Apologetisk Forum

Dyr..., eller ikke?

LeifG - 9-1-2015 kl 20:29

Fork 3,16-20

Fremdeles så jeg under solen at på dommersetet, der satt gudløsheten, og hvor rettferdighet skulde råde, der rådet gudløshet.

Da sa jeg i mitt hjerte:

Gud skal dømme den rettferdige så vel som den gudløse; for hos ham er det fastsatt en tid for hvert foretagende og for alt hvad som gjøres.

Jeg sa i mitt hjerte:

Dette skjer for menneskenes barns skyld, forat Gud kan prøve dem, og forat de kan se at de i sig selv ikke er annet enn dyr; for det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør, så dør den andre, og en livsånde har de alle; mennesket har ikke noget fortrin fremfor dyret; for alt er tomhet.

De farer alle til ett sted; de er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet.Med andre ord er verden urettferdig og gudløs. Ut ifra hvordan vi ter oss i forhold til verden vil vi bli dømt, enten følger vi Hans rettferdighet eller følger verdens rettferd.. .Fork 12,13-14

Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette:

Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre.

For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.
Det er da interressant å se at de som IKKE tar Dyrets merke, altså tilber Dyret frykter Gud og holder Hans bud. Med andre ord så holder de som tar Dyrets merke, Dyrets bud. Dyrets rett ferd kontra Guds rett ferd.

Er du ett dyr eller ressonerer og lærer av Guds ord og bud?

:)

Sal 119,47-48 Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker. 48 Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker, og jeg vil grunde på dine forskrifter.

Sal 119,127 Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull.

Dan 9,4 Og jeg bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud!

Joh 14,15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

1 Joh 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.

Fantastisk!!

[Redigert den 9-1-2015 kl 19:30 av LeifG]

gana - 11-1-2015 kl 02:33

Sitat: skrevet av LeifG  

Er du ett dyr eller ressonerer og lærer av Guds ord og bud?

:)

Litt dyr er vi nok alle. Vi har nemlig alle, selv om vi er troende, fortsatt mye av den gamle natur i oss, en natur som kan være svært så dyrisk.

Og en forklaring på dette får vi av vitenskapen - alt levende kom nemlig en gang ut av den samme ur-suppe :)

LeifG - 11-1-2015 kl 13:53

Tror du ikke på det Paulus skriver i NT?

Her er evolusjonsteoritikerne, og følgene av føleriet beskrevet:

Rom 1,18-29 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;
for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det.

For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av,
idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.

Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr.

Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet.
Amen.

Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:

fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list;


[Redigert den 11-1-2015 kl 12:58 av LeifG]

gana - 11-1-2015 kl 21:46

Sitat: skrevet av LeifG  
Tror du ikke på det Paulus skriver i NT?

Her er evolusjonsteoritikerne, og følgene av føleriet beskrevet:

Rom 1,18-29 ...

Ja det er mulig Paulus var litt forut for sin tid..

Så nettopp en som på et kristent møte skulle tale over hvordan darwinismen styrte FNs politiske agenda.

Virkelig bra at noen tar tak i vår tids utfordringer.

[Redigert den 12-1-2015 kl 15:43 av gana]

LeifG - 12-1-2015 kl 19:36

Han var en vanlig mann men med tro og med tro ble han tildelt enda mere tro, og tro er tillitt til det som er sammen med det skrevne.

Evolusjonsteori er ikke noe nytt, det er eldgammelt, ja faktisk sporet tilbake til Mesopotania. Selve Darwinisme er en forklaring på dette i vært språk, ikke mye mere. Husk det at religiøse trodde guden jupiter stupte ned på denne jords havoverflate og brakt e liv ned hit ved sin dukkert, når han steg opp ble kland til og han steg opp av havet. Livet fulgte da med jupiter opp på land og dette er i ett med evoteorien gudløse trodde på 2000 år før Paulus. Religiøse og gudløse gikk sammen på den tid og var de første økumenister. Det samme skjer i dag blant Pavens trosrekker, spiristister og gudløse ateister og humanister. Der er så enige at Gud ikke skapte at det at.. .

Paulus bare beskriver resultatene av disse gudløse avgudsdyrkere på den tid og de er ikke annerledes idag.

