds bud. Det er altså to motstridende grupper her og den ene dreper alltid til sist med stein, det når de tilslutt taper sin sak.
Jesus bryter kun med jødenes forordninger så de skal holde Guds bud i egen kraft, til egen ære og de forordninger i seg selv ugyldiggjør Guds bud i sin funksjon.

Derfor anklager de Jesus for å bryte Sabbatsbudet, mens Jesus i sin praksis, uten ord men i ett vitnesbyrd viser verden at vi i vår praksis har gjort Guds bud til intet i vår tilbedelse/ villfarelse.
Om vi da ser på konklusjonen fariseerne kommer med til slutt så ser de etter om vedkomne holder Guds bud, dessverre er deres Guds bud deres egne retningslinjer om hvem som holder Guds bud eller ikke og ser derfor ikke at de selv ikke er gudfryktige og at de selv er synderne. Ut i fra skriften vet vi at der hvor troende er, arbeider Gud kun igjennom de som holder/ er tro imot Ordet og vitnesbyrdet. Det for at vi skal kunne kvalitetssikre troen.

Men om vi da sammenligner dagens kristne troende som også anklager Jesus for å ha brutt Sabbaten og av den grunn også sier at Sabbatsbudet er opphevet, med denne situasjon i den gamle pakt så ser vi at disse kristne faktisk har jødene som ikke trodde Jesus som deres referanse punkt til sannheten. De vil ikke holde Guds bud for liksom ikke risikere å være lovtreller men det er jo nettopp det man da er, en lovtrell fordi man i kjødet lar kjødet bestemme over en. Loven bestemmer hva man skal gjøre og ikke gjøre mens man er i kjødet og med fine ord setter man Guds bud og ord ut av sin kraft.

Med andre ord har kristne jødene som ikke trodde Jesus som deres skriftsmellommenn til sannheten i Guds ord og ser vi etter så trodde ikke de Moses og profetene. Faktisk korsfestet de Jesus og disse kristne har da hvem som sin Far?


Joh 8,39 De svarte ham: Vår far er Abraham!

Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger;

Joh 8,43-46 Hvorfor skjønner I ikke min tale?

Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. Hvem av eder kan overbevise mig om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror I mig da ikke?Er det da slik at kristne som standhaftig ikke holder Sabbaten har Djevelen til sin far? Det fordi de tror jødene som ikke trodde Jesus var Messias, og som der ikke trodde Moses og profetene selv om de sa de trodde de? Slik sett må man lurte på om den onde har en lett oppgave med menneskene opp igjennom tidene for han får "troende" til å steine Guds barn.. .

Åp 17,6 Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.

[Redigert den 17-1-2015 kl 10:09 av LeifG]

gana - 18-1-2015 kl 02:38

Sitat: skrevet av LeifG  

Er det da slik at kristne som standhaftig ikke holder Sabbaten har Djevelen til sin far?

Om man kan være kristen om man standhaftig ikke holder sabbaten så kan man vel ikke samtidig ha djevelen til far.

Det virker som du er litt i konflikt med deg selv her, eller i det minste i lett forvirring.

Kanskje du burde ta en kritisk revurdering av adventistenes syn på de historiske kirkene.

Vi er ikke alle Dyret.

:)

LeifG - 18-1-2015 kl 15:17

Sitat: skrevet av gana  

Om man kan være kristen om man standhaftig ikke holder sabbaten så kan man vel ikke samtidig ha djevelen til far.


Hva er resonementet i innlegget til å stille spørsmålet? Det er innleggets poeng, fordi om man leser Guds ord og sammenligner tankegangen til de troende som forkastet Jesus, så faller de inn under de samme som i dag ikke holder Guds bud.

Husk at de som tror Jesus holder Guds bud og de kaller mennesker som "tror" ut av religiøs forvirring/ Babylon som igjen styres av Antikrist. Han som tramper sannheten ned og skriver om Guds bud, ja han bak lovløshetens hemmelighet. Altså som sier at vi ikke trenger å holde Guds bud selv om synd e rbrudd på budene. Med andre ord er lovløshetens hemmelighet en frelse i synd (med lovbrudd), ikke ut av synd (uten å bryte Guds bud).

Det var det man altså gjorde i den gamle pakt og det er det mange gjør i den nye pakt. Altså bryter Guds bud med sine fine ord og tror seg selv frelst. Derfor innleggets tittel: Bedragerens lillefinger?

De gode nyheter handler jo om synd, altså lovbrudd kontra rett ferd som er lovlydighet og da den kommende dom.

Derfor sier GT og NT dette:

Fork 12,13-14 Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette:

Frykt Gud og hold hans bud!

Det er hvad hvert menneske bør gjøre. For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Matt 15,3 Men han svarte og sa til dem: Og I, hvorfor bryter I Guds bud for eders vedtekts skyld?

Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

1 Kor 7,19 Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud.

1 Joh 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Men alle og enhver som er i kjødet i dag protesterer og tror heller lovløshetens hemmelighet og sier at kjærlighetsbudet, elsk din neste som deg selv så er det godt nok.

2Ti 3:2-5
For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;

Having a form of godliness, but denying the power thereof:

from such turn away.

gana - 18-1-2015 kl 16:17

Det er greit om du holder sabbaten, men det er også greit om en ikke gjør det. Enhver må bare være fullt overbevist om sitt syn.

"Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn." (Rom 14, 5)

"Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år!" (Gal 4, 10. Note : dager, måneder, høytider og år: sikter til jødisk sabbatspraksis og festkalender. Jf. Rom 14,5.)

Men hvis du velger å overse slike gudsord så blir du selv en lovbryter.

LeifG - 18-1-2015 kl 18:31

Sitat: skrevet av gana  
Det er greit om du holder sabbaten, men det er også greit om en ikke gjør det. Enhver må bare være fullt overbevist om sitt syn.


Først, så les innlegget så slipper du å spore av på detaljer og på den måten ikke se trådens intensjon.

Så detaljene kun det kjødelige har problemer med. Det e rkun kjødet som har behov for å finne en annen vei enn lovlydighet og det er en "hemmelig" vei til Guds trone som ER en lovløs vei, altså uten å være loven lydig. Den ene sanne vei er loven lydig og er også men skjult, eller hemmelig en vei men kun hemmelig for uinnvidde.

Det du sier her over er at det er det samme hva du tror og dermed gjør bare du tror på Jesus. Med andre ord kan du tro på Jesus men gjøre det stikk mtsatte av hva Jesus gjorde og hva Guds vilje er. Da er du lovløs og har ingen annen Gud enn deg selv.


Sitat: skrevet av gana  
"Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn." (Rom 14, 5)

"Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år!" (Gal 4, 10. Note : dager, måneder, høytider og år: sikter til jødisk sabbatspraksis og festkalender. Jf. Rom 14,5.)

Men hvis du velger å overse slike gudsord så blir du selv en lovbryter.


Paulus snakker ikke om Sabbaten, den syvende dag her. Han snakker ikke om den Dagen vi IKKE skulle glemme å holde så verden skulle kunne se Ham og med det aldri glemme Ham, men holde seg til Ham alene.

Paulus snakker om hvem dag din Herre har favorisert, eller mest likt av ham elller deg selv. Det kan være onsdag, eller torsdag, ja kanskje også lørdagen men ikke om Den Dagen som av Skaperen er satt til side for speiselt bruk og opphøyet over alle de andre dagene. Det rår ikke vi skapninger over å endre.
Det kan hende Paulus også her inkluderer sabbatsdagene, altså IKKE Sabbaten men sabbatsdagene som påske, pinse etc.. For de høytidene tilhører den sermonielle tjeneste i den gamle pakts prestetjeneste, og denne tjeneste har Jesus nå overtatt ansvaret for som vår reelle og fungerende Yppersteprest i den nye pakt. Han tar seg av tødlene i denne lov nå.
Vi, om vi vil kan holde disse sabbater, altså påske, pinse etc om vi vil og noen liker påsken bedre enn pinsen. Ja, i dag også julehøytiden men det er opp til hver enkelt.

Det største problemet i dag blant forkynnere er at få kjenner den gamle pakt og Jesus deri. Derfor vet man ikke hva sabbatshøytid er i forhold til Sabbaten som er fra skapelsen mens sabbatene er fra den gamle pakt, instruert fra Sinais fjell. Man tror ikke Moses og profetene fordi man mangler tro, de fleste forkynnere vet ikke at Adam og Eva ble kledd i Kristi rettferdighet rett etter fallet. De forstår ikke følgene av dette første offerdyr faktisk er bildet på Jesus Korsfestet, og at Hans rettferdighet der, som sant menneske kler oss og kledde dem. De ser heller ikke at Sabbaten var før fallet og at vi skal holde Sabbaten til evig tid på den nye jord. Det er en fornektelse for alle penger (Mammon) at Sabbaten er Dagen til Jesus Kristus! Gitt i gave til deg og meg!

Klar tale:

Jes 58,1-2 Rop av strupen, spar ikke! Opløft din røst som en basun og forkynn mitt folk dets overtredelse og Jakobs hus dets synder!

Mig spør de dag for dag, og å få vite mine veier krever de; likesom de var et folk som har gjort rettferdighet og ikke forlatt sin Guds lov, krever de av mig rettferdige dommer; de vil at Gud skal komme nær til dem.


Jes 58,12-14 Og sønner av dig skal bygge op igjen ruinene fra gammel tid; grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise, og de skal kalle dig murbrudds tilmurer, den som setter veier i stand, så folk kan bo i landet.

Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk

– da skal du glede dig i Herren, og jeg vil la dig fare frem over landets høider og la dig nyte Jakobs, din fars arv; for Herrens munn har talt.Men gå heller tilbake til poenget i tråden?

:)