Apologetisk Forum

Er SDA den siste menighet, hva sier bibelen?

Elias - 31-12-2008 kl 01:35

Jeg har nå lest igjennom diverse av det som er blitt skrevet om SDA (Syvende Dags Adventister) her i dette forumet. I likhet med mange andre, så etterlyser også jeg mer dokumentasjon fra Guds ord på hvem SDA virkelig er.

Før vi begynner å diskutere dette, så kan jeg fortelle at jeg selv er ikke medlem i noen menighet på papiret. Men etter grundige bibelstudier(5 år) er jeg kommet fram til at SDA er den menigheten som er nærmest sannheten i Bibelen. Før studiene startet så har jeg lenge vært innom flere menigheter fra statskirke til de karismatiske, samt SDA.

Når SDA skal definere seg selv ut i fra bibelen, så sier de at de er Laodikea som er den syvende og siste menigheten fra åpenbaringen i bibelen. SDA sammenligner seg også med de ti jomfruene. Da de startet mellom 1844-1850, så sammenliknet de seg med Philadelphia menigheten. Nå skal vi ta for oss noe av det som er minst populært innenfor SDA, og det er deres sanne tilstand. Takhøyden er svært lav når det kommer til dette emnet. Alt som nå følger er ikke mine ord. Det er hentet fra bibelen og bibelen alene.

Åp 3:14-21
14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:
15 Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm.
16 Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.
17 Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,
18 så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.
19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!
20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.
21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.


Her snakker Jesus selv til menigheten Laodikea, så det skal ikke være tvil om sannhetsverdien i ordene som blir talt. Dagens SDA er verken kald eller varm, men de er lunken. Hva betyr dette egentlig?

Ved å studere helheten av bibelen, så ser man at man finner svaret på hva lunken betyr i bibelsk forstand.

1Kong 18:21
Da trådte Elias fram for alt folket og sa: Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham! Og dersom Ba'al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke ett ord.


Profeten Elias sier rett og slett at Israel må slutte å blande gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Jesus foretrekker at du er konsekvent i ditt valg. Enten er du varm og velger å følge ham i et og alt eller du velger å være kald, som er mørke/avgudsdyrkelse. Hvordan kobler vi dette opp mot dagens situasjon? Innad i SDA, så har det vært mye rot. På den ene siden finner vi de liberale, som strekker ut både armer og bein til det felleskirkelige. Som i bunn og grunn forfekter hele sin lære fra Babylons religioner.

På den andre siden finner vi fanatikerne/lovtrellene, som kan sammenlignes med fariseerne og de lovlærde. De tror at de følger Guds 10 bud, men i realiteten så gjør de ikke det fordi de er blind for sin egen tilstand.

Joh 9:40-41
40 Noen av fariseerne som var med ham hørte da disse ord og sa til ham ”Er vi også blinde?”
41 Jesus sa til dem ”Hadde dere vært blinde, hadde dere ikke hatt noen synd. Men nå sier dere: Vi ser. Derfor består deres synd.”


Det som gjorde at mange av fariseerne og de lovlærde aldri greide å ta imot Jesus var deres store mangel på ydmykhet. I stedet opphøyet de seg selv, som også er Ba’al tilbedelse. De opphøyet altså det skapte fremfor skaperen.

Luk 18:11-12
11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren.
12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.

Matt 5:20
For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.


Laodicea tror at de har stor åndelig rikdom. De har alt de trenger og mer til, sett med egne øyne. Men Jesus sier jo at du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Han sier nemlig at de er fattig i ånden, de ser ikke sin egen tilstand og de er ikke ikledd Jesus rettferdighets kledning. De er dumme!

Matt 23:27-28
27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.
28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.


Hvis du som SDA bestrider disse ord, så sier du at Jesus lyver. Jesus som er kjærlighet har en løsning på denne fortapelses tilstand. Hør nøye hva han sier:

Åp 3:18-19
18 så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.
19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!


Gull lutret i ild er det samme som en prøvet tro. Det vil bli beintøft for SDA medlemmer og ta et personlig oppgjør med den delen av læren som ikke er i henhold til Guds ord. Som mange har lært fra tidligere generasjoner. Hver enkel SDA medlem må virkelig gå i seg selv og ydmyke seg totalt for Gud. Slik at de innser sin virkelig åndelige tilstand. Øyensalven er rett og slett den Hellige Ånd.

Matt 6:22-23
22 Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst.
23 Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!