LeifG - 12-1-2015 kl 19:41

Vel, når det gjelder FN så kan vi se til hva Guds ord sier om hva som skal skje i de siste dager hvor djevelen og hans medsammensvorne skal bedra hele verden og Åp 18 forteller at bedraget er åndelig og humanistisk på en slik måte at bedraget eder igjennom er like kraftig som en reell vannflom å stå imot. Ingen kan stå imot dette bedrag om man ikke tror Gud og Hans ord, ingen. Vi blir rettferdiggjort ved tro av nåde og tror du ikke blir du ikke hentet hjem.

gana - 16-1-2015 kl 03:19

Sitat: skrevet av LeifG  
Han var en vanlig mann men med tro og med tro ble han tildelt enda mere tro, og tro er tillitt til det som er sammen med det skrevne.

Ja tro er en gave, en gav som kan økes ved tillitt og trofasthet.

En helt vanlig mann var vel Paulus likevel ikke, han var apostel, en gave som så langt jeg kan se var forbeholdt de tolv.

Men den samme tro som apostlene hadde kan vi også ha, eller rettere sagt få, tror egentlig det handler mye om veivalg.

:wow:

LeifG - 16-1-2015 kl 18:43

Bare s¨å jeg forstår deg rett. Tror du at vi mennesker er utvilklet fra en amøbe til det vi nå er?

Sitat: "Vi har nemlig alle, selv om vi er troende, fortsatt mye av den gamle natur i oss, en natur som kan være svært så dyrisk.
Og en forklaring på dette får vi av vitenskapen - alt levende kom nemlig en gang ut av den samme ur-suppe"
[Redigert den 16-1-2015 kl 17:43 av LeifG]

gana - 16-1-2015 kl 19:41

Sitat: skrevet av LeifG  
Bare s¨å jeg forstår deg rett. Tror du at vi mennesker er utvilklet fra en amøbe til det vi nå er?

Vet ikke. Jeg er en vanlig lekmann, men har interesse for vitenskap.

Først og fremst er det bibelvitenskap som interesserer meg, men også anna vitenskap fenger.

Bibelvitenskapen sier at bibelens ur-historie er utpreget billedtale og at en derfor om tilblivelsen ikke kan trekke så mye anna ut enn at Gud skapte. Jeg tror altså at Gud har skapt alt, også mennesket. Konkret hvordan Gud skapte mennesket overlater jeg derimot til de som forsker på livets tilblivelse og utvikling. Tror en sånn holdning er mer fornuftig enn å lese billedspråk bokstavelig, spesielt når bibelboken selv lovpriser forståelse og innsikt billedtale. Bokstavtro er altså ikke alltid veien - brukt på feil sted fører den tvert imot bare til fordumming.


[Redigert den 16-1-2015 kl 19:39 av gana]

LeifG - 16-1-2015 kl 20:36

Sitat:
Sitat:
Sitat: skrevet av gana  

Bibelvitenskapen sier at bibelens ur-historie er utpreget billedtale og at en derfor om tilblivelsen ikke kan trekke så mye anna ut enn at Gud skapte. Jeg tror altså at Gud har skapt alt, også mennesket.


Konkret sier Guds ord at Gud skapte på seks dager i en konkret 24 timers syklus, hvor Han på den 7. dagen velsignet og helliggjorde den syvende dag som en festdag, en fullendelse over skaperverket og med Ham selv som Skaperen av dette univers. I disse 24 timers syklusene skapte Han alt som det er i dag bortsett ifra at skaperverkets detaljer i dag er degenerert/ de-evolvert.


Sitat: skrevet av gana  

Konkret hvordan Gud skapte mennesket overlater jeg derimot til de som forsker på livets tilblivelse og utvikling.


Gud skapte alt ved sitt ord, untagen mennesket som ble skapt av Guds hender som ett bilde av seg selv.

Når det gjelder forskning i dag så er det slik at man forsker på alt annet enn at Gud skapte alt som det skulle og skal være. Med den filosfi man forsker på vil man aldri finne sannheten fordi man utelukker sannhetens prinsipper. Man fosker med det utgangspunkt at alt liv er tilfeldig blitt til, ikke blitt til ved en plan. I biologien kaller man de to genetiske mulighetene for Phenotype (fenomen/ tilfeldighet) og genotype som er malen for en organisme. I forskningens filosofi sier man at alt er tilfeldig, altså at ingenting ble skapt som det skulle være men ble tilfeldigvis slik fordi det bare ble slik. All forskning har dette utgangspunkt og utelukker/ avvises totalt at noe ble skapt fiks ferdig.
Med andre ord tar man utgangspunkt i at en ursuppe fantes og at noe ble der tilført utenifra så amøber ble til med genomer slik at ting ble som de ble av seg selv.

I dette scenario overbeviser man seg selv i alle de forskjellige logier, opp imot det store Paradigme at Gud ikke er Skaperen men bare en som tilførte muligheten til at liv kunne bli til her på denne jord. Gud er altså ikke Gud men en tilfeldighet, og ja kanskje ett vesen som vi nå kan bli lik selv. Bare vi forsker litt mere.Sitat: skrevet av gana  

Tror en sånn holdning er mer fornuftig en å lese billedspråk bokstavelig, spesielt når bibelboken selv lovpriser forståelse og innsikt billedtale. Bokstavtro er altså ikke alltid veien - brukt på feil sted fører den tvert imot bare til fordumming.


Med andre ord faller du da inn under gruppen Paulus mente å ha dåret seg selv?

Rom 1,18 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

Rom 1,21-22 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.

Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer,

gana - 16-1-2015 kl 21:50

Sitat: skrevet av LeifG  
Med andre ord faller du da inn under gruppen Paulus mente å ha dåret seg selv?

Greit at du spør LeifG, men jeg tror ikke det.

Det Paulus beskriver der i Rom 1 er en dom over hedenskap og avgudsdyrkelse.

Og under den dommen tror jeg det må mer til for å komme enn å ha sans for vitenskap og bibelsk billedtale.

:)

LeifG - 16-1-2015 kl 22:16

Sitat: skrevet av gana  
Greit at du spør LeifG, men jeg tror ikke det.

Det Paulus beskriver der i Rom 1 er en dom over hedenskap og avgudsdyrkelse.

Og under den dommen tror jeg det må mer til for å komme enn å ha sans for vitenskap og bibelsk billedtale.

:)Om du ser etter så ser du at det er evolusjon Paulus snakker om.

Rom 1,16-23 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.

For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.

Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr.


Mangel på tro, eller vantro gir ikke rettferdiggjørelse ved tro. Evangeliet er troen på at Han redder oss fra synd, fra oss selv til Guddommelig natur og da må man tro at universets Skaper faktisk er en Skaper. Uten å tro denne Skapers kraft i oss kan vi ikke frelses fra synd men kun lobotomeres fra synd.

Evolusjonsteorien holder saannheten nede og vekk fra folk, den avviser Gud som skaper og gjør mennesket selv lik Gud og Hans skaperkraft og skapermuligheter. Det e ren videreforskjeønnelse av Evas frsitelser som førte henne til fall, å være Gud lik. Man drar Gud ned til vårt nivå og i vårt nivå tar man på seg Guds mage.

Det Paulus snakker om her over er ingenting annet enn evolusjonsteorien, og resultatet av denne dårskap er forsvar av homofili. At det er en naturlig følge av menneskets og naturens utvikling, ja at Gud har jo skapt oss slik og det er jo kjærlighet der vi er og er. Dette er følgende av å tro konsekvensene av evolusjonens natur og teori:

Rom 1,24-31 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet.

Amen.

Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.

Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:
fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige;


Følgene av å ikke tro Guds ord er forvirring, man vet egentlig ikke hva og på hvem man tror. En dyrker det skapte og ikke Gud, en kaller de som tror Gud Skaperen for fanatikere og ekstreme konservative blinde mennesker. Ens referansepunkt blir derfor menneskelige teorietikere og deres forstand som her over Paulus kaller for dårskap. Man forsvarer øretutere, selv om det de gjør er både usømmelig, unaturlig og så selviske at man bryter enhver moralsk lov fordi man vil ha, ha og ha.

Men ja, det er hedenskjap og avgudsdyrkelse, Evolusjonsteori slik den dyrkes er avgudsdyrkelse..

[Redigert den 16-1-2015 kl 21:23 av LeifG]

gana - 17-1-2015 kl 18:27

Sitat: skrevet av LeifG  

Om du ser etter så ser du at det er evolusjon Paulus snakker om.

Rom 1,16-23 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.

Kan ikke se at det står noe om evolusjon.

Det er i hovedsak to måter å lese Skriften. Den ene er å lese noe ut av tekstene og den andre er å lese sine egne meninger inn i dem. Syns du treffer ganske bra på den siste.

Fred over Israel, eller kanskje det er Dyret som kommer sigende..

LeifG - 17-1-2015 kl 19:13

Ut over det så er skapelsesberetningen i en 24 timers syklus pr. dag. Med andre ord så tror du ikke Guds ord, og med det velger ut det verden sier er sant, sammen med verdens ånd og følger derav heller verdens bud.