Det er Guds ånds oppgave å overbevise mennesker om deres syndige tilstand, og at de må omvende seg fra synd. Det faktum at Laodikea er så motbydelig i Jesus sine Øyne at han spyr de ut av sin munn, er et tydelig bevis på at det kommer/er en rystelse i Laodikea.

Etter rystelsen vil dagens Laodikea bli delt i to grupper. Den gruppen som velger å omvende seg til de bibelske grunnpilarene blir i Gud øyne sett på som virkelige syvende dags adventister. De vil i likhet med de første jødekristne, slå seg sammen med ”hedninger” som er kalt ut fra Babylon og sammen fullføre oppgaven fra Gud.

Apg 28:25-28
25 De gikk så fra hverandre i uenighet, etter at Paulus hadde sagt dette ene ord: Rett talte Den Hellige Ånd ved profeten Jesaja til deres fedre da han sa:
26 Gå til dette folk og si: Dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og se og ikke skjønne!
27 For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem.
28 Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre.


De som blir kalt ut fra Babylon tilhører i dag andre menigheter, hvor det er mye vranglære og lite lys. Men Gud vet at det finnes mange oppriktige mennesker der ute i dette feile systemet. Disse kommer til å gå ut og ta imot den hele og fulle sannhet.

Åp 18:4-5
4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.


De kommer til å ta imot hele evangeliet med åpne armer.

Den andre gruppen av Laodikea er de som ikke er villig til å komme seg ut av Laodikea tilstanden. De vil med andre ord forsette å blande gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Disse vil bli en del av den falske profet, fordi de fremdeles kommer til å tro at de tjener Gud.

Jer 8:8-13
8 Hvordan kan dere si: Vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss? Sannelig, se, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den.
9 De vise blir til skamme, de blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra?
10 Derfor vil jeg gi deres hustruer til andre, deres marker til nye eiermenn. For både små og store søker alle sammen urettferdig vinning. Både profeter og prester farer med løgn,
11 og de leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred.
12 De skal bli til skamme, for avskyelige ting har de gjort. De skammer seg ikke, og vet ikke hva det er å rødme av skam. Derfor skal de falle blant dem som faller. På den tid de blir hjemsøkt, skal de snuble, sier Herren.
13 Jeg vil høste dem inn, sier Herren. Det er ingen druer på vintreet og ingen fikener på fikentreet, og bladene er visne. Og jeg vil overgi dem til folk som kommer mot dem.


Selv om Israel ikke valgte å følge Guds vilje, så påberopte de seg veldig ofte at Gud var med dem og hadde velbehag i dem på tross av sin ulydighet. Mange av Guds ekte profeter hadde ofte sammenstøt med de falske. De ekte fikk alltid beskjed om å fortelle sannheten om Israels virkelige tilstand. Dette var ofte så lite populært at Israel med ledelsen i spissen ønsket å ta livet av de ekte profetene. Noe de også til stadighet gjorde.

Gud kalte profetene sine for tjenere.

Jer 25:4-7
4 Herren sendte til dere alle sine tjenere, profetene, tidlig og sent. Men dere hørte ikke, og dere vendte ikke øret til for å høre.
5 Han sa: Vend om, hver fra sin onde vei, og fra deres onde gjerninger! Så skal dere få bo i det landet Herren gav dere og deres fedre, fra evighet og til evighet.
6 Følg ikke andre guder, så dere dyrker dem og tilber dem! Vekk ikke min harme ved deres egne henders verk, så jeg ikke skal gjøre dere noe ondt!
7 Men dere hørte ikke på meg, sier Herren. Dere vakte min harme ved deres egne henders verk, til ulykke for dere selv.


En falsk profet er altså det samme som en falsk tjener.

2Tess 2:11
Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,


Dette er resultatet når man velger bort sannheten, da sitter man igjen med løgnen.

2. Pet 2:1-2
1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in ****able heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.
2 And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.


LAODIKEA OMVEND DERE OG BLI PHILADELPHIA IGJEN!

Forsetter i neste runde med å se nærmere på historien om Jomfruene som også kan linkes til SDA.

mvh
Elias

Bare SDA som er Laodikea?

BiZ - 31-12-2008 kl 13:26

Interessant det du tar opp her!

Personlig, så tror jeg den siste menigheten, Laodikea, ikke bare er SDA. Jeg tror ikke (selv om jeg selv er en SDA) at Guds menighet består av bare adventister. Jeg tror den består av alle mennesker som oppriktig følger sin samvittighet og det lyset de har fått, noe som Gud, mer eller mindre, har gitt hver og enkelt (som er den nye, evige pakt, nemlig fordi isrealittene feilet i å holde Guds bud). Gud bedømmer ikke mennesket utifra hva det mangler, men hva det har. Én som aldri har hørt om Jesus, men som lever et oppriktig liv utifra hva samvittigheten hans/hennes tilsier (noe som kun Gud kan se), tror jeg absolutt vil bli frelst. Mennesker fra andre religioner som kanskje ikke fikk sjansen til å høre om noe bedre (et gitt, banalt eksempel), tror jeg også har frelsen i god behold. Derfor er det så feil av oss å dømme andre mennesker.

Ja, man finner utrolig mange feil og mangler "selv" innenfor SDA-menigheten. Selv om man er SDA, kan man fullt ut være en skruppelløs person, en bedrager, en tyv, enda en morder. SDA, som de fleste andre, trenger også øyensalve av den elskelige Jesus! Vi er da mennesker vi også? :)
Noen ganger virker det litt som om bare navnet SDA provoserer andre menigheter/mennesker, fordi de forbinder dem med "for rettferdige" eller superhellige, konservative legalister. De tror at SDA prøver å frelse dem selv ved å ta Gud på Hans Ord; nemlig at Han er uforanderlig og dermed tibudsloven som tross alt var skrevet inn i stein (merk dere at Jesus skrev syndene til fariseerne i sand (ved kvinnen som var grepet i hor), noe som sier litt om Jesu elskverdighet og lengsel etter å stryke ut vår skyld). Se bl.a. i Åp 14,12; 12,17.

[Redigert den 31-12-2008 av BiZ]

Kristnerd - 31-12-2008 kl 14:55

Dette ser ut til å bli en interesang tråd Elias :) har ikke så mange komentarer ennå, men gleder meg til å lese videre.

Har dog en komentar til Biz:

Sitat:

Gud bedømmer ikke mennesket utifra hva det mangler, men hva det har. Én som aldri har hørt om Jesus, men som lever et oppriktig liv utifra hva samvittigheten hans/hennes tilsier (noe som kun Gud kan se), tror jeg absolutt vil bli frelst. Mennesker fra andre religioner som kanskje ikke fikk sjansen til å høre om noe bedre (et gitt, banalt eksempel), tror jeg også har frelsen i god behold. Derfor er det så feil av oss å dømme andre mennesker.


Det du sier her trur jeg ikke er noe særegentlig SDA, men noe som folk rundt omkring i mange grupper tenker og konkluderer med. Jeg har også tenkt tanken selv, da den må sies å være den mest "menneskelige logiske" og ikke minst behagelige konklusjonen. Men jeg finner ikke at den er noe som helst Bibelsk, og har derfor måtte vise den fra meg. Når Gud befaler misjon er det fordi det har med andre menneskers frelse å gjøre. Ut i fra den tanke du tar til orde for ville det vært best å latt være å misjonere, slik at man ikke risikerer at en person hører men sier nei og derved går fortapt. Om han bare aldri har hørt så blir han jo frelst. Men Bibelen påbyr tvert om misjon, og om andre religioner og livssyn må det ganske enkelt slåes fast "1. Johannes’
brev. 5 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet."

Det var en liten invending til Biz sitt innlegg, men velger å avlsutte der for å ikke avspore for mye fra Elias sin intensjon med tråden.

mhusoy - 31-12-2008 kl 16:19

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Ut i fra den tanke du tar til orde for ville det vært best å latt være å misjonere, slik at man ikke risikerer at en person hører men sier nei og derved går fortapt.


Godt sagt Kristnerd, nettopp dette er jo et avgjørende punkt i dette som handler om synet på misjon og frelse.

BiZ - 31-12-2008 kl 16:51

Det er helt sant, jeg er helt enig i dette. Men menneskers frelse avhenger ikke av hva vi gjør, det avhenger av hva Den Hellige Ånd gjør. Den Hellige Ånd kan nå mennesker som er utenfor vår rekkevidde og er ikke avhengig av mennesker, mens vi allikevel har forpliktet oss til å dele den skatten vi har funnet med så mange som mulig!

Guds verk avhenger ikke av menneskene, men Han vil mer enn gjerne at vi skal samarbeide med Ham. Slik som Jesus sa til fariseerne ved Jesu inntog i Jerusalem:

Sitat:
Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»(Luk 19,40)


Jeg er overbevist om at Gud er en imøtekommende og rettferdig Dommer, og jeg tror at alle mennesker vil i løpet av livet, flere ganger bli tilbudt (på én eller annen måte) valget mellom å tjene og elske selvet eller å tjene og elske hverandre.
Gud ser hvem som hadde trivdes i Himmelens rene og hellige atmosfære, og hvem som hadde mislikt det. Alle tilhengere av Jesus Kristus er kalt til et selvfornektende liv, og jeg er overbevist om at vi i dette livet skal bli gjort i stand til å elske den rene og selvfornektende atmosfæren i det himmelske hjem (altså helliggjørelse). Dette kan absolutt ikke la seg gjøre ved menneskelige anstrengelser, men kun ved Guds nåde og hjelp, så sant vi virkelig ønsker dette.

Er SDA den siste menighet, hva sier bibelen? DEL 2

Elias - 1-1-2009 kl 21:06

Fortsetter i dag ved å ta for meg den andre lignelsen som SDA identifiserer seg med. I tillegg til å forklare lignelsen, så vil jeg i veldig grove trekk fortelle litt SDA historie. I historiedelen så kommer jeg ikke til å legge vesentlig vekt på nøyaktige årstall, detaljer osv. Det kan nemlig SDA medlemmene fortelle dere opp og i mente.

Vi starter med lignelsen med de ti jomfruene:

Matt 25:1-13
1 Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.
2 Men fem av dem var uforstandige og fem kloke.
3 De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg.
4 Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine.
5 Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov.
6 Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!
7 Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand.
8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!
9 Men de kloke svarte: Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.
10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt.
11 Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa: Herre, herre, lukk opp for oss!
12 Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke!
13 Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.


Når bibelen snakker om jomfruer, så er det et bilde på en ren kvinne. Som igjen er bilde på en ren menighet. Det er en fantastisk symbolikk i dette at Jesus som er brudgommen ble født av den hellige ånd og en jomfru.

Hos 1:2
Da Herren begynte å tale til Hosea, sa Herren til ham: Gå og få deg en horkvinne* og horebarn! For landet driver hor og følger ikke Herren.


Denne handlingen som profeten Hosea fikk beskjed om å gjøre skulle i virkeligheten illustrere at Israel var åndelig utro mot Gud. Vi vet alle at Jesus Kristus er brudgommen og menigheten er ment å være hans brud. En ren kvinne.

Disse jomfruene som Jesus snakker om er delt i to grupper, de uforstandige og de kloke. De uforstandige hadde lamper men ingen olje. Olje er igjen et symbol på den hellige ånd. Dette ser man klart ved å gå gjennom helligdomstjenesten, noe jeg kan ta en annen gang. De kloke hadde med seg lamper og olje.

Nå skal vi bevege oss lett innpå SDA historie, for å kunne se sammenhengen. Som jeg nevnte tidligere så startet SDA med å befinne seg i Philadelphia tilstanden. Når Jesus snakker til Philadelphia menigheten, så får den ingen kritikk men bare ros. De tror til og med at de er fattig, men Jesus sier at de er rike. Dvs. Philadelphia tror selv at de har lite åndelig rikdom, men Jesus sier at det motsatte er tilfelle.

Åp 3:7-8
7 Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp:
8 Jeg vet om dine gjerninger: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.


Da SDA startet opp etter den store skuffelsen i 1844 "Miller bevegelsen", så var de meget ydmyke for Guds vilje. Derfor gav Gud dem meget stort lys. Men dessverre i likhet med Israel, så begynte de å gå sine egne veier. Pionerene i SDA hadde i mange år stor tro på at Jesus skulle komme igjen i deres tid. Men pga. deres ulydighet, så fikk de i likhet med Israel strafferunder. Disse strafferundene har nå vart i over 150 år.

Åp 3:9-13
9 Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg.
10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden.
11 Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.
12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad - det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud - og mitt eget navn, det nye.
13 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!


Det tok ikke mange tiår før de var virkelig ute å kjøre. Blant annet så kom det meget sterke krefter innad i bevegelsen som splittet SDA. Ved Kellogg så begynte de nemlig å forkynne panteisme. Det betyr læren om at Gud finnes i alle ting. Dette ble Gud så rasende for at han tillot at forlagshus etter forlagshus brente ned. Når brannmannskapet kom for å slukke, så brente det så intenst at etter hvert ble disse brannene kalt "The Adventist Fire". Dette var bare et eksempel på hvordan SDA etter hvert ble meget ulydige mot Gud.

Det endelige oppgjør mellom Gud og SDA kom rundt 1888. Da forkastet de en av de største grunnpilarene, noe som førte til at Guds budbringer Ellen G. White sa følgende: Generalkonferansens menn kan ikke lenger sees på som Guds stemme. Etter dette gav hun også opp troen på at Jesus ville komme igjen i hennes levetid. I stedet forkynte hun mye om Laodikea tilstanden. Hun sa nemlig at det var det de var blitt. Denne forkynnelsen ble hun så upopulær for at de rett og slett sendte henne til Australia, slik at de slapp å høre på henne. Dette var litt av den mørke delen av historien til SDA. Denne delen skal man ikke snakke for høyt om. Da får man beskjed om å gå et annet sted å tale.

Alle jomfruene sovnet. Det meste av dagens SDA sover tungt. De har jo ventet på Jesus gjenkomst i over 150 år. Innen Laodikea vil det komme en rystelse, da vil alle jomfruene bli vekket opp en etter en. Jesus vil finne ut hvem som har olje eller ikke. De ukloke jomfruene må nemlig gå til verden for å kjøpe olje. Det vil med andre ord si at de fyller lampene sine med falsk olje. Altså en falsk ånds utgytelse. Dette er grunnen til at Jesus sier til de ukloke, jeg kjenner dere ikke. Et annet symbol på den hellige ånd er ild.

3M 10:1-2
1 Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem.
2 Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde for Herrens åsyn.


Bibelen viser klart og tydelig at det er tusen ganger verre å ha hatt sannheten i teorien, slik som gamle Israel og deretter vende seg bort fra den enn det er å ikke ha den fulle sannhet.

2Pet 2:20-22
20 For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og så igjen blir innfanget av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første.
21 Det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så igjen vendte seg bort fra det hellige bud som var overgitt til dem.
22 Det er gått med dem som det sanne ordspråk sier: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og et nyvasket svin velter seg i sølen.


Her er to dyr nevnt. Svinet og hunden. Disse var begge såkalte urene dyr. Men det det egentlig var bildet på var urene mennesker/hedninger.

Laodikea har vært så privilegert at de tok opp alle grunnpilarene etter reformatorene, så i teorien kjenner de det sanne evangelium. Det veldig triste er at i likhet med gamle Israel så utøvet de ikke troen i praksis.

Matt 24:48-51
48 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min herre kommer!
49 og han så gir seg til å slå sine medtjenere, og eter og drikker med drankere,
50 da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker.
51 Og han skal hogge ham i sønder og gi ham hans del med hyklerne. Der skal de gråte og skjære tenner.


Jesus snakker ikke om alkohol, men det å bli åndelig alkoholiker. Mye av dagens SDA har tatt til seg masse av hore vinen til Babylon. Jeg har selv vært i mange SDA forsamlinger og sett og hørt med egne ører hvordan de forkynner felleskirkelig lære blandet med bibelens ord.

I stedet så fordreide de det sanne evangelium med sine menneskebud og forskrifter.

Matt 15:5-14
5 Men dere sier: Dersom noen sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet! - så trenger han slett ikke å hedre sin far eller sin mor.
6 Dermed har dere gjort Guds bud ugyldig på grunn av deres egne forskrifter.
7 Hyklere! Rett profeterte Jesaja om dere da han sa:
8 Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.
9 Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud.
10 Og han kalte folket til seg og sa til dem: Hør og forstå!
11 Ikke det som kommer inn gjennom munnen, gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.
12 Da gikk hans disipler til ham og sa: Vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte dette ord?
13 Men han svarte og sa: Hver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot.
14 La dem fare! De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.


Jesus tok ledelsen veldig hardt fatt med åndens sverd, fordi han visste at mennesker ville ikke bli i stand til å kunne ta imot det evige evangeliet uten at det ble satt et skarpt skille mellom Guds ord og vilje og fariseernes bud og forskrifter.

Matt 23:13-15
13 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.
14 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom.
15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv!


På den tiden som Jesus levde hadde de skriftlærde og fariseerne vanskeliggjort evangeliet med mange ekstra forskrifter og regler. Slik at vanlige mennesker ikke hadde en sjanse til å følge eller forstå. Slik er det dessverre også i dag. Dagens SDA har blant annet en lang liste med krav som skal oppfylles før man kan få Johannes dåp. Ikke et sted i bibelen kan jeg se at disiplene står med en lang sjekk liste før de velger å døpe et menneske med omvendelses dåp. Denne listen inneholder hos mange pastorer ulike kriterier for dåp.

Helliggjørelsesprosessen starter med engang et menneske velger å omvende seg fra synd. Johannes dåp er kun en synlig handling og fin samvittighets pakt mellom Gud og hver enkelt. Det som virkelig teller, er om dette mennesket kommer til å bli døpt med den hellige ånd. Angående disse kriteriene, så vil jeg si: Hvordan våger dere Laodikea å hindre mennesker i å inngå denne samvittighetspakten. Jesus tar nemlig imot hvert enkelt menneske som virkelig ønsker å omvende seg i den tilstand det måtte være i på omvendingstidspunktet. Laodikea sier nemlig at har du ikke oppfylt kriteriene før Johannes dåp så er du ikke god nok for dem.

Merk dere en ting, Laodikea har aldri vært Babylon. Men hvert enkelt medlem kan selv bestemme om de til slutt vil velge Gud, slik som Elias gjorde, eller gå til verden og kjøpe falsk olje og dermed drive åndelig hor mot Jesus. Åndelig hor kan være to ting enten så er man liberal og felleskirkelig eller fanatisk og selvopphøyende.

Min inderlige oppfordring er, bli ikke som Judas men omvend dere, ydmyk dere totalt for Gud. Det vil nemlig gi frelse og evig liv. La Gud føre deg inn i Jakobs kamp og slipp han ikke før han har velsignet deg med seglet som er den hellige ånd.

mvh
Elias

maymee - 30-10-2013 kl 20:54

Hei alle sammen, nå er jeg tilbake, het før Elias, men er altså en dame. Ser at det er masse feile oppfattninger om SDA. derfor vil jeg sette pris på at dere sier ifra om hva dere tror om oss, og så bruker vi Åndens sverd til å skille Guds Ord som er sannhet fra menneskebud og forskrifter.

Merk dere ordet misjonsbefaling. Jesus sier ikke at vi skal gå ut og fortelle sannheten, hvis vi gidder, har ørlite tid til overs for hans verk, han sier det som en ordre. Hvis vi vil følge han, så må vi ta opp vårt kors og følge han.

Gud kunne overlatt all forkynnelse til englene, men da hadde ikke vi mennesker lært kjærlighet til andre mennesker. Gud er nådig, så han holder ikke mennesker ansvarlig for noe de ikke vet, eller ikke vet om, men det vil komme dit hen at alle mennesker vil få vite sannheten, men går ikke SDA ut og forkynner det evige evangeliet, så vil han holde de ansvarlig for dette.

La meg lage et bilde:

Du sitter i en racerbil, og kjører i 160 km. timen rett mot et stort dødelig stup, som du ikke vet om er der. Ville ikke du da sette pris på at en som visste om dette stupet, og som selv nesten kjørte utfor, hadde stått og stoppet deg ved å sette ut store fareskilt om at det er et dødelig stup der framme ,snu og kjør i motsatt retning. og hvis du mot all formodning ikke ville tro på den advarselen, så hadde du i det minste fått vite om det, og kunne velge å snu eller gasse på.

Gud er rasende på Laodikea for mange av menighetene deres har ikke satt ut varselskilt som er de 3 englebudskapene, med spesielt tyngde på det 3 budskapet, som rett og slett forkynner dommedag.
dette er ikke et budskap som klør i øret, for alle sier fred fred, Jesus sier: det er ingen fred, det er full krig, og den det kriges om er Deg. på den ene siden har du Jesus Kristus Guds sønn, alle de gode englene og kristne mennesker som tar imot sannheten, og som er villig til å dele den med andre, de setter ut store varselskilt. Og på den andre siden, så har du satan alle demonene, og de som har valgt å tjene mørke 100% bevisst, satan har rett og slett gått inn i dem, slik han gjorde med Judas, som forådte Jesus.

Så når dere ser varselskiltene snu! Ikke la det bli som i Noas dager, og ikke le og hån advarslene, Gud kommer nemlig til å holde alle mennesker ansvarlig for all den hån de måtte vise hans Ord